Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Limburgs Dagblad 1970 - 1995 part 5/13"

See other formats


\ 

,v 

\ Üv»* itf 


H 


17 > wil 
im 


nderdag 8 oktober 1981 


burg 


s 


a 


Verkeerslicht 


63e jaargang nr. 237. 


versmij. Limburgs Dagblad b.v., postbus 3100,6401 DP Heerlen, tel. 045-739911 - Hoofdredactie: Ben Romijn en Winus de Rouw - Abonnement: kwartaal ƒ 53,35, maand ƒ 17,87, per exemplaar ƒ 0,75. 


Begin wel naar Cairo, Reagan om veiligheidsredenen niet 

Mocbflr£tk neemt roer 

VAN DE HOOFDREDACTEUR ^ ^ W toestel: Is de uitgebreide appara- 

-—— tuur eigenlijk wel toereikend? -> 

Zm O 1 A 

TTVopese Ru, m ,e O, \7 ^d.Ud.L O Vd^ 

tie (ESA) kan 1990 de ▼ ^ ^ M JB- 


sns de Europese Ruimte Or¬ 
atie <ESA) kan in 1990 de 
ddelde Nederlander 22 tele¬ 
ra nalen via een satelliet met 
privé-antenne ontvangen. 
toordt zonder meer een ge- 
hel en gekakel in de familie¬ 
bom inderdaad het juiste, ge- 
‘to, alle huisgenoten plezie - 
e kanaal op de beeldbuis te 
fen. En dat allemaal tegen de 
frgrond van een democrati- 
hesluitvorming in de kring 
de .samenwonenden. Hele 
toe discussietechnieken zullen 
°dig zijn om op stel en sprong 
' de meerderheid genoegdoe- 
Ue geven. Hel ver-kijken gaat 
?cht heel ver. Maar in de ac- 
1( eit van elke dag is Moskou 
r de minister van CRM , de 
|0ere burgemeester van Rot- 
krn, André van der Louw, nog 
toelaatbaar verklaard op hel 
toe kabelgebeuren in Lim- 
l> dat als experiment in Ge¬ 
en Beek via Intercai gestart 
1 °m te laten zien dat het ge- 
fcon. Dat verbod geldt trou- 
' ook voor de rest van Neder- 

• Want zowel in gemeentelijk 
h Particulier verband beston¬ 
er plannen om ook buiten 
tong Moskou op de buis te la- 
torneii. Maar los van dit Mos- 
fctp eriment zit Limburg voor- 
I tiog met een record dat in de 
totu het land niet gehaald 
toonden. Want zoals bekend 

* Intercai onderzocht in hoe- 
e de British Broadcasting 
*>n en de Südwestfunk via de 
Ü binnen de Nederlandse 
ten te halen zijn. Er komen 
[toifcont praktijkproeven en 
tot allemaal slaagt heeft Lim- 
I het record in Nederland van 
toitvangstmogelijheid van elf 
*totions. Dit carnaval der 
fijnen vergt duidelijk nog 

pluiswerk, dat wij ons ge- 
' als trefpunt van drie lands- 
ben, best wel de smokkelweg 
f de communicatie kunnen 
Pton. Goede Morgen, beknop- 
Fdn het niet met al die knop- 


let weer 

^ bewolking en enige tijd re- 
‘ Middagtemperatuur rond 
faden. Vrij krachtige zuid¬ 
elijke wind. 


* d AAG: 

•b : 6.52 
1,1 op ; 16.10 


onder: 

onder: 


onder: 18.00 
onder: 1.13 


TT 


De Belgische- post- 
bestellers zullen in 
de toekomst vaker 
van de fiets gebruik 
moeten maken om 
energie te besparen. 
‘ Een woordvoerder 

van de Belgische 
minister van PTT- 
H zaken heeft meege- 

jto dat aldus besloten is. Dit 
omdat op het platteland 
^ bestellingen op korte af- 
ujj te vaak gebruik wordt ge- 
djd van postauto’s. Derhalve 
/1 de minister verordend dat 
ih, a Rens alleen bij verre be- 
j {hgen worden ingezet. Bij 
.bezorgen van telegrammen 
afstand, zal dat daar in 
wel een heel gehijg wor- 
.. Eq dat in het land van de 
^Uiven. 


Vissen beten 
slecht dit jaar 

Van onze verslaggevers 

CAIRO/WASHINGTON - Vi¬ 
ce-president Hosni Moebarak 
(53) van Egypte is gisteren 
door de volksassemblee in 
Cairo eenstemmig gekozen 
tot kandidaat voor de opvol¬ 
ging van president Anwar el- 
Sadat, die dinsdag werd ver¬ 
moord. Er waren geen tegen¬ 
kandidaten. De benoeming 
van Moebarak moet thans 
door middel van een referen¬ 
dum worden goedgekeurd. 

De voordracht van Moebarak met 
330 tegen 0 stemmen betekent dat 
Sadats politiek van het nastreven 
van permanente vrede met Israël in 
bondgenootschap met de VS zal 
worden voortgezet. De volksassem¬ 
blee verklaarde zelf in een motie dat 
„de beginselen zoals vastgelegd 
door de martelaar en held behouden 
zullen blijven als lichtende bakens 
langs de weg van de nationale 
strijd”. Zij droeg Moebarak voor als 


Anwar el-Sadat 
„met opgeheven 
hoofd dood in” 

CAIRO - President Anwar el-Sadat 
trad dinsdag met opgeheven hoofd 
de dood tegemoet. Vlce-premler 
Foead Mohjeddin zei dit gisteren in 
het parlement. Mohjeddin lichtte toe 
dat Sadat had geweigerd dekking te 
zoeken toen vier soldaten in de mili¬ 
taire parade het vuur openden op de 
tribune en met granaten gooiden. 
„Wij probeerden hem naar beneden 
te trekken”, aldus Mohjeddin, „maar 
hij bleef fier rechtop staan. Dat was 
zijn aard. Dat was Anwar Sadats laat¬ 
ste les aan ons”. 

De minister van defensie, Abdoel-Ha- 
lim Aboe-Ghazala, bevestigde dat Sa¬ 
dat beslist geen dekking had willen 
zoeken. Volgens Ghazala probeerde 
de partlculier-secretarls van de presi¬ 
dent, Fawzi Abdei Hafez, hem naar 
beneden te trekken, maar zonder 
succes. Vervolgens probeerde hij Sa¬ 
dat te beschermen met zijn stoel; ver¬ 
geefs. Hafez werd ernstig gewond. 


(ADVERTENTIE) 


de man die deze mars moet leiden 
en die erop moet toezien dat de be¬ 
ginselen waarom de gestorven pre¬ 
sident martelaar moest worden, 
hooggehouden worden. 

Vier daders 

De Egyptische minister van defen¬ 
sie, Abdel-Halim Aboe-Chazala, 
deelde gisteren op een persconfe¬ 
rentie mee dat de aanslag op Sadat 
werd gepleegd door ”een kleine 
groep”. Deze groep, bestaande uit 
vier militairen, had volgens hem 
geen banden met organisaties in 
binnen- en buitenland. De minister 
verwierp de suggestie dat er in de 
krijgsmacht een anti-regeringsvleu¬ 
gel zou bestaan. Aboe-Chazala be¬ 
schreef de daders niet, maar zei 
slechts dat er een „bijzonder fanatie¬ 


ke mohammedaan” onder hen was. 
Tot de aangehouden aanslagplegers 
zou landmachtmajoor Hassan el-Is- 
tanboeli behoren, die betrekkingen 
zou hebben onderhouden met de ra- 
dicaal-mohammedaanse daders van 
een bloedige aanslag in 1972 op de 
militaire academie van Cairo. 

Geruchten over aanhoudingen op 
grote schaal in het Egyptische leger 
zijn gisteren niet officieel bevestigd. 


Gasten 


Van betrouwbare zijde werd wel ge¬ 
zegd dat het 300 man sterke artille- 
rie-onderdeel waartoe de vier da¬ 
ders van de aanslag behoorden, 
door de presidentiële garde onder 
huisarrest is geplaatst. De 300 wor¬ 


den nu „een voor een” verhoord. 
Intussen maakt Cairo zich op voor 
de teraardebestelling van de ver¬ 
moorde president. De regering gaf 
gisteren opdracht tot het vrijmaken 
van de grote hotels in het centrum 
van de hoofdstad, zodat er de gasten 
uit het buitenland in kunnen wor¬ 
den ondergebracht. Ongeveer 35 
staats- en regeringshoofden, vice- 
presidenten, ministers van buiten¬ 
landse zaken en grijze eminenties 
uit het verleden geven acte de pré- 
sence. Uit Israël komt premier Me- 
nachem Begin naar Cairo en uit de 
VS de twee ex-presidenten Nixon 
en Carter. Het Amerikaanse staats¬ 
hoofd Ronald Reagan zal uit veilig¬ 
heidsoverwegingen de begrafenis in 
Cairo niet bijwonen. De delegatie 
uit de VS zal worden geleid door de 
minister van buitenlandse zaken, 
Alexander Haig. 


Voor groeiende 
kindervoeten. < • Op het rampterreln waren gisteren bergings- en identlflcatleploegen druk In de weer. Met het schoonmaken van het gebied 
bij Moerdijk zullen zeker enkele dagen gemoeid zijn. Het terrein blijft voor het publiek afgesloten tot alle menselijke resten en 
brokstukken van het verongelukte toestel zijn geborgen. Vijf ploegen van zeven man zoeken het terrein af voor Identificatie. De 
resten van de slachtoffers en het toestel worden daarbij verzameld. Het terrein Is ingedeeld In ongeveer honderd sectoren van 

circa 20 bij 20 meter elk. Deze sectoren worden stuk voor stuk afgezocht. 


_ (ADVERTENTIE) _ 

TOT STRAKS! op onze show van tekstverwerkende-, repro- en 
computerapparatuur in Hotel Maastricht, van 10 tot 18 uur. 
HEERLEN EMMAPLEIN 4 TEL 045-712655 

rl , | , MAASTRICHT STATIONSTR. 58 TEL 043-14308 

leufkens-dubois bv vemio martinusstr. 30 tel 077-ist89 

(ADVERTENTIE) BUJFTU 


DUUR RIJDEN OF 
KIEST UEEN 
MERCEDES-BENZ 
BESTELWAGEN. 

BEL: 045-414646 

Kies het zekere voor het onzekere... 
kies Mercedes-Benz (X) 


_ (ADVERT ENTIE) 

KOM NU NAAR HENDRIKS!! 

NERGENS BETER - NERGENS GOEDKOPER 

NOORSE TRUIEN (zie foto), voor dames en heren 

Normaal 49,50, nu slechts 3 dagen 2 stuks. 49.50 

DAMESNACHTHEMDEN 

Tricot, normaal 29,75, nu. 9.90 

PONY-TRIM-/TRAININGSPAKKEN 

Geen 139,50, maar. 49.50 

STRETCH/DENIMPANTALONS 

Geen 79,50, maar. 39.75 

KINDERJACKS 

Met capuchon en wintervoering, geen 79,50, maar 39.75 

Merkschoenen voor het hele gezin voor de halve prijs. 

Alle bekende merken jeans 25,- tot 30,- onder de vastgestelde prijs in: 

LIMBURGS GOEDKOOPSTE TEXTIELSHOP 

A.J. HENDRIKS B.V. 

SCHELSBERG 88, HEERLEN. TEL. 045-721124. 


(ADVERTENTIE) 


ALFA - wijnkopers 

alleen al om het feit, dat excellente wijnen bij alfa stukken 
voordeliger zijn, zou hier de naam „alfa wijnkopers" helemaal niet 
misstaan. Kom daarom vrijblijvend eens kijken! 

Het „alfa wijnkopers' -devies: goede wijn tegen betaalbare prijs. 

Meer dan 200 soorten. 


TT 


• Schinnen, Thull 15; • Sittard, Past. Jacobsstraat 16; • 
Heerlen, Eikenderweg 88; • Brunssum, ündepiein, Vijverlaan 
27; • Nleuwenhagen, Kerkstraat 41; • Echt, Nieuwe Markt 3; • 
Maasnlel, Wilhelmina 41; • Hoensbroek, Kouvenderstraat 165; 
Heer, Raadhuisplein; • Tegelen, Gasthuisstraat 21. HOSNI MOEBARAK 

... geen tegenkandidaat ... 

• ZIE VERDER PAGINA 3 
„Waarschuwende Haig: pro¬ 
ces van vrede moet door¬ 
gaan”. _ 


Vragen na de ramp met het NLM- > 
toestel: Is de uitgebreide appara- 
tuur eigenlijk wel toereikend? -> 

pag. 5 i 

Degradatie bedreigt de autorij- 
schoolhouders 

pag. 19 

Burgemeesters gaan „volmach- , 
ten” controleren 

pag. 21 , 

Kees Rijvers is boos op AZ 

» 

Roda JC wil Sten Ziegler terug 

pag. 27 


(ADVERTENTIE) 

Restaurant 
La Diligence 

Maastrichterlaan 29 Beek 
Tel. 04402 - 1425 

Onze keuken is dagelijks geopend 
van 12.00-15.00 uur 
en van 17.00-22.00 uur. 

, Zaterdag van 18.00-22.00 uur. 

’s Zondags gesloten. 


Vandaag onderzoek doos’en wieerecorder 

Noodweer dwong 
F-28 van route 
af te wijken 


Van onze verslaggevers 

KLUNDERT - Deskundigen 
van de Rijksluchtvaartdienst 
(RLD) zullen vanmorgen op 
Schiphol de zwarte doos en de 
cockpit-voicerecorder van de 
dinsdag verongelukte Fokker 
F-28 van de NLM afluisteren. 
Mogelijk verschaffen beide 
apparaten inzicht in de juiste 
oorzaak van het ongeluk, 
waarnaar de luchtvaartauto¬ 
riteiten tot op heden alleen 
maar kunnen gissen. 

De zwarte doos, in werkelijkheid fel 
oranjerood vanwege de herkenbaar¬ 
heid, bevat alle gegevens van het 
verloop van de vlucht. De cockpit- 
voicerecorder legt de gesprekken 
van de bemanningsleden in de 
cockpit vast. Beide zijn van eminent 
belang bij het achterhalen van de 
oorzaak van de ramp. Doos en recor¬ 
der lijken in zeer redelijke staat te 
verkeren. 

Het verongelukte NLM-toestel dat 
om vier minuten over vijf vanaf de 
Rotterdamse luchthaven Zestienho- 
ven is opgestegen, is voor het laatst 
op de radar van het vluchtgelei- 
dingscentrum Eurocontrol in Beek 
gesignaleerd om dertien minuten 
over vijf. Daar nam men kort daar¬ 
voor waar, dat het toestel snel hoog¬ 
te verlaar: van 3600 voet naar 800 
voet. Op het radarscherm was daar¬ 
na tweemaal een zogenoemde blip 


Minder doden 
in verkeer 


DEN HAAG - In het eerste halfjaar 
van 1981 is het aantal verkeerson¬ 
gelukken met doden of gewonden 
ten opzichte van dezelfde periode 
in 1980 met 6,3 procent gedaald: de 
eerste helft van dit jaar 22.350 te¬ 
gen 1980 1.500 meer. Ook het aantal 
verkeersdoden nam het eerste half¬ 
jaar 1981 af en wel met 5,9 procent 
van 967 in 1980 tegen 910 in de eer¬ 
ste helft van dit jaar. 


te zien (een opgloeiende streep), wat 
vermoedelijk het toestel en de afge¬ 
broken rechtervleugel zijn geweest. 
De KLM trok gisteravond haar le¬ 
zing van het ongeluk, als zou dit om 
17.28 uur zijn gebeurd, in en sloot 
zich aan bij de versie van de rijkspo¬ 
litie, die het op kwart over vijf 
houdt. 


Uitgeweken 


Ook het laatste radiocontact tussen 
de F-28 en de militaire vluchttoren 
Dutch Mill in Nieuw-Millingen, da¬ 
teert van 17.13 uur. Op dat moment 
waren er blijkbaar nog geen moei¬ 
lijkheden. 

De F-28 is gedurende de vlucht en¬ 
kele malen van de geplande route 
afgeweken in verband met het 
noodweer. In eerste instantie ver¬ 
legde de gezagvoerder zijn koers on¬ 
geveer tien mijl in westelijke rich¬ 
ting, daarna volgden nog enkele uit¬ 
wijkmanoeuvres. 


Krater 


Vanmorgen zal ook worden begon¬ 
nen met het uitgraven van de krater 
die de F-28 bij het neerstorten in een 
weiland heeft geslagen. Hierin be¬ 
vindt zich nog een groot deel van de 
romp met enige stoelen en stoffelij¬ 
ke resten. De sloten langs het wei¬ 
land worden leeggepompt om het 
onderzoek te vergemakkelijken. 

In de loop van gisteren is een begin 
.gemaakt met de identificatie van de 
zeventien slachtoffers. Tot op heden 
is geen van hen geïdentificeerd. De 
identificatie vindt plaats in Woens- 
drecht. Daar wordt ook de afgebro¬ 
ken rechtervleugel onderzocht die 
in het Hollands Diep - en niet in een 
haven in Moerdijk - zoals eerder ge¬ 
meld is - is teruggevonden. De rijks¬ 
politie noch KLM kon woensdag¬ 
avond zeggen of de vleugel brand- 
sporen heeft. 

De rijkspolitie heeft woensdag ook 
een fotorolletje ontwikkeld met op¬ 
namen van het ongeluk die een 
schipper heeft gemaakt. De foto’s 
hebben echter geen waarde voor het 
onderzoek, zo zei de 

Zie ook pag. 5 


(ADVERTENTIE) 


^ VLEESG ARANT 

GROTE AFSLAG KOTELETTEN 

Hele kilo verse HALSKOTELETTEN . 7.80 

Hele kilo verse HAM extra . 11,90 

Hele kilo BRAADRIBJES . 2.90 

Hele kilo RUNDERROSBIEF extra. 14.90 

Hele kilo verse RUNDERSUCADE . 12.90 

Hele kilo TARTAAR . 8.90 

Ook vers vlees voor uw diepvries aan 
concurrerende prijzen 

Altijd voordeliger - altijd beter - altijd vers • u proeft het 

HEERLEN - HOENSBROEK - SITTARO - KERKRADE 
Nu ook In Brunssum - Kerkstraat 322 
kunst, in gesprek, strips, puzzeL recept 


nieuwe tentoonstellingen 


Pop en Punk 


’ln een tentoonstel¬ 
ling, die als titel 
!”Pop en Punk” mee- 
* kreeg, heeft galerie 
‘"Pourquoi pas” in 
JMelick werk bijeen¬ 
gebracht van Jean 
■ Petit, John van den 
tBerg en Toon van de 
'Ven. Vooral Toon 
‘van de Ven voldoet 
,aan de titel van de 
^expositie met zijn se- 
•rie olieverfschilderij- 
‘en van punkers en 
^popzangers in blauw 
»en roodtinten. De fo¬ 
nograaf Jean Petit 
'heeft onder de titel 
*”kreatieve portret¬ 
ten modelfotografie” 
teen tiendelige zwart- 
'wit serie gemaakt 
'met als thema: ver¬ 
slaving. Hij geeft 
{hierin alle stadia 
tweer van twijfel, 
'wanhoop, schijnbaar 
Jstoer verzet, verwar¬ 
ming, totale ontredde¬ 
ring. John van den 
'Berg ten slottl heeft 
;met toestemming 
^van de fotograaf een 
(van de zwart-witfo- 
ito’s uit de serie ver¬ 
slaving omgevormd 
Hot een verrassend 
^affiche in zeefdruk- 
(techniek in drie 
■kleuren. De exposi¬ 
tie duurt van zondag 
H1 oktober tot en met 
,zondag 15 november. 
iDe openingstijden 
(zijn op woensdag- en 
Vrijdagavond van 19 
tot 21 en op zaterdag 
ien zondag van 14 tot 
jl8 uur. 

iWanda Reiff 

i 

'De tentoonstelling 
van werken van Ma- 
|rianne Aartsen in Jo- 
•seph Kerff in de ga¬ 
lerie Wanda Reiff 
'aan de Aalbekerweg 
!te Aalbeek-Hulsberg 
jduurt nog tot zater- 
jdag. De expositie is 
-dagelijks geopend 
van 14 tot 18 uur. Op 
i 17 oktober begint in 
(deze galerie een ten¬ 
toonstelling van 
'werken van Pieter 
,‘Defesche. 

\ 

Drie kunstenaars 
in Slenaken 

tin het gemeentehuis 
He Slenaken wordt 


donderdag 15 okto¬ 
ber om 19.30 uur een 
tentoonstelling ge¬ 
opend van werk van 
Guus Smeets, Marjo¬ 
lein Doverman en 
Mathieu Paas. Guus 
Smeets (32), die zijn 
opleiding kreeg aan 
de grafische school 
te Eindhoven toont 
tekeningen en schil¬ 
derijen. Hij gaat in 
zijn tekeningen uit 
van een idee en laat 
zich leiden door in¬ 
gevingen totdat zijn 
fantasie afwijkt van 
het idee en weer op¬ 
nieuw evolueert in 
andere verbeeldin¬ 
gen. Zijn landschap¬ 
pen dragen steeds 
een eigen karakter. 
Marjolein Doverman 
(22) studeerde aan de 
vrije academie te 


lopen jaren verschei¬ 
dene exposities 
hield. In zijn beel¬ 
den, die nooit uitslui¬ 
tend registreren, pro¬ 
beert hij een beeld te 
scheppen dat vaak 
suggestief en realis¬ 
tisch aangdoet. Bui¬ 
ten fotografie houdt 
hij zich nog bezig 
met grafiek in de 
vorm van etsen, die 
hetzelfde karakter 
hebben als zijn foto¬ 
grafie. 

Expositie 
in Stein 

Vrijdagavond om 20 
uur opent wethouder 
P. Smeets in de 
raadszaal van de ge¬ 
meente Stein een ex¬ 


SP 
T 


? ■ m 


• Aansprekend stilleven van Marjo¬ 
lein Doverman 


Roermond. Zij werkt 
als etaleuze en ont¬ 
werpster bij een mo¬ 
decentrum te Sit- 
tard. Zij beoefent di¬ 
verse technieken. 
Haar favoriete tech¬ 
niek is het aquarelle¬ 
ren. Het is haar eer¬ 
ste expositie. 

Mathieu Paas (36) en 
een autodidact foto¬ 
graaf, die in de afge- 


positie van Armand 
Stijnen, tekeningen 
en aquarellen, en 
Laura Lemmens, 
textiel. Lei Alberigs 
zal het werk inleiden 
en het Limburgs sa¬ 
xofoonkwartet zorgt 
voor de muzikale 
omlijsting. De open¬ 
stelling op zaterdag 
en zondag is van 15 
tot 18 uur. De ten¬ 
toonstelling blijft tot 
9 november. 


IConcert en expositie in 
Brikke-oave 

BRUNSSUM - Ter gelegenheid 
van het vijfjarig bestaan van het 
Brunssumse gemeenschapshuis 
Ü’r Brikke-oave worden er een 
kantal activiteiten gehouden waar¬ 
van het eerste een concert zal zijn 
van het Conservatorium Sympho- 
hie Orkest. Onder leiding van An- 
£on Kerstjes, oud-dirigent van het 
Amsterdams Philharmonisch Or¬ 
kest, speelt dit 70 musici tellend 
ensemble vrijdagavond om 20 uur 
net pianoconcert nr. 24 in C van 
tdozart, Time Machine van Otto 
JCetting en de Sweelinck Fanfare 
l/an R. Heppener. De soliste in het 
pianoconcert is Mieke Ottenheijm- 
y aes. Tegelijkertijd begint er een 
^rote overzichtstentoonstelling 
pnder de naam ,,Vijf jaar exposi¬ 
ties in D'r Brikke-oave”. Hieraan 
Werken dertig kunstenaars mee 
{die eerder in D’r Brikke-oave ex¬ 
poseerden. Het werk is onderver- 
Cleeld in beeldhouwwerk waarin 
Werken van wijlen Jean Houben, 
foto’s, keramiek en glas, grafiek, 
fchilderijen en tekeningen. De ex¬ 
positie blijft tot 2 november. Ze is 
geopend van maandag tot en met 
Vrijdag van 14 tot 17 uur en van 19 
tot 21 uur en op zondag van 14 tot 
j.7 uur. De toegangsprijs voor het 
poneert bedraagt ƒ 6,50, voor CJP 
èn 65-plussers ƒ 3,50. 


Concert Kerkraads 
Vocaal Ensemble 

KERKRADE - Zondagmiddag om 
16.00 uur wordt er in het jongens- 
pensionaat te Bleijerheide een 
concert gegeven door het Vocaal 
Ensemble Kerkrade. Naast de or¬ 
ganiserende vereniging verleent 
het Hoensbroeks Kamerkoor haar 
medewerking. Omdat Ger Vos van 
beide koren dirigent is, worden er 
enkele werken gemeenschappelijk 
uitgevoerd n.1. enkele dubbelkori- 
ge composities van Di Lasso, Brit¬ 
ten en Mozart. Ook twee motetten 
van Max Reger uit zijn 8 Geistliche 
Gesangen worden gezamenlijk uit¬ 
gevoerd. Bovendien voeren beide 
koren afzonderlijk verschillende 
composities uit. Het Hoensbroeks 
Kamerkoor zingt o.a. nog werken 
van Gesualdo, de Wert, Morley en 
Debussy, terwijl het Kerkraads 
Vocaal Ensemble composities van 
Morley, Kimkens en Brahms uit¬ 
voert. Dit bijzonder gevarieerd re¬ 
pertoire wordt gecompleteerd met 
twee moderne composities, n.1. de 
Nacht van de Hongaarse compo¬ 
nist G. Ligeti en het spreekkoor 
Ludus Verbalis van de Finse com¬ 
ponist Rautavaara. Besloten wordt 
dit concert met een compositie 
van Rimkens, die bestaat uit een 
verzameling van muzikale termen, 
die op kostelijke manier muzikaal 
worden uitgebeeld. 


Belangstelling religieuze 
boeken sterk toegenomen 


DEN HAAG - De belangstel¬ 
ling voor religieuze boeken is 
vorig jaar spectaculair toege¬ 
nomen. Het nieuwste num¬ 
mer van Boekblad spreekt 
zelfs van „een doorbraak”, 
zowel wat betreft de titelpro- 
duktie als de aanschaf door 
het publiek. Na romans, 
jeugdlectuur, doe-het-zelf- 
boeken en werken over ge¬ 
schiedenis en natuur nemen 
godsdienstige boeken nu de 
zesde plaats in op de ver¬ 
kooplijsten. 

Volgens directeur Steunenberg 
van uitgeverij Kok in Kampen 
heeft de vloed aan religieuze boe¬ 
ken met de economische recessie 
te maken. „Bij een dergelijke eco¬ 
nomische ontwikkeling gaan de 
mensen naar grondvragen terug”, 
aldus Steunenberg in Boekblad. 
„De ontkerkelijking in Nederland 
heeft geen teruglopende belang¬ 
stelling voor de levensvragen met 
zich mee gebracht”. 

De boekhandelsrubriek gods¬ 
dienst en wijsbegeerte bevat bij¬ 
bels en kerkboeken, godsdienstige 
onderwerpen en wereld- en le¬ 
vensbeschouwing, occultisme, De bijbel is nog steeds de bestseller. 


ethiek, yoga, wijsbegeerte en 
astrologie. In 1971 werden nog 433 
titels van religieuze boeken op de 
markt gebracht. In 1980 was dit 
aantal gestegen tot 726. Daarvan 
zijn 507 nieuwe uitgaven en 219 
herdrukken. 


De verkoop van bijbels over¬ 
schreed vorig jaar de „magische” 
grens van 250.000. Vooral katho¬ 
lieken kochten meer bijbels. Daar 
heeft het beschikbaar komen van 
de Willibrord-vertaling aan bij¬ 
gedragen, aldus Boekblad. 

bk : :/ : .V:,r; : t % :V-: : j : 

# Repetitiefoto van een der scenes in „’t Kemune-fjès’, dat Pallieter zondag in het Maaslandcen- 
trum te Elsloo speelt. 


ELSLOO - Ter inleiding op het 
dertigste Toernooi der Lage lan¬ 
den, waarvoor de data zijn vastge¬ 
steld op 14,21, 28 november, 12,19, 
27 december en 9 en 23 (slotavond) 
januari geeft de toneelgroep Pal¬ 
lieter zondagavond om 20 uur in 
het Maaslandcentrum een opvoe¬ 
ring van „’t Kemune-fjès”, een to¬ 
neelspel van Fitzgerald Kusz in de 
regie van Hans Trentelman. Aan 
deze opvoering werken mee Guido 
Veugen, Annelies Müller, Jaack 
Frederix, Frans Veugen, Annie 
Frederix, Margriet Janssen, Jos 


Bondsconcours in 
schouwburg Heerlen 

HEERLEN - Zondag wordt er in 
de stadsschouwburg van Heerlen 
het laatste bondsconcours van de 
Limburgse Bond van Muziekge¬ 
zelschappen gehouden. De organi¬ 
satie ervan is in handen van har¬ 
monie Flos Carmeli. Reeds om 
11.30 uur wordt er begonnen met 
de concertwedstrijden in de vierde 
afdeling. Rond 13.40 uur en 17.30 
uur worden de prijzen van het eer¬ 
ste gedeelte van het concours be¬ 
kendgemaakt, waarna er gepau- 
seerd wordt tot 20.00 uur. Om on¬ 
geveer 22.30 uur zal de einduitslag 
van het concours bekend worden 
gemaakt. 


I—Pallieter— 
speelt ook 
-dialecttoneel 


Salden en Annemarie Maessen. 
Tot nog toe speelde de groep, die 
in 1947 van start ging, alleen Ne¬ 
derlandstalig toneel, „’t Kemune- 


Programma: 11.30 uur: vierde af¬ 
deling: fanfare Dorpsklank Cas- 
tenray. 12.00 uur: afdeling I: fanfa¬ 
re Sint-Aldegondis Maasbree. 
12.30 uur: fanfare St.-Caecilia, Gut- 
tecoven. 13.00 uur: afdeling uit¬ 
muntendheid: fanfare Eendracht 
Baarlo. 14.15 uur: ere-afdeling: 
fanfare Eensgezindheid Maas- 
bracht. 14.55 uur: fanfare Sint-Cae- 
cilia Herten. 15.35 uur: fanfare 
Vriendenkring Swolgen. 16.15 
uur: Philharmonie Maasniel. 16.55 
uur: harmonie TOG Heerlen. 20.00 
uur: afdeling superieur: fanfare 
Concordia Melick. 20.50 uur: har¬ 
monie St.-Caecilia Geulle. 21.40 
uur: harmonie St.-Joseph Kaalhei¬ 
de. Als jury fungeren weer de he¬ 
ren Claessens, Van Ossengruggen 
en Van Lijnschoten. 


fjès’ wordt in het dialect gespeeld, 
Het wijkt duidelijk af van het ge¬ 
bruikelijke dialectrepertoire. Pal¬ 
lieter wil er een verdere stap mee 
zetten op de weg naar een verbete¬ 
ring van het dialectrepertoire, zo¬ 
als wordt aangekondigd. Het gaat 
over een communiefeest, dat uit¬ 
eindelijk helemaal geen feest 
wordt al kan men om de groteske 
manier, waarop de verhouding der 
feestgangers aan de kaak wordt 
gesteld, ook om lachen. Op zondag 
18 oktober wordt de opvoering in 
het Maaslandcentrum herhaald. 


Percussie Ensemble 


in Wijngracht 


KERKRADE - Het Heerlens Per¬ 
cussie Ensemble geeft zondagoch¬ 
tend om 11 uur een koffieconcert 
in het Wijngrachttheater te Kerk¬ 
rade. Onder leiding van G. Pio- 
vesana brengt het ensemble melo¬ 
dische en ritmische werken, waar¬ 
voor ook marimba’s, conga’s, 
drums en vibrafoons worden inge¬ 
schakeld. Het Heerlens Percussie 
Ensemble wist in de vijf jaar van 
zijn bestaan al de nodige succes¬ 
sen te behalen tot enkele radio-uit- 
zendingen toe. Onlangs heeft het 
HPE een radio-opdracht gekregen 
van de NOS: de uitvoering van 
Fünf Satze für sieben Slagzeuger 
van de componist John W. Slan¬ 
gen. Dit werk is momenteel in stu¬ 
die. 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagin 

limburgs dagbl 


in gesprek 


deze rubriek neem! de redactie buiten haar verantwoordelijkheid graag ingezonden bne 
lezers op. De brieven dienen betrekking te hebben op publikaties in onze krant en kort en za 
zijn geformuleerd. Brieven die te lang zijn, worden ingekort of geretourneerd. 


Ü 


• Windmolens 

In het LD stond het bericht, dat Ge¬ 
deputeerde Staten van Limburg het 
besluit van de gemeente Obbicht, 
om vergunning af te geven voor 
twee windmolens die elektriciteit 
moeten opwekken, niet zullen ho¬ 
noreren. GS stellen dat er eerst vol¬ 
doende inzicht moet worden verkre¬ 
gen in de stedebouwkundige-, vei¬ 
ligheids-, en geluidshinderaspecten 
van die molens. Dit staat toch wel in 
flagrante tegenstelling tot het beleid 
van de overheid met betrekking tot 
het laten bouwen c.q. in bedrijf hou¬ 
den van kerncentrales. Weet men 
daar dan van hoe veilig of onveilig 
die precies zijn? Diezelfde overheid 
geeft overigens ook toestemming 
om in vaten verpakt radioactief af¬ 
val in zee te dumpen. Dat de inhoud 
van die vaten, waarvan de betonnen 
ommanteling reeds scheuren ver¬ 
toonde vóór het dumpen, al na en¬ 
kele jaren over de zeebodem zal uit¬ 
stromen, deert deze overheid niet. 
Maar misschien eet deze overheid 
dan ook geen vis... Daarom: Obbicht 
laatje niet kisten! 

EIJGELSHOVEN 

Herman Langen, Susanne 
Langen, Marij Smith, Gor- 
don Smith, Kirsten Smith, 
Marianne Merx, Jef Merx, 
J.W. Langen, P. Logister, G. 
Huntjens, G.M.J. Logister- 
Langen, H.G.J. Langen, Mi¬ 
reille Charlier, Piet Schmitz, 
Wim Strolenberg, M. Eauch, 
H. Nix. 


Luns 


4 


Het schijnt voor de heer J. Lut 
secretaris-generaal van de N 
kennelijk erg moeilijk te zijn oh 
achter te komen op welk terreitj 
werk thuishoort (zie LD 26/9 j 
plaats van zich geheel en al a< 
NAVO-belangen te wijden, U 
felle kritiek op de Nederlandse 
ring, die hij ondersteuning van 
fisme en neutralisme verwijt, 
gens Luns mist de Nederland! 
gering de moed om dit pacifisfl 
neutralisme een halt toe te ro«l 
En daarbij stelt Luns de V 
bondskanselier Schmidt als 
beeld hoe het allemaal wel i 
Rijst terecht de vraag sinds wal 
de heer Luns het recht heeft 
met de Nederlandse binnenla 
aangelegenheden te bemo 
Werd Luns eerder al - toen hij 
stelde de Olympische Spele 
Moskou te boycotten - door het 
bestuur op de vingers getikt, 
het aan onze regering de puntj 
de i te zetten. En als Luns be' 
over voldoende inlichtingen te 
schikken, die bevestigen dat pa( 
tische bewegingen in Europa 
ontvangen van de Sovjetunie, $ 
niet verder op deze infori 
wenst in te gaan, is dat laf. Wat 
zich nu permitteert is niet voor 
haling vatbaar. 


TREEBEEK 


L.J. Adri 


Uitkering 


(ADVERTENTIE) 


de wereld 
hongert naar Gd 


Als iedere werknemer, alle sociale 
uitkeringstrekkers en de modale en 
bovenmodale inkomens over 1980- 
1981 acht procent ingeleverd had¬ 
den - net als de kleine middenstan¬ 
ders en kleine boeren - had de rege¬ 
ring-Van Agt nu niet met onoverko- 
menlijke problemen gezeten. Het 
formeren had bovendien geen 
maanden hoeven duren en daarmee 
had men ook miljoenen kunnen 
sparen, want een lange formatie 
kost geld. De laagst betaalden ont¬ 
vangen, zo las ik in het LD, in de¬ 
cember een éénmalige uitkering 
van 250 gulden om de koopkracht 
voor deze groep te handhaven. 
Doch aan bovengenoemde onderne¬ 
mers - onder het minimum zittende 
boeren en kleine middenstanders - 
wordt deze uitkering onthouden. En 
van de veten, die kampen met in¬ 
komstenproblemen, middenstan¬ 
ders en kleine boeren die in aanmer¬ 
king komen voor een uitkering op 
grond van de rijksgroepsregeling, 
hebben slechts zeer weinigen hun 
drempelvrees overwonnen en ge¬ 
pleit voor een aanvullende uitke¬ 
ring. Derhalve: vakbonden maak 
het leven van deze stille armen toch 
wat makkelijker! 

NIEUWENHAGEN Toon Dreessen oktober wercldmisricmntf* 


'jij womre» 
missiebwvRotrrrwi ’ 

ACTMTFITFN CENTRUM VAN HET0SP 


puzzel van de dag de rosse reus 


suske en wiske panda en de meester-ontspanner 


f frPb.MS&K 
l£> PAMPA.... 
QM OKJf- 
Sf*NN£M... ik eesj ve Nieuwe 

HCf*_ONrsPANN£R , 
MUM l£> AU 

2KAL& JS- 

aerveN hu vs ezxr' 

umerfekgwPri 


asfllwo/ «W K0MINÖ OOK 

«eotr OP OMTtbPANIMIM<2>,OP IC\JPN6- 

Mfzeo&op/ op , 

VfclPNPSdHAP. 
recept 


Macaroni 

met 

Roquesfortsaus 


U kunt voor dit recept behalve ma¬ 
caroni natuurlijk ook elke ander 
soort noedels gebruiken. Laat een 
flinke pan water met wat zout aan 
de kook komen, voeg 400 g noedels 
toe en laat ze op hoog vuur koken, 
zonder deksel. Reken op ongeveer 
10 minuten. Druk 100 g Roquefort 
fijn en meng er een eidooier door en 
geleidelijk een achtste liter voorver- 


wina bom 


warmde room, eventueel gedeelte¬ 
lijk te vervangen door zure room. 

Voeg rijkelijk versgemalen peper 
toe. Giet de macaroni af en roer er 
de Roquefortsaus door. Onder 
voortdurend roeren even goed 
warm laten worden. Desgewenst 
kunt u nog dobbelsteentjes gekook¬ 
te ham toevoegen. 


oplossing 
van gisteren 

- a - - a d - 

- a t e 1 i e 

- n o r m a a 

-toga-- 

t o n e n - 3 

- c - r a n k 

- h e e k - e 

e t o n - o n 


Uitgeversmaatschappl) [ 

Limburgs Dagbl* 

Direkteur: 

J.J.M.H. Drehmanns 
Hoofdredakteuren: 
B.P.M. Romijn 
G.A.M. de Rouw 
Hoofdkantoor: 

In de Cramer 37, 

6411 RS Heerlen 
Postbus 3100 
6401 DP Heerlen 
Abonnementenafdeiiril 
telefoon 045-739881 
Advertentieafdeling: 
telefoon 045-739886 
giro: 1035100 
bank: Paribas, Heerlen uonaeraag ö oKtooer 1981 • Pagina 3 innen- en buitenland 


limburgs dagbladm 


Dertig extra treinen en 1100 bussen in aantocht 


Waarschuwende 
onn ziet demonstratie I 
et zor g teg e 
oet 


• Nog een beeld uit het inferno van 
Cairo: Egyptische militairen dragen 
de koptische bisschop Samuel, die 
bij de aanslag zwaar gewond werd, 
op een brancard weg. Enkele uren 
nadien overleed de bisschop aan zijn 
verwondingen. 


van de vrede 
moei doorgaan 

Vervolg van pagina 1 

De veiligheidsdiensten van de 
Amerikaanse regering waren eens¬ 
gezind in hun advies dat president 
Reagan beter niet naar Cairo kon 
}NN - De hoofdstad van de Duitse bondsrepubliek, Bonn, is 
gszins bezorgd dat de voor zaterdag aangekondigde vre- 
demonstratie in de stad uit de hand zal lopen. Aan de 
onstratie nemen naar verwachting 100.000 tot 200.000 te- 
standers van bewapening deel. De conservatieven heb- 
het al „het grootste evenement van het volksfront sinds 
ten” genoemd. 


teen na de aankondiging al ont¬ 
hei in de regeringspartijen een 
Stige crisis doordat veel af- 
Aaardigden verklaarden sympa- 
! te hebben voor de nieuwe „vre- 
beweging". Duizenden politie- 
kten - het precieze aantal wordt 
rim gehouden - zijn opgeroepen 
zaterdag de organisatoren te hel- 
11 Waarborgen dat de demonstra- 


Ieuive voorstellen 
oor bezuinigingen 

Aardgasbaten 
in vier jaar 
aar ruim 32 


tie vreedzaam verloopt. Demonstre¬ 
rende afgevaardigden van de so¬ 
ciaaldemocratische partij SPD miljard 


M. 

lp ï 


HAAG - De totale aardgasba- 
lopen in de komende vijf jaar 
? An 24,7 miljard gulden in 1982 
32,2 miljard in 1986. Dit blijkt 
de antwoorden van minister 
der Stee op de schriftelijke 
en uit de Tweede Kamer over 
iljoenennota 1982. 

aandeel van het buitenland in 
ardgasbaten zal tussen 1981 en 
teruglopen van 52 naar 45 pro- 
De extra inzet van een miljard 
eke meter aardgas voor binnen- 
s gebruik levert 300 miljoen op 
sactiebasis (berekend op het 
ent dat de verplichtingen wor- 
aangegaan) op. Op kasbasis (be- 
hd op het moment van betaling) 
t in het eerste jaar veel minder, 
ster Van der Stee plaatst overi- 
onmiddellijk vraagtekens bij 
A aardgasinzet. 

men in de komende jaren de 
aling tussen collectieve en par¬ 
are sector tot een 50/50 verhou- 
S willen terugbrengen (nu twee 
{te - een derde) dan zou dat een 
‘buiging van vele tientallen mil- 
'teh guldens vereisen, aldus Van 
[Stee. Hij zegt verder dat hij bin- 
J^ort met een voorstel voor een 
tede ronde komt voor heroverwe¬ 
gen aan uitgaven in de collectie- 
tector. Dit jaar moet die tweede 
'te nog van start gaan. 


HELMUT SCHMIDT 

- in de steek gelaten? - 

naast ingeslagen ramen en branden¬ 
de auto’s zouden het toch al ge¬ 
schonden gezicht van deze rege¬ 
ringspartij nog verder aantasten. 
Met meer dan dertig extra treinen 
en 1100 bussen komen de bezorgde 
democraten, geëgageerde christe¬ 
nen en milieubeschermers zaterdag 
naar Bonn om voor vrede en tegen 
opvoering van de bewapening te de¬ 
monstreren. Gevreesd wordt dat 
zich onder hen echter ook oproer¬ 
kraaiers „van beroep” zuHen bevin¬ 
den. 

De kopstukken van de sociaal-libe- 
rale regering zien de demonstratie 
als een uitdaging aan hun defensie, 
politiek, voordat door de massale 
kritiek op het NAVO-dubbelbesluit 
(over de raketten voor middellange 
afstand gepaard met een gelijktijdig 
aanbod van ontwapeningsbespre- 
kingen aan Moskou). 

Ondanks ernstige waarschuwingen 

Versterking 
voor nieuwe 
Britse SPD 

BRADFORD - De Britse Sociaal- 
Democratische Partij (SDP) heeft 
gisteren een nieuw succes behaald, 
doordat twee leden van de Labour- 
fractie in het Lagerhuis overstap¬ 
ten. Een van hen is Thomas McNal- 
ly, een voormalig adviseur van Ja¬ 
mes Callaghan toen deze premier 
was. 


\iet meer dan 10 procent reageerde 

Weinig aanvragen 
voor uitkering 
„echte” minima 


HAAG - Er is tot nu toe wei- 
[tjtespons gekomen op de moge- 
»> beid voor de zogenaamde „ech- 
e bvinima, in aanmerking te ko- 
b v 0or een eenmalige uitkering, 
k be koopkracht van deze groep 
[Jjbeil moet houden. Tot op dit 
ebbent - drieënhalve week voor 
^Uiting van de inzendtermijn 
de aanvraagformulieren - 
slechts tien procent van de 
fbVeer 300.000 mensen die voor 
e bitkering in aanmerking ko¬ 
mrijn aanvraagformulier inge- 

gebleken uit een steekproef, 
et ministerie van sociale zaken 
^ Week heeft gehouden onder 
te aan *al grote en kleinere ge- 
^ bten. De aanvraagformulieren 
gten voor 31 oktober bij de ge- 
^bte waar de aanvrager is inge- 
ev en worden ingediend. 

*tet ministerie van sociale zaken 
bien alleen maar gissen naar de 
.bak van de geringe animo. F. 

hoofd van de hoofdafdeling 
> ‘kkeling financieel beleid, is 
overtuigd dat het ministerie 
t^teiterste best heeft gedaan be¬ 
leid te geven aan de mogelijk- 
- de uitkering te verkrijgen. Er is 
Advertentiecampagne in de 
jj /ten geweest en op de televisie 
Postbus 51-spots uitgezonden. 
t krijgt wat? 

it^temalige uitkering wordt gege- 
Aan gehuwden met of zonder van de sociaaldemocratische bonds¬ 
kanselier, Helmut Schmidt, en zijn 
liberale minister van buitenlandse 
zaken, Hans-Dietrich Genscher, 
hebben 51 van de 218 SPD-afgevaar- 
digden en 16 van de 53 FDP-parle- 
mentariers verklaard het eens te zijn 
met de doeleinden van de betoging. 
De jongerenorganisaties van beide 
partijen, de jonge socialisten en jon¬ 
ge democraten, steunen de demon¬ 
stratie. 

Dolkstoot 

Helmut Schmidt die aanvankelijk 
zelfs een verbod van deelneming 
door sociaaldemocraten ter sprake 
zou hebben gebracht, voelt zich 
door veel leidende SPD’ers in de 
steek gelaten. Heftig heeft de SPD- 
staatssecretaris van buitenlandse 
zaken Peter Corterier gereageerd. 
Hij noemde de betoging „een dolk¬ 
stoot in de rug van de bondskanse¬ 
lier en de regering”, een opvatting 
die door de „zwijgende meerder¬ 
heid” van de SPD wordt gedeeld. 
De voorzitter van de SPD, Willy 
Brandt, die in de dialoog met de kri¬ 
tische jeugd een belangrijke taak 
van de partij ziet, is het niet eens 
met Schmidt dat de betoging een 
uitdaging aan het adres van de rege¬ 
ring zou zijn. Hij heeft zijn partijle¬ 
den slechts aangeraden de politieke 
gevolgen te overwegen wanneer de 
demonstratie in gewelddadigheden 
zou ontaarden. Een lid van het pre¬ 
sidium van de partij. Erhard Eppler, 
ziet geen reden om zijn optreden als 
spreker niet te laten doorgaan. „En¬ 
kele mensen zijn hypernerveus ge¬ 
worden”, zei hij. 
w 

Zm. 


Illiftfl 


mmm 
X : 4 ÊJI 


511 


mm 


mm 


ê 

|r.: ; 


W v '' : ' * I 


Congres in Gdansk stelt harde eisen 

Solidariteit dreigt 
weer met staking 


kinderen, die één minimuminko¬ 
men hebben, samenwonenden met 
een bijstandsuitkering voor een 
echtpaar en ongehuwden met één of 
meer kinderen (zogenoemde één ou¬ 
dergezinnen) kunnen in november 
en december een apart formulier 
voor de uitkering krijgen. 
Voorwaarde voor de uitkering is een 
netto-inkomen van 1.404 gulden of 
minder. De uitkering bedraagt ma¬ 
ximaal: voor alleenstaanden 150 
gulden; voor gezinnen van twee per¬ 
sonen 250 gulden; voor gezinnen 
van drie personen 350 gulden; voor 
gezinnen van vier of meer personen 
450 gulden. Voor echtparen en één 
oudergezinnen die boven het mini¬ 
muminkomen of de minimumuitke¬ 
ring uitkomen, wordt de uitkering 
verlaagd met het verschil tussen 
hun inkomen en dat minimum. Een 
uitkering die daardoor minder dan 
50 gulden bedraagt wordt niet uitbe¬ 
taald. 


(ADVERTENTIE) 


GDANSK - Het congres van het 
Poolse vakverbond Solidariteit 
heeft de autoriteiten gisteren opge¬ 
roepen tot overleg over mogelijke 

(ADVERTENTIE) 


Crossfietsen 

vanaf 245 j - 20" hoog 

Rijwielbeurs 
Free time shop 

Stationsstraat 48, t.o. 
ANWB-reisbureau Heerlen, 
vlak achter Royaltheater, 
tel. 045-716000. Grootste 
en goedkoopste rijwiel- en 
bandencentrum in 
Zuid-Limburg 

Pracht sortering 

Motorjacks v a. 139,— 

Zelfklevende letters en alles 
voor rijwiel en bromfiets 

Bij inlevering van deze 
advertentie een prima 
buitenband 26 x 1% plus 
binnenband voor 

een tientje 

Geldig t/m 10 okt. ’81 


Faillisement 
Uniser week 
uitgesteld 

ROTTERDAM - De faillissements¬ 
aanvragen door het personeel van 
het chemische-afvalverwerkings- 
bedrijf Uniser/Moerdijk voor dit 
bedrijf en voor de dochters RTM en 
Drisolco zullen op respectievelijk 
16 en 21 oktober worden behan¬ 
deld. De advokaten van de indu¬ 
striebond FNV die de belangen van 
het personeel behartigen zijn er 
niet in geslaagd de aanvraag nog 
deze week te laten behandelen. 


Dit betekent volgens districtsbe- 
stuurder A. Damoisseau dat de 
werknemers nog een week langer 
op hun salaris zullen moeten wach¬ 
ten. De huidige directeur W. Renes 
zegt geen geld meer te hebben. De 
Amrobank weigert met ingang van 
september jl. de salarissen uit te be¬ 
talen vanwege de geringe krediet¬ 
waardigheid van Uniser. 

Uniser en RTM staan bij de Kamer 
van Koophandel in Breda inge¬ 
schreven. Drisolco in Dordrecht. 
Dit verklaart waarom twee geschei¬ 
den aanvragen moeten worden in¬ 
gediend. 


prijsverhogingen van primaire ar¬ 
tikelen en goederen. Ook nam de 
bond een nieuw programma aan, 
waarin een ingrijpende verande¬ 
ring van het openbare leven cen¬ 
traal staat. De prijzen van de eer¬ 
ste levensbehoeften dienen bevro¬ 
ren te blijven, tot regering en Soli¬ 
dariteit het eens zijn over een plan 
de crisis te boven te komen. Als de 
regering deze oproep negeert, zal 
Solidariteit binnen twee weken 
een waarschuwingsstaking voor 
het hele land uitroepen. Om de eco¬ 
nomie niet extra te schaden, zal 
zo’n staking niet langer dan een 
kwartier duren. Na maart is het 
niet meer voorgekomen dat Solida¬ 
riteit met een nationale staking 
dreigde. 

Het programma dat de afgevaardig¬ 
den gisteren aannamen, heeft meer 
weg van een handvest voor de rech¬ 
ten van de mens dan van een op¬ 
somming van beginselen van een 
vakbeweging. Het heeft tot doel de 
Poolse staat een economie ingrij- 


(ADVERTENTIE) 

een kennis, 
vriend of buur op te geven 
als abonnee van 
het Limburgs Dagblad. 

Als tegenprestatie 
ontvangt u deze handige 
memokubus met 
900 notitievelletjes kado. 


<«*«*/ 


° e n 'eu m 


n 3arn : 

adres; 

p °stco de: 


’ e abonnee is: 


rne m 


oaarfj. 

adres: 


°kubu 


woonplaats: 


s 's voor: 


p °stc, 


co de . 


aa n /i^f e bon in 

t^rss oltf n 


"oonp/aats • 


64 °0 Vb S h Da 9blad° n An!^ nkeerde en velop 
8 Heerlen of b ^S° rdn ummer 46, 
°e> 045-739333. 


pend te wijzigen zonder te tornen 
aan de bondgenootschappen, waar¬ 
aan het land gebonden is. 
Solidariteit roept de regering op een 
gerechtelijke vervolging in te stel¬ 
len tegen degenen die verantwoor¬ 
delijk zijn voor de onderdrukking 
van de onlusten, die zich in 1956, 
1970 en 1976 in het land hebben 
voorgedaan. Hetzelfde geldt voor de 
acties tegen studenten in 1968. Ook 
wil Solidariteit dat zij gestraft wor¬ 
den, die Polen tussen 1970 en 1980 
hebben laten verworden tot een 
„economische ruïne”. Als de rege¬ 
ring geen strafvervolging instelt, zal 
Solidariteit zelf een tribunaal opzet¬ 
ten, dat de schuldigen moreel, niet 
strafrechtelijk moet veroordelen. 
Solidariteit wil verder vrije verkie¬ 
zingen op plaatselijk en nationaal 
vlak, wil dat de rechterlijke macht 
onafhankelijk wordt van de politie¬ 
ke leiding, bepleit een de-politise- 
ring van de politie, wenst invoering 
van het stelsel van arbeiderszelfbe- 
stuur en is vóór stimulering van par¬ 
ticuliere ondernemingen. 


gaan. Om dezelfde reden zal ook vi¬ 
ce-president George Bush thuis 
blijven. Wel zullen van de Ameri¬ 
kaanse delegatie de minister van 
defensie, Caspar Weinberger, en de 
ambassadrice bij de VN, mevrouw 
Kirkpatrick deel uitmaken. 

Minister van buitenlandse zaken 
Haig waarschuwde gisteren „bui¬ 
tenlandse machten” niet in de Egyp¬ 
tische buitenlandse politiek tussen¬ 
beide te komen, gedurende de pe¬ 
riode van onzekerheid na de moord 
op Sadat. Hij richtte zich daarbij 
niet alleen tot Libië, maar ook tot de 
Sovjetunie. Bij herhaling onder¬ 
streepte Haig tijdens een via radio 
en televisie uitgezonden persconfe¬ 
rentie, dat verder moet worden ge¬ 
werkt aan het vredesproces, zoals 
dat in de akkoorden van Camp Da- 
vid is vastgelegd. 

Ook al noemde Haig geen land met 
name, de voornaamste zorg omtrent 
buitenlandse inmenging in Egypte 
en Soedan richt zich op Libië. „De 
Amerikaanse inspanningen om vre¬ 
de tot stand te brengen, mogen niet 
voorbijgaan aan de dreiging van in- 
en externe machten, wier belangen 
in strijd zijn met die van elk land in 
de regio”, aldus Haig, die verder 
daaraan toevoegde, te hopen dat die 
machten niet in de verleiding zou¬ 
den komen de tragische gebeurte¬ 
nissen van dinsdag te manipuleren, 
hoewel”, zo besloot de bewindsman, 
„zij wat hun retoriek betreft, voor 
die verleiding al zijn bezweken”. 

Geen wijziging 

De buitenlandse politiek van Egyp¬ 
te, vooral die ten overstaan van Is¬ 
raël, zal geen verandering onder¬ 
gaan. De vice-voorzitter van de 
Egyptische regeringspartij, de De¬ 
mocratische Nationale Partij, Moes- 
tafa Chalil, heeft dit gisteren in Cai¬ 
ro benadrukt. Chalil waagde zich 
niet aan een voorspelling omtrent 
het persoonlijke stempel, dat Moe¬ 
barak straks als president op de 
Egyptische politiek zou drukken. 


Weer boetes 
geëist voor 
9 soldaten 

DEN HAAG - De advocaat-fiscaal 
bij het Hoog Militair Gerechtshof 
(HMG) in Den Haag heeft handha¬ 
ving van de strafoplegging geëist 
tegen negen soldaten, die 23 mei in 
uniform tijdens een mars van 
Amersfoort naar de vliegbasis 
Soesterberg hebben gedemon¬ 
streerd tegen de eventuele plaat¬ 
sing van Kruisraketten in Neder¬ 
land. 

De terechtstaande soldaten maak¬ 
ten deel uit van een groep demon¬ 
strerende geüniformeerde militai¬ 
ren, die voor dit feit boetes kregen 
opgelegd, variërend van 25 tot 50 
gulden. De negen veroordeelden 
gingen in beroep en vroegen van het 
HMG een eindbeslissing. 

De raadsman van verdachten, mr. 
Th. de Roos, zei dat de demonstra¬ 
ties betrekking hadden op de verbe¬ 
tering van arbeidsvoorwaarden van 
militairen. „De deelneming aan de¬ 
ze betoging was voor hen van be¬ 
lang juist in hun kwaliteit van mili¬ 
tair werknemer. Toestemming van 
de provinciaal militair commandant 
was derhalve niet vereist”, zo zei hij. 
Uitspraak 21 oktober. 


' u tf utfu t Bezetting 

De 23 personeelsleden van het 
vatenreinigingsbedrijf De 
Meierij in Schijndel hebben 
hun bedrijf bezet. Ze hopen 
daarmee te bereiken dat er zo 
snel mogelijk in Den Haag een 
beslissing wordt genomen 
over het verlenen van finan¬ 
ciële steun aan het bedrijf. 
Omdat er geen enkel perso¬ 
neelslid is georganiseerd, zijn 
de bonden niet bij de actie be¬ 
trokken, • Het ministerie van 
verkeer en waterstaat heeft 
klein-vaarbewijzen voor de 
pleziervaart in de maak. Ze 
zullen nodig zijn voor motor¬ 
boten van minder dan 15 me¬ 
ter, die een snelheid van meer 
dan 20 km/uur kunnen halen. 
Het klein-vaarbewijs is een 
uitvloeisel van de Binnensche¬ 
penwet. • Drie vrouwelijke 
studenten hebben een kort ge¬ 
ding aangespannen tegen de 
Staat der Nederlanden om de 
verhoging van de collegegel¬ 
den (van ƒ 600 naar ƒ 900) aan 
te vechten. Zij claimen dat de 
voorgenomen verzwaring van 
de studielasten strijdig is met 
een internationaal verdrag 
over sociale grondrechten, dat 
in 1980 ook door Nederland is 
geratificeerd. 

Belastingen 

Vergeleken bij eind april vorig 
jaar is de betalingsachterstand 
bij de inkomstenbelasting opge¬ 
lopen van respectievelijk 2378 
miljoen gulden tot 3020 miljoen 
(per eind april van dit jaar). 
Minister Van der Stee (Finan¬ 
ciën) schrijft deze achterstand 
toe aan de algemene economi¬ 
sche situatie en aan de daarmee 
samenhangende aspecten als de 
toeneming van het aantal ver¬ 
leende uitstellen en de hoge ren¬ 
testand. # Uit wraak voor het 
aanzienlijk verminderen van 
zijn sociale uitkering reed in 
Apeldoorn een 29-jarige man in 
op een medewerker van de ge¬ 
meentelijke sociale dienst, ter¬ 
wijl deze met diens beide kinde¬ 
ren aan de wandel was. De poli¬ 
tie heeft de dader vastgezet. Hij 
wordt beschuldigd van poging 
lot zware mishandeling. 

Bekentenis 

Een lid van de Palestijnse splin¬ 
tergroep Abu Nidal heeft op 1 
mei jongstleden het Weense ge¬ 
meenteraadslid en voorzitter 
van de Oostenrijks-Israelische 
vriendschapsbeweging, Heinz 
Nittel, vermoord. Minister Er- ‘ 
win Lanc van binnenlandse za¬ 
ken deelde gisteren op een 
persconferentie mee dat de 21- 
jarige Husham Rajih, een van 
de twee daders van de aanslag . 
op een synagoge in Wenen in - 1 
augustus, bekend heeft de 50- , 
jarige Nittel te hebben gedood. C 
• Twee Brusselse politiefunc¬ 
tionarissen zijn gisteren aange¬ 
houden in verband met het 
smokkelen van zo’n 250 politie¬ 
pistolen. De smokkelhandel, 
waarbij het duo was betrokken, 
duurde al drie jaar. Er wordt 
nog een derde arrestatie ver¬ 
wacht. • Er zijn de komende ja¬ 
ren geen gedwongen ontslagen 
te verwachten in de 260 Jamin- 
winkels. De directie van het 
concern heeft dit gisteren ver¬ 
klaard. Wel zal de organisatie 
van het bedrijf aan de verande¬ 
rende markt moeten worden 
aangepast, maar eventuele per¬ 
soneelsvermindering zal via na¬ 
tuurlijk verloop kunnen wor¬ 
den geregeld. 

Heffingen 

Met ingang van vandaag zal er 
op landbouwprodukten uit de 
EG-lidstaten afkomstig en die 
in Nederland worden inge¬ 
voerd, een heffing liggen van 
4,3 procent. Bij de uitvoer van 
Nederlandse landbouwpro¬ 
dukten naar andere EG-lidsta¬ 
ten wordt er een EG-subsidie 
van 4,3 procent betaald. Het 
instellen van de heffingen en 
subsidies is een gevolg van de 
wijziging van de pariteiten, af¬ 
gelopen zondag van de munten^’ 
van Nederland, West-Duits-/ 
land, Frankrijk en Italië. 6$ 
Het kantoor dat de Arabische^ 
Liga waarschijnlijk binnen af-’^ 
zienbare tijd in Den Haag 
opent, zal niet worden geleid 
door vertegenwoordigers van 
de PLO of Palestijnen die op 
een paspoort van een Arabisch 
land reizen. Naar alle waar¬ 
schijnlijkheid zullen Tunesi¬ 
sche diplomaten aan het hoofd 
komen te staan van de eerste 
vertegenwoordiging van de Li¬ 
ga. Dit is in diplomatieke krin¬ 
gen vernomen. • Het Kamer¬ 
lid Ed Nijpels (VVD) vindt dat 
het voorstel om de BTW in de 
horeca te verhogen van 4 naar 
17 procent voorlopig in de ijs¬ 
kast moet. Nijpels zei dit giste¬ 
ren in Breda op het 98e con- - 
gres van horeca Nederland. 
Binnen de horeca bestaat de 
vrees voor een „rampzalige 
ontwikkeling”. 

KOV bij CNV 

De Katholieke Onderwijs Vak - ’> 
organisatie (KOV 50.000 leden) 
zal met ingang van 1 januari j 
1982 toetreden tot het CNV. Het 
hoofdbestuur van de KOV heeft 
gistermiddag hiertoe besloten. 
Toetreding van de organisatie • 
betekent dat het ledental van 
het CNV groeit tot bijna- 
350.000. Limburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 # Pagina 

Gevr. betrekkingen 


BARMEIS- ! 
JES 

i 

gevr. voor de middaguren. I 
Bar Mi Amore, Leijenbroe-! 
kecweg 160 Sittard 04490- i, 
19534. _ 

Serieuze Hoofd bijver- j 
dienste o.a. thuiswerk als 
TELEFONISCH enquete-: 
ren. thuisagentschappen ; 
etc. Inl. (antw. env. 6ijsl.)i 
Fa. Vacom. postbus 436. v., 
Mussenbr. str. 2, ’sHerto-j 
genbosch. 


Nette BARDAMES gevr. 
vervoer vrij, Akerstr. 144, : 
H'broek. tel. 215121. 


Leuke ASSISTENTES 
gevr. intern mogelijk. tel. 
045-218476. 


Bouwonderneming Blat- 
nik GMBH vr. voor Duits¬ 
land: COLONNES beton- 
timmerlieden voor brug¬ 
genbouw. colonnes metse-' 
laars voor woningbouw', 
colonnes metselaars voor 
industriebouw, colonnes 
timmerlieden voor wo¬ 
ningbouw. Zonder vak¬ 
kennis onnodig te soll. 
Melden tussen 9 en 12 uur. 
Tel. 0949-241162530. Na 12 
u. 045-454185 of 045- 
456592. 


Leuke ASSISTENTES 
gevr. v. nieuwe privéclub,; 
werktijden van 12.00 tot: 
19.00 uur en van 19.00 tot 
2.00 uur. Prettige werk-! 
kring Intern mogelijk, tel.: 
04446-2780. 


De ideale BAAN voor de! 
gehuwde vrouw. U bepaalt i 
zelf uw werktijden. 2 
avonden p%r week lesge¬ 
ven in huidverzorging en] 
make-up met verkoop, i 
waaraan u ƒ 150 tot f 200 1 
per week verdient. Gratis 
opleiding. Goede promo¬ 
tiekansen. Auto gewenst. 
Evolution Cosmetics BV 
030-944086. ’s avonds 
03402-31477. Ref. 176. 


Gevr. voor Duitsl., omg.: 
Aken, Blikisoleerders en ! 
PLAATWERKERS. dak-| 
dekkers, klempner. c.v.-i 
monteurs en loodgieters.: 
Tel. 04494-52787. 


Enige blonde BARMEIS¬ 
JES gevr. v. bar in Kerkra- 
de. Goede verd. Vrij ver¬ 
voer. Tel. 045-452798. 


Bicky’s-Club vraagt nog 
MEISJES, halve dagen; 
mogelijk. Tel. 045-421879. 


Leuke bijverdienste als. 
AVON-CONSULENTE, I 
bel voor inl. tussen 18 em 
20.00 uur, tel. 045-313056. 1 


Voor direct BARLADY’S, 
hoge gar. verv. vrij in- 
woonmog. inl. 045-317032. : 


VERKOPERS. STERS 

f evr. voor de huis-aan-j 
uisverkoop Wij zijn er om i 
u aan werk te helpen. Wilt! 
u niet altijd saai werk doen j 
of hebt u nog geen werk.j 
dan hebben wij een inte¬ 
ressante job voor u. Erva-j 
ring niet vereist. Voor op-i 
leiding wordt gezorgd. Zo-: 
wel full-time als part-time ] 
(wel voor hele dagen) vaste . 
dienst. Verzekerd, vakgeld 
enz. Leeft, onbelangrijk.: 
Houdt u ervan om met;; 
mensen om te gaan. Kom j 
dan eens persoonlijk met 
ons praten. Heden tussen I 
14.00 en 16.00 uur. Aanm. i 
Berg. Slanghenstr. 6. 
Hoensbroek. 


Verdien ƒ 500,- a ƒ 700,- per 
week met de verkoop van 
onderhoudsprodukten in 
Nederlandstalig België.! 
Ervaring niet vereist. Op¬ 
leiding in bedrijf zelf. 
Enigste vereisten zijn 
doorzettingsvermogen en 
de capaciteit om zelfstan¬ 
dig te kunnen werken. Mi¬ 
nimum leeftijd 17 jr. Volle¬ 
dig verzekerd teg. ziekte 
en ongeval. Gratis vervoer 
aanwezig^ Vakantie en ver- 
lofgeld. Ook eventueel als 
part-time aangeboden (wel 
voor hele dagen). Voor na¬ 
der informatie kunt u met i 
ons spreken heden don- 1 
derdag 8 oktober van 19.00 
tot 21.00 uur te Geleen, ca¬ 
fé Le Cog d’Or, Maurits- 
laan 10A Maastricht. Hotel- 
café la Colombe, Markt 30, ] 
Sittard. Eisen Howerstraat j 
608 (5e flat). \ 


CHAUFFEURS gevr. voor 1 
weekend, min Ift. 23 jr 
Knops Slangen, Heiberg 1 
42, Amstenrade. 


BETONTIMMERLIEDEN 
gevraagd, ook ploegen. 
Aanmelden tel. 045-253237. 


Hoge verdiensten, bieden 
wij voor nog enkele leuke! 
GASTVROUWEN. Club! 
Rustica, v.d. Weyerstr. 9,; 
Kerkrade-West, tel. 045- j 
412762. 


Club DENISE, wie ons 
kent weet dat er bij ons de 
hoogste verdiensten zijn, 
probeer het ook eens bij 
ons Boschstr. 48, Maas¬ 
tricht, tel. 043-50785. 


. Miet spoed leuke ASSIS¬ 
TENTE gevraagd: voor 

S rivé-adres te M’str. Tel. 
43-630493. 


U wilt een eigen speeiaal- 
raak in groenten en fruit? 
Een unieke kans voor een 
ONDERNEMEND ECHT¬ 
PAAR. De Greenshop-for- 
mule garandeert succes 
door opzet en begeleiding. 
Etvaring, diploma’s en 
ehig eigen kapitaal is 
noodzakelijk. Bel of schrijf 
vrijblijvend naar Green- 
shop BV, Venloseweg 67, 
6041 BT Roermond, tel. 
04750-19533 of 19534. 


BARMEISJES gevraagd. 
Intern mogelijk. Tel. 045- 
460000. 


Ervaren THUISNAAI 
TERS gevr. Goede ver 
ïensten. Zonder ervarinj 
onnodig te bellen. Tel. 045 
216634, van 10 tot 16 uur. 


Gevr. vakbekwame TE¬ 
GELZETTER. Tel. 04493- 
1360. 


Charmant MEISJE gevr. 
voor goedlopend privé- 
adres, tel. 045-217143. 


Autoschadebedrijf Jo Koe¬ 
nen vraagt ervaren AU- - 
TOSPUITER en plaatwer¬ 
ker, inl. tel. 045-215450. 
Verl. Klinkertstr. 22, 
H’broek. 


Goed bekeken... 

om alleen de beste video- en T.V. merken te ver¬ 
kopen. Grote gerenommeerde merken van 
binnen- en buitenlandse fabrikanten. Dat doet 
Vogelzang. 

Goed bekeken... 

om u alleen met die Hifi-video en T.V. appara¬ 
tuur de winkel te laten uitgaan waar wij zelf 
voor 100% achter staan. Dat is Vogelzang. 

Goed bekeken... 

om u alleen maar door theoretisch en praktisch 
geschoolde adviseurs te laten helpen. Mensen 
die weten wat écht goed is. Die weten wat en 
waarom het bij elkaar past. Dat treft u aan bij 
Vogelzang. 

Goed bekeken... 

om te zorgen voor een perfekte technische 
dienst in eigen huis, dat wel. Geen heen-en- 
weer gestuur van hot naar haar met uw kost¬ 
bare Hifi-video en T.V. apparatuur. Dat vindt u 
bij Vogelzang. 

Goed bekeken... 

om u zelfs uw geld terug te geven als u er 
binnen 8 dagen niet in slaagt om bij Vogelzang 
vergelijkbare Hifi- en T.V. apparatuur of T.V. te 
vinden. Dat is extra veiligheid bij Vogelzang. 

Goed bekeken... 

om bij Vogelzang te kijken, kiezen en kopen. 
Vogelzang is immers lid van de Stichting HiFive. 
Een stichting waarvan alleen gerenommeerde 
Hifi- en videozaken in Nederland lid kunnen zijn. 
Dat is helemaal Vogelzang. 

Goed bekeken... 

als u uw Hifi-video of T.V. apparatuur bij Vogel¬ 
zang koopt. Immers, apparatuur voorzien van 
de echte Vogelzang-prijs-garantie. Apparatuur 
omringd met alle zorg en advies. Apparatuur 
gegarandeerd met alle denkbare service en 
garantie. Kortom, als u naar Vogelzang toe gaat, 
heeft u het 

heel 9oed bekeken! 


PORTABLE VIDEO-SET 


Bèta 

ra 
SONY PORTABLE VIDEORECORDER SL-3000 E 

Nieuw ontwikkeld portable video systeem. Professioneel en 
gewoon thuis of op vakantie te gebruiken. Met één band 
kunt u opnames van 3 uur en 15 minuten maken, 
ook buiten! De SL-3000 kan op elke kleuren T.V. aange¬ 
sloten worden, en wordt geleverd kompleet met accu. Aan- 
sluitkabels, draagriem, tas, oortelefoon en een L-250 
cassette. 

SONY VOEDING AC 345 C 

Netvoeding voor SL-3000 om de accu op te laden of om 
thuis te gebruiken bij SL-3000. 

SONY CAMERA HVC-2010 

Kleurencamera van professionele kwaliteit met automatisch 
diafragma, optische zoeker met waarschuwingslampjes voor 
te weinig licht of tape transport en knipperlicht bij te lage 
accu spanning. De lens is instelbaar op 2 brandpuntafstan- 
den nl. 13 en 26 mm. Instelmogelijkheid van kleuriempera- 
tuur. 


TRlNlCON 

THEMOV/NG1 video camera 


NU GEHEEL KOMPLEET 

Van 64407 - 


PORTABLE VIDEO SET 
HR-2200 VIDEO RECORDER 

Met z’n 5,2 kg inclusief batterij en z’n onvergelijkbaar, 
kompakte afmetingen (28,8 x 10,3 x 26,7) worden z’n 
prestaties inderdaad verbazingwekkend. Volledig computer¬ 
gestuurde band controle, regelbare slow-motion, beeld voor 
beeld weergave, snel zoeken, afstandbediening, edit-start- 
control voor storingsloze beeldovergang. 

BIJPASSENDE TUNER TU-22 

Heeft dezelfde vormgeving als recorder HR-2200, 12 
kanaals voorkeurtoetsen, en een 10-daagse timer. Boven¬ 
dien laadt hij de batterij van de recorder op in 90 minuten. 

SONY CAMERA HVC-2010 P 

Kleurencamera van professionele kwaliteit met automatisch 
diafragma, instelbare kleurtemperatuur, optische zoeker met 
waarschuwingslampjes. De lens is instelbaar op 2 brand- 
puntafstanden nl. 13 en 26 mm. 


NU GEHEEL KOMPLEET 
MET AANSLUITKABELS EN 
3 UURS CASSETTE. 


van 74737 " 
NORDMENDE T-3130 

51 cm kleuren TV met 
draadloze afst. bediening, 
16 voorkeuze zenders. In 
metalic uitvoering. 

im,- 


BETAMAX KLEURENVIDEO 


.etarnax 


SONY BETAMAX SLC-5 VIDEO RECORDER 

, Een machine die alle mogelijkheden heeft die U nodig hebt 
om ten volle van Uw huiskamer video recorder te kunnen 
genieten! Voorzien van picture-search • stilstaand beeld 

• 7 dagen programmatijd klok • direkte kamera-aansluiting 

• logic-controlled • tiptoets-bediening, volledig elektronisch 

• opnametijd 3 uur en 35 min. 
excl. afst. bediening 


Om maar liefst 3 uur en 15 
minuten op te kunnen 
nemen. Zeer eenvoudig door 
jong en oud te bedienen. 
Programmeerbare tijdklok 
tot 72 uur. Digitale bandtel- 
ler met memory-funktie. Op 
praktisch elke TV aan te 
sluiten. NORDMENDE TP-4132 
KTV 

Symetrische 56 cm kleuren 
TV met draadloze afst. 
bediening en zenderzoek- 
automaat, 16 programma’s 
in zilver of zwarte uitvoering. 


■ LrPi:| 


BLAUPUNKT ARISTONA 31T7122 
PORTABLE ZWART/WIT 

Televisie met afstandsbedie¬ 
ning, 8 kanalen/12 en 220V 


3095;- 


MEENEEMPRIJS... 


SONY BETAMAX SLC-7 VIDEORECORDER 

Een unieke machine met revolutionaire mogelijkheden zoals 

• tiptoetsen met draadloze afstandbediening • 14 dagen 
vooruit instelbaar op 4 kanalen • slow-motion en stilstaand 
beeld • digitale klok i versneld spelen en terugspelen 

• speelduur 3 uur en 35 min. 
incl. afst. bediening 

3495-,- MEENEEMPRIJS... 2995 - 

k UMCCfPMJsiï** 
HOOG GCPRiZCH! ^ SCOUT-MASTER T-8 
PORTABLE KLEUREN TV 

Met 8 voorkeurzenders en 
HIBRI beeldbuis. Zeer laag 
verbruik nl. 53 Watt. In 
antreciet uitv. 

J495 : 

Idem met afst.bed. 1198,- 


GRATlsT-SOO_ 

VtDÉÖCRSSETTE 


Accessoires 


Afd.Elektronika. 

Eindhoven: Herm. Boexstraat 22, Heerlen, Akerstraat 
Maastricht: M. Smedenstraat 25. 


19. WSmWO* 


REINIGINGS 


/JLliOP 

r zu r 


SONY WERELD-VS>-4 
ONTVANGER ICF 2001 

• SW 16 - 30.0 MHz 

• LW 150- 525 KHz 

• MW 530 - 1.605 KHz 

• FM 76 - 108 MHz. 

PLL synthesizer. Dubbel 
super systeem. Scannen op 
alle banden mogelijk. SSB/ 
CW ontvangst. 


DE SUPERKLEINE WALK¬ 
MAN STEREO CASSETTE 
RECORDER 

Altijd je eigen hits bij de 
hand bijv. bij jogging-skate 
bord of rolling-disco. Nü 
kompleet met draagtas en 
hoofdtelefoon. 
729 m ~ 199 


VIDEO BANDEN 

VHS AKAIE180 49,- 

BASFE180 49,- 

BETAMAX SONY 

L-500 35.- 

L-750 39,95 

L-830 49,50 

VCR BASF LVC 59,- 

BASF360 59,- 

(2x3 uur) 


m 


BAND 

I Uniek 
j reinigings 
systeem 
voor video 
recorders, 
Betamax 
en VHS. VIDEO CAMERA STATIEF 

3 poot statief met opdraaibare 
midden kolom, vloeistof gedempt, 
verstelbare panoramakop. 

Zeer stabiel 298 


VIDEO ZON XM-12 

Speciaal voor binnengebruik 
1000 Watt met thermobeveiliging 
en motorkoelmg. Lichtbundel 
instelbaar. Compleet met 
halogeenlamp 1 gg 
Afd. Hi-Fi: 

Eindhoven. Herm. Boexstraat 22, Heerlen: Akerstraat 19, jj 
Maastricht. Wolfstraat 1L 


VIDEO ACCESSOIRES 

Diverse kabels o.a. voor 
overspoelen van verschillen¬ 
de videosystemen, verleng- 
kabels enz. 


ELEKTRONISCH ORGEL 

Een instrument met ongelooflijk veel mogelijkheden o.a. 

• om gewoon orgel te spelen op Vk oktaaf • automatisch 
afspelen van ’n liedje • automatische ritme funktie • mini 
synthesizer (80 miljoen kombinatiemogelijkheden) o vijf 
geprogrammeerde klankkleuren o voorgeprogrammeerde 

VOOR SLECHTS... 

189 RUSSISCHE 

UNIVERSEELMETER 

Oerdelijke universeeimeter in 
waterdichte metalen koffer. 
Voor het perlekt meten van 

• spanning 

• stroom 

• weerstand. 

2 GASTVROUWEN gevr., | TAXICHAUFFEURS 


Hoog GARANTIELOON, 
voor goeduitziende meis¬ 
jes. Club Cecille, Rijks- 
weg-Zd. 89, Sittard, tel. 
04490-18350. 


Country Club, Provinciale- gevr., zonder kennis van voor g: 
weg 144 Z., Oirsbeek. Tel. 1 omg. onnodig te sollicite- jes. Cl 
2-1260. 


Taxicentrale mevr. M. Klavora-Wijsbek vraagt 

14 part-time chauffeurs 


omg. onnodig te sollicit 
ren, aanm. Hofstr. 16 
Nieuw Einde Heerlen. 


Gevr. betrekkingen 


Aann.bedrijf Zijlstra kan 
nog METSELAARS aan¬ 
nemen, soll. iedere dag van 

9 tot 20 uur, tel. 045-318154. rio 

- - - Kleine aannemer kan OP- 


Met spoed 

ervaren disc-jockey, 2 buffetmeisjes 


Voor nette DAMES (met 18 00 uur. 

auto) die enkele avonden Klusjes, iel. - 

en/of middagen p.w. willen 04494-43098. _ STUKADOOR 


LOODGIETER kan weer Voor OPRIT, terras, sier¬ 
werk aannemen, gas, wa- bestrating, metselwerk, 
ter en sanitair, centr. verw. Ferdi bestrating met 
Vrijblijvend prijsopgave. garantie. Bel ons 
Tel. 04405-2404, ook na uw voordeel 04494-50399. 


voor dag-, nacht- en weekenddiensten. Aanmelden: voor weekend. Café-dancing ’t Brouwershuis, Pr. Hen- 
Weltertuinstraat 76, Heerlen, tussen 17.30 en 18.30 uur. driklaan 40, Brunssum, tel. 045-256211. 


en/ot middagen p.w. willen _ öi ujsuujuun Kan nog 

werken hebben wii ruime REPARATIES van koel- binnen-, buiten- sierpleis-i noooyruimie maKen, oor 
bijverd. Maak vrijbl. afspr. kasten, diepvriezers, café- terwerken alle verbouwin-1 voor al uw metselwerk, te 
voor gesprek, tel. 045- tapkoelingen, koelcellen, gen aannemen. Tel. 045- 
311090. enz. Tel. 04409-2804. 459073. 


Geen PLAATS, laat van 
uw kruipruimte, kelder- of 
hobbyruimte maken, ook 


sier- BEDRIJFSLEIDER met Dakdekkersbedryf , 
erk. 14 jr. ervaring in grond-en NOK, het advies vo° j 
met kabelwerken, zowel in uw daken, pannen, PG 
Duitsland als Nederland, isolatie en shingle aW 
199. zoekt een voor hem pas- reparaties en al uw 
sende werkkring. Reakties werk, met de la™ 
gaarne aan: br.o.nr. B 242, schriftelijke garantie-., 
L.D. Brunssum. voor vrijblijvende ot*‘ 


voor 

311090 


gen, koelcellen, 
J4409-2804. 


;en aannemen. 
59073. 


enz. Bel 045-216722. 


schriftelijke garantie-./ 
voor vrijblijvende o™ l 
tel. 045-224459. J 

—CV-KETEL schoonmaken Voor al uw MET^ 
gelvloeren en steenstrips en gasbesparend afstellen WERK groot of kleib’ 

/ 59,-. Tel. 04405-2404. nu 045-255813. 


ƒ 59,-. Tel. 04405-2404. 


achtergrond en commentaar ^ 

■*- _ ; ; — ’ .——■■ • ■ — —— ■ ’ ' 

Vragen na de ramp met de Fokker Fellowship van de NLM 


Is uitgebreide a 


aratuur 


ei genlijk wel toereikend? 


Van onze verkeersredacteur 

AMSTELVEEN/SCHIPHOL - Turbulentie en onweer, de ver- 
taoedelijke oorzaken van de ramp met de Fokker Fellowship 
Van de NLM, zijn in de wereld dagelijkse gebeurtenissen en 
hinderen vooral in ons deel van Europa de luchtvaart met 
fffrote regelmaat. Wat precies de oorzaak van de ramp is ge¬ 
weest zal de zogenaamde zwarte doos moeten uitwijzen: een 
[bandrecorder, verpakt in een fel oranje kluisje, die alle ge¬ 
dragingen in de afgelopen weken van het vliegtuig regi¬ 
streert alsmede de gebeurtenissen van buitenaf die op de 
-Vlucht van invloed zijn. 


'Ue zwarte doos van de verongelukte 
Fokker is gevonden. Dinsdagavond 
Niet door de onderzoekers en ge¬ 
lukkig ook niet door souvenirjagers 
kiaar door een buitenstaander die 
ktéende vanuit de omgeving van 
Utrecht naar Zevenbergen te moe¬ 
ten stormen zodra hij van de ramp 
nad gehoord; een variant van de 
Souvenirjager Hij bracht de zwarte 
doos naar de commandowagen die 
ty] het afgezette terrein was neerge¬ 
zet. 

i . 

^Recorders 

1 jjElk passagiersvliegtuig bevat twee 
instrumenten waarop bepaalde ge¬ 
beurtenissen worden vastgelegd: 
®en vluchtrecorder en een recorder 
•iftet de conversatie die in en met de 
^ockpit zijn gevoerd gedurende het 
,'aatste half uur, de cockpit voice 
border. Deze laatste zit in de 
j^ckpit, maar de vluchtrecorder 
“evindt zich in de zwarte doos, die 
Sewoonlijk een plaats heeft in de 
staart van het vliegtuig, het deel 
v an het toestel dat bij bijna elk 
Verongelukken er het minst be¬ 
schadigd afkomt. 

Uat wil niet zeggen dat de banden er 
2e lf ook te allen tijde zonder of met 
Weinig schade vanaf komen. Soms 
ls een band zo zwaar beschadigd dat 
Selfs het meest geavanceerde labo¬ 
ratorium ter wereld geen uitsluitsel 
- bieer kan geven over het laatste deel 
f v .an een fatale vlucht. Dit laborato¬ 
rium staat in Washington en be¬ 
hoort toe aan de National Transpor¬ 
tation Safety Board, de Nationale 
Taad voor de (lueht-)verkeersveilig- 
gheid van de Verenigde Staten. 

■Mede aan de hand van apparatuur 
die de fabrikanten van deze vlucht- 
Tecorders hebben gebouwd van wie 
de meeste en belangrijkste in de VS 
. Zelf zitten, beschikt de NTSB over 
de allerbeste gereedschappen om de 
hietalen banden te ontrafelen. Ook 
*d zijn zij gekreukt en beschadigd 
door water, botsingen en inslagen, 
°f ernstig aangetast door chemische 
Stoffen of hitte zonder zelf te zijn 
Verbrand. Het ligt voor de hand dat 
d e 2e banden van eminent belang 
*ijn voor de analyse van het onge- 
ijhk. Ongelukken dienen niet voor 
herhaling vatbaar te zijn. Maar on- 
^hlukken hebben zelden één enkele 
jterzaak. Meetal is het een samen- 
|°op van fouten. Maar of het nu om 
: re in-, scheeps- of vliegtuigongeval- 
ie h gaat, de buitenwereld wordt bij- 
ka steevast voorgehouden dat het 
0t h een „menselijke” of een „techni¬ 
sche” fout ging. 

Verzachtend? 

technische fout wordt gewoon- 
‘*jk gepresenteerd en opgevat als 
verzachtende omstandigheid: 
d® bestuurder van het voertuig kon 
dan niets aan doen. Maar zolang 
pchniek menselijk handelen blijft, 
hSt de oorzaak van een zogenaamd 
technische fout eenvoudig bij een 
^hder mens: de ontwerpers, de on- 
dcrhoudsmensen of toch de be¬ 
stuurders van het voertuig, zij het 
,n het laatste geval misschien op 


Zwarte doos 
moet preciese 
oorzaken 
achterhalen 


een tijdstip dat lang aan het onge¬ 
luk vooraf ging. Maar is er ook 
sprake van technisch falen wan¬ 
neer een instrument ontbreekt dat 
essentieel kan zijn voor het veilige 
vervoer? 

Aangenomen dat het slechte weer 
van dinsdagmiddag boven West- 
Brabant de directe oorzaak was van 
het ongeluk van de Fokker, dan rij¬ 
zen toch enkele vragen. Want op¬ 
nieuw zijn mensenlevens toege¬ 
voegd aan het trieste getal van rond 
31.000 - het inwonertal van bijvoor¬ 
beeld Zutphen - dat sinds 1946 in en 
door het luchtverkeer om het leven 
is gekomen. 

Gegeven de afgebroken vleugel, een 
van de vijf a zes uitsteeksels van de 
romp die het vliegtuig niet kan mis¬ 
sen, dan rijst de vraag waardoor de 
vleugel afbrak. 

Aan de ene kant geldt sinds een aan¬ 
tal gevallen van vleugelbreuk van 
de Lockheed Elextra, een turbo- 
propvliegtuig uit de jaren vijftig, 
wereldomvattend de eis dat vleu¬ 
gels zodanig moeten worden ont¬ 
worpen en gebouwd dat zij niet 
kunnen afbreken. Zoals daar in juni 
1979, na de ramp in Chicago, de eis 
toegevoegd is dat ook motoren niet 
mogen afbreken. Aan de andere 
kant blijkt al vele eeuwen dat alles 
stuk kan wat ooit gebouwd is. 
Vliegtuigstuurhutten zijn voorzien 
van een indrukwekkende hoeveel¬ 
heid instrumenten. Van een nieuw 
vliegtuig toonden luchtvaartmaat¬ 
schappijen tot voor kort nogal trots 
met hoeveel knopjes, klokjes, scha¬ 
kelaars, hendels, pedalen, slingers 
en wat al niet, „het kantoor” van on- 
dgr tot boven is volgestouwd. Knap 
werk, daar niet van. Maar verzwe¬ 
gen werd daarbij dat voor het Het NLM-toestel dat dinsdagnamiddag boven Zevenberg en/Klundert verongelukte, was er 

een van dit type: een Fokker F-28 Fellowship 


Slecht weer zoals onweer, zware 
buien en windrichtingen kunnen 
dus wel van de radar worden afgele¬ 
zen, zodat zo mogelijk - tenzij de bui 
boven de eindbestemming hangt - 
om het slechte weer heen kan wor¬ 
den gevlogen. De weerradar geeft 
echter geen informatie omtrent al 
dan niet plotseling optredende tem¬ 
peratuurverschillen in de lucht. On¬ 
weer ontstaat bij bepaalde weersge¬ 
steldheden, wordt in belangrijke 
mate veroorzaakt door opstijgende 
warme lucht. Zweefvliegers maken 
van deze thermiek gebruik om op te 
stijgen. 

Op een horizontale vlucht van een 
motorisch voortgestuwd vliegtug 
hebben warme luchtzuilen tot ge¬ 
volg dat een vliegtuig onverwacht 


omhoog wordt gestuwd en een eind 
verder weer omlaag zakt wanneer 
de warme zuil doorkruist is. Hoe 
sterk moeten vliegtuigen worden 
gebouwd om de krachten van deze 
temperatuurverschillen te weer¬ 
staan? Hoe groot zijn eigenlijk de 
krachtverschillen die hierbij kun¬ 
nen optreden? 

Met dit alles op een rij is het onvoor¬ 
stelbaar dat de informatie die de ra¬ 
dar pleegt te geven, ontoereikend is 
en een belangrijk element was bij 
het verongelukken van de Fokker 
Fellowship. Bij vertrek van Zestien- 
hoven, aldus dinsdagavond NLM- 
direkteur A.J. Leijer, „was er sprake 
van regen”. In Den Haag, tussen vijf 
en half zes, goot het. Het is onvoor¬ 
stelbaar dat de vliegers geen weet 


hadden of hebben gekregen van de, 
volgens bewoners in de omgeving 
van Moerdijk, plotselinge windho¬ 
zen en het onweer. Vast staat inmid¬ 
dels dat de meteorologische dienst 
van Zestienhoven hiervoor niet 
heeft gewaarschuwd. Deze dienst 
zou dat zeker hebben gedaan, moe¬ 
ten doen, als die informatie beschik¬ 
baar was geweest. 

De banden zijn enigszins bescha¬ 
digd teruggevonden. Het is een 
groot geluk dat dit zo snel is ge¬ 
beurd, zo dicht bij allerlei wateren. 
De banden zullen moeten uitwijzen 
wat er precies is voorgevallen en 
vooral of aan het al zo uitgebreide 
instrumentarium van verkeersvlie¬ 
gers misschien een vitaal gebleken 
instrument ontbreekt. 


Heksenjacht op verslaafden niet de bedoeling 

Amsterdam herstelt 
veiligheid op Zeedijk 


en wat ai met, „net Kantoor van on- AMSTERDAM - De maatregelen, die de gemeente Amsterdam of sporen daarvan (zoals weegscha- 

gaat nemen om de problemen op de Zeedijk aan te pakken, len, worden aangetroffen. 
gen werd daarbij dat voor het zullen in de eerste plaats gericht zijn op het herstellen van de 

vliegen zelf zoveel gereedschappen veiligheid. Het college van B. en W. van de hoofdstad heeft SurVClllfTPn 
niet nodig zijn en dat het merendeel absoluut niet de illusie met het aanpakken van de handel op 

van de instrumenten het leergeld is ^ie pi aa t s het heroïneprobleem in de stad op te dit heeft burge- Ook moet er volgens 

ateëfvan deTamte™ fn het veriï meester Polak gisteren gezegd tijdens een vergadering van de ^ r n kl j i 0 “ n d da ^ t ^ 
den. commissie voor algemene zaken. rv.,w.ini;ii, ifa.., =i 


van de instrumenten het leergeld is 
van ongelukken - gevolgd door het 
aflezen van de banden - in het verle¬ 
den. 


Weerradar 


Tot de uitgebreide apparatuur be¬ 
hoort ook een weerradar. Eigenlijk 
een nogal weidse benaming voor 
een instrument dat alleen informa¬ 
tie geeft over vochtigheid en ijs¬ 
kristallen op zekere, instelbare af¬ 
standen. Maar zit de radarantenne 
- het vliegtuig - middenin zo’n 
vochtige bui, dan houdt de infor¬ 
matie op: „Wat zich op dat moment 
twintig kilometer verder afspeelt, 
wordt op het radarscherm niet 
weergegeven”, aldus de KLM. 


De gemeente Amsterdam wil op 
korte termijn beginnen met een 
strenge aanpak van de misstanden 
op de Zeedijk. Een van de maatrege¬ 
len daartoe is het verscherpen van 
het artikel in de algemene politie 
verordening (APV) van Amsterdam, 
dat de burgemeester het recht geeft 
een inrichting voor drie maanden te 
sluiten, als zich daar feiten hebben 
voorgedaan „die de gegronde vrees 
wettigen dat geopend blijven ervan 
ernstig gevaar zou opleveren voor 
de openbare orde. De termijn van 
drie maanden blijkt echter in de 
praktijk niet genoeg te zijn op her¬ 


haling te voorkomen. 

Een ander probleem is dat bij inval¬ 
len van de politie in cafés op de Zee¬ 
dijk vaak slechts kleine hoeveelhe¬ 
den harddrugs gevonden worden. 
Het is dan moeilijk vol te houden 
dat dit ernstig gevaar oplevert voor 
de openbare orde. Het college van 
B. en W. heeft de gemeenteraad dan 
ook voorgesteld de termijn te ver¬ 
lengen tot zes maanden. Verder wil 
het college een artikel, zoals dat in 
in de APV van Rotterdam bestaat, 
en dat inhoudt dat de burgemeester 
een gelegenheid voor onbepaalde 
tijd kan sluiten, als daar harddrugs 


(ADVERTENTIE) 
KINDERBLUEJEANS 

L Gewassen I 

Kapé-prijs 39 ? " 


HEERLEN 

GELEEN - BRUNSSUM 


NOG NOOIT WAREN JEANS EN SPORTARTIKELEN. 


LET WEL DE BESTE MERKEN. ZÓ LAAG GEPRIJSD 


Ook moet er volgens Polak een ver¬ 
sterkte aandacht van de politie ko¬ 
men voor de Zeedijk en omgeving. 
Gedeeltelijk is dat al gebeurd door 
vaker en met grotere groepen en 
honden te surveilleren. Wanneer de 
acties plaats zullen vinden en hoe ze 
er precies uit gaan zien werd uiter¬ 
aard niet bekendgemaakt. Polak 
verklaarde dat de maatregelen be¬ 
doeld zijn om de grote groepen han¬ 
delaren en gebruikers van de straat 
te krijgen. Hij legde er de nadruk op 
dat het niet de bedoeling is een hek¬ 
senjacht op verslaafden te openen, 
maar de handel aan te pakken. 

De burgemeester erkende het ge¬ 
vaar dat de handel zich na de acties 
over de stad zal verspreiden. Ook 
daartegen zou direct opgetreden 
moeten worden. Voor dit alles is een 
uitbreiding van de politiesterkte no¬ 
dig. In een onlangs gehouden ge¬ 
sprek tussen Polak en enkele wet¬ 
houders van Amsterdam en enige 
ministers is hiervoor steun toege¬ 
zegd. 

Een ander punt dat tijdens het ge¬ 
sprek ter tafel is gekomen is het gro¬ 
te gebrek aan celruimte in de hoofd¬ 
stad, waardoor veel mensen die 
gearresteerd zijn weer vrijgelaten 
moeten worden. Dit wordt in over¬ 
leg met het ministerie van justitie 
uitgewerkt. „In zijn algemeenheid 
heeft de regering ons medewerking 
toegezegd voor die punten, waar¬ 
voor onze middelen tekort schie¬ 
ten”, zo zei Polak. Hij benadrukte 
echter dat Amsterdam zijn eigen 
verantwoordelijkheid behoudt. 


Donderdag 8 okt ober 198 1 # Pagina f 

limburgs dagblad 


Landbouw in 
Oost-Europa 

door prof. f. hartog 

Twee berichten uit West en Oost: de Nederlandse uitvoer van land- 
bouwprodukten groeit en bloeit als nooit tevoren, en in Polen staan 
de mensen uren in de rij voor de eerste levensbehoeften. Dat is, 
zouden we misschien op het eerste gezicht zeggen, het verschil 
tussen kapitalisme en communisme. 

Het eerste leidt tot algemene welvaart, het tweede tot algemene 
armoede. Ja, maar enige voorzichtigheid is hierbij wel geboden. 
Polen is namelijk het enige communistische land met de landbouw 
in particuliere handen. Die lijdt wel sterk onder het communisme, 
maar niet op de manier die we zouden verwachten. 


Er zijn in Oost-Europa twee syste¬ 
men van landbouwproduktie. Het 
eerste is het collectivisme. Daarvan 
bestaan weer twee ondervarianten: 
staatslandbouw en coöperatieve 
landbouw. Beide vinden we in de 
Sovjetunie, en in navolging daarvan 
ook in de meeste andere Oosteuro- 
pese communistische landen. Het 
Chinese communesysteem. kan 
worden beschouwd als een verdere 
doorvoering van het coöperatieve 
systeem Maar dat is nu niet aan de 
orde. 

Het andere Oosteuropese systeem 
is particuliere landbouw, maar dan 
wel helemaal ingepast in de plan¬ 
ning van bovenaf. Dat vinden we 
dus overwegend in Polen. Beide 
systemen leiden tot een blijvend 
zieltogende landbouw. Hoewel al 
deze landen grote lappen vruchtba¬ 
re grond hebben en er naar verhou¬ 
ding veel mensen in de landbouw 
werkzaam zijn, kunnen zij zichzelf 
grotendeels niet voeden. 

De hele opzet van hun economie 
brengt met zich mee dat de indu¬ 
strie op de voorgrond staat. De 
landbouw dient in hoofdzaak alleen 
om arbeidskrachten te leveren voor 
de industrie en voedsel voor de in- 
dustriearbeiders. Het eerste werkt 
wel, het tweede niet of vrijwel niet. 

Rechtlijnig 

De gedachtengang hierbij is erg 
rechtlijnig. Als de arbeidskrachten 
in groten getale worden overge¬ 
bracht van het platteland naar de 
stad brengen zij om zo te zeggen 
hun eigen voedsel mee. Er zijn dan 
namelijk minder monden te voeden 
op het platteland en dat geeft daar 
voedseloverschotten, die in de stad 
kunnen worden geconsumeerd. 
Men hoeft niet of nauwelijks bang te 
zijn dat de opbrengst van de land¬ 
bouw daalt door de grootscheepse 
overbrenging van arbeidskrachten 
naar de industrie: er is veel overtol¬ 
lige arbeid in de landbouw en de 
produktie lijdt vrijwel niet als de in¬ 
dustrie put uit dat reservoir. 

Dat laatste klopt grotendeels wel, 
maar het eerste niet. De mensen 
die van het platteland naar de stad 
gaan brengen hun eigen voedsel 
niet mee. Het surplus dat men aan¬ 
wezig dacht verdwijnt op hetzelfde 
moment dat men er gebruik van 
denkt te maken. Hoe komt dat? 
Heel simpel: doordat de achterblij¬ 
vende landbouwbevolking het zelf 
opeet. Die leefden door de overbe¬ 
volking van het platteland onder de 
druk van de vele te voeden mon¬ 
den. Door de massale migratie naar 
de stad kunnen de achterblijvenden 
eindelijk hun buik voleten. Dat doen 
zij dan ook. De boeren ondermijnen 
het communistische systeem door 
te eten. Dat doen zij niet bewust of 
opzettelijk: het stelsel brengt dit met 
zich mee. 

Euvel 

Zij hebben er vrijwel geen beiang bij 
overschotten voor de afzet te pro¬ 
duceren. Daar worden zij niet of 
nauwelijks wijzer van. Hun hart is er 
niet bij. Dat is heel anders bij hun 
inspanning op het eigen lapje 
grond. Daar gaat al hun liefde inzit¬ 
ten. In de Sovjetunie beslaan de 
lapjes eigen grond die de boeren 
mogen hebben niet meer dan 3 pro¬ 
cent van de totale landbouwgrond. 
Niettemin komt hier meer dan 25 


procent van de totale landbouwpro¬ 
duktie vandaan. 

Men zou zeggen dat de oplossing 
van het landbouwprobleem dan 
voor de hand ligt: hef de collec¬ 
tieve landbouw op en laat de boe¬ 
ren voor zichzelf werken. Maar 
dan komt het andere euvel van 
het communisme over de boe¬ 
ren, zoals we dat in Polen zien. 
De boeren produceren daar wel 
voor eigen rekening, en op eigen 
grond, maar zij gelden juist daar¬ 
door als verfoeilijke kapitalisten, 
die alle mogelijke tegenwerking 
verdienen. 

Wreken 

Zo krijgen zij slechte prijzen voor 
hun produkten en weinig middelen 1 
om hun produktie op te voeren. Zij 
worden klein en arm gehouden, 
omdat een vrije boerenstand eigen¬ 
lijk niet past in het systeem. Maarzij 
wreken zich weer door te eten en 
maar weinig over te laten voor ver¬ 
koop aan de buitenwereld. 

Boeren zijn het moeilijkst in te pas¬ 
sen in een systeem van planning 
van bovenaf. Zij gaan er niet dwars 
tegenin, maar er worden bij hen als 
vanzelf krachten opgeroepen die tot 
sterk negatieve effecten op de land¬ 
bouwproduktie leiden. Daarbij gaat 
het met name om het verschil tus¬ 
sen produktie en eigen verbruik. 
Dat verschil is erg gevoelig voor 
krachten van buitenaf. Vooral in pri¬ 
mitieve of half-primitieve landen is 
de landbouw doorgaans in hoofd¬ 
zaak gericht op zelfvoorziening. 
Wat men over heeft wordt ter markt 
gebracht. 

Degenen die dit soort markten ken¬ 
nen van ontwikkelingslanden zien 
het misschien in gedachten nog 
voor zich: 25 eieren in een doek ge¬ 
wikkeld, een kluit boter, enkele ho¬ 
ningraten. Het schilderachtige van 
dit soort taferelen mag ons de ogen 
niet doen sluiten voor het wankele 
bestaan van de stadsbevolking dat 
hiermee verbonden is. Als die 
stadsbevolking of de autoriteiten 
maatregelen nemen die het voor de 
boeren niet meer aantrekkelijk ma¬ 
ken hun ezel op te laden en naar de 
stadsmarkt te gaan, blijven zij weg. 

Averechts 

In wezen gaat het in de Oosteuro¬ 
pese landen niet anders. Daar heeft 
men veel meer dwangmiddelen tot 
zijn beschikking dan in de ontwikke¬ 
lingslanden. Maar al die dwang 
werkt averechts in op de boeren. 
Geef ze eigen grond en vrije mark¬ 
ten en ze komen met hun over¬ 
schotten. Dwing ze in een van bo¬ 
venaf opgelegd systeem en er zijn 
weinig of geen overschotten meer. 
In de niet-communistische ontwik¬ 
kelingslanden kan daarmee reke¬ 
ning worden gehouden, hoewel er 
ook daar nog veel fouten worden 
gemaakt. Maar onder het commu¬ 
nisme kan dat niet. Het systeem 
staat zichzelf in de weg door zijn 
dogma’s. Men ziet hoe het eigenlijk 
zou moeten, maar die oplossing is 
buiten bereik. 

Wat Polen betreft zal de boeren¬ 
vakbond misschien in een taaie 
strijd beetje voor beetje de discri¬ 
minatie van de boeren ongedaan 
weten te maken. Pas dan zulten 
er weer voldoende levensmidde¬ 
len in de winkels komen. 


(ADVERTENTIE) 


’t Is weer tijd om bloembolle] 
te planten. Maak er dit 
weekend een plant* 
feest van in uw 2- / i 


«mbo 


tuin. 


H/euï^ 


REGENJACKS Geel - rood - oranje 
Juniormaten 4A AC 

39,95 nu 1 wa wD 


3 dagen lang, alle 
trainingspakken 

20% korting Energieonderzoek 
fors uitbreiden 


DEN HAAG - De voorlopige raad 
voor het energieonderzoek acht 
een belangrijke versterking van 
het onderzoek naar energiebron¬ 
nen in de komende jaren nodig. De 
uitgaven hiervoor zullen verhoogd 
moeten worden tot ruim 1,5 mil¬ 
jard gulden in 1985. Dit jaar geven 
de overheid en het bedrijfsleven 
naar schatting 884 miljoen gulden 
aan energieonderzoek uit. De raad 


vraagt extra aandacht voor het on¬ 
derzoek naar energiebesparing, 
steenkool en alternatieve energie¬ 
bronnen, zoals de zon, wind, aard¬ 
warmte en energiewinning uit or¬ 
ganisch materiaal. Het overheids- 
onderzoek naar kernenergie kan 
geleidelijk teruggebracht worden. 

Dit staat in het gisteren verschenen 
meerjarenplan energieonderzoek, 


dat de raad aan de minister vah-ecc 
nomische zaken heeft aangeboder 

Bij het opstellen van het rappor 
kwam de raad tot de conclusie da 
op basis van de nu beschikbaré ken 
nis geen garantie geboden kan wor 
den dat één energiebron of een gor 
binatie van enkele bronnen in sta 
zal zijn aan de komende energiebe 
hoefte te voldoen. De omvang vai 
het energieonderzoek bij het be 
drijfsleven en de overheid is onvof 
doende. De raad acht het dan bol 
noodzakelijk dat het onderzoek d< 
komende jaren wordt uitgebreid on 
de energiehuishouding veilig te stel 
len en de positie van het bedrjjfsle 
ven te versterken. 

Datsun wherry: 

/uinisz in gebruik. jong van lijn. 


Datsun Sunny: 

sterke motor, minder benzine. 


Datsun Violet: 
méér dan een eezinswagen. 


Datsun H!uebird:'n middenklasser Datsun Silvia: 'n openbaring 
van k.uropees formaat. \ oor de sportieve rijder. 


Datsun kantel: 
de nieuwe zakelijke klasse. 


BASTIAANS DATSUN-DEALER 


HEERLEN, SPOORSINGEL 40, TEL. 045-724141. 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 6 


WONINGVERENIGING ”SITTARD” 

Bij onze administratieve dienst kan. in verband met uitbrei¬ 
ding van werkzaamheden, geplaatst worden een 

ADMINISTRATIEF 

MEDEWERKER 

die zal worden belast met de huuradministratie en het 
computergebeuren. 

Vereisten voor deze funktie zijn: 

- leeftijd met ouder dan 30 jaar; 

- moderne bedrijfsadministratie of daarmee gelijk Ie stei 
len diploma. 

Salariëring binnen de normen van de CAO voor Woning¬ 
corporaties, minimaal ƒ 2688,-, maximaal ƒ 3385,- bruto 
per maand. 

Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO. 

Sollicitaties dienen uitsluitend schriftelijk te worden gezon¬ 
den aan de direkteur van de woningvereniging "Sittard 
postbus 13, 6130 AA Sittard. 
H§ 1 \ m 


vden 


Zonder rente of kosten 
Gratis thuis bezorgen 
Eigen technische dienst 

Bij aankoop vanaf f 500,- 


| # Un 


HiOn m-i,ne oeeidbu-s 


BLAUPUNKT 

Blaupunkt KTV 

Malaga TV 16. 67 cm Grootbeeld 


Haarscherp beeld 


\ 


\ 


Aansluiting kabeltelevisie 


8 Watt 
vermogen 


Betaalbaar in 3 keer of vanaf 
f 60,- per maand* 


V ideo 
aansluiting 


inruil tv 


2248,- 

600- 


164R- 


16 voorkeurzender; 


Philips Grootbeeld ktv 
26C 1203 

d'jacioze infrarood-afstanasbe- 
Gienirg liü drukloelsen. 12 voor- 

keurze/'ders en groene knop 1 
Kasi 'n roten-oiie' 


Haarscherp beeld 


PHILIPS 


PHILIPSl 

' I Groene geheugenknop 


Betaalbaar in 3 keer of vanaf 
f 60,- per maand*. 
1 2 Kanalen 


10 W. 
Vermogen 


2495, 

Inruil KTV 700,- 


* 


m 


J Afst. bediening 
Video aansluiting 


Philips VR 2020: 

elektronisch bestuurde perfectie 
invldeo-cassetterecording! 

constante topkwaliteit van beeld 
en geluid: videokoppen bestuurd 
doordevideoband \ 

storingvrijegeluidweergavedoor \ 

Philips DynamicNoiseSuppres- \ 
sion .„„„.uik.Li-.v.i.....A.-.-.-.. 


INRUIL MOGELIJK 

Betaalbaar v.a. f 70,- p.mnd. 
of in 3 termijnen zonder rente 
en kosten'*. 

de eerste omkeerbare Video- 
Compact-Cassette met een 
speelduurvan2tot8uur 


eenvoudige en foutloze bedie¬ 
ning door microprocessor-bestu- 
ring 


ÉL . directe voorkeur-afstemming op 
26tv-stations 


voorprogrammering met klok van 
5 programma's tot 16dagen 
vooruit. 


elektronisch opzoeksysteem 
(..Goto.. ."-knop) 


PHILIPS 


W5: 


9335, 


{PHILIPS I 


etamax 


INRUIL MOGELIJK 

Betaalbaar v.a. f 70,- p.mnd. 
of in 3 termijnen zonder rente 
en kosten *. , _ 

f,-_ i v.a. / 


im- 


Ij 3C3B0QUQ 3 C . 


Bearcat computerscanner 

'nn rr 


AKAI 


4^ ‘J 

Betaaloaar in 3 keer / 
of v.a. 40,- p. mnd. 


SCANNER 2 BANOEN 

Voor net ontvangen van 
politieberichten 
brandmeldingen 
taxigesprekken 
ambulance / 


W 


BOt 


Scanner 2 banden ELEC 

Mobiele en basis scanning 
monitor receiver. 2 Banden. 
20 Kanalen display, 

VHF laag/hoog 


Betaalbaar in 3 keer 
of v.a. 60,- p. mnd* ■*, 


RV50 

Versterker AM Vol 2 x 25 W 
Tuner ATK 02S FM-MG muting 
Cass.deck. CSM 01 A geschikt 
voor alle types 

Speler APB 20C nvt goed MD 
element 

Rack RV 50 Luxe rack Bijpassende boxen 
slecnts 50, p.stuk. PHILIPS 
Audio Rack 


j HiFi-cass deck N5151 
'Dolby en long !ife koppen. 

HiFi-speler met stofkap 
en element /^or* 


Meerpi ijs boxen 
slechts 50. 


va. 9 /^ 5 - INRUIL 

Betaalbaar v.a. f 70,- p.mnd. > 
of in 3 termijnen zonder rente 1 
en kosten V jT~ 


MOGELIJK 


PHILIPS 


Philips 

Stereo-combmatie van tuner, 
versterkei, platenspelei en 
cassetterecorder 2 x 10 Watt 
Van J70,- 


AQQ- 


Philips 

Stei eo-combinatie /an tunei, 
versterker, platenspeler en 
cassetterecorder. 2 x 27 Watt 
rr -- — ■ Van JL2-30-, 


in 1 Kombinaties mcl. boxen 


onz 


.0 tj A a j 


Stereo-combmatie van tuner, 
versterker, platenspeler en 
cassettenecordei 2 x 22 Watt 
VanJ975. ' 


Stereo-combmatie van tunei, 
versterker, platenspeler en 
cassetterecorder. 2 x 34 Watt 
Van J-335 


795- 


Betaalbaar in 3 keer of v.a. 
f 40,- per maand.* 

Philips radio recorders 
AR 90 18 &,- 
D 7210 -240,- 
D 8210 3507- 
AR 580-5157 


Betaalbaar in 3 keer of vanaf 
f 40,- per maand*. 


Betaalbaar in 3 keer 
of v.a. 40 - p. mnd.* 

morynen 

Marijnen diepvrieskast 

130 Ltr. ' 

VanSÖO, 


i rsi d 

- ——Wasautomaat 


zANussi marynen 
indesitL.I V 

230 Liter de luxe -TOS', 


PHILIPS 


Philips/Ruton wasdroger 

4,5 Kg. Type: AWC 162 


m Philips koelkast 

140 Ltr. met 
vriesvak 44Ö,- 


4-^ i 30 Ltr - Aft/) 

__y VanSÖO, 

sdroger § # %§$ 


Anq _ zANUssi marynen 

‘ U dt / Volautomatische 


Indesit 698, 

I ni o i i 200. 
I ndesit centrifuge 

R VS-trommel, 
2800 toeren 


Volautomatische 
bovenlader met cen¬ 
trifuge 1098, 

Inruil 300, 


ino 


Koelkasten, gasfornuizen en 
diepvrieskasten leverbaar in 
bruin en beige. 


Zanussi/Marijnen 
iwasautomaat LT 8001 

848, 

i l<”u 263 

1 m r Kolom radiator 

v.a. nn Elektrische dekens v.a. 


Betaalbaar in 3 keer of vanaf f 50,- per maand.♦ 


r»i_ ! 11 _i_: _ 


Verwarmingskussens 
v.a. ÖÖ/7R wasautomaat 

1079,- 
Inruil 434,- 


m Inphraphil 

ver warm ingslamp 

kompleet 

Hoover sledezuiger 

Inrui! 

650 Watt 

metalen buize- 
diverse huips'uk k 


Slede stofzuiger 
600W. 


n 


Philips strijkijzers v.a. 

— Philips stoomstrijkijzers v.a. 


Perfecta ETNA afzuigkap 

Luxe uitvoering, moderne 
kleur, groot vermogen. 


150.- 


Philips scheerapparaat 

3-Kops nu 
Inruilpremie f 5,- ' 

PHILISHAVE 
El 

L-ez" ünuu 


Philips friteuse HD 4245 


Philips Ladyshave 


Type HP 2111 dubbele 


tondeuze, kompleet met 
bupassende cassette. 
Adviespiijsj65c- 

3005 Koffie 
zetapparaat 
Philips 
HD5 146 

10 Kops 
89,- 

M- 


Na wettelijke aanbetaling incl. rente en kosten Schaesberg, Streeperstraat 72, Tel. 045-317657 (Techn. dienst 313267) 

Brunssum, Kerkstraat 324, Tel. 045-271225 's Maandags tot 13 uur gesloten. 


De unieke Kremers-voordelen 

(Boven f 500,-) 

• Quick-service 

• Reparaties aan huis 

• Gratis bezorgen 

• Levenslange garantie - mogelijk via 

o “ certif ikaat 

• Eigen financiering 

• Huur-leasing 


economie, achtergronden 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 

limburgs dagblad 


Markt & veiling 

|RrabbSvoreTc^^ BII— 


GRUBBENVORST- Prijzenoverzicht 
Coöp. Venlose veihngverg. b.a. van ge¬ 
veilde produkten op 7-10-1981: augur¬ 
ken glas a.k. 1 197,00; b 177,00; c 
110,00; d fijn 87,10; d grof 99,70; e 
98,90; ab 2 144,00; cd fijn 86,00; cd grof 
20,90: augurken glas stk. c 109,00; d 
fijn 91,90; d grof 86,50; e 76,90; ab 2 
150,00; cd fijn 96,20; cd grof 37,90; au¬ 
gurken natuur a.k. aanvoer 34.000 kg d 
fijn 82.90; d grof 43,90; e 18,90; ab 2 
74.90; cd fijn 76,90; cd grof 17,90; au¬ 
gurken natuur stk. c 90,50; d grof 
55,90; e 35,90; ab 2 82,50; cd fijn 72.90; 
cd grof 30,90; natuursla (kist) aanvoer 
6650 kolli a 1 38-42 23,20; a 1 33-37 
14,90; a 1 29-32 16,30; a 1 25-28 12,30; 
koolrabi glas aanvoer 31.000 stuks 10+ 
53,00; 9-10 35,70; n 8-9 25,30; 7-8 18,10; 
tomaten rood aanvoer 11.000 p.b. a 1 
• 9,98; b 1 10,60; c 1 8,49; tomaten vlezig 
aanvoer 3300 p.b. bb 1 12,55; bbb 1 
13,21; bloemkool 1-6 162,00; 2-6 124,00; 

; 3-6 51,20; 1-8 134,00; 2-8 68,80; 3-8 42,00; 
bonen: veense snijboon 1 414,00; veen- 
se snijboon 2 270,00; bonen zijn kas; 
stamprmces fijn 1 310,00; fijn 2 200,00; 
grof 1 190,00; grof 2 150,00; div. fijn 1 
373,00; div. fijn 2 262,00; div. grof 1 
271,00; div. grof 2 200,00; dubbele stok- 
princes grof 1 280,00; grof 2 230,00; 
pronkbonen 1 172,00; komkommers 
: klasse 1 75-90 108,00; 60-75 106,00; 50- 
60 100,00; 40-50 83,60; 35-40 60,70; 30-35 
47,10; krom 2 150,00; stek middel 
21,80; komkommers klasse 2 75-90 
i 71,40; 60-75 73,40; 50-60 67,30; 40-50 
' 52,50; 35-40 34,40; 30-35 27,60; aanvoer 
klasse 1 en 2 134.000 stuks; prei a 1 wit 
2-4 zak. 86,90; a 1 wit 2-4 a.k. 72,10; a 3 
Wit 2-4 49.00; a 3 41,20; spruitkool a 1 
116.00; a 92.30: a 2 46,00; b 1 99,80; b 
97,80; b 2 24,30; d 1 122,00; d 75,80; d 2 
47,90. 

Nummerprodukten: andijvie 1 0,20- 
0,40; boerenkool 0.14-0,27; broccoli 
2,10-2,80; chinese kool 0,16-0,30; rode 
kool 0,24-0,32; savooie kool 0,18-0,33; 
witte kool 0,06-0,38; spitskool 0,12- 
0,33; bospeen 0,80-1,04; peen: A 0,20- 
0,52, B 0,19-0,63, C 0,21-0,46; radijs 20 
, Per bos 0,16-0,39; rettich: 1 7,0-9,0 0,31, 

■ 1 5,0-7,00 0,15-0,17; schorseneren Al 
1,52; knolselderij 0,23-0,47; spinazie 
0,63-0,94; paprika: rood 1 85+ 389,00, 
rood 1 75-85 385,00 groen 1 85+ 306,00, 
groen 1 75/85 316,00; ijsbergsla 60 kg+ 
0,39-0,87; venkel 0.80-1,70. 
Champignonveiling d.d. 6-10-’81: (do¬ 
zen) 1 fijn 5,61, 1 fijn C 5,40, 1 m 4,10, 1 
m C 4,07, 1 x fijn 4,75, 1 x grof 3,79; (4 
kg-bakken) 1 x grof - 2 3,36, 3 A 2,96, 3 
B 2,83. 

Fruitveiling d.d. 7-10-’81: appelen: gol¬ 
den delicious: 1 80 1,06-1,18, 1 75 1,03- 
: 1,21, 1 70 0,95-1,19, 1 65 0,80-0,85, 1 60 
0,62-0.80, 2 80 0,78-0,95, 2 70 0,60-0,80, 2 
65 0,70; rode jonathan: 1 80 0,89, 1 70 
0,90-1,11, 1 65 0,66-1,18, 1 60 0,68-1,04,2 
, 80 0,69, 2 70 0,54-0,70, 2 60 0,56; rode 
boskoop: 1 80 2,08-2,10, 1 70 1,99; cox’s 

■ o.p. : 1 80 1,70-1,89, 1 75 1,78-1,91, 1 70 
: 1,78-1,82, 2 80 1,78-2,01; karmijn: 1 80 

1,34-1,82, 1 70 1.60-1,61; peren: doyen- 
ne du comice: 1 75- 1,41, 1 70 1,41, 1 65 
l 1,39-1,40. 2 75 1,22-1,29, 2 70 1,14-1,28, 2 
65 0,90, 2 60 0,78; conference: 2 65 1,15- 
'1,31, 2 60 1,21, 2 55 1,00-1,17; bonne 
louise: 1 65 1,35, 1 55 1,09-1,22, 2 70 
1,39, 2 60 1,18, 2 55 0,41-0,55. 
Champingnonveiling is van 6-10-1981. 
Fruitveiling is van 7-10-1981. 


| Groenteveiling Venlo 


VENLO - Venlose groenteveiling 
V.G.V. Venlo d.d. 7-10-'81: 
radijs: kas 1 17 27, peterselie: bos 1 27 
38, andijvie: natuur 1 20 45, prei: A 1 78 
83. B 1 66, A III 28 55, B III 30, knolsel¬ 
derij: A 1 17 37, B i 10, A II 18 20, spits¬ 
kool: 1 7 27, savoyekool: A 15 19, witte 
kool: 1 14 20, chinese kool: 1 18 20, 
stampring: kas 1 1.60 3.30, II 60 1.10. 
spruiten A 1 73 87, B i 91, D 1 79 94, 
Witlof: 1 4.40 4.90, II 3.40 3.70, III 2.90, 
stek 2.20, koolrabi: kas 9/10 29 40, 8/9 
18 26, 7/8 14, rammenas: 26 28, ijsbergs- 
; la 38 89, venkel 100+ 1.28 1.47, 80+ 82, 

, kastanjes per kg. 1.80, bloemkool II (4 
s st) 1.37, II (5 st) 1.40. 

Uitbetalingen: augurken natuur per 
kg: A 0.835; B 0.675; C 0.700; D fijn 
; 0.580: D grof 0.502; E fijn 0.200; AB I 
t 0.735; CD fijn 0.570; CD II 0.170; CD 
‘ grof 0.190; E grof 0.120. Kasaugurken 
■ Per kg: A 1.215; B 1.405; C 1.051; D fijn 
0.830; D grof 0.937; E fijn 0.720; AB I 
; 0.945; CD fijn 0.830; CD 1 grof 0.190; E 
grof 0.680. Bloemkool vat. per stuk: I 
, (6 st.) 1.510; II (6st.) 0.811; afw. (6 st.) 
'0.145. I (8 st.)0.630; II (8 st.) 0.390; tuin¬ 
bonen per kg: st. glas k.k. per st. 

; 91 en op 76 1 1.200; 61 1 0.955; 51 1 0.886; 

41 I 0.783; 36 I 0.508; 31 I 0.240; 51 II 
• 0.386; 41 II 0.299; 36 II 0.250; prei per 
I kg: A3 0.280; A afw. 0.280; B3 0.300; A3 
f Wit 0.436; BI wit 0.660. 

V Kassia per st. (kisten): A21 0.073, sla 
' bat. per st. (kratten): A 23 0.110, A 25 
0.177, A 27 0.204, A 30 0.172, B 30 0.144, 
C 23 0.070, sla nat. per st. (kisten): A 37 
; (18 st.) 0.177, B 37 (18 st.) 0.103. Toma¬ 
ten rood per bak: Al 9.702, BI 11.097, 
Cl 7.648, CC1 4.800, BB1 10.300, A2 
; 3.867, B2 5.600, C2 1.800, CC2 1.800, A 
binnenl. 3.100, B binnenl. 1.800, C bin- 
henl. 1.800, bonken 2 3.100, tomaten 
: ‘k. per bak: Al 9.647, BI 11.042, Cl 
‘•400, tomaten vl. per bak: BBBB 1 
' 10.700, BBB 1 12.870. BB 1 11.815, BI 
,: 10.806, BBB 2 3.500, BB 2 3.200, B2 
4.700, tomaten vl. 1. gekl. per bak: 
fBBB 1 10.727, BBB 1 12.858, BB 1 
: 11.949, BI 10.611, tomaten 2 eenmalig 
v erpakt: A2 7.498, B2 7.500. 


SITTARD - „Ik zou best één 
ding willen. Ik zou willen, dat 
we als afzonderlijke vakbonden 
zouden optreden voor de belan¬ 
gen van de arbeiders en niet te¬ 
gen elkaar. En als het om leden¬ 
winst moet gaan: laten we die 
dan allebei zoeken in die 4000 a 
5000 ongeorganiseerden die we 
nog in Limburg hebben”. Geert 
Wolting, districtsbestuurder 
van de Bouw- en Houtbonden- 
FNV bedoelt: ongeorganiseer¬ 
den in het bouwvak. Aanleiding 
tot zijn uitspraak is het bericht, 
dat de Hout- en Bouwbond-CNV 
in Brunssum van start gaat met 
een afdeling en dat dit „nage¬ 
noeg de hele NKV-afdeling” zou 
zijn. 


Geert Wolting (Bouw- en Houtbonden-FNV): 

Leden vinden bij 
ongeorganiseerden 


Dat laatste is stellig niet juist, al 
spreekt districtsbestuurder Her- 
mam Leemkuil (CNV) nu al niet 
meer van zo’n 50 leden in de 
nieuwe afdeling, maar van 65: 
„Allemaal van het NKV geko¬ 
men”. Intussen is er tussen CNV- 
en FNV-bouwbonden nog wel 
verschil in opvatting over het be¬ 


stuur van de Brunssumse NKV- 
afdeling: volgens het CNV is het 
voltallige oude NKV-bestuur nu 
CNV-lid, volgens de FNV gaat 
het maar om twee man. Wat wél 
blijft, intussen, is: een NKV-afde¬ 
ling van de Bouw- en Houtbon¬ 
den-FNV., Daar zijn wel enkele 
tientallen leden uit verdwenen, 


maar het zijn er - aldus Geert 
Wolting - nog altijd zo’n 150. 

En binnen enkele weken gaat die 
afdeling fuseren met de voorma¬ 
lige NVV-afdeling. Dan komt er 
in Brunssum ook een nieuw fu- 
siebestuur. Van NVV-kant komt 
dat uit een voor Limburg opmer¬ 
kelijk sterke afdeling, een van 


iVeiling St.-Traiden 


, ST.-TRUIDEN (B.) - Prijzenoverzicht 
v an de veiling Haspengouw-St.-Trui- 
den (B.). Alle prijzen in Bfrs. Aard¬ 
beien ostara 200 gram 19-31; red gand- 
ted 15-26; appels: cox 55-60 8-12; 60-65 

14.80- 17.40; 65-70 18-23; 70-75 21,90- 
26,40; 75-80 22-27; 80-85 18-26,40; gol¬ 
den 60-65 8-9; 65-70 9,60-12; 70-75 
12,90-16; 75-80 14-17; 80-85 14,60-17; 
jonagold 70-75 25,50-34; 75-80 30-42; 
80-85 30,50-44; 85-90 27,80-40; janthan 
80-65 6-8,50; 65-70 8,50-11,60; 70-75 

9.80- 14,60; mutsu 13,20-18,90; boskoop 
- 65-70 17,40-19; 70-75 24-27; 75-80 26- 

29; 80-85 27-29,50; beurre hardy 60-65 

8.50- 12,50; 65-70 14-16,80; 70-75 18- 
1 18,80; doyonne 65-70 18,50-21; 70-75 

23.50- 26; 75-80 24-28; durandeau 55-60 
<. 5,70-8; 60-65 11,40-12,70; 65-70 14- 

15,90; 70-75 14,80-16,50; 75-80 13-15,30; 
kweeperen 13-22; St.-Remy 60-65 6- 
6,80; 65-70 9-11; 70-75 11,90-13; 75-80 
12,40-14. 


iEierprijzen Roveco 


Roermond - Prijzenoverzicht van 
de gisteren bij Roveco Roermond ge¬ 
veilde ‘eieren: witte eieren: 47 gram 

11.50, 48 11.80, 49 12.05, 50 12.40, 51 

12.70, 52 13.10, 55 13.85, 56 14.05, 57 

14.30, 58 14.55, 59 14.80, 60 15.05, 61 

15.20. 64 15.90, 65 16-, 66 16.15, 67 
16-30, 68 16.45, 69 16.40. Bruine eieren: 
50 gram 12.45, 51 12.65, 52 13.25, 53 

13.50, 54 13.60, 55 13.75, 56 14,20, 57 

14.45, 58 14.70, 59 14.90, 60 15.35, 61 

15.60, 62 15.65, 63 15.75, 64 15.85, 65 

16.05, 66 16.15, 67 16.25, 68 16.50, 69 

16.70, 70 16.75. De totale aanvoer be¬ 
droeg 5.225.000 stuks. 


I TKaasm 


iarkt Woerden 


„Om paracommercie naar de rechter 99 

Horeca ten onder 


bi j 17 pet BTW 


400 man. Die afdeling is in 1921 
opgericht door een zestal bouw¬ 
vakkers, aangesloten bij de Alge¬ 
mene Nederlandse Bouwvakar- 
beidersbond. Ondanks hevige te¬ 
genwind gelukte het de opvol¬ 
gende besturen die afdeling in 
stand te houden. 

Tot 1 januari, want dan wordt de 
fusie geëffectueerd. Eerst echter 
wordt door de NW-afdeling nog 
het jubileum gevierd en dat ge¬ 
beurt as. zaterdag in het Casino 
in Treebeek. Eerst is daar recep¬ 
tie van 15.00 tot 17.00 uur en 
daarna ’s avonds een uitgebreid 
feestprogramma. Op 28 oktober 
as. worden door NVV-en NKV- 
afdelingen de officiële fusiever¬ 
gaderingen gehouden. 


Huren in 
Alntere 


AtttÊRE 
re die in: 
bouw is I 
ook deze 


Beurs & valuta 


AMSTERDAM - Vrijblijvende advies¬ 
prijzen voor goud en zilver, verstrekt 
door de fa. Drijfhout. Amsterdam, op 
datum van gisteren. 

GOUD: onbewerkt ƒ 34.770,— ƒ 35.470 


nd in aan' 
liierieL Zn 
hoge hul* 
hout, ven 
iat ’t We»" 
in de 
van i 


ROOSENDAAL - Voorzitter T. Osse van Horeca-Nederland 
voorziet een catastrofe als de Tweede Kamer akkoord gaat 
met het voorstel van de staatssecretaris van financiën om 
het BTW-tarief voor alle takken van de horeca te verhogen 
van 4 naar 17 procent. Dat zei hij in Roosendaal, waar hij 
aankondigde dat de algemene ledenvergadering van zijn 
bond tijdens het jaarcongres duidelijk stelling zal nemen te¬ 
gen het voorstel. Nederland kan zich, aldus de heer Osse, deze 
BTW-verhoging niet permitteren.* 


Spaarbank 

Limburg 

MAASTRICHT - Bij de Spaarbank 
Limburg werd in september 1981 
ƒ 4,3 miljoen meer gestort dan opge¬ 
nomen (vj. ƒ 0,2 miljoen). Tot dusver 
werd daarmee over 1981 een groei 
bereikt van ƒ 28,7 miljoen. Het tota¬ 
le tegoed is ermee gekomen op 
ƒ 857,8 miljoen. 

Vluchten VS-Londen 
helft goedkoper 

NEW YORK - Pan American World 
Airways wil vanaf 1 november de ta¬ 
rieven voor de vluchten vanuit de 
VS naar Londen met vijftig procent 
verlagen. De prijs van een ticket (en¬ 
kele reis) zou dan uitkomen op 261 
dollar, 57 dollar minder dan Laker 
Airways, de goedkoopste op trans¬ 
atlantische vluchten, rekent. 

Pancratiusbank: 
fors overschot 

HEERLEN - De Pancratiusbank 
(Heerlen, Brunssum, Geleen, 
Hoensbroek, Kerkrade, Spekholzer- 
heide en Schaesberg) heeft over 
september op een inleg van 
ƒ 33.936.000,- een positief saldo ge¬ 
boekt van ƒ 1.846.000,-. Daarmee 
werd de meerinleg van september 
1980 (ƒ 1.242.000,-) overtroffen. Van 
januari tot oktober 1981 was de 
meer-inleg ƒ 1.848.000,-, tegenover 
ƒ 427.000,- over dezelfde periode 
van-1980. Het totaal inleggerstegoed 
klom naar ƒ 182.570.000,-. 


Met name de hotellerie en de restau- 
rantbranche zouden er de dupe van 
worden. Horeca-Nederland ver¬ 
wacht na de eventuele verhoging 
een gevoelige daling in de omzet, te¬ 
meer omdat de toeristenhandelsba¬ 
lans door de revaluatie van de gul¬ 
den en de devaluatie van andere Eu¬ 
ropese munteenheden toch al onder 
grote druk komt te staan. 

„Voor bijvoorbeeld Franse toeristen 
wordt Nederland dan 22 procent 
duurder en dat is in regelrechte te¬ 
genspraak met de Nota Toeristisch 
beleid van staatssecretaris Haze- 
kamp van vorig jaar. Het ene minis¬ 
terie pompt geld in de werving van 
toeristen, het andere breekt dat pro- 


Verdeeld 


AMSTERDAM - De Amster¬ 
damse effectenbeurs heeft 
woensdag een lichtverdeelde 
stemming vertoond. De vrij for¬ 
se schommelingen op de Ameri¬ 
kaanse markt drukten de be¬ 
langstelling om zaken te doen. 
Enig aanbod vloeide voort uit 
de vrees dat Wall Street woens¬ 
dagavond met lagere noterin¬ 
gen zou komen. 

Op de obligatiemarkt trokken de 
prijzen wat aan en werd het ver¬ 
lies dat dinsdag werd geleden 
vrijwel ingehaald. De koerswin¬ 
sten liepen uiteen tot omstreeks 
een halve gulden. Van de inter¬ 
nationale aandelen moest Kon 
Olie 20 cent terug tot ƒ 76,80 en 
een zelfde verlies was weggelegd 
voor Unilever op ƒ 138,80. Phi¬ 
lips was 20 cent hoger op ƒ 19,20 


ces, dat al goed op gang kwam, met 
de BTW-verhoging weer af’, aldus 
de bondsvoorzitter. De heer Osse 
voorziet ook dat er minder Neder¬ 
landers in eigen land zullen blijven 
tijdens vakanties, omdat andere lan 
den een stuk goedkoper zullen zijn. 
Horeca-Nederland voelt zich onder¬ 
hand, aldus de voorzitter, ook ge¬ 
noodzaakt de strijd tegen de para¬ 
commercie in feesttenten, kantines 
en buurthuizen te verleggen van de 
onderhandelingstafel naar de 
rechtszaal. 


Limburg 


De bond denkt op zijn minst aan 
een proefproces sinds de Vereni¬ 
ging van Limburgse Gemeenten en 
gemeentebesturen in die provincie 
adviseert om een horecaonderne¬ 
mer te zoeken, die tegen vergoe¬ 
ding zijn vakbekwaamheid aan 
verenigingen beschikbaar stelt om 
deze in staat te stellen horeca-acti- 
viteiten te ontplooien ten eigen ba¬ 
te. Horeca-Nederland noemt die 
oplossing een regelrecht schijnbe- 
heer, aldus Osse. »rbüur gedaan, voor huren 
liasemi tot ,a»sö^h<md«)rd' 
iasnd. Wtn 0 m > : 

per kg, vorige ƒ 34.440.— ƒ 35.140.-. be¬ 
werkt f 33.030.— f 36.890,-. vorige 
ƒ 32.710,—ƒ 36.550.-. 

ZILVER: onbewerkt ƒ662.—ƒ765- 
per kg. vorige ƒ 655.-/758.-. bewerkt 
ƒ 620.—ƒ 800.-. vorige ƒ 620.—ƒ 790.-. 

■ Advieskoeisen AMSTERDAM - Advieskoersen bui¬ 

tenlands bankpapier van gisteren 

Amerikaanse dollar 

2.40 

2.50 

Engelse pond 

4.42 

4.72 

Belgische frank (100) 

5.89 

6.19 

Duitse mark (100) 

108.7 

5 111,75 

Italiaanse lire (10.000) 

19.50 

22.50 

Portugese escudo (100) 

3.30 

4.00 

Canadese dollar 

2.00 

2.10 

Franse franc (100) 

42.50 

45.50 

Zwitserse franc (100) 

128.7 

5 131.75 

Zweedse kroon (100) 

43.25 

46.25 

Noorse kroon (100) 

40.75 

43.75 

Deense kroon (100) 

32.75 

35.75 

Oostenr. schilling (100) 

15,63 

15.93 

Spaanse peseta (100) 

2.43 

2.73 

Griekse drachme (100) 

4.10 

4.90 

Finse mark (100) 

54.25 

57.25 

Joegoslav. dinar (100) 

4.90 

6.30 

Ierse pond 

3.78 

4.08 , 

| Wisselmarkt Amsterdam 

Hfl - 

AMSTERDAM - Noteringen op de j 

Amsterdamse wisselmarkt per gister- 

middag: Pond sterling 

4.5605-5655 

Amerikaanse dollar 

2.449 

75-5225 

Canadese dollar 

2.040 

75-4325 

Franse franc 

44.095-145 

Belgische frank 

6.6025-6075 

Duitse mark 

110.600-650 

Zweedse kroon 

44.715-765 ’ 

Zwitserse franc 

130.5 

25-575 1 

Italiaanse lire 

20.765-815 

Deense kroon 

34,405-455 

Noorse kroon 

42.305-355 

Oostenrijkse schilling 

15.77 

50-7850 : 

Japanse yen 

107.7 

0-107.80 

Spaanse peseta 

2.43- 

2.73 


Beursoverzicht 


en Akzo bleef ƒ 21,40. Hoogovens 
startte met een achteruitgang 
van 20 cent op ƒ 15,10. De bank¬ 
aandelen waren onveranderd tot 
wat lager. De verzekeringsfond- 
sen startten met iets hogere note¬ 
ringen. In die sector werden win¬ 
sten geboekt uiteenlopend tot 
een halve gulden. 

KLM steeg beginbeurs een halve 
gulden tot bijna ƒ 89. Gedurende 
de handel steeg de koers tot bo¬ 
ven de ƒ 90. De bouwaandelen 
waren licht verdeeld waarbij 
Boskalis 70 cent achteruit moest 
tot ƒ 64. Aandelen Heineken wa¬ 
ren een gulden lager en de 
koersen van de scheepsvaartaan- 
delen brokkelden iets af. De hy¬ 
potheekbanken trokken iets aan 


en van de uitgeversaandelen 
steeg Elsevier-NDU een gulden 
tot ƒ 123. Gist-Brocades en Pak¬ 
hoed lagen vrijwel onveranderd 
in de markt, terwijl Ahold een. 
halve gulden in herstel was op 
ƒ62,50. 


Tijdens de beurs was de animo 
om zaken te doen gering en ble¬ 
ven grote koersverschillen uit. 

In de lokale sector van de beurs 
moest een aantal fondsen terrein 
prijsgeven. Zwak in de markt la¬ 
gen onder meer Twentsche Ka¬ 
bel, Holding en op ƒ 160 laten 
werd een verlies geleden van ƒ 3. 


beurs van mmterdam 


Deze reactie werd toegesehreven 
aan de werktijdverkorting voor 
ongeveer een kwart van het per¬ 
soneel. 

Kluwer verloor ƒ 1,80 op ƒ75,20 
en Borsumy-Wehry ging ƒ 2 om¬ 
laag tot ƒ111. Een zelfde verlies 
boekte HVA op ƒ 51. Gelatine- 
Delft verloor ƒ 5 op een laatprijs 
van ƒ 270 en Goldoh ging met 
eveneens ƒ 5 omlaag op ƒ 175. 
Wessanen zakte een gulden in tot 
ƒ 59,20 en Beers ging ƒ 1 omlaag 
tot ƒ 85,50. Grasso verloor ƒ 3 op 
ƒ 55 en Emba ging nog ƒ 5 om¬ 
laag tot ƒ 110. Nijverdalt-ten Cate 
was ƒ 1,30 in reactie op ƒ 27,50. 
Ver. Glas was ƒ 2,30 hoger op 
ƒ94,80 en RSV trok nog ƒ1,50 
aan tot ƒ 36. Norit ging een gul¬ 
den vooruit tot ƒ 56,50. 

Op een rustige Europese optie- 
beurs gingen woensdagmorgen 
635 contracten om. Kon. Olie was 
het actiefst, gevolgd door Phi¬ 
lips. In goudopties werden 121 
contracten verhandeld. 


GECOMBINEERDE BEURS 


■ Avondkoersen Amsterdam 


AMSTERDAM - In het telefonische 
avondverkeer kwamen woensdag¬ 
avond de volgende koersen tot stand 
(tussen haakjes de laatste notering van 
dezelfde dag): 

AKZO 21.50 (21.40) 

Kon. Olie 77.80-78.70 (77.80) 

Philips 19.20-19.50 (19.20) 

Unilever 140.00-140.80 (140.00) 

KLM 89.00-92.00 (88.80) 


INDEX Amsterdam ANP/CBS 


AMSTERDAM - De jongste ANP/ - f 
CBS-indices over de Amsterdamse Ef¬ 
fectenbeurs per dato gisteren luiden ƒ 
(eerste kolom vorige index, laatste kö- ƒ 
lom index van gisteren, e.e.a. volgens 
1979 = 100): 

Algemeen 83.90 83.90 

Algemeen-lokaal 89.30 88.90 *"■ 

Internationals 78.20 78.60 + 

Industrie 65.90 65.50 '• 

Scheep- en luchtvaart 153,80 153.50 

Banken 211.70 211,00 

Verzekering 177,40 178,60' 

Handel 73.60 73.00 

CBS-oblig. index 80.10 79.90 

Rendem.staatslening 11.87 11.90 ' 

waarvan 3-5 jaar 11.86 11.87 

5-8 jaar 11.88 11.92 

8 jaar en langer 11.87 11,80 • 

nieuwste drie 11.86 11,88 -■ 

rend. BNG-leningen 11,91 11,92 

rend. bankleningen 12.42 12.31 

rend. spaarbrieven 13.78 13.79 


83.90 

88.90 i '. 
78.60 + 

65.50 

153.50 
211,00 
178,60' 
73.00 

79.90 

11.90 ^ 

11.87 * 
11.92 
11.80 '• 

11.88 - 

11.92 
12.31 , 
13.79 ' 


| NEW YORK Dow Jones 


NEW YORK - De beursgemiddelden 
van gisteravond te New York luiden ’ 
volgens de Dow Jones Index (achter- ' ■ 
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20 ■' 
spoorwegen en overig transport, lp- . 
nutsbedrijven, gevolgd door het geza- 4 
menlijke gemiddelde: 

Begin 857.59 367.76 103.15 337.43 -.* 
Hoogst 871.58 .374.40 104.95 343.18 
Laagst 853.98 365.30 102.81 355.80 1 
Slot 868.72 372.21 104.46 341.70 .. 
Winst/ 
verlies 


+ 12.46 


NEW YORK Standard & Poor’s 


NEW YORK - 

De beursgemiddelden- 1 

van New York 

van gisteravond, gegé- 

ven door de Standard & Poor's Index:- 


Slot 

Winstverlies 

400 industr. 

135.81 

+ 2.09 

20 transp. 

21.35 

+0.46 

40 nutsbedr. 

51.73 

+ 0.(2 •, 

40 banken 

14.45 

+ 0.32 ■■ 

Te zamen: 

121.31 

' +1.92 


Binnenlandde aandelen 8 50 id. 

Ahold 62,00e 62,50 ^ 

Akzo 21,40 21,40 ° !<*• 

ABN 288,00 285,00 “ ™ 

Amev 91,80 92,80 f-“J* 

Amro-bank 52,90 52,80 

Bos Kalis Westm. 64,70 64,50 

Dordtsche Pr. 194,00 197,00 ^ 

Dordt. Petr. pref. 189,00 192,50 

Elsevier-NDU 122,00 123,30 

Ennia 121,00 121,50 ° ^ 

FGH 45,00 45,00 ° ^ !“• 

Gist Brocades 58,10 57,30 

Heineken 49,00 47,40 «.00 id. 

Heineken Hld. 44,30 42,40 !<ƒ 

Holl. Betongroep 70,00 70,00 8.00 id. 

Hoogovens 15,30 15,20 °.00 id. 

KLM 88,50 90,20 |.00 id. 

Kon. Olie 76,80 78,00 ®.00 id. 

Nat. Ned. 113,30 113,30 7 -™ !“■ 

NedLloyd groep 140,00 140,00 ƒ 

NMB 160,00 160,00 '„■]?. 1 “- 

Ogem Holding 3,90 3,90 ƒƒ> 

Van Ommeren 29,00 28,70 ‘ 

Pakhoed Hold. 38,00 38,00 7.50 ld. 

Pakhoed eert. 34,00 34,30 7.50 )d. 

Philips 19,10f 19,10e ƒ ™ 

Robeco 209,50 210,00 7.50 ld. 

Rodameo 116,00e 115,90 7.50 id. 

Rolinco 208.00 209,50e ƒ50 id. 

Rorento 129,00 129,40 7.20 ld. 

Unilever 139,50 139,40 7.00 id. 

Ver. Bezit VNU 62,70 63,00 '.00 id. 

Volker Stevin 28,40 28,40 J 00 *«■ 

Westland U.H. 70,50 70,50 6.75 ld. 


7.50 ld. 


Binnenlandse obligaties 


. Woerden - Aanvoer 4222 partijen. 

Prijzen in guldens per kg: le kwal. 
■ *.26-7,67, 2e kwal. 6,25-7,25 en extra 
JWare kwal. 8,40. De handel was rede- 
lijk. 


12.50 Ned. 81-t 

12.25 id. 81-88 
12.00 id. 81-91 
12.00 id. 81-88 

11.75 id. 81-91 

11.50 id. 80 

11.50 id. 81 

11.25 id. 81-96 
11.00 id. 81-88 

10.75 id. 80 

10.75 id. 81 

10.50 id. 74 

10.50 id. 80 

10.25 id. 80-90 

10.25 id. 80-87 
10.00 id. 80 

9.75 id. 74 

9.50 id. 76-1 
9.50 id. 76-2 
9.50 id. 80-95 

9.25 id. 79-89 
9.00 id. 75-1 
9.00 id. 79-94 

8.75 id. 75-1 
8.75 id. 75-2 
8.75 id. 76-96 
8.75 id. 79-94 
8.75 id. 79-89 


102.90 
100,60 
100,00 
100,00 
99,40 
98,00 
98,00 

95.50 

96.50 

93.50 

93.90 

99.40 
91,00 

93.30 

94.50 

91.50 

89.30 

95.50 

91.40 
87,10 
88,80 

85.50 

85.70 
89,80 
90,00 
86,00 
87,00 

86.70 


103,00 

100,90 

100,00 

100.00 

99,40 

98,00 

98,00 

95.70 

96.70 

93.50 
94,00 

99.40 

90.70 
93,00 

94.30 

91.30 

89.30 

95.70 
91,60 

87.40 
88,80 

85.50 

85.70 

89.80 
90,00 
86,00 
87,00 

86.80 


75-1 

75- 2 
78-93 

78- 89 

79- 89 

76- 96 

77- 92 
77-93 
79-89 
69 

70- 95 

71- 96 
70-1 
70-2 

70- 3 

76- 91 

77- 97 

77- 87 

78- 88 

71- 96 
73-98 
77-97 

77- 92 
69-94 

71- 96 

72- 97 

78- 93 
78-88 
78-88-2 

71- 81 

72- 97 
66-1-91 
66-2 
69-94 
78-98 
68-1-93 
68-2 
68-4 

66- 91 

67- 92 
67-92 
65-1-90 
65-2 
64-1-89 
64-2 
64-94 

58- 83 

59- 89 

60- 1-85 
60-2 
63-93 

59- 84 

60- 90 

61- 91 
63-1 
63-2 
61-86 

62- 92 
53-93 
st. 47 

53- 83 
56-86 
48-98 
50-90 

54- 94 


3.25 id. 55-95 

3.25 ld. 55-85 
3.00 id. Grb 46 
12.00 BNG 81-06 
11.00 id. 81-06 
11.00 id. 74-84 

10.50 id. 1974 

9.50 id. 74-82 
9.50 id. 74-99 
9.50 id. 75-85 

9.50 id. 76-01 
9.00 id. 75-00 
8.75 id. 70-90 
8.75 id. 70-95 
8.75 id. 75-00 

8.75 id. 77-02 

8.50 id. 70-85 
8.50 id. 70-95 

8.50 id. 73-98 

8.25 id. 70-85 
8.25 id. 70-96 

8.25 id. 76-01 
8.00 id. 69-94 
8.00 id. 71-96 
8.00 id. 72-97 
8.00 id. 73-79 
8.00 id. 75-00 
7.60 id. 73-98 

7.50 id. 72-97 

7.25 id. 73-98 
7.00 id. 661-91 
7.00 id. 66-11 
7.00 66-IV 
7.00 ld. 72-97 
7.00 id. 73-83 

6.75 id. 67-92 
6.75 id. 68-93 

6.75 id. 72-82 

6.50 id. 67-92 

6.25 id. 67-92 
6.00 id. 57-82 
6.0Ó id. 651-90 
6.00 id. 6511 

5.75 id. 6511 

5.50 id. 65-90 

5.25 id. 64-89 

5.25 id. 65-90 
5.00 id. 58-88 
5.00 id. 64-89 

4.75 id. 58-88 

4.50 id. 58-89 
4.50 id. 59-84 
4.50 id. 60-85 
4.50 id. 62-92 % 

4.50 id. 62-93 

Converteerbare i 

4.75 Akzo 

8.75 ABN 

6.75 Amro 73 

5.50 Amro 8.25 

8.50 Westm. 

6.25 Buhr T 
4.00 Elaion 

8.75 Elsev.-NDU 


71.90 
89,00 

97.50 

100,20 

99.50 

93.80 

99.80 

98.80 

88.50 

96.50 

85.20 
84i50 

89.80 

86.40 

84.50 

83.20 

93.70 

85.40 
81,10 

93.40 
84,00 

78.40 

83.30 

82.30 

81.50 

96.90 

76.30 

77.60 

77.90 
76,00 

82.70 

82.80 
82,80 

76.10 

96.90 

81.60 

79.10 

97.50 

80.30 
80,00 

95.30 

84.20 
85,00 
83,00 

83.40 

85.50 

83.30 

85.30 

85.20 

84.20 

85.40 

92.30 

91.40 

77.80 

76.80 


obligaties 


70.50 
100,00 
84,20 
176,00 
86,00 

89.50 
80,90 
68,80 


71,00 

100,00 

84,25 

174,00 

86,10 

89,50 

81,00 

69,00 


7.25 Furn. 73 75,00 76,00 

5.75 Gist-Br. 90,00 89,50 

5.25 Hoogovens 62,50e 63,50b 

7.25 Kappa 73 79,50 79,50 

8.75 KNSM 90,80 91,00 

8.75 KBB — 80,50a 

7.75 K.N. Pao. 70,50 70,00 

7.25 M'intosh 80,50 80,00 

9.00 Meneba 82,00 82,00 

7.00 NBM-B 74,00 74,50 

7.75 Nutricia 73,80 73,50 

8.00 Nijverd. 86,50 86,50 

6.50 Océ-Gr 89,00 89.00 

4.75 Philips 84,90 84,75 

10.00 Pont 74,50 76,00 

7.50 Proost B. 86,30 86.80 

6.50 Rolinco 56,00 56,00 

6.50 id. 1000 57,00 57,00 

8.00 Sanders 88,50 88,00 

8.75 Schuitema — — 

7.00 Slav. Bk. 79,00a 78,00a 

8.75 Stev. Gr. 77,00b 77,20 

9.00 VMF-St. 62,00f 62,00f 

8.25 Vih. But — — 

8.50 Volk. Stev. 64,50 64,50 

7.00 W’have 94,00 94,50 

7.00 W’sanen 80,30 81,50 

8.75 W.U. Hyp. 70,10 70,10 

Binnenlandse aandelen 

H R , 73,20 72,60 

AKMFA e s Cer 177 ’ 00 179 ' 00 

AKMFAS 83 30 85-00 

Asd. Rubber 3 40 o 

Asd. Rijtuig i^oo 124 oo 

i 0 !' W ’ 215,00b 215,00b 

a o t er L 200 , 00 e 200 , 00 b 

Ass. St. R dam 64,50e 64.50 

A.T ^ 80 ’°° 80,00 

,„ Rt 950,00e 1000,00« 
Ballast-N. 7900 7900 

18,60 18,10 
Batenburg 361,00 363,00 

Beek van 60,50 60,50 

Beers 86i50 85 50 

Begemann 43,50 43 >00 

Belindo 285,00 285,00 

Bergoss 25,70 25,90 

BerkelP 2 8,00 27,50 

Blydenst. C. 235,00 230 00e 

Boer Druk 110,00 110 00 

Bols 61,40 60,60 

Borsumij W. 113,00 111,00 

Braat Bouw 135,00a — 
Breevast 133,00 135,00 

Breevast (eert.) 133,00 135,00 

Bredero 181,00 182,00 

Bredero (eert.) 182,00 183,00 

Buhrm. Tett. 46,30 46,00 

Cal. hold. NV 37,00 37,30 

Calvé-D. eert. 195,00 191,00 

id. 6 pet. eert. 1300,00 1300,00 
Centr. Suik. 66,80 66,80 

id. eert. 69,00 69.50 

Ceteco 151,60 151.30 


72.60 
179,00 
85,00 

3.50 
124,00 
215,00b 
200,00b 

64.50 
80,00 
1000,00e 
79,00 
18,10 
363,00 

60.50 

85.50 
43,00 
285,00 
25,90 

27.50 
230,00e 
110,00 

60.60 

111,00 

135,00 

135,00 

182,00 

183,00 

46,00 

37.30 
191,00 
1300,00 
66,80 

69.50 

151.30 


ïd eert. ï 5 1,60 

Chamotte 13,70 

Cindu-Key 16,30 

Claimindo 285 00 

Dell mij. 712 o 

Desseaux 38j0 o 

Dorp en co. 102 00 

Econosto 31,50 

Em ba 115,00 

Enks 51,60 

Fokker 43,39 

Ford Auto 40,00b 

Furness 20,50 

Gamma H. 31,60 

id. 5 pet. 1370 

Gel. Delft c. 275,00a 
Gerofabr. 41,50 

Giessen 130,00 

Goudsmit 48,50 

Grasso 58,00 

Hagerneijer 33,50 

Hoek's Mach, 54,60 

NV Holdoh. 180,00a 
Holec 75,00 

HALL Trust 168,00 

Holl. Kloos 125,00 

Hunter Douglas8,80 
HVA Mijen crt. 53,00 
ICU 65,00 

IHC-Inter 173,00 

Ind.Maatsch. 230,00 

IBB Kondor 92,50 

Internat. M. 18!50 

Kempen B. 65,50 

Kiene S. 233,00 

Kluwer 77 oo 

KBB _ 

id. eert. 30,60 

id. 6 cum. 9,30 

KNP 16,00 

Krasnap. 100,50 

Kwatta 10,00 

Landre Gl. — 

Leids Wol. 88,60 

Macintosh 52,50f 

Maxw. Petr. 188,00 

Meneba 42,50 

Metaverpa 1150,00 

MHV A’dam 17,00 

Moeara En. 305,00 

id. 1-10 4030,00 

id. 1-4 820,00 

Mulder — 

Mijnb. W. 385,00 

Naarden 25,20 

Naeff 95,00 

Nagron 19,50 

NBM-Bouw 6,00 

Nedap 147,00 

Ned. Crediet 37,50 

NEFIT 1015,00 

Ned. SHB 196,00 

Ned. Spnngst. 4100,00b 
Nierstrasz 850,00 

Norit 55,50 


151,30 

13.70 
•16,20 
282,00 

71.20 
38,00 
104,00 

31.20 

110,00 

51.60 
43,00 
41,00 

20.20 

31.80 

13.80 
270,00a 

41.50 
135,00 
48,00 
55,00e 
33,00 
55,00e 
175,00a 
76,00 
167,00 
126,00 

8.60 
50,00 
65,00 

174.50 
230,00 

92.50 
18,00 

65.50 
235,00 

75.20 

32.50 

30.80 

9.10 
16,00 

100.50 

10.20 

90,00 

89.10 
52,50f . 
190,00 

43.20 
1150,00 
17.00 
305,00 
4030,00 
820,00 
700,00a 
385,00 
25,40 
96,00 

19.50 

5.70 
147,00 
37,90 
1015,00 

195.50 
4100,00b 
850,00 

56.20 


Nutricia GB 

41,50 

41.50 

Nijverdal 

28 80 

27,50 

Océ-Gr. 

89,10 

89,20e 

Orenstem 

134,00 

134,00 

Otra 

40,20 

40.20 

Palembang 

100,00 

100,00 

Palthe 

22,60 

22,60 

Pont Hout 

70,00 

70,00 

Porcel Fles 

166,00 

166,00 

Proost en Br. 

85,20 

86,00 

Rademakers 

130,00 

130,00 

Ravast NV 

12,50 

12,50 

Reesink 

168,00 

160,00 

Riva 

270,00 

270,00 

id. eert. 

266,00 

266,00 

Rohte en Jisk 

95,00a 

91,50 

Rommenholl. 

302,00 

305,00 

Rijn-Schelde 

34,50 

36,00 

Sanders 

76,50 

75,20 

Sarakreek 

71.00 

72,80 

Schlumberger 700,00 

697,00 

Schokbeton 

420,00b 400,00 

Schuitema 

43,50 

43,50 

Schuppen 

85,00 

85,00 

Schuttersv. 

47,00 

47,00 

Slavenb. Bnk. 

94,30 

94,50 

Smit Intern. 

43,70 

43,00 

Telegraaf 

67,20 

67,00 

Textiel Tw. 

32,50 

32,50 

Tilb. Hyp.bk. 

34,10 

35,00 

Tw. Kabel h. 

163,00a 155,00a 

Twynstra en G. 39,50 

39,50 

Ubbink 

76,00 

77,00 

Unikap 

60,00 

65,00b 

Ver. Glasf. 

92,50 

94,30 

VMF-Stork 

36,00 

36,50 

Verto eert. 

27,50 

28,10 

Vihamij Butt 

15,00 

14,80 

VRG Gem. Bez.33,00 

33,50 

Wegener eert. 

25,50 

25,00 

Wessanen 

60,20 

59,50 

Wvers 

16,60 

15,40 

Wijk en Her 

123,00 

123,00 

Beleggingsinstellingen 

Alg Fondsenb 

108,00 

107,00 

Alrenta 

99,00 

99,30 

Alvamy 

106,00 

106.00 

America Fnd 

165,00 

163,00 

Asd. Belegg. D 145,30 

145,40 

Binn. Belf. VG 

119,00 

119,00 

a = laten 
b = bieden 


d = ex dividend 
e = gedaan-bieden 
f = gedaan-laten 

i g = bieden en 


ex-dividend 


B.O.G. 

Eur. Pr. Inv. 
Goldmines 
Holland F 
IKA Belegg. 
Interbonds 
Leveraged 
Obem 
Sumabel 
Tokyo PH(S) 
Tokyo PH 
Uni-Invest 
Viking 
Wereldhav. 
Concentra 
Unifnnds 
Chemical F 
Col. Growth 
Japan Fund 
Lehman Corp 
Madison F 
Technology F 
Vance. Sand. 


140.50 

141.50 
1135,00 

104.50 

497,00 

224,00 

79,70 

42,00 

151,00 

211.50 
97.00 

129.50 
106,20 
182,00 
353,00 
20,40 

15.50 
23,00 

38.50 


140,00 

142,00 

1140.00 

105.00 

499,00 

225,00 

80.50 
42,00 
150.00 
206.00 
97,00 
134,00 
106.20 

183.50 
353,00 
20.40 

15.50 

23.50 

38.50 


Amerika (orig. aandelen) 

Akzona 10,70 10 

Am. express 43,10 43 

Am. Motors 3,15 3,1 

Am. Tel.&Tel. 59,10 58 

Asarco 29.00 29 

Atl. Richf. 43,20 46 

Beth. Steel 20,70 20 

Boeing Comp. 24,25 23 

Burroughs 29,80 29 

Citicorp. 24,80 24 

Cities Serv. 43,90 45 

Colgate — 15 

Cons. Foods — — 

Control Data 68,40 68 

Down Chemical 25,40 26 

Du Pont 39,50 38 

Eastman Kodak 65,90 65 

Exxon Corp. 30.90 30 

Fluor Corp. 30,20 29 

Ford Motor 19,80 19 

General Electr. 56,30 55 

General Motors 45,80 44 

Getty Oil 60,30 62 

Gillette — 28 

Gulf Oil 34,80 — 

IBM 55,30 54 

Intern. Flavor 19,20 18 

Intern. Paper 40,20 40 

Intern. Tel&Tel 28,60 28 

Litton Ind. 57,60 — 

Lockh. Aircraft 34,75 35 

LTV Corp. 16,20 16 

Mobil Oil 27,00 27 

North Am. Phil. 39,50 39 

Occ. Petr. Corp. 25,50 — 

Pepsico 32,50 33 

Philip Morris 48,40 49 

Philips Petrol. 41,50 — 

Polaroid Corp. 22,50 22 

Quaker Oats — — 


RCA 1920 

Rep. Steel 24,20 

Schlumberger 55,60 

Sears Roebuck 16,45 

Shell Oil 40.50 

Sperry Corp. 33,00 

Stand. Oil of Cal. 42.00 

Tandy 30,55 

Texaco 34,60 

Texas Instruments 82,00 
Union Carbids 49,60 

Union Pacific 48,90 

U.S. Steel 26.50 

Warner Lambert 18.80 

Westingh. El. 25,30 

Woolworth 19.50 

Xerox Corp. 42.80 

Buitenlandse aandelen 

All. Breveries — 

Br. Petrol 520,00 

Gevaert Ph. — 

Hoechst 134,00 

Hoesch 23.00 

Imp. jehem. 118.00 

Petrofina — 

Solvay 115.00 

Un. Miniere 370,00 

Alcan 60,00 

Am. Cyanam 67,00 

Am. Standard 71,00 

Bell Teleph. 35.20 

Can. Pacific 87.40 

CBS 130.00 

Celanese 143,00 

Chrysler 13,50 

Columb. Gas 70,60 

Cons. Edison 71.40 

Curtiss W. 109.50 

East Airl. 17,00 

Gen. Foods 72,00 

Goodrich 54,00 

Goodyear 43,50 

Husky Oil 27,00 

Imperial Oil 55,10 

Inco 35,20 

Mc. Donnell 67,50 

Merck Co. 200,50 

Minnesota 117,00 

National Can. 48.20 

Nat. Dist & C. 54,50 

NCR Corp. 120.00 

Procter & C. 176,00 

Reynolds I 116.00 

Shell Can. 42,00 

Standard Br. 65,00 

Sterling Dr. 49,10 

Sun Oil C. 81,20 

Transam C. 54,10 

U. Brands. 26,00 

Dai-Ichi K. 425.00 

Nippon Elec. — 

Pioneer El. 275,00 

Sanyo Electr. 270,00 

Sony Corp. 900,00 


19.10 • 

23.80 J 
56,00'■* 

16.10 * 
42;00 * 

31.60 / 
— t 

29.80 rf 
34,10+7 

80.60 * 

49.70 * 
50,'80 * 
27,00’ 1 
18,40 * 
25,30',* 

19.70 «A 
42,10.^ 


136,00%) 

23,00-+; 

11 WW,ƒ 


115,00 jj 
370,00.* 

60,80 j 

67,00-1 
72,00' I 
35450 :! 

129,00- 
142*00 * 

12.Ó0& 

714 ® % 
544»+* 
42,5T> 
26(5*.,* 

35,50 « 
69;50 j 
198,1® 

m.ofo* 

49,QÉ& 

5745*j* 

11640/ 
41.204 
6440 t » 
48,00 * 
85,00 * 
53,00.V 
264» + 
425.00“ 

285,00 

270.00 

900,00 Waarom is Aldi zo goedkoop met zijn artikelen? 

• Geen dure (TV-) reklame. • Massaal inkoop in Europees verband. 

• Beperking van het aantal artikelen per soort. • Grote omloopsnelheid. 

• Geen tierelantijntjes in de winkel. *003 konsentratie op het belangrijkste: 
Kwaliteiten prijs. Voorbeelden: te kust en te keur in onze winkels. 


Vergelijk vóór u koopt 


Kwaliteitsklasse A 


Hoofdwas- of witwasmiddelen 
i Kwaliteitsklasse B 


& 


r • 


j 


ALL 

Koffer 
2 kilo 


ïï 
OMO 

Koffer 
2 kilo 
Hompteet wasmMkfd 


di-j 5.28 I mSêfisk 


DASH 

Koffer 
2 kilo 


KTmetKvanAJd» 
Westminster thee 
40 x 4 gram, Dompeltjes 

Koffie-Creamer 
250 gram 

Jolly Quick Instant 
cacao, 800 gram 

Kersenjam 450 gram, 
”Gloria” 

Extra jam aardbeien 
450 gram "Tamara” 

500 gram Bijenhoning 
’Tamara” 

Hazelnootpasta, 

400 gram 

Halva jam, aardbei/ 
abrikoos, 390 gram Hero 

Suikerklontjes, kilo 

Westfaalse metworst, 
680 gram grof 


119 

149 

448 

115 

195 

279 

179 

185 

239 

628 


Nasi groenten, 
50 gram 

Ketjap, Benteng 
250 ml. 

Karvan 0.6 liter 
Liga Evergreen 


zolang de voorraad strekt 

Kindermaillots, 70% 
acryl, 30% polyamide, 
maten 92 t/m 140, ZQQ 

I diverse kleuren 990 

Knakworst, 8 stuks, Q P 

180 gram, glas 99 

Hamburgers, 4 stuks, A CQ 

460 gram 109 

Boterhamworst, A QQ 

445 gram ”Mivo” K#9 

Bierworstjes, 4 stuks, ^190 

140 gram 1/9 

Gebraden gehakt, ^QQ 

500 gram fc99 

Tonijn in - 14Q 

tomatensaus, 250gram I I» 

Erwtensoep, extra 

gevuld, blik, Hero 1/9 

Tomatensoep, 

blik Hero 1/9 

Drinkbouillon, 7 liter, A /|Q 

instant 149 


Piccalilly, 720 ml. glas 
"Koeleman” 

Frietsaus knijptube, 
liter 

Vleessalade, 

250 gram kuipje 

Koffiemelk, 4% vet, 

170 gram blikje,Milram 

Slagroom, 0.2 liter, 
houdbaar 

Koffieroom, 0.2 liter 
20% vet, doseerflakon 

Bessola, liter 

Margarine, 2 x 250 gr. 
kuipje, Buttella _ 

Becel, 250 gram 
kuipje 

Plantaardige 
margarine, 500 gram 
kuipje, Buttella 

Croma, 200 gram pakje 

Plantaardig frituurvet, 
500 gram Fritella 

11tr. Zonnebloemolie 

Surinaamse rijst, 
baai, 10 LBS 

Macaroni, 500 gram 
Vermicelli, 500 gram 


Patent bloem, 

1000 gram Albona 

125 gram 
Aardappelpuree 

Havermout, 500 gram 
Tutti-Frutti, 200 gram 


Kwaliteitsklasse C 
El. \ 
ij, 
RADION 

Baal 2 kilo 

3.89 


1 .. ü 


11 . • 
fl'lMUlS».. 


5.68 


Dash wordt met meer 
bij Aldi verkocht 
De leverancier schrijft 
een te hoge verkoop¬ 
prijs voor 


65 

139 

249 

199 

149 

219 

129 

42 

99 

99 

169 

M 

110 

105 

79 

149 

298 

948 

65 

65 

95 

79 

89 

119 


ii'i’ 41 ' Ihi 'lil 


$ , 511 ! | mm 
PRIM 

Baal 2 kilo 

3.39 
Sieen b'ij Aldi 


10x8 gram 
Vanillesuiker 

Vruchtenmüesli kilo 


Zilvervliesrijst kilo 

Cöte d’Or, gevulde 
reep ass. 3 x 47 gr. 

Milky Way/Mars 
400 gram ”Mini’s” 

Raider, 250 gram, 
fam. pak 

Sinassticks/Ananas¬ 
puntjes 200 gram 

Chocoladetablet, 

100 gram, melk, puur 
of hazelnoot 
"Scholetta” 

Bonbonbloc 125 gram 
Ben-bits 3 pack 

”Centen”drop, 

270 gram, toefzak 

Originele Engelse 
drop Mackay 400 gram 

Chocotoff, 150 gram, 
Cöte d’Or, toefzak 

Hotelcake, 500 gram 
Speculaas 400 gram 


59 

648 

249 

169 

398 

249 

159 

99 

159 

185 

149 

199 

179 

189 

95 


Bloemige Kletbintjes 


zak a 5 kilo 
Wafelchips naturel 
120 gram 

Brosnoten: Rodeo/ 
Barbeque 125 gram 

Knabbelmix 250 gram 
4 soorten 

Wafelchips paprika, 
120 gram 
Golden Wonder 


Nu in de 

Aldi-Markt 


Lübecker marsepein, 
broodje, 125 gram 

Roomboter 

banketstaven 2 st., 200 gr 

Noot-specuiaasbrokken 

5 st., 235 gram 

Amandelspecuiaas 
250 gram 

Gevulde speculaas met 

6 halve amandelen 240 gr. 

Studentenhaver 
200 gram 

Gechocolateerde 
dominostenen 200 gram 

Pasteibakjes 4 stuks 

Deense boterkoekjes, 

500 gram trommel 


Kaaskoekjes, 

150 gram 

Witte bonen/ 
snijbonen 3/4 glas 

Hele champignons 
170 gram glas 

Bruine bonen 
1/1 blik 

Doperwten/Wortelen 
m.f. 1/1 blik 

Witte bonen in torn. 
saus, 1/1 blik 

Bartlett peren 1/1 blik 
”Veluco” 

Fruitcocktail 1/1 blik 

Griekse perziken, 

1/1 blik ”Yellow Cling” 

Goudse kaas, jong, 
500 gram kiloprijs 


109 

109 

95 

149 

89 

175 

175 

139 

448 


119 

129 

199 

89 

139 

129 

189 

285 

149 

775 


VMII «VI ■ nwwi i w 

gestempelde 
walnoten, 450 gram 

Zuurkooispek, 
ca. 250 gram per kilo 

Ringeleverworst 
500 gram 

Zure haring, 375 gram, 
720 ml. pot 

Rolmops 275 gram, 

550 ml. pot 

Zuurkool 500 gram 

Spliterwten 500 gram 

Noorse sokken, 
maten 39/40 t/m 45/46 
Belgische truffels 
250 gram 

Rumkogels met echte 
Jamaica-rum 200 gram 
Hero bruine 
bonensoep 1 Itr. blik 
Zalm- en garnalen/ 
ananassalade 
350 gram Heinz 


Cötes du Rhöne, 

0.7 liter ”Domaine” 

0.6 liter Advocaat 

Cream Cocktail, 

0.7 liter ”Koffiekaatje” 

Zeiler Schwarze Katz 
0.7 liter QBA 

”Top” volledig honde- 
voer, 5 kg, draagtas 

Felix vleesbrokken 
300 gram 

Pluto vleesbrokken, 
810 gram blik 

Appeldouche, 500 ml. 
”Renette” 


Macleans tandpasta 
extra groot, 75 ml. 

O.B. tampons, 

40 stuks norm./ speciaal 


275 

698 

199 

298 

249 

45 

75 

428 

298 

139 

179 

289 


448 

488 

928 

528 

895 

139 

179 

398 

199 

468 


Vergelijk vóór u koopt 
.50 

7<? 


Heineken 
0,30 Itr, 

Krat van 24 
flesjes 11,85 
Losse 
flesjes 


Goldhorn Brouwmeester 
0,30 Itr. — 

Krat van 24 /^ === \ 
flesjes 6,96 (ft ^Qy\ 
Losse flesjes'l|J»fcïF J 


89 

165 

119 

89 


Goudse kaas jong 
belegen, kilo- 
voordeelstuk 

Goudse kaas, jong 
belegen, komijn, kiloprijs 

Goudse kaas, extra 
belegen, kiloprijs 

Blokkaas, 400 gram 
Eyssen 

Dreierlei kaas, 

125 gram 6 porties 
smeltkaas 

Eru Goudkuipje, 

100 gram 

Sherry, medium, 

0.7 liter spaanse 
botteling, ”Rodiaz” 


795 

995 

1120 

298 

195 

95 

448 


Palmolive 5 pack zeep 

Vim met Chlorax, 

450 gram 

Lucifers, 10 doosjes 

Una verdikt 
bleekmiddel liter 

Panty met zadelkruis, 
46-52 Inka/Misty 

Pedaalemmersets, 

40 stuks (44 x 46 cm.) 

Beschuit rol, 113 gram 
Ontbijtkoek, 500 gram 


239 

75 

39 

129 

159 

129 

59 

99 O.a. gevestigd te: • Bergen op Zoom, Koevoetstraat 49-51 • Best, m Winkelcentrum „De Passage '. Hoofdstraat 2G • Boxtel, Stationstraat 71 • Breda, Min Nelissenstraat 37 • Breda, Teteringsedijk 130 • Den Bosch, Winkelcentrum Zuiderpassage Erasmusstraat •Eindhoven, Geldropseweg 86-88 

• Eindhoven, Hoogstraat 121-133• Eindhoven, Kruisstraat 183• Eindhoven (Eckart), Orionstraat 137 •Eist, Wagenmakerstraat 8 • Geleen, Annastraat/Annapad* Gorinchem, Winkelcentrum, Arkelstale• Heerlen, Corisbergweg 199 (Heerlerbaan)• Heerlen, Caeciliastraat/Corneliuslaan • Heerlen, 
Spoorsmgel 40-42 • Helmond, winkelcentrum „de Bus” • Hoensbroek, Kouvenderstraat 69 • Kaatsheuvel, Markstraat 18 • Kerkrade, Niersprinkstraat 4a • Nijmegen, Passage Marienburg 9 • Oss, Walstraat 26 • Roosendaal, Markt 35-37 • Rosmalen, Raadhuisstraat 17 (naast het postkantoor) 

• Schaesberg, Hoofdstraat 128 • Sittard, Steenweg 16 Leyenbroekerweg 1 • Son, Raadhuisplein 30 • Stein, Raadhuisplein 36 (Winkelcentrum) • Terneuzen, Axelsestraat 65 •Tilburg, Bernardusplein 24 • Tilburg, Bart van Peltplein IA• Uden, Violierstraat 15 • Valkenburg, Koningswinkelstraat 2 

• Veghel. Markt 11 • Veldhoven, Kromstraat 24a • Venlo (Blerick), Burg Coenengrachtstraat 4 7 • Venlo, Prmsessesingel 49 • Vlissingen, Spuistraat 78 •Waalwijk, Winkelcentrum „De Els" 


show. radio, televisie 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 9 

limburgs dagblad 


Amsterdam Arnhem - De 

dichting Kabeltelevisie Am¬ 
sterdam (KTA) trekt zich voor¬ 
lopig niets aan van het verbod 
j^t CRM-minister van der 
|-ouw maandag heeft afgekon- 
•hgd op de ontvangst en ver¬ 
spreiding van tv-beelden van de 
Russische satelliet Horizon via 
kabelnetten in Nederland. De 
KTA gaat gewoon door met de 
Voorbereidingen en neemt van- 
®uag (donderdag) een besluit. 

Minister van der Louw liet in ant¬ 
woord op vragen van het D’66- 
Kaïherlid Mertens weten dat de 
ftorizon een communicatiesatel¬ 
liet is en geen omroepsatelliet. 
Tv-beelden van de Horizon mo- 
8 e n derhalve met via kabelnetten 
gorden verspreid, aldus de mi- 
i ais ter. Hij deelt daarmee het 


Minister verbiedt ontvangst 
Russische satellietbeelden 


standpunt van de PTT. die de 
KTA (en ook de gemeente Hel- 
lendoorn) vorige week waar¬ 
schuwde om de verspreiding van 
Franse satellietbeelden via de ka¬ 
belnetten in deze twee gemeen¬ 
ten stop te zetten. 

Beide kabelnetexploitanten heb¬ 
ben grote belangstelling voor de 
satellietontvanger van het Arn¬ 
hems bedrijf Huoma, dat de ont¬ 


vangst van Russische tv-beelden 
haarscherp mogelijk maakt. 
Huoma leverde al eerder appara¬ 
tuur voor de Franse satelliet aan 
onder meer Hellendoorn. 
Mertens wilde weten hoe het ver¬ 
schil tussen de twee soorten sa¬ 
tellieten wordt vastgesteld. Vol¬ 
gens van der Louw blijft krach¬ 
tens internationale regelingen 
het verbod overeind, ook wan¬ 


neer de satelliet voor zowel com¬ 
municatie- als voor omroepdoel- 
einden wordt gebruikt. Bij de 
Horizon is die dubbelfunctie het 
geval. 

VVD-vragen 

De VVD heeft maandagavond bij 
monde van het Arnhemse ka¬ 
merlid A. Ploeg laten weten vra¬ 


gen te zullen stellen aan de mi¬ 
nister De VVD wil weten waar¬ 
om een ontwikkeling, die toch 
niet tegen te houden is. nu 
krampachtig geremd wordt. Ook 
vraagt de VVD zich af waarom er 
voor de ontvangst van radio en 
televisie via kabelnetten ver¬ 
schillende normen worden toe¬ 
gepast. De VVD wijst verder op 
verlies van werkgelegenheid in 
deze nieuwe technieksector. 
Volgens woordvoerder De Bont 
van de KTA in Amsterdam heeft 
minister van der Louw geen en¬ 
kele juridische grond om het ver¬ 
bod hard te maken. De Bont: 
„Bovendien heeft de Russische 
overheid in principe toestem¬ 
ming verleend voor het aftappen 
van het Horizon-beeld. De schrif¬ 
telijke toestemming is onder¬ 
weg”. 


Eindredactie 


Harrie Cremers 


telefoon 045-739273 / 739274 

i ' * 


Noord-Zuidtrofeeën voor BRT, ROZ, omroep Brabant en NCRV 


Luisteronderzoek in 
de beide Limburgen 


• N oord-Zuidtrofee (ra¬ 
dio) voor „Een nieuw lied¬ 
je” van BRT 2 (omroep 
Limburg), ROZ en omroep 
Brabant. Prijzen en oor¬ 
konden werden in ont¬ 
vangst genomen. V.l.n.r. 
Jacques Grijpink (omroep 
Brabant), Jef Jans (Dom- 
melhof-centrum) en Ar- 
mand Sliepen (ROZ). 


AVRO diep in de 
moeilijkheden 


HILVERSUM - „De AVRO betreurt de berichtgeving in de pers. Er 
is geen sprake van een conflict tussen bestuur en directie. Wat 
plaatsvindt is een interne discussie over de toekomst van de AVRO, 
in het belang van de kijkers en luisteraars”, hield aftredend AVRO- 
voorzitter M.J. Keyzer het televisiepubliek dinsdagavond voor. De 
ondernemingsraad van de in moeilijkheden verkerende omroep 
lichtte woensdag echter het personeel in over de jongste ontwikke¬ 
lingen, en verschafte daarbij tevens informatie over de op handen 
zijnde benoeming van een algemeen-directeur tussen de huidige di¬ 
rectie en het bestuur. Zaterdag vindt de ledenvergadering van de 
AVRO plaats. 


Van onze RTV-redactie 

.Sterdam - Maastricht - hasselt - Er komt een 

J* e fzoek naar de beluistering van de Nederlandse en Belgi- 
radiozenders in de beide Limburgse grensgebieden, 
en NOS zullen de uitvoering hiervan gezamenlijk voor 
6 Rekening nemen. Zowel aan deze als aan gene zijde van 
J®elgische) Limburgse grens zal de bevolking gevraagd 
den naar de voorkeur van de radiostations. In het onder- 
f borden met name de ROZ en BRT 2 (omroep Limburg) 
tr °kken. 

Mededeling werd terloops ge- derscheidingen in de radio- en tele- 
jjjy tijdens de uitreiking van de visiewereld worden weggegeven die 
kfd-Zuidtrofee voor het beste co- helaas uitblinken door hun potse- 
^•üktionele radio- en televisie- righeid en smakeloosheid. „De 
Lp^mma van BRT en een der Ne- Noord-Zuidtrofee gelukkig niet”, al- 
kk ndse omroe P en - BR T 2 omroep dus Kiers die het opnam voor het 
jJjUrg in Hasselt, ROZ in Maas- betere artistief verantwoorde Ne- 
kj en SROB (omroep Brabant) in derlandstalige tv-spel. 

Pjnoven kregen de coproduktie- Gastheer Tom Smeets betrok in zijn 
Voor het gemeenschappelijk dankwoord ook Bob Becu van de 
jS? 2 ®tte programma „Een nieuw stichting Coproduktieprijs BRT/Ne- 
dat in samenwerking met Jef derlandse Zendgemachtigden voor 
3 directeur van het cultureel diens inzet aan beide zijden van de 
iljtnn „De Dommelhof ’ in Neer- Nederlands/Belgische grens. 

Werd gehouden. De uitreiking , . . —, — 

i 9n vond dinsdagavond plaats 
«•■Vlaams cultureel centrum De 
ifpe Grond in Amsterdam door 
Smeets van de stichting Co- 
J^etieprijs BRT/Nederiandse 
Sjgemachligden. Deze stelde na- 
jp^lijk dat de onderscheiding 
‘ s verleend op grond van de in- 
Lj van het programma, maar 
kTet idee om „grensoverschrij- 
3 toch liedjes in de eigen taal te 
H Sen. Bij de uitreiking waren 
H ^2ig( Armand Sliepen (hoofd 
»,.® e ROZ), Tuur Wouters, Rita 
Flor Berckenbosch (BRT 2 - 
Limburg in Hasselt) en Jac- 
jj.'Jï'ijpink van omroep Brabant 
i(3hdhoven. Deze laatste sprak 
j) de drie gewestelijke omroe- 
het daarbij niet onvermeld 
Wezigheid van Jef Claessen 
w* s hoofd van omroep Limburg 
busselt dit jaar met pensioen 
L Rij noemde Jef Claessen de 
fy e hjke vader” achter het initia- 
^°°r het bekroonde programma 
^ieuw liedje”. De AVRO zit diep in de moeilijk¬ 
heden. Na driejaar studie beves¬ 
tigde het organisatiebureau Van 
der Torn en Buningh in een vier 
maanden geleden uitgebracht 
rapport wat in brede kring bin¬ 
nen en buiten de AVRO al be¬ 
kend was. De omroep van Wil¬ 
lem Vogt, van Willem Duys, Paul 
Vlaanderen, De Hersengymnas¬ 
tiek, Wie van de Drie en mr. 
G.B.J. Hilterman is in een slop 
geraakt. 

Verrassend is het niet. De afgelo¬ 
pen tien, twaalf jaar hebben al la¬ 
ten zien dat ook omroepen met 
hun tijd dienen mee te gaan. Bij 
de ene omroep verloopt dat pro¬ 
ces wat heftiger dan bij de ande¬ 
re. De VPRO heeft bijvoorbeeld 
zijn overgangscrisis gehad en 
kampt op het ogenblik met de 
verlate naweeën. De VARA be¬ 
leefde eerst een identiteitscon- 
flict, dat vervolgens omsloeg in 
een strijd om de macht die ter¬ 
nauwernood bezworen kon wor¬ 
den. De KRO en NCRV wisten 
de strubbelingen redelijk te ca¬ 
moufleren, maar ook daar werd 
de pijn rond de periode van de 
50e verjaardag gevoeld. Alleen 
de AVRO leek onaantastbaar. 
Achter een bastion van 800.000 
leden en een op zekerheid en be¬ 
houdzucht gebouwde program¬ 


maformule. Tot het publiek zich 
langzaam maar onstuitbaar be¬ 
gon af te wenden naar de TROS 
en de AVRO zijn trotse eerste 
plaats, zowel het ledental als 
kijk- en luisterresultaten verlo¬ 
ren zag gaan. 


Vuile was 


Keyzer trachtte, zoals een goed 
AVRO-voorzitter betaamt, de 
vuile was binnen te houden: 
„Niet voor mets levert de AVRO 
goede prestaties, niet voor mets 
is de AVRO de grootste omroep. 
niet voor niets behalen de 
AVRO-programma's zeer hoge 
waardering”, nam hij het op voor 
de van falen beschuldigde pro- 
grammadirectie: Siebe van der 
Zee met zijn adjuncten Ger Lug- 
tenburg en Nico van Vliet. Als de 
ondernemingsraad er niet was 
geweest, zou Keyzer hoogstwaar¬ 
schijnlijk al benoemd zijn ge¬ 
weest tot tijdelijk algemeen-di¬ 
recteur. De personeelsvertegen¬ 
woordiging vond echter dat een 
aftredend voorzitter, die mede 
verantwoordelijk is voor het tot 
nu toe gevoerde beleid, niet een 
man kan zijn om, al is het maar 
tijdelijk, de handel en wandel 
van de programmadirectie te 
gaan controleren. televisie 


■ = zwartwitprogramma’s 

NEDERLAND I 

Kanalen: 5, 51, 53 en 57 


10.00 

10.30 

11.00 


18.58 

19.00 


r ens blijft 
*liteit 

^Öw. 

Grijpink stelde dat er wel- 
l* ^ praktisch geen problemen 
bj3 het Zuidnederlandse grens- 
t<w: htet België met de douane- 
H Tuiten, maar dat de grens toch 
ij^öliteit blijft. „En dat in een 
jj^gio waar het leven kleurrijk 
pressant is en waar de mensen 
Weer een klankbord met el- 
{Hben. 

^ °Ord-Zuid-Trofeeën voor het 
t s/^dio- en televisieprogramma 
t|3 s en Nederland en België tot 
ggj3°mt, wordt om de twee jaar 
cy Na een optreden van de 
Cta Se groep ’t Kliekske en intro- 
s door pianist Joop Stokker- 
[^Werd wat de televisie betreft 
tt v ° r d-Zuidtrofee toegekend aan 
\ ' s Pel „Een blijde dag”. 
iQ^oproduktie mag men be- 
als een huwelijk. Een 
zou altijd verrijkend 
W^ijn. Niet alleen wat de ma- 
*aken betreft, ook wat de 
gaat. En bij verrijkende 
^‘Iken mag men erop rekenen 
ff droost uit voorkomt”, aldus 
*öiv: rmans > televisiedirecteur 
* BRT en NCRV. 

i blijde dag” bleek te voldoen 
l ej&i artistieke, personele en fï- 
VlV nbren g van dit coproduk- 
>3.RRT/NCRV-programma on- 
V Van Bram van Erkel. Ruud 
ïty Va h de afdeling drama van de 
Roemde de Noord-Zuidtro- 
(3 belangrijke prijs. „Ik er wel 
djgVakkelijkheid van in. Maar 
4 * s het schouderklopje”. Kiers 
^3^1 er heel wat prijzen en on- 


J oan Haanappel 
•'aar de AVRO 

NtSSUM - De AVRO heeft 
k Raanappel aangetrokken 
v ^Sentatrice van het televi- 
w Pt Programma „AVRO’s 
<H* ,a h° rama ”, Zaterdag 10 

l AVt> is zi ^ voor het eerst °P 
RO-scherm te zien. 


19.25 


21.37 

21.55 

22.10 


22.45 

22.50 


- 10.30 Schooltelevisie. Ik 

ben dik. 

- 10.50 Frysk Telebord. 

- 11.30 Schooltelevisie. Huis¬ 
dieren. Werelddierendag. 

- 13.05 Journaal voor doven/ 
slechthorenden. 

- 18.25 Journaal voor doven/ 
slechthorenden. 

Journaal. 

Vinger aan de pols. Medische 
rubriek. Presentatie: Ria Bre- 
mer en Peter Lens. 

Moord in de Oriënt-Express. 
Amerikaanse speelfilm uit 
1974 onder regie van Sydney 
Lumet met Albert Finney, 
Lauren Bacall en anderen. In 
1930 wordt de baby van de rij¬ 
ke Armstrongs ontvoerd en 
ondanks dat de ouders het 
geld betalen wordt het kind 
gedood. Vijfjaar later stappen 
een aantal mensen in Istanbul 
in de Oriënt-Express. Tijdens 
de reis leren zo’n dertien men¬ 
sen elkaar kennen. Alles gaat 
goed, tot er iemand vermoord 
wordt in zijn coupé. Wie is de 
dader?. 

Journaal. 

Den Haag Vandaag. Actuali¬ 
teiten rond de politiek. 

De Schoolbank. „Van basis¬ 
school naar brugklas”. Onder- 
wijsrubriek. Eerste afleve¬ 
ring. 

Journaal. 

Journaal voor doven/slecht¬ 
horenden. 


Aad van den Heuvel praat in 
zijn show onder meer met de 
schrijver Geert van Oorschot 
over het succes van de naar 
diens boeken gemaakte speel¬ 
film „Twee vorstinnen en een 
vorst”. 

23.50 Journaal. 

23.55 Journaal voor doven/slecht¬ 
horenden. 

DUITSLAND I 

Kanalen: 9, 24 en 46 


10.00 

10.23 

12.10 

12.55 

13.00 

16.10 

16.15 


r 

1 


NEDERLAND II 

Kanalen: 31, 54, 56 en 60 _ 

13.00 Journaal voor doven/slecht¬ 
horenden. 

18.25 Paspoort. Voor de Turken. 

18.35 Sesamstraat. Voor de kinde¬ 
ren. 

18.50 Jeugdjournaal. 

18.59 Er was eens. „Tsaar Peter de 
Grote”. Tekenfilmserie. 

19.25 Smokkelaar. „Geronseld”. 
Tv-serie. 

20.00 Journaal. 

20.27 Mata Hari. Tweede afleve¬ 
ring. In de hoofdrol Josine 
van Dalsum. In het derdejaar 
van de Eerste Wereldoorlog is 
het moreel van de Franse troe¬ 
pen sterk gedaald. Dat komt 
door de activiteiten van de 
spionnen. Mata Hari heeft 
geld van de Duitsers ontvan¬ 
gen en is dus schuldig aan 
spionage. Zij verbeeldt zich 
dat goede vrienden haar zul¬ 
len redden. Haar fantasie is te 
groot. 

22.05 25 jaar katholieke platte¬ 
landsvrouwen. Impressie van 
de feestviering in Utrecht. 

22.10 Brandpunt. Actualiteitenru¬ 
briek. 

22.45 De Alles is Anders Show. 


Journaal. 

Geld of leven. Tv-film. 

ZDF-Magazine. 

Persoverzicht. 

- 13.15 Journaal. 

Journaal. 

Worüber man nicht gern 
spricht. „Iemand met een 
verleden”. Katja Aschke in ge¬ 
sprek met Evelyn Künneke. 
Eine Geige für Denise. Voor 
de kinderen. 

Flossfischer im Nordosten 
Brasiliens. 

Journaal. 

Das Kriminalmagazine. „Een 
lastig persoon”. Tv-serie. 

Der Leidensweg. 

Hier und Heute. Actualitei¬ 
ten. 

In bester Gesellschaft. 
Journaal. 

Mit offenen Augen in die Ka- 
tastrophe. Waarover arm en 
rijk zullen praten op de 
Noord-Zuidconferentie. 
Scheibenwischer. Cabaret- 
programma door en met Die- 
ter Hildebrandt. 

Thema’s van de dag. 
Kinderseele. Verfilming van 
een novelle van Herman Hes- 
se. De innerlijke angst van 
een elfjarige jongen die zijn 
vader heeft bestolen. 

Quadrat I + II. Tv-spel met 
Helfrid Foron, Jürg Hummel 
en anderen. In deze twee tele¬ 
visiespelen komt geen gespro¬ 
ken tekst voor. In plaats daar¬ 
van worden vier verschillende 
slaginstrumenten en een me¬ 
tronoom gebruikt. De vier 
spelers bewegen zich op het 
ritme van deze instrumenten. 
Journaal. 


DUITSLAND II 

Kanalen: 21, 29, 35 en 37 


17.30 

17.50 

18.00 

18.15 

19.15 

19.45 

20.00 

20.15 


21.45 


22.30 

23.00 


23.45 


16.30 


17.00 

17.30 

17.40 

18.20 


- 13.15 Zie programma’s 
Duitsland 1. 

Waarom christenen geloven. 

„Een naam voor de baby”. Tv- 
serie. 

Journaal. 

Kompass. Lexicon in woord 
en beeld. 

De draaischijf. Vrijetijdsma- 
gazine. Te gast: Dunja Rajter. 
Der Bastian. „Bezoek bij een 
oude dame”. Tv-serie. 

ZDF - Ihr Programm. 
Journaal. 

Onkel & Co. „De gestolen 
Miss”. Tv-serie. In de hoofdrol 
Dieter Hallervorden. 

Ernst Mosch und seine Origi- 
nal Egerlander Musikanten. 
Een opgewekte viering van 
het 25-jarig bestaan van dit or¬ 


kest. Presentatie: Elmar 

Gunsch. Medewerkenden: 
Barbara Rosen, Franz Bum- 
merl en Norman Sanders. 

21.00 Journaal. 

21.20 Allah ist mit den Standha- 
fen. „Een week in Afghanis¬ 
tan”. Documentaire over de 
strijd in Afghanistan. 

22.05 Jom. Senegalese speelfilm uit 
1981. Jom - een begrip in de 
taal van de Woloff - betekent 
moed of respect. Jom is de be¬ 
lichaming van alle Westafri- 
kaanse deugden. De mens telt 
en niet zijn herkomst of bezit. 

23.20 Journaal. 

DUITSLAND III WDR 

Kanalen: 48, 50, 55 en 58 

18.00 Het programma met de muis. 
Voor de kinderen. 

18.30 Telecollege II. Fysica II. 

19.00 Eind anstandiges Leben. 

Film over junkies. 

19.45 Journaal 3. 

20.00 Journaal. 

20.15 7th Cavalery. Amerikaanse 
speelfilm uit 1956. Met: Ran- 
dolph Scott in de hoofdrol. 
Kapitein Tom Benson krijgt 
een gevaarlijke opdracht na 
de nederlaag van generaal 
Custer bij Little Big Horn. 

21.30 Kino 1981. Filmrubriek. 

22.15 Hinter den Schlagzeilen. 

23.00 Journaal. _ 

DUITSLAND III SWF/SDR 

Kanalen: 40 en 56 

18.00 Het programma met de muis. 
Voor de kinderen. 

18.30 Telecollege II. Fysica. 

19.00 Die Weltmaschine. Tv-spel. 

20.45 Bilderbogen. 

21.00 Literaturmagazin. 

21.45 Magazin regional. Sport. 

22.15 Zugabe. 

BELGIË (Nederlands I) 

Kanalen: 10 en 44 

18.00 Tita Tovenaar. Voor de kin¬ 
deren. 

18.05 Sesamstraat. Voor de kinde¬ 
ren. 

18.30 Een vinger in de pap. Presen¬ 
tatie: Leja van Hoeymissen. 

19.12 ABC - Red mee: Electrocu- 
tie. Vierde in een reeks moti¬ 
verende films n.a.v. de week 
van de reanimatie. 

19.17 Uitzending door derden. Een 
programma van de Socialisti¬ 
sche Omroep. 

19.37 Mededelingen, Morgen. 

19.45 Journaal. 

20.10 Dubbel Dobbel. Spelpro 
gramma waar twee paren het 
gedurende vijf ronden tegen 
elkaar opnemen. Presentatie: 
Mike Verdrengh en Bea. 

20.55 Panorama. Actualiteitenma¬ 
gazine. 

21.45 Dallas. Tv-serie. 

22.30 Sporttribune. 

23.00 Journaal. 


BELGIË (Nederlands II) 

Kanalen: 25 en 47 


14.00 - 20.10 Zie programma’s Bel¬ 
gië Nederland 1. 


| 20.10 Agenda voor onze planeet. 

Documentaire van de voor¬ 
lichtingsdienst van de Ver¬ 
enigde Naties. „De Derde We¬ 
reld is hier”. 

21.05 Drie sterren. Op zoek naar 
Sandra. Reportage van An- 
thony Thomas. Een reporter 
zoekt een meisje dat hij jaren 
geleden geïnterviewd heeft. 

21.55 Première. Nieuws over films 
en filmmanifestaties. Presen¬ 
tatie: Jo Röpcke. 

BELGIË (Frans I) 

Kanalen: 3 en 8 


Teletekst. 

- 15.30 Schooltelevisie. 
Schooltelevisie. 

Plein-jeu. Voor de kinderen. 
Antenne-soir. Regionaal 
nieuws. 

Journaal. 

Autant savoir. Informatie 
over homeopathie. 
Télécinema met Le petit 
Marcel. Franse speelfilm uit 
1976 onder regie van Jacques 
Fansten met Jacques Spies- 
ser, Isabelle Huppert, Yves 
Robert en anderen. Marcel 
Desbaux, geboren in de Pyre¬ 
neeën arriveert met een 
vrachtwagen in een voorstad 


van Parijs. Hij krijgt moeilijk¬ 
heden. 

23.00 Journaal. 

BELGIË (Frans II) 

Kanalen: 28 en 42 

19.00 Politieke uitzending. 

19.30 Journaal. 

19.55 Le temps d’un livre. Literaire 
rubriek. 

20.25 Die Zauberflöte. Opera. 19.30 

19.55 

20.20 (ADVERTENTIE) 


Romantische bloes 


met schoudersluitmg. 


HHll HILVERSUM I 

298 m; FM-kanalen 4 en 17 

Nieuws: elk heel uur. 

7.03 Het levende woord. 8.06 Hier en 
nu. 9.03 Wie weet waar Willem We¬ 
ver woont. 10.02 Muziek bij de kof¬ 
fie. 11.30 Twaalfuurtje. 12.40 Mid- 
dagpauzedienst. 13.06 Hier en nu. 
13.20 NCRV-Globaal. 16.02 Gouden¬ 
regen Emsemble. 16.30 Rozegeur en 
prikkeldraad. 17.55 Mededelingen. 
18.06 Hier en nu. 19.02 De wereld 
zingt Gods lof. 19.45 Leger des 
Heilskwartier. 20.03 Vierkant. 21.02 
Op de vrije toer. 21.53 Om nooit te 
vergeten. 22.02 NCRV-Donderdag- 
Sport. 22.50 Politiek bekeken. 23.02 
Met het oog op morgen. 0.02 De 
Nachtspiegel. 1.02 Niemandsland. 
6.02-7.00 Van zessen klaar. 

HILVERSUM II 

402 m 

Na 17 uur ook FM-kanalen 25 en 39 

jnieuws: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 12.30, 
13.00, 17.30, 22.30, 23.55 

7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Aktu- 
eel en informatief. 7.36 en 8.33 
Avro’s Radiojournaal. 9.05 Gymnas¬ 
tiek voor de vrouw. 9.15 Werkbank. 
9.25 Waterstanden. 9.32 Werkbank 
speciaal. 10.02 Mensen, mensen. 

10.32 De kern van de zaak. Discus¬ 
sie. 12.00 Radio Lawaaipapegaai. 

11.10 Schoolradio. 11.32 Avro-tema. 

11.45 Regionaal, provinciale infor¬ 
matie. 11.55 Buitenland Spectrum. 
12.16 Uitzending voor de landbouw. 
12.26 Mededelingen voor land- en 
tuinbouw. 12.36 Avro’s Radiojour¬ 
naal. 13.11 Avro’s sportpanorama. 

13.32 Per Saldo. 14.00 Avro-dite. 

15.45 Buiten. 16.10 Europa plus en 
min. 16.32 De slag bij Nieuwspoort. 
17.36 Avro’s Radiojournaal. 17.50 
Per Saldo. 18.10 Avro’s Radiojour¬ 
naal. 18.20 Zendtijd PSP. 18.30 
Kleur. 19.00 Avro-Academie. 19.20 
Richting. 19.30 Natafelen. 20.03 Jus 
in ’n kuiltje. 21.15 Cultureel Per¬ 
spectief. 21.30 Algemeen voorlich¬ 
tingsprogramma. 22.00 De antieke 
wereld. 22.40 Trefpunt. 23.00-23.55 
Jazz Spectrum. 


HILVERSUM III 

337, 445 m; FM-kanalen 13 en 28 


Nieuws: elk heel uur. 

7.02 De Havermoutshow. 9.03 De 
Hugo van Gelderenshow. 11.03 De 
Polderpopparade 12.03 De Neder¬ 


landstalige Top-10. 13.03 50 pop of 
een envelop. 15.03 Tros Top-50. 
18.04 De Avondspits met de Natio¬ 
nale Hitparade. 19.02 Poster. 20.02 
Ferry Maat’s soulshow. 22.02 Ses- 
jun. 23.02-24.00 Wim van Putten met 
LP-werk. 

HILVERSUM IV 

Kanalen: 25 en 39 

Nieuws: 7.00, 8.00, 13.00. 

7.02 Morgenrood. 9.00 Uit de Russi¬ 
sche pianistenschool. 10.05 Voor 
mensen met twee linkeroren. 12.05 
Martyn Hill. 12.35 Het zout in de 
pap. 13.05 Lunchconcert door het 
Amsterdams Pianotrio. 14.10 Mid¬ 
dagconcert door omroep orkest. 

15.35 Het zout in de pap. 15.55 Nata¬ 
lie Gutman. 20.00 Vara-klassiek. 

21.35 Operette. 22.00-23.00 Schei¬ 
den. Melodrama. 

BRT II 

555 m; FM-kanalen 22 en 39 

Nieuws: 6.00 t/m 8.00 op elk half 
uur, 10.00,13.00,18.00, 22.00 en 23.40 
uur 

Oost-Vlaanderen: 5.30 De eerste 
ronde. 9.03 Dag in, dag uit. 9.05 Bel¬ 
letjes. 

Limburg: 10.03 De vrije teugel. 
Lichte non-stop muziek met veel 
Vlaamse liedjes. (10.30 Galerij. Ten- 
toonstellingsnieuws). 11.00 Vlucht¬ 
heuvel. 11.03 Koud buffet. (12.00 
Splinternieuws). 12.05 Variété van 
twaalf tot twee. 

Antwerpen: 14.00 De vierde dag. 
Brabant: 17.00 Focus. 17.10 De 
kleinste keuze. Jongeren tussen 6 
en 12 jaar kiezen hun favoriete 
plaatjes. (17.30 Kindeijournaal). 
18.10 Belgische produkties. 18.50 
Sport in Brabant. 19.10 Politheek. 
19.53 Onderweg. 

West-Vlaanderen: 20.00 De nacht 
wacht wel. (21.00 Splinternieuws). 
22.05 Met twee woorden spreken. 
23.00-23.40 De nachtridder. Liedjes 
uit alle landen. Presentatie: Luk 
Vandriessche. 
FM-kanalen 13 en 28 


18.00 ROZ-aktueel. 18.10 Vacature¬ 
bank. 18.13 Het geheim. Ter gele¬ 
genheid van de jeugdboekenweek 
een gesprek met de schrijfster Bri¬ 
gitte Hermans uit Kerkrade. Verder 
aandacht voor het kunstenaarsecht¬ 
paar Jopie en Teun Roosenburg. 
18.50-19.00 Programma voor Marok¬ 
kanen in Limburg. 

LUXEMBURG-RTL ~~ 

208 en 49,26 m; FM-kanalen 6 en 33 


Nieuws: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30 t/ 
m 16.30 op elk uur, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30 en 23.30 uur 
■Duits: 5.30 Der fröhliche Wecker I. 
6.30 Der fröhliche Wecker II. 8.30 
Das Radiopaar ist da. 10.30 Dacapo. 
12.00 RTL - 12 Uhr mittags. 14.00 
Hits bei RTL. 15.00 Die blaue Stun- 
de. 17.00 RTL-Radiotelex. 19.00 
RTL-Young. 20.00 Musikteppich. 
22.00 Country-time. Achim. 23.00- 
1.00 Hallo Nachtarbeiter. 

Limburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 


H5 GB0T" ZAAL 

m m mm 


•s morgens naar school. 


•s middags tippelen 


bi) het Centraalstation 


Toen ze 14 was had zij een heel 


leven achter zich 


met medewerking en muziek van 

David Bowie 

2.30 - 8.30 uur 


nn iDOLBYSVSTEMè 8 PROGRAMMA'S 


H5-TEL045-713030 


Meisjes die 
taboes inslikken 


LEVEND 
OPGEGETEN 
DOOR DE 
KANNIBALEN 

Robert Kerman 


I Janet Agren Mei Ferrer 

reo*e Umberio Lenzi easlmancokx 

4.00-8.00 uur 16jaar • Chuck Norris, 

16 * wereldkampioen| 
| karate /■?* *m. 

Woocly 

Woodpecker 

Festival 

2EWEEK 

2a. . zo.. WO. 2.00 uur '• A L. Dond. t/m Zond. 22.30 u 16Jaar 


r 


j 


Dustin Hoffman 


CHUCK NORRIS 
de ware 
opvolger van 
BRUCE LEE 1 2E W EEK 

2.15 - 4.15 -.7.15 ■ 9.15 u16 JaarH Dond. t/m Zond. 22.45 u 16 Jaar 


I ’STRAW I 

LgooS” 1 


2NACHT- 

PROGRAMMALS ffl.JM? HEERLEN 

(Dagelijks doorlopend van 
2.00 tot ca 24.00 uur). 


Ze waren jong 
en teerden gretig I 

t 


INSTITUUT 
[voor 
WILDE MEISJES 

. PEN5IONAT HEISZSLimGEP TEEMS . nachtvoorstellin 


HET FENOMEEN VAN 
AMERIKA 


HARDE PORNO' 


n & 

CULOR Dlh!’ IN MIJN KEEL 


III 


royol 

Hij staat alleen 

100.000.000 km ver van huis. 
Hij weet te veel. 


Zij willen zijn doodt 

iSEANCONNERYw 

"OUTLAND" /W&\ 

PETER BOYLE 

. ■ X\ rfvoli 


fYnroQLJvSTewto 


2e WEEK 
NACHT 


Een film van Edouard Molinaro 


.zou U het kunnen overleven? 


Zie OUTLAND 

en win een CASIO horloge. 
Dagelijks 2.30-8.30 uur 
Za.. Zo. 2.30-7.00-9.30 uur 12j 


’tZalje nicht 
maar wezen. 


| FORUM bioscopen Sittard || 


^ TEL. 714200 

Aangeboden betrekkingen 


Automobielbedrijven 

Charles Feijts BV 

Oirsbeek - Maastricht - Weert - Roermond 
vraagt voor direkte indiensttreding: 

Ie dieselmonteurs 
Ie bankwerker/lasser 

Zonder ervaring onnodig te reflecteren. Sollicitatie: tel. 
04492-1314. Charles Feijts, Oirsbeek. Dhr. R. Dormans. 


Gevr. betrekkingen 


■ANTENNEPROBLE- in Brui 
MEN? Antennebouw Ko- 258212. 
chen. tel. 045-441693. 


WERKSTER m. goede ref. 
zkt. voor 2 morgens werk 
in Brunssum of omg. Tel. 


Vr. en Za. 12. uur i6j 


TEL.715922 


Dakdekkersbedriif „HET 
ZUIDEN” erkend lid dak¬ 
dekkers vereniging Z.L. 
voor al uw dakwerkzaam¬ 
heden, hang- en bakgoot, 
shingle, platte en pa men- 
daken, geheel vrijblijven¬ 
de offerte en advies, schrif¬ 
telijk garantie, tel. 045- 
216151. _ 

Alles in één hand! Bezoek 
ons showterrein en of 
vraag gratis offerte voor al 
uw timmer- en DAK¬ 
WERK: spanten, dakka- 

E ellen, isolatieplaten, boei- 
oorden, plafonds, kozij¬ 
nen, interieurbetimmering 
enz. alle soorten daken en 
goten van nieuwbouw of 
onderhoud. Hans Lips 
B.V., Toupsbergstr. 86 
Kerkrade tel. 453818. 


Dagelijks 8.30 uur 
Zondag 6 en 8.30 uur. 
16 j. 


Als je misselijk 
wordt van geweld, 
moet je deze film 
niet gaan zien. 

weerzinwekkend 
tot aan het heft. 


VIERDE WEEK 

Dagelijks 8.45 uur 
Zondag 6 en 8.45 uur 

ZONDAGMIDDAG 3 
UUR 
EXTRA 

VOORSTELLING! 


iü EXTERMUMATOR 

DE UITROEIER 


ALBERT R BROCCOLI p-.-s.t-v 

ROGER MOOREI 

„<IAN FLEMING S 

JAMES BOND 

HMI 

™ FOR YOUR 
EYES OIULYI 

n .. r-, JOHN GLEN 


NA Bljj 

rttJf ÉN . 20.30 UUR 


Donderdag 
Vrijdag 
8-9 okt. THE ENFORCER 

Een keiharde aklie-film mei CLiNT EASTWOOD (12 j.) 


FORCE 10 FROM NAVARONE 

Een explosief avontuur! Het grandioze vervolg op 
Alister Maclean's 'De kanonnen van Navarone* (12 j.) 


THE GREAT ESCAPE 

De grootste ontsnapping ooit verfilmd! 
STEVE McQUEEN - JAMES GARNER 


22.45 UUR 


Donderdag THE LONG RIDERS 

Vrijdag De vogelvrijen in hun lange jassen. 

8-9 okt. Een nieuwe western van GROTE klasse! 


ZOMBIE HOLOCAUST 

Huiveringwekkend! Bloedstollend! Sensueel! 

lan McCufoch - Alexandra Delli Colli (16 j.) 


Dinsdag Geen nachtvoorstelting 

Woensdag i.v.m. de lengte dar film "THE GREAT ESCAPE" 
13-14 okt. welke tegen NORMALE entree-prijs wordt vertoond. GRATIS twee maandelijks 
filmprogramma verkrijgbaar bij 
TANKSTATIONS herkenbaar aan de 
GROTE AUTOKINO STICKER, 


GELD LENEN 

U mag onbeperkt aflossen en opnemen. 


PLANKREDIET 
_(doorlopende lening) 


Limiet Aflossing Rente Theor. loop 

(In tienden) permnd. permnd. tijd in 

incl. rente meenden* 


per mnd. 


PLANPOTEEK* 
(doorlopende lening) 


Limiet Aflossing Rente 
(in tienden) per maand per maand 
excl. rente 
*totale looptijd bij opname ineens, 
huidige rente en maandelijkse gelijke 
betalingen C.M.V. BAN 

045-719113 Akerstraat 82a Heerlen 
045-251043 Kerkstraat 294 Brunssum 


< 


Eiken MEUBELEN grote 
voorraad, direkt af fabriek, 
beslist goedkoop. Inruil en 
financ. Koek, Kampstr. 62 
Lindenheuvel-Gelefcn tel. 
43412. 

Koopje! SCHRIJFBU¬ 
REAUS, boekenrekken, 
discomeubels, TV-kasten, 
salontafels, fauteuils. 
Koek, Kampstr. 62 Lin¬ 
denheuvel-Geleen tel. 
43412. 


GEVELREINIGING: ver¬ 
hoog de waarde van uw 
huis; voegen, kappen en 
zetten. Vochtvrij maken 
van uw buitengevels. Bel 
nu 045-256920 of 255813. 
Renovabouw B.V. _ 

Indische KOOKSTER 
biedt zich aan. Br.ond.nr. 
Br 241 LD 6443 CC Bruns¬ 
sum. 


KREYMBORG'S RIJKE KEUS IN ZUIVER 
SCHEERWOLLEN KOMBINATIES. 
WTm 

& ÉÉr 


zuiver ’■£ 

^^scheerwol ' 


w 

mly' , i 


Wi 


'M'. 


iH 


m&'Zs ' ' 


Zuiver scheerwollen 
klassekolbert van 
Dick Holthaus. 
Ticketpocket en 
zij splitten. 

Ruit in bruin, blauw, 
groen en 
gemêleerd. 

265- 

Stijlvolle shetland 
slipover. 

Marine, bordeaux, 
grijs, écru, rood, 
geel, zwart en bleu. 

35- 

Fijne flannel 
pantalon van Frans 
Molenaar. 

Zuiver scheerwol. 
Midden-grijs, 
anthraciet en bruin. 

115- 


Uw dak in goede handen. 
Bel dan J. Borghans & Zn 
DAKDEKKER&BE- 
DRIJF. Voor al uw dak¬ 
werk van alle daken, te¬ 
vens voor het vernieuwen 
van dakgoten (zinkwerk), 
boeiboorden, timmerwerk, 
onderhoudswerk, tel. 045- 
457961. _ 

Voor al uw BEHANG en 
schilderwerk, 045-714924, 
045-415348. _ 

OC-plan 2000 
kunststofdak- 
bedekking 

Voor al uw platte daken 
met 10 jr. schriftelijke 
garantie. Tel. 04494- 
48236. _ 

Peters & Zn. 

Dakdekkersbedrijf. Wij ver¬ 
nieuwen alle daken en 
zinkwerk, Maastrichterlaan 
42, U.o.W., tel. 045- 

312817, ______ 

Vochtvrij maken 

van uw kelders, duurzaam 
afwerken is onze speciali¬ 
teit. Tel. 045-256920 of 
255813. Renovabouw B.V. 


Spouwmuür- 

isolatie 

met steenwol nu nog 25% 
rijkssubsidie, bel nu tel. 
045-256920 of 255813, 
Renovabouw B.V. 

Porter + Rik 

Uitbeen- 

en 

slachtgroep 

Tel. 09-49202623872. 


Te koop aangeboden 


Verschillende volle gronds 
GROENTEN van eigen 
bedr. ook voor wederverk. 
V. Laar, Heerlerweg 23, 
Voerendaal, tel. 04446- I 
1543. _I 

Te k. weg. verhuizing 
zwaar eiken BANKSTEL 
niet v. nieuw te onder¬ 
scheiden. Nwpr. ƒ 4450,- 
voor ƒ 2150,-. Tev. zw. ei¬ 
ken eethoek nwpr. ƒ 3950,- 
voor ƒ 1850,-. 04490-24643. 

Restanten VLOERBE¬ 
DEKKING 400 cm br. van 
2 tot 12 lop. mtr. tot 65% 
kort., grote voorr. karpet¬ 
ten mei 20% korting. Unie¬ 
ke sort. stijlmeubelen, gor¬ 
dijnen e.d. Grooten Kloos- 
terstr. 22 Simpelveld. 


Isolatieglas 

Sterako Heerlen. Tel. 045-222710 

Ca. ƒ 160,- 

per m2 geplaatst, incl. BTW 

Vers VARKENSVLEES v.a. ƒ 5,98 p.kg., vers rundvlees 
v.a. ƒ 6,98 p.kg. Alle vleeswaren uit eigen worstmakerij. 
Slagerij Hubertusplein, Heksenberg. Tel. 045-212682. 


• B 


BANKSTELLEN, grote 
voorraad, direkt af fabriek, 
beslist goedkoop, inruil en 
financ. Koek, Kampstr. 62, 
Lindenheuvel-Geleen, tel. 
43412. 

KLEERKASTEN, l-, 2-, 3- 
en 4-drs. ledikanten, toilet¬ 
tafels, nachtkastjes, ma¬ 
trassen. Koek, Kampstr. 
62, Lindenheuvel-Geleen, 
tel. 43412. 

WINTERAARDAPPELS 
kleibintjes p. zak v. 50 kg 
ƒ 0,30 p. kg. Aardappelhan- 
del J. Verwoert, Mel- 
cherstr. 3, Schaesberg, tel. 
045-316122. 

CENTRALE VERWAR¬ 
MING bouwpakket, ketel 
en 7 radiatoren, compl. 
ƒ 2500,- met 2 jaar garan¬ 
tie. Bel voor gratis offerte 
04405-2404. Snelle levering 
en montage mogelijk. 


I 


RIJWIELEN al va. 

3 versn. ƒ 249,-, Ho 
krijwiel voor de 
prijs m. voll. fabr.ga 15 
& Carrv, Akerstr- 
H’broek," tel. 045-2 
koopavond geopend 

Te k. VELDBRANI 
NEN en kinderfc 
franco thuis. Tel- 
722028. _/ 

Zeer mooie Oostej 
Perz. TAPIJTEN. V 
soorten en maten te 

f en spotprijzen, tel- 
213 (geen winkel/ , 
KLEURENTELEVÏ 


gr. sort. prima spele 
garantie, Grundlg, 


I 


Blaupunkt, Tiptro 
ƒ 295,- zw.wit-TV 
radio TV CurverS 
Calsstr. 23, (S8 

Schaesberg, tel- i 
312091. 


_ . , |X. tB ê 


Fa. Alvie, Voskuilenweg 91 

voor al uw glas-, schilder- en stucwerk, vrijblijvende of¬ 
ferte va. nov. ƒ 50,- p. man per dag, winterpremie korting 
(doe nu uw voordeel). Heerlen, tel. 045-711646, ’s don¬ 
derdags koopavond. Ruime parkeergelegenheid. 


Vrijdag 9 oktober 
Aanvang: 20.00 uur 


Zondag 11 oktober 
Aanvang: 11.30 uur 


Maandag 12 okto¬ 
ber 

ab. voorst, nr. 9 
Dinsdag 13 oktober 
ab.voorst, nr. 10 
Aanvang: 20.00 uur 


CULTUREEL CENTRUM KERKRADE 


Vrijdag 16 oktober 
Aanvang: 20.00 uur 
Vrije voorstelling 


marinierskapel der konink¬ 
lijke MARINE o.l.v. kapitein J.J. 
Knoops. 

Galaconcert. 

Entree:/13,-,/11,-, ƒ9,-, ƒ6,50. 

BONOSCONCOURS onder auspi¬ 
ciën van R.K. Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen. 

Entree: ƒ 7,50. 

FONS JANSEN 

„Zullen we handhaven?” 

Entree: ƒ 23-, ƒ 20,-, /18,-, 

ƒ 13,50. Coupons en paspoorten 
geldig. 

De parkeergarage blijft op beide 
avonden geopend tot een half uur na 
de voorstelling. U kunt vóór de voor¬ 
stelling bij de ingang van de Stads¬ 
schouwburg de parkeerkosten ad. 
ƒ 3,50 voldoen. 

Theater Bij Leven en Welzijn. 

DE KOSTGANGER, première. 
Entree: ƒ 10,-, alle rangen. 65+ en 
CJP ƒ 6,50, coupons en paspoorten 
geldig. 


Vrijdag 9 okt. Marijke en Sieto Hoving in Zolfl 

20.15 uur voorraad strekt. Toegangsprijs: 

ƒ 13.-, ƒ 17,-. ƒ 19,-. CJP/Pas 65: ƒ 

Zaterdag 10 okt Limburgs Symphonie Orkest o-l- 

20.15 uur Mayer. Solisten: Howard Shelley 

lary McNamara, piano. Zij W 
werken van Liszt, Tsjaikowski, Moj 
Strauss. Toegangsprijs: ƒ11,-, ƒ 
ƒ 14.-. CJP/Pas 65: ƒ 7,25. 

Zondag 11 okt. Dutch Swing College Band o.l.v- 

20.15 uur Schilperoort. Toegangsprijs: J 

Foyer CJP/Pas 65: ƒ 7,50. j 

14 t/m 18 OKTOBER: JEUGDBOEKENWEEK WP 
LIJKE MIJNSTREEK 


Donderdag 15 okt. 


Vrijdag 16 okt. 


WWW\ 

lÉlIll 
wêÊ L 
*/, mm s 

'h * ü&éflrA 


■ mm 


\ 


/ . / M 

.. . 


'Mm-f 

■Av'téyz-w.M n :: 

WÊim% 


Vr. 9 okt. 20.00 uur 
Wijngrachttheater 

LSO en pianoduo Howard Shelly 
en Hilary MacNamara. 

Progr.: Liszt - Les Préludes, Tsjai¬ 
kowski - Suite op. 20 uit Zwanen¬ 
meer, Mozart - Concert voor 2 pia¬ 
no’s nr. 10 in Es, KV 365, R. Strauss 
- Till Eulenspiegels lustige Streiche. 

Zo. 11 okt. 11.00 
uur 

Wijngrachttheater 

Heerlens Percussie Ensemble. 

Slagwerkgroep o.l.v. G. Piovesana. 

Di. 13 okt. 20.00 uur 
Wijngrachttheater 

Zuidelijk Toneel Globe: Hamlet. 

Afgelast. 

Wo. 14 okt. 20.00 
uur 

Wijngrachttheater 

Cabaret Marijke en Sieto Hoving. 

Zolang de voorraad strekt. 

Vr. 16 okt. 20.00 
uur 

Wijngrachttheater 

Harry Sacksioni en groep. 

Wo. 21 okt. 20.00 
uur 

Wijngrachttheater 

Cabaret Nar: Zonder Twijfel. 

Do. 22 okt. 20.00 
uur 

Wijngrachttheater 

Musical Annie. 

Do. 22 okt. 21.00 
uur 

Hof van Erenstein 

!>■ 

Maryland Jazzband en Al Lewis. 

——< 


De geplande voorstelling van „THE SLEEPING BEAUTY” 
op zaterdag 17 oktober 1981 is verplaatst naar zaterdag 
19 juni 1982. 


Woensdag 21 okto¬ 
ber 


Landestheater Detmold. 

ANNIE, musical van Thomas Mee- 


Aanvang: 20.00 uur han, muziek van Charles Strouse. 

_ L. . _j n —. / AO f -r\ t AA r -« r nn r- r 


Zaterdag 17 okt. 


ab.voorst. nr. 12 


Entree: ƒ26,50, ƒ23,50, ƒ20,50, 
ƒ 16,-. Coupons en paspoorten gel¬ 
dig. 


Vrijdag 23 oktober LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST 

ab.voorst. nr. 13 Dirigent: Ed Spanjaard. Soliste: Ne- 
Aanvang: 20.00 uur rine Barrett, piano. 

Programma: Strauss - Suite voor 13 
blazers in Bes, op. 4, Mozart - Pia¬ 
noconcert nr. 23 in A KV 488, Schu- 
bert - Negende Symphonie in C. 
Entree: ƒ 13,-, ƒ 11ƒ 9,-, ƒ 6,50. 
Coupons en paspoorten geldig. 


Zondag 25 oktober 
Aanvang: 12.00 uur 


Kassatijden: ma. t/m vr. 10-15 uur, za. 10-12 uur. Tel. 
kassa 045-454141, vanaf 11.00 uur. Vrije verkoop vanaf 
14 dagen voor de voorstelling. 


Zondagochtendkoffieconcert 
Limburgia Reeks 

GET PARAAT 

Entree: ƒ 5,- (Pas 65, CJP en kinde¬ 
ren tot 14 jaar ƒ 2,50) incl. kop kof¬ 
fie. Kindercrèche geopend: ƒ 2,50 
incl. versnapering. 


Voor aanvang van de voorseltelling bestaat nu de mo¬ 
gelijkheid In de foyer een kopje koffie e.d. te gebrui¬ 
ken. 

Kaartverkoop: voor abonnement- en couponhouders: van¬ 
af twee weken vóór de voorstelling. Pas 65, CJP en vrije 
verkoop: vanaf een week vóór de voorstelling. 

Kassa geopend: maandag t/m vrijdag: 10.00 tot 16.00 uur; 
zaterdag: 10.00 tot 12.00 uur; zondag 11 oktober: vanaf 
10.00 uur i.v.m. Bondsconcours. 

Telefoon kassa: (045)-716607. 


Woensdag 14 okt. 13.30-17.30 uur. Foyer. J 

Boeken- en platenmarkt. Toega *4 
tis. \ 

14.30 uur. Studio j 

Poppentheater Hasseltse Tijl. T <n 
f 3,50. 

20.30 uur. Forum Bioscoop J 

Film: Pallieter. Toegangsprijs: f$\ 

Donderdag 15 okt. 13.30-17.30 uur. Foyer J 

Boeken- en platenmarkt. Toega™ 

tis. 1 

10.00 uur. Studio 

_ Poppentheater (uitverkocht) _ ^ 

Vrijdag 16 okt. 13.30-17.30 uur. Foyer 

Boeken- en platenmarkt. Toeg 

tis. 

10.00 uur, grote zaal: , 

KA-theater brengt Don Kiesjot. T0» 

ƒ 3,50 

10.00 uur én 14.00 uur. Studio , 
Poppentheater (allebei uitverkocht 
14.00 uur. Forum Bioscoop 
Film: de Witte. Toegang ƒ 3,50. . 

Zaterdag 17 okt. 13.30-17.30 uur. Foyer 

Boeken- en platenmarkt. Toega 

tis. 

14.00 én 16.00 uur. Studio 
Korte Vlaamse films. Toegang 9 
20.15 uur, grote zaal 
Musical Annle. Toegang ƒ11,-. 
ƒ 21,-, ƒ 24,-. CJP en kinderen t/m 1 

_ Llü _ A 

Zondag 18 okt. 13.30-17.30 uur. Foyer 

Boeken- en platenmarkt. Toega 
tis. 1 

12.00 uur. Studio ' 

Limonadeconcert. Toegang gratis* 

14.30 uur, grote zaal 

Scapinoballet brengt De Noten 
Toegangsprijs: ƒ 7,50. Kinderen 
jaar: ƒ 4,50. ^ 

Zaterdag 17 okt. Landestheater Detmold brengt^ 

20.15 uur Familiemusical van Thomas Meeh® 

ze musical wordt opgevoerd in da t 
taal. Toegangsprijs: ƒ 11ƒ 17,*. > 
ƒ 24,-. CJP/Pas 65: ƒ 11,-. 

Donderdag 22 okt. Janls lan. Toegansprijs: V 00 +® 

20.30 uur / 25,-. CJP ƒ 22,50. Dagverkoopj 

voorradig) ƒ 30,-. CJP ƒ 27,50 e# 6 ! 
derobe. 

_ 

Zaterdag 24 okt. Zuidelijk Toneel Globe brengt ^ 

20.15 ugr nes. Toneelstuk van Karst 

Toegangsprijs: ƒ11.-. CJP/P 9 1 
ƒ6,50. ; 

Openingstijden kassa: maandag t.m. vrijdag: 10.00 - l5*®j 
zaterdag: 10.00- 12.00 uur; zondag 11 okt. 19.15 - 20.15 » 
de Dutch Swing College Band. 


Zondag 18 okt. 


Zaterdag 17 okt. 
20.15 uur 


Donderdag 22 okt. 
20.30 uur 


Zaterdag 24 okt. 
20.15 uur 

‘jwburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 11 


de nieuwe sportieve modeschoen 


nieuwe 

Sacramento schoen. 

een ideale schoen 
v °or elke dag. 
gemaakt van echt leer, op 
basis van een stylering die 
haar oorsprong vindt in 
sport. Dat maakt deze 
®choen ook zo prettig en 
Comfortabel in het dragen, 
en zo passend in het 
nieuwe modebeeld, 
^gewerkt met suède 
®n voorzien van een klitten- 
“andsluiting. In bruin, zwart 
°f naturel. Maten 36 t/m 46 


79 : 


95 


^AbtiShoeA 


Verkrijgbaar op de afd. schoenen. VROOMS DREESMANN 


' MET DIE ALDO PRIJZEN EN HET ZELF 
DOEN VERDIEN JE DUBBEL3ZEGÏ KOOS 

Koos van der Klus is niel op zijn achterhoofd gevallen. Integendeel. Hij kijkt, vergelijkt en kiest. Dat 
ALDO van hem alle lot krijgt, zit hem ook in de kwaliteiten. Altijd het beste tegen een goedlachse 

prijs! Kijk maar. 


GLASWOL, 

ROL 500 x 60 x 6 cm. 


NOPPENFOLIE 


p.str.mtr. 


14,50 

IE 

2,95 


GRENEN SCHROTEN 
13 x 85 mm. p.str.mtr. 


KOPEREN BUIS KIWA- 
KEUR 


1,55 


GRENEN SCHROTEN 
10 x 85 mm. p.str.mtr. 


1,20 


o 12 mm. p.mtr. 


0 15 mm. p.mtr. 


3,25 

3,95 


CLIMATUBE-BUISISOLATIE 
15 mm. p.str.mtr. 


VUREN VLOERDELEN 
22 x 100 mm. p.str.mtr. 


22 mm. p.str.mtr. 


27 mm. p.str.mtr. 


2.95 
3,65 

3.95 


VUREN KEPERS v 
50 x 50 mm. ongesch 
p.str.mtr. 


1,75 


VUREN KEPERS 
50 x 70 mm. ongesch. 
p.str.mtr. 


2,25 


3,25 


VLECHTSCHERM 
180 x 180 cm.A C\ 


SCHAARHEK 250 x 60 cm 


42,50 

{ 250 x 60 cm. 

22,95 


GEPLAST. PANELEN WIT 
Igt. 250 cm. br. 20 cm. 25 .cm. 


30 cm. 


35 cm. 


40 cm. 


50 cm. 


HOBBYSCHRAAG 


7,95 

11.50 

13.50 

15.50 

17.50 

21.50 

?AAG 

15,- BUITENDEUR 
vanaf f 


250,- 

MAHONIE HOUTEN dichte 
binnendeur QQ 
vanaf Q y 


SEALSKIN DOUCHEWAND 
kompleet met schuifdeur 
80 x 180 cm. hoog 


DOUCHEBAK 80 x 80 cm. 

WIT t— r~ 


365,- 


55,- 


IDEM KLEUR BEIGE, 
CAMEL, BLAUW EN BRUIN 


WASTAFEL, 60 cm. breed, 
bahama-beige f f* 


CLOSETCOMBINATIE 
closetpot met 
laaghangend reservoir, en 
schroeven 


65,~ 


65,- 


EENGATSMENGKRAAN 


135,- 


39,- 


WITTE KLOSETPOT 


OLYMPIA GOOTSTEEN- 
MENGKRAAN, iets moois 


49,- 


ASEF KOEMEST 25 ltr. 


32,50 


ASEF POTGROND 25 ltr 


ASEF COMPOST 25 ltr. 


12,50 

lOND 25 ltr. 

5.75 

3ST 25 ltr. 

7.75 


WITTE WASTAFEL 57 cm. 


49,- 


IMMITATIE LINNEN BE¬ 
HANG, per rol vanaf 


«a 


hoensbroek 

•ndustriestraat 10, tel. 045-211685 

MAASTRICHT, Discount Carré 
Tongerseweg 57, tel. 043-13909 


5,95 


PEHALINE HOUTVEREDE- 
LING, 1, 2'/ 2 en 4 liter in 
oktober met 15% korting. 


BRUNSSUM 
Kerkstraat 123, tel. 045-253658 

SITTARD 

Tunnelstraat 91, tel. 04490-14338 


OKTOBERMAAND; alle nog 
aanwezige grasmaaimachi- 
nes 15% korting. 


KERKRADE 

Hertogenlaan 21-23, tel. 045-455048 Wffwaarschuwen u bijtijds. 

De winter niet Tussen gemoedelijke nazomer en ijzige 
winter ligt soms maar een enkel nachtje. 

't Verraderlijk nachtje dus. Daarom 
attenderen wij u bijtijds op onze Herfst 
Service. Die is speciaal bedoeld om uw auto in 
winterconditie te brengen. Op zo'n 15 
essentiële punten wordt hij grondig 
gecontroleerd. Voor slechts (' 65 .- incl. BTW', 
als u "t vóór 1 december laat doen. Voor die 
prijs wordt uw motor ook nog piekfijn en 
zuinig afgesteld. En adviseren uij u tevens hoe 
uw auto 'l wegenzout met hoeft te bezuren. 

De Herfst 

Service 


Tot 1 december 
kost de 1 lerl'si Service 
inclusief BTW: YA.G Service System: u kiest gewoon de service die u wenst 

Gecontroleerd wordt: • Afstelling en werking van ontsteking, bougies en carburateur • Conditie van de batterij en vloeistofniveau • 
Koelsysteem op lekkage', bescherming tegen vorst en vloeistofniveau • V-riem • Voorverwarmingsmechanisme van luchtfilter • Rem- 
systeem op lekkage en vloeistofniveau • Dikte remblokken en remvoeringen • Uitlaatsysteem op conditie en bevestiging • Schokdem¬ 
pers op lekkage en bevestiging • Bodembescherming • Banden op conditie en slijtagepatroon • Verlichting en afstelling koplampen 
• Ruitewisser en-sproeier • Werking verwarming en ventilatie. 


Uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi: 

VENCKEN BV BEEK 

NIC LIJSTEN BV BUNDE 

VENCKEN BV HEERLEN 

F. KLIJN HOENSBROEK 

VENCKEN BV KERKRADE 

VAN STRAATEN & ZN MAASTRICHT 

PLOEMEN SCHOLS BV MEERSSEN 

VENCKEN BV SITTARD 

AUTO CAUBO VAALS 

AUTO CAUBO VALKENBURG Kies ook uit deze AuloPlus-accessoircs met herfstvoordeel! 

Autoradio Blaupunkt Ludwigshafen 

van/209,-NUƒ 179,- 
Autoradio-cassettespeler Blaupunkt 
Porto 21 van ƒ 499,- NU ƒ 399,- 

Reservelampset NU ƒ 7,95 

Reservelampset H4 NU ƒ 24,85 

Prijzen zijn vrijblijvend, zolang de 
voorraad strekt, zijn incl. B.T.W. en 
excl. montage en benodigde hulpmiddelen. 

Accu’s 30% korting. 

Banden interessante kortingen. 

DANKZIJ ITT IS ER NU EEN TV WAAR JE OOK 
MET GESLOTEN OGEN VAN KUNT GENIETEN. 


Qua beeld en ontvangstmogelijk¬ 
heden viel er aan de kleurentv’s 
van ITT niets meer te perfektioneren. 
Dus vond ITT het tijd worden om nu 
het geluid eens aan te pakken. 

En dan niet door het monokanaal 
HiFi kwaliteiten te geven, maar 
door het bouwen van een tv met echt 
stereo-geluid! 

ITT KOMT MET STEREO¬ 
GELUID EN DE NOS KOMT MET 
STEREO-UITZENDINGEN. 

Tweemaal drie speakers zorgen 
voor een perfekt HiFi-geluid met een ggjj 
vermogen van 30 Watt. Duitsland || 
zendt al stereo-programma’s uit en de 11 
NOS komt met test-uitzendingen. f|| 

De dubbele set speakers zorgt |B 
trouwens ook nog voor extra moge- S 
lijkheden. ll 

Bij directe uitzending van zoiets || 
als het Eurovisiesongfestival bijvoor- §1 


beeld, kan één kanaal gebruikt worden 
voor het doorgeven van het originele 
commentaar, en het andere kanaal voor 
het Nederlandse commentaar! 

ITT STEREO COLOR 3793 HIFI. 

Drieweg bas-reflex speakers met 
een vermogen van 2 x 15 Watt. 
Infrarood-afstandsbediening.Ontvangst- 
mogelijkhedenvoor99 kanalen. 32 Voor- 
keurzenders. Heliochrom beeldbuis 
67 cm.Voorbereid op ontvangst van Te¬ 
letekst. ’Slimline’ vormgeving. 


^ STCREO-TV ^ 


GRATIS EXTRA INFORMATIE. 

Als u deze coupon opstuurt, krijgt 
u extra informatie thuis gestuurd over de 
totale ITT-kollektie. 


Naam 


Postcode 


Plaats 

In gefrankeerde envelop opsturen 
naar Revah-Hesse b.v., Vaalserberg 317, 
5628 CH Eindhoven. Tel. 040 - 41 53 25. 

ITT 

-STEREO -TV- Limburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagii |ipi§« 


fl* 

mam 

i 

ft : ’ :: 


ij® 


WOU! 


meubelen 


Wollen parka in écru, berber en 


Mt. 34 t/m 46 


TOP-MODE, TOP KWALITEIT, DE LAAGSTE PRIJZEN! 


Sportieve blouson met capuchon 
in chintz met tricot-voering. 


Tweekleurige blouson in chintz 
met teddyvoering. 

Ecru/navy en écru/donkergroen. 


99 - 


gri/s. 


Ecru, groen, rat 


Mt. 36 t/m 46 99 "“ Mt. 36 t/m 48 

MS tMODË 


Mt. 36 t/m 46 


Mt. 36 t/m 48 


•m 


Geleen. Heerlen. Sittard: Umbrichterstraat 35. Maastricht. Roermond. Weert. 1 i' 

! ij 


!j 11 

Ff! 

! ili 
ülSi 
ui 

iÉI 

fa» i I Hggj 

1 

if 

ui ii 

Ê 

li 

1 

li ii 

% 

MiiiüfW 

L.’! jiü j: 
11 : 1 : li:! |j 

ji 


y - 


lliii!!!‘ÜiHIiiül llüfH 
. .. 


jlilll lip 
l|:ï|il§ïl 

•!"i l'liviii!,! 

' ! ’lvliii ' 'i|j 
: ! '■ : ' " 'v! 'IIRP 1 !!!!!!!! 1 : 


We zijn graag open overlenirgen. Maar dan wel ondervieroge 


Een lening is iets heel persoonlijks. 
Vanzelfsprekend bespreekt u zoiets liever niet aan een 
open balie met een n] ongeduldige mensen achter u. 

Gelijk hebt u, vindt de Finata Bank. Voor zoiets neemje de 
tijd. Daar gaje eens rustig voor zitten. 

Ten eerste om samen alle mogelijkheden 
op een rijtje te zetten. Een Persoonlijke Lening bijvoorbeeld. 
Of een Continu Crediet. Maar natuurlijk ook om heldere 
afspraken te maken. Hoe lang loopt een lening? En hoeveel 
gaat u per maand aflossen? 

Op die manier komt niemand voor verras¬ 
singen te staan. Wel zo plezierig. Zoals ’t ook prettig is, dat u 
in zo’n gesprek niet uw hele hebben en houden op tafel 
hoeft te leggen. We gaan er vanuit, dat we elkaar kunnen 
vertrouwen. Dus geen onnodig gezeur. En geen onnodig 
lang geharrewar. Want de tijd die we nemen voor een goed 
advies, winnen we terug bij de afhandeling. 


Spreekt zo’n benadering u aan, loop dan 
eens vrijblijvend binnen in één van onze kantoren. Eerst 
bellen voor een afspraak kan natuurlijk ook. 

Praat u liever de zaken thuis met ons door, 
dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt ook uw tussen¬ 
persoon vragen naar een lening van de Finata Bank, een 
vertrouwde, ervaren instelling. 


Heerlen, Coriovallumstraat3, tel. 045-717666. 
Geleen, Salmstraat 104, tel. 04494-45641. 
Roermond, Willem II singel 38, tel. 04750-18126. 


vvcuii uc uju uic wcucuicii vuui eeugueu ^ 

■e terug bij de afhandeling. F ltlfl tfl 

Finata Bank. Om verstandig geld van te lenen. 


^ i'tnuurys uaymaa 


vrijdag zaten 


Vendomatic wascombi 065 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 13 


zaterdag voordeel- vrijdag zaterdag voordeel - vrijdag zaterdag voordeel • kompakt en handig model 

• goed voor 4 kg. droog 
wasgoed 

• 2800 toeren centrifugegang 

• drievoudige wasmiddelen¬ 
toevoer 

• met 2 kg. wasknop en 
energie spaarknop 
Kema Keur Originele Leidse scheerwollen 
dekens 


Van :L099^voor 


999 .- 


Georgette sjaals 

Nylon met lurex 
streep. Lengte 
70x70 of 30xt40cm 
Maak uw keus uit 
aparte kleuren. 

Nü 3 sjaals 
00 


Herenpyama 

Katoen/viscose. In 
uni beige, blue, ma¬ 
rine en bordo met 
kontrast. Ronde 
hals. 

Maten S, M, Len XL 

Van 22^ 


De échte met veloursband 
afwerking. Kleuren bruin, 
beige en blauw. 

Nü de allerlaagste prijzen! 

Lits-jumeaux 

220x240 1CO- 

Van 4-89^ voor IvTi 


2 pers. 190x240 MC. 

Van 159^ voor ( 


1-pers. 150x220 

Van 14Qr- voor 


89.- Vendomatic radio- 
recorder 

AM/FM. Ingebouw¬ 
de mikrofoon, auto¬ 
matische opname- 
sterkteregeling en 
bandstop. Net en 
batterijen. 

Van 148^ 

voor yy; 


Sneeuwpak 

"Bianca” 

Met capuchon en 
rits. In uni of kleur- 
kombinaties. 

Div. kleuren. 

Maten 80-86-92. 

-A7.50 


Nieuw! Casio programmeer¬ 
bare calculator 

Casio FX-602P. het nieuwste 
model. Kapaciteit 512 stappen 
en 22 onafhankelijke geheugens. 

Alfa nummerieke display. 

Inkl. portifeuille en programma- 
bibliotheek. 

Ned. gebruiksaanwijzing. 

Van349^voor 299 .- 


PX WF 

fx soep 1 VROOMS DREESMANN 

ook geldig op de plaatselijke koopavond 1 


1914 A-3 


heerlense 

VRIJBANK 

SLAGERIJ 

hinkel open 's donderdags 
en 's vrijdags vanaf 
9.00-18.00 uur 
Verkrijgbaar extra 
kwaliteit: 

runderbraadvlees, 
rosbief, bief, 
r. poulet etc. 
varkensvlees: 
achterham, 
filet/steelcarbonade, 
mager spek, 
v. poulet etc 
REKLAME: 

Halscarbonade 

ƒ 7,50 per kg. 

Vleesribjes ƒ 3,50 per kg. 

R. soepvlees met 
“eenschijf ƒ 7,- per kg. 

Speciaal 

Ie kwaliteit gehakt 
grote voorraad. 

Nennemigstr. 25 
w Heerlerheide 


en staal verkoop 
alle soorten stafstaal, 
Kpe buizen, vierkante 
rechthoekige bui- 
betonijzer, bouwstaal- 
iftiïten, balken en platen, 


Aanbieding parket 

Mozaïk 8 mm ƒ 15,95, Lamel ƒ 56,-, incl. BTW. Parket 
Bloemen, Nieuwenhagen, tel. 045-311106. 

Isovitre voorzetraamprofielen 

TNO goedgekeurd, de beste en goedkoopste, kleuren 
bruin en wit, glasdikte 4 mm. Nu ƒ 5,85 per m. incl. 18% 
BTW. 

Afbouwcentrum 

Jan Opreij B.V. Holstraat 41, Margraten, tel. 04458- 
1762/1541. 


Te k. lange pastel nerts 
Cardia-MANTEL, maat 44, 
nw. waarde ƒ 3200.- voor 
ƒ 1700,-. Pioneer radio van 
ƒ 600 voor ƒ 300,-. Aca- 
siastr. 47 Brunssum. _ 

Vooroorlogse prijzen: in de 
grote meupel- en tapijten¬ 
oorlog, o.a. LEEFKUIL 
ƒ 975-, bankstel ƒ 945,-, 
350 cm br. noten kast 
ƒ 3975,-, eiken eethoeken 


mastel nerts 
(pfHANGWAGENS tot 
-jon, verkoopwagens en 
Josseriën op maat. 
','L. Orbons, Nieuwen- 
§str. 57a, Hulsberg, tel. 
5 -1644. _ 

HANGWAGEN bou- 
assen, oplooprem- 
> verlichting, neuswie- 
wielen met banden. 

■ Ree, Galjoenweg 47, 

jg tricht. _ 

k zware eiken houten 
.NTAFELS, ook met 
„ iz. blad, halve pr. tel. 
2 13563. _ 

ÜJRENTELEVISIE 
Philips, Blaupunkt, 
ƒ 295,-; zwart/wit 
ƒ75,-. Radio TV 
B.V., Bokstr. 33, 
tel. 045-213432. 

HANDWERK. Tij- 
gobelinexpositie van 
e kolleküe 10-20% 
Leon Jansen, 
_ _ . 298 Brunssum. 

^ idee... voor BONT 
kijken bij de bontko- 
Jp Enorme sortering 
I 6 en lange bontman- 
’ nu nog lage prijzen! 
garantie. Desgew. zeer 
Pele kredietservice. De 
Jkoning, Hooghuis- 
3, Eindhoven-C. Tel. 
P47039. Bij koop reis- 
JJ binnen geh. Ned. v. 2 
°nen terug. Koop- ' 
, jn tot 21 uur geopend. 

7 URENTELEVISIES, 
jf dan 100 st. voorr., 
jjocPs, grootb. vanaf 
(w)'—. Alle toest. pr. spe- 
Jhet gar. Radio Geel, 
pbroekerweg 25, Heer- 
fcjtel. 045-724760 en 

p-a, prima KLEUREN- 
fe|Potprijs. Tel, 04406- 

Rjtnöderne EETHOEK, 
<4 5-220593. _ 

uit eigen kwekerij 
f^FEREN, heesters, 

7 en fruitbomen. Te- 
2 gehakt openhaard- 
i (droog). Hoveniersbe- 
1 Henssen BV, Brein- 1 
o-3a, Schinnen, tel. 
gg j!31. _ 

cJPALEN geïmpreg- 
,9 25 jaar garantie, in 
boor u gewenste afme- 
ook rustieke (Bo- 
**) planken v.a. ƒ 2,50 . 
Ah schaarhekken b.v. 
Pp cm ƒ 16 50. Hou- 

■ tmpreg In de Cramer 
ft tel. 04446-1687 is ook 

fe£len___ 

i»5- Drumstel Aria. 6 
^ud, ƒ 600,-. Tel. 045- 

ïjpACCESSOIRES! 

{Prs, jalouzieën t mis- 
P?n sireneSj siervel- 
Sl nrlijsten, wmdscher- 
o h e nz. enz. SAS Auto- 
jU^Nobelstr. 61, Heer- 

t e ^ery Kasteel A’rade, 
O r °Ude bekende adres 
jh^uw verse GROEN- 
r/tUlT. Tevens dage- 
rr. Verse scharreleieren 
Stagen bedrijf, ingang 
^erisweg 5A. s - 
jsjg dags gesloten. _ 

dJ^HAARDHOUT ge- 
'0 ‘P en op maat alg. 

Ij »bez. ƒ 80,- p.m. Hou- 
S^hpreg 04446-1687. 


j^iet doorgaan van hu- 
en eiken bankstel 
k ft ƒ 3400,-. Ook apart 
Sfr/ gl. 04490-22139. 

SHAARDHOUT te k. 
s <45-720032. 


Jte-hands MEUBE- 
’ Ridder Hoenstr. 132, 
®broek. 


LICHTKOEPELS, div. af¬ 
metingen, gunstige prij¬ 
zen. Daemen Kunststof¬ 
fen, Past. Eyckstr. 14a, Ur- 
mond-Berg. 04495-6315. 

Te k. CROSSMOTOR Suz. 
400 cc, pr. ƒ 1000. Klooster- 
weg 32, Heerlen. _ 

Te k. video pack SPEL¬ 
COMPUTER G 7000,m. 18 
cassettes, o.a. Space inva- 
dors, nw.waarde ƒ 1300,-, 
pr.n.o.t.k., Bergstraat 5, 
Hoensbroek, na 15 uur. 

Te k. BLOEMKOOL 10 st. 
ƒ 7,50, bonen en snijbonen 
v.a. ƒ 1,50 p.kg. p. kist, rode 
witte savooie- en spitskool 
50 ct. p.kg. p. kist, paprika 
ƒ 2 ,- p.g. p. kist, andijvie, 
spinazie en rabarber ƒ 4,50 
p. kist, tomaten 95 ct. p.kg. 
p. kist, pruimen, klapspe- 
ren 55 ct. p.kg. p. kist, nw 
aardappelen 35 ct. per kg. 
Timmermans Julianastr. 
15, Merkelbeek. _ 

Te k. dames- en HEREN- 
SPORTFIETS m. versn., 
z.m. Prov.weg-Zd. 143, 
Oirsbeek. 


Te k. mod. KAST 2.60 br. 
elementen m. glazen tafel 
en 4 stoelen, 2 schemer¬ 
lampen + televisietafeltje, 
hoekbankstel 1 jr. oud 
vr.pr. ƒ 2000,-, tel. 045- 
316167. _ 

MEUBELEN nodig, maar 
u hebt nog iets te betalen? 
Geen nood, wij kunnen u 
toch helpen. Inruil moge¬ 
lijk. U wordt vrijblijvend 
gehaald. Inl. 045-212866. 

Queen Ann KAST en Old 
Fine eethoek. Nic. 
Beetsstr. 190, Hrl., tel. 
411918. _ , 

Wit BUFFET, Queen Ann 
model, br. 2.80 mtr.; witte 
hoekkast met glas, hoog 
1.85 mtr. Wegens plaatsge¬ 
brek tegen elk aanneme- 
lijk bod. Tel. 045-710154. 

Te k. voor beginnende ver¬ 
zamelaar diverse oude FO¬ 
TOTOESTELLEN, filmca¬ 
mera’s. film- en diaprojec¬ 
tors, houten reiscamera 
(±1900). Tevens Minolta S- 
8 filmcamera, 3 x zoom. 
Tel. na 19 u. 04495-4339. 


voor nalve prijzen. Slaap¬ 
banken ƒ 975,-. T.V.-fau-j 
teuils echt leder ƒ 1075,-. 
Uw trap bekleed kant en 
klaar, ƒ 275.- 250 cm br. vol 
eiken kast van ƒ 4900,- 
voor ƒ 2475,-. Slaapkamer 
compleet met 2 -deurs kast 
ƒ 375,-. Gelezen? Dan snel 
kijken bij Theo Stikkel- 
broek Jufianastraat 11 en 
Rumpernerstraat 120 
Brunssum. 


Oude 

(benz.), pri 
045-311619. 


MIJNLAMPEN 
rijs ƒ 195,-. Tel. 


Te k. weg. verh. nieuw 
electron. YAMAHA-OR- 
GEL C 55 N, met voll. 

f arantie en toebeh., ruim 
1000 ,- onder winkelprijs. 
045-412715. 

Te koop 2 FAUTEUILS 
met salontafel en bijbeho¬ 
rend kastje. Vergihusstr. 
lc, Heerlen, tel. 045-718054. 

POSTZEGELHANDEL 
„Gebrook”, Nederl. post- 
fris v.a. 75% en F.D.C.’s 
55% v.d. oude cataloges, 
Akerstr. 208, Hoensbroek. 


Spijkerbroeken en SPIJ 
KERROKKEN. Rokken 
div. kleuren ƒ 15,- per stuk. 
Wilgenstr. 7, Passart-Hrln. 


Te k. VITRINEKAST iets 
moois ƒ 1750, grote ronde 
eethoek ƒ 1500, secretaire 
ƒ750, gr. ovale salontafel 
ƒ 500, alles notenh. Barok. 
Bij geh. afname alles voor 
ƒ4000. Tel. 045-216016. 

Ned. MUNTEN Juliana 
zilv. compl. ƒ 350. Tel. 045- 
459604. _ 

OMAKASTEN, eiken com¬ 
modes ƒ 225,-, ƒ 325,-, la¬ 
dencommodes ƒ 425,- 
ƒ 525-, 3-drs. eiken kleer¬ 
kasten ƒ 250,-, j 375,-, 
ƒ 425-, ƒ 450,-, ƒ 475-, enz. 
2 nachtkastjes samen 
ƒ 110 ,-, 2 -dehge kasten, 
zeer mooi en enkele 2 -drs. 
gesloten kasten wegens 
verhuizing, verkoop alléén 
wo. en do. van 12.00 tot 
18.00 uur. Deze dagen zéér 
voordelig kopen. Aker¬ 
straat 110, Spekheide, 
Kerkrade-West. 

Te k. OMAFIETS V4 jr. 
ƒ200,-, tel. 045-217426, na 
13.00 uur. _ 

Door daling Belg. franc nu 
nog eens stukken goedko¬ 
per fabr. opr. nieuw meub. 
met enorme kort., slaapka¬ 
mers eiken fin. ƒ 790,-, 
kleerk. 1.20 m. eik. fin. 
ƒ 179,-, bedden ƒ 125,—, 
verd. part. inr. meub. spot- 
goedk., nam 14-18 uur beh. 
maand., rijksweg 224, oca- 
sie-woonsnop, Maas-Me- 
chelen, (50 m voor GB). 

Te k. moet WEG! Frituu- 
rinventaris. Tel. 045- 
321351. _ 

Te k. KINDERWAGEN, 
riet m. br. rib, m. alle toe¬ 
beh., ƒ250,-. Aquarium 
140x50x50 m. alle toebeh., 
ƒ.200,-. Tel. 045-256623. 


Te k. antieke SLAAPKA¬ 
MER met 2 kasten, Hom- 
pertswg. 26, Schaesberg. 

Te k. pianoaccordeon, Wel- 
tmeister, 40 bas., z.g.a.n. + 
40 lessen, tel. 045-352145. 

Te k. BRUIDSJURK, mt. 
40. lange mouw, m. hoed, 
ƒ 250,-. ABC-straat 7, Tree- 
beek, tel. 045-220092. 

Te k. weg. verh. compl. es¬ 
sen SLAAPKAMER, 2 p. 
litsjum. bed 200x160,4-drs. 
1 /h-kast, toiletkast met la¬ 
de, spiegel, tafeltje met 
stoel, 2 spiralen, 2 matras¬ 
sen, ƒ 850,-. Tel. 045- 
412715. _ 

OMAFIETS, dames- en he¬ 
renfiets met en zonder ver¬ 
snelling en kinderfietsen. 
Tel. 045-257371. _ 

Te k. weg. omst. zwaar ei¬ 
ken KAST, tev. zwaar ei¬ 
ken eethoek, lange tafel 
met 6 stoelen, heeft het 
dubbele gekost, nu samen 
voor ƒ3750.-. Alles 2 V 2 
mnd. oud, tel. 04490-21882. 

Te k. ISOLATIEPLATEN, 
2.70 m lang, 60 br en 7 cm 
dik. van ƒ 22 ,- p. m 2 voor 
ƒ 7,50. Tel. 04490-21882. 

Aangeb. Video-Philips N 
1700 met 10 BANDEN 
ƒ950,-. Tel. 045-411662. 

Te k. CONCERTCITER, 
solisteninstrument, Ter- 
waerderveldje 35 Ubach 
over Worms. _ 

Te k. antiek Hollands dub¬ 
belgeboden KABINET, 
Hompertsweg 26, Schaes- 
berg. _ 

Te k. wortelnoten BA- 
ROCKKAST, koopje. Tel. 
045-417901. Ëlberen- 

veldstr. 370. 


Uitgekeken op uw meu¬ 
bels? Ruil ze in, wij heb¬ 
ben het zeer apparte aan 
absoluut laagste prijs, echt 
leren CLUB, oormodel 
ƒ 895,-, schitterend Lode- 
wijk-bankstel ƒ 2495,-, Vic¬ 
toriaanse eethoek ƒ 1295,-, 
geheel massief eiken eet- 
noek ƒ 1295,-, verder schit¬ 
terende 2 -zits bankjes, ook 
in echt leer. Mooie sorte¬ 
ring clubs, toogkasten, zil¬ 
verkasten, staande klok¬ 
ken v.a. ƒ 695,-, petr. lam¬ 
pen, schitterende spiegels, 
klokkenstellen enz. alles 
spot en spot goedkoop. M, 
Boetiek. Rijksweg cen¬ 
trum 86 , Geleen (is overlui- 
feld gedeelte aansluitend 
aan promenade), grote 
parkpf. pal aan overkant. 

Te k. DAMESSPORTRIJ" 
WIEL, inruil mog. Dr. 
Plesmanstr. 19, Heerlen. 

Te k. Mini Trix-, Arnold-, 
en Fleischmann-treinen en 
-ass., type N, alles voor de 
helft van de nw. prijs, tel. 
045-420101. 

Te k. POSTZEGELS DDR 
en groot Duitsland, tel. 
045-218249, 

Te k. Nestler TEKENTA¬ 
FEL met tekenmachine, 
prijs ƒ 350,-, 04454-2643. 

Te k. grote 3-drs. eiken 
KAST, Doverau 44, Kerk- 
rade. _ 

Z.g.a.n. DAMESKLE¬ 
DING van bekende mer¬ 
ken t.w. jurken, rokken, 
blouses en truien, maat 38- 
40. Benevent antieke wa- 
jangpoppen, tel. 043-72577. 

Raam- en DEURKOZIJ¬ 
NEN. Div. maten, gebruikt 
en n ieuw. Bel. 04450-1970. 


HIFI-FANS opgelet! Tu¬ 
ner ƒ 148,-, f 179,-, ƒ 250,-. 
Versterker 2 x 40 continu 
ƒ249,-, 2x30 W ƒ 198-, 
Pioneer 2x30 W. ƒ 239,-. 
Sony 2 x 65 W. ƒ 298,-. So¬ 
ny 2 x 25 W. ƒ 98,-. Tun- 
verst. 2 x 45 W. Philips 
ƒ229,-. SASF 2 x 90 W. 
ƒ 449,-. Erres 3 in een 2 x 
50 W. ƒ 548,-. Autoradio 2 
x 30 W. Cass-Eqwalizion 
ƒ 398,-. Platensp. + boxen 
ƒ 198,-. Platensp. v.a. 
ƒ 88 ,-. Videorec. Philips 
geen ƒ 850,-. ƒ 960,-. 
Blauwp. draagb. ƒ 1850,-. 
Boxen ƒ 20,-,/ 30-, ƒ 60,- 
enz. 60 W. ƒ89,-. 70 W. 
ƒ 129r-, 3 weg. Marantz to¬ 
ren P.V. cass.dek. Tuner- 
verst. Rack. 2 x 50 W. cont. 
ƒ 2600,-. voor ƒ 1698,-. F. 
Meyer Verzetstr. 15, Heer- 
lerbaan, tel. 417651. 


Te k. portable VIDEO¬ 
RECORDER met voeding, 
ƒ 1750,-; Philips video N 
1702 ƒ975,-; Sony deck, 
groot spoel ƒ 950,-; Sony 
TC 378 ƒ 550,-; Gracia 
bandrec. ƒ 495,-. Verschil¬ 
lende torens met boxen 
v.a. ƒ 895.-; Mini rack 
ƒ 850,-; Hifi boxen v.a. 
ƒ 69,-; 2 Philips receivers 
ƒ 275,-; ƒ 225,-' Auto radio- 
cass. v.a. ƒ 139,-; autobo- 
xen 30 W ƒ 79,-; Booster 
v.a. ƒ 119,-. Nog meer en 
meer gebruikte en nieuwe 
app., alles met garantie. 
F.A. Mnaco, Luciastr. 73, 
Beek. Tel. 04402-3998. 


Prachtige VELOURS- 
GORDÜNSTOF, winkel¬ 
prijs ƒ 35,- nu va. ƒ21,95. 
Ook vitrage. Pr. naaister, 
ƒ 12,- p. baan. Velourshop 
Nobelstr. 32c, Heerlen, tel. 
045-714161. 


Moderne ronde zwarte 
EETHOEK, oranje ribflu¬ 
weel stoelen, beukehout, 
t.e.a.b. Moet weg. Weyen- 
bergstr. 126, H’broek, tel. 
045-222804. _ ' 

Restanten VLOERTE-1 

GELS, va. ƒ 19,95 p.m 2 , da¬ 
kisolatie 55 mm dik, 
ƒ 15.50 p.m 2 ; spouwisola- 
tie, 45 mm dik, ƒ 5,25_p.m 2 . 
De Hut 7, Gulpen, Rijks¬ 
weg Maastricht-Vaals, bel. 
04450-1970. _j 

Te k. electr. ORGEL Emi-I 
nent 1500. Heideveldweg] 
50, Heksenberg-Heerlen. i 

Te k. KINDERWAGEN m. 
wandelwagen en wasbakje 
m. standaard, ƒ300,-. Ko- 
ninginneplein 5, Schaes- 
berg, tel. 045-313488. 

Te k. antieke porseleinen 
ZILVERKAST, ± 150 jaar 
oud, ƒ 1400,-. Tel. 045- 
721759. 

ANTIEKLIEFHEBBERS! 
Te k. een heel huis vol met 
exclusieve antiek o.a.: lam¬ 
pen, bedden, klokken, kas¬ 
ten, Chinees porselein, 
beelden, kisten, tapijten, 
spiegels, schilderijen, por¬ 
seleinen wandborden va. 
ƒ 25,- enz. enz. Alles goed¬ 
koop! Tel. 045-721759. 

Enkele PAARDEHAMEN 
te k. Tel. 045-721759. 

Te k. t.e.a.b. MOTOR¬ 
JACHT, lang 9 meter, br. 3 
meter, moet opgeknapt 
worden. Tel. 045-721759. 

Dames-, heren- en KIN¬ 
DERFIETSEN. Kupstr. 
20, Spaubeek. 

Te k. BANKSTEL, t.e.a.b. 
en eiken salontafeltje. 
Kupstr. 20, Spaubeek. 


Te k. STEREO-INSTAL¬ 
LATIE, cass.-deck, verst, 
en boxen 40 w cont., pr. 
n.o.t.k. Geerstr. 1, Heerlen, 
tel. 045-714184 voor 10 uur. 

Te k. GASHAARD, gevel- 
verwarming, 2 gasradiato- 
ren, ijskast, weegschaal, 
geiser. Tel. 045-312243, bel- 
len tussen 10 en 14 uur. 

Grote antieke eiken 
KLOOSTERTAFEL, 4,10 
mtr. bij 1,75. Tel. 045- 
212473. 

Te k. BANKSTEL ƒ 350,-. 
Terwaerdeveldje 23, 

Ubach over Worms. 

Antieke POTKACHEL 
ƒ 90,-. Staande schemer¬ 
lamp. 04742-1501. 

FABRIEKSVERKOOP: 
leren en suède dames-, he¬ 
ren- en kinderjassen vanaf 
ƒ 98,-. Lange leren en suè¬ 
de jassen vanaf ƒ 198,-. 
Ook extra grote maten, 
nieuwe leren broeken en 
motorkleding. Elvis-jacks. 
Dankers, Hurksestraat 21, 
Helmond. Tel. 04920- 
22923/34374. 

Te k. BOUWDOOS Robbe 
Neptun sleper, vr.pr. 
ƒ 100,-. Looiwinkelstr. 59. 
Spaubeek, tel. 04493-2907, 

Opgelet!! dames: SPIJ¬ 
KERBROEKEN ƒ15.- en 
17,50, spijkerrokken ƒ 15,-, 


goed. Wilgenstr. 7, Passart- 
Heerlen-Noord. _ 

Te k. Siegler OLIE- 
HAARD m. 200 litertank 
en ventilator. Audio Sonic 
comb. radio, pick-up en 
cass. Tel. 045-3$1773. 


D at zit zo: de zuinigste versie van de Talbot Horizon (GL en 
EX) heeft maar I liter benzine nodig om 18,2* kilometer 
verder te komen (bij een constante snelheid van 90 km/u). 

Maar wèl zit u dan in een auto met gelaagde voorruit, 
wiswas-installatie op de achterruit, hoofdsteunen vóór, halogeen 
koplampen, mistachterlicht, digitaal^klokje en velours 
bekleding (EX-versie). 

Zo ziet u dat compleetheid en zuinigheid hand in hand 
kunnen gaan. 

Elke Horizon is standaard voorzien van 5 deuren, transis- 
torontsteking, onafhankelijk geveerde wielen, dwarsgeplaatste 
motor voor veel binnenruimte, gescheiden remcircuit met 
schijven vóór en trommels achter, elektrische ruitesproeiers, 
achteruitkijkspiegel met dimstand, kindersloten op de achter- 
portieren en zes jaar garantie op de carrosserie tegen doorroesten 
van binnenuit. 

Vindt u dat nog niet genoeg, dan kunt u de Horizon ook 
krijgen met Trip-computer (die o.a. informatie geeft over het 
verbruik tijdens de rit), automaat, elektrische zijruitbediening, 
elektro-magnetische portiervergrendeling op 4 van de 5 portieren, 
Speed-control (voor constant dezelfde snelheid rijden zonder gas¬ 
geven), lichtmetalen velgen en getinte ruiten, kortom, er is keuze 
uit liefst 6 verschillende uitvoeringen. Die u stuk voor stuk 
gemakkelijk kunt laten ombouwen voor LPG. 

De zuinigste Horizon rijdt 1 op 18,2 bij 90 km/u constant, 
i op 13,2 bij 120 km/u constant en 1 op 11,6 in het stadsverkeer. 
Maar heeft wèl een 1.442 cm 3 motor voor snel optrekken en hoge 
gemiddelden draaien. 

De sterkste versie van 61 kW (83 DEM pk) is zelfs goed voor 
een acceleratie van o tot ioo km in 13,7 sec. en een top van 164 km 
per uur. 

Talbot maakt dus buitengewoon complete auto’s. 

Die zuinig zijn op uw geld. Door het lage verbruik, 

het geringe onderhoud en de __ 

bescheiden aanschafprijs. 

Want u hebt 
al een Horizon vanaf 


DE HORIZON IS DE ROYAALSTE AUTO 
IN Z’N KLASSE. EN TOCH STAAT 
TALBOT BEKEND OM Z’N ZUINIGHEID 


4 

I HORIZON 15 GLOF 1.5 EX MET ECONOSCOPE. 


I 


431 


De Horizon 1.5 
Gl en EX zijn uit¬ 
gerust met een 
econoscope. Dal is 
een in de snel¬ 
heidsmeter opge¬ 
nomen systeem 
van signaal 


lampjes, met be 
hulp waarvan u 
minder benzine 
verbruikt zónder 
veel op acceleratie 
of snelheid te 


14 . 890 ,- 


Inclusief zes jaar garantie 
op de carrosserie tegen 
doorroesten van 
binnenuit. Prijzen incl. 

B.T.W. Afleveringskosten f 314 

!fl 

I 


Meubels nieuw be- 
1 *. STOFFEERDERIJ 
^Joprogge, Dr. Poels- 
29, Simpelveld. 045- ' ' :SK »s. 


JF 4i 

*#• i&S 


1 


<1 


weg. omst. zeer 
kl. t.v., z.g.a.n. 
Dr. Kuyperstr. 38, 
®b-Meezenbroek. iiipii 


S&WERK, trapleu- 
I: 11 , tuinlantaarns, 
forten enz. Pauli. Tel. 

olfVJO 

P~’<«sr \ *A m 

||»»\Ssa? 
IS iar^pw&F* 

tMf ü & S ! 


■W*»*.'* 

««•«** 
SWf»; 


f. •• /^ 

fc,v. >S' —^ 


: v VWO 


; ■’f„ WÊ$êfc~'a 4 

fcgg@iy&% 


diepvries 
W?w* 
C&A PRIJS 


C&APRUS; 


y>yw. :■ 


C&APRUS 


C&APRUS: 


•■%»>3y..; 


W»® 


C&APRÜ; 


C&APRUS; 


.///** 


’.r'.tf 


mtf. 


III 


u?ui:y 

%y.-x% Y- $. 
iipipÉ 

" | y yU 
C&APRUS: 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 


Nutella Hazelnoot 
pasta 

M < nrn r 1 /* i 


pot350gnmu-50gmm extra 


h / Remia Fritessaus 

f / kilo-emmer tje _ 

k / Dobbelman Blauw 

Ml zak2kilo __ 

y Enkhuizer Mergpijp 

,1 naturel ofadvocaat , pakje ostuks 

\ iStegeman 150 gmm 
JScHouderham 


Groente 


Crème pak45o 


Spaar mee voor de 


Vivo roombcïer-amaruteUetter. 


Deze aanbiedingen zijn geldig uan 7 t/m 13 oktober 1981 
Prijswijzigingen voorbehouden 


Onze adressen vindt u in de Gouden Gids 


Angora 1 

De ideale V-hals pullover 
1 van zacht angora, ’n Keuze 
;voor eindeloze kombi- 
.naties, zowel sportief | 

1 als gekleed. Mag d 

‘ zeker niet ont- a! L*. 

■breken in je 
garderobe. In de WLg 
nieuwe winter- yÊÉ^ : , 
kleuren. 38-48 ^ÊÈL. 


Angora6 

Angora gebreid in ’n fil 
ajoursteek. ’n Fijne 
pullover voor ’n elei 
|u smaak. Om stijlvC 
mee voor de d 
te komen. 


Angora 2 

Niets om aan te trekken 
naar dat feestje? Dan komt 
deze angora trui goed 
van pas. Aan de hals ’n ! 
charmante borduur - 
rand, versierd j0 
met pareltjes. M 
In winterwit of Jr , 
romantisch bleuÊ»' 


Angora7 

Je houdt van klassi^ 
eenvoud. Zoals dit 
angora twinset. Met"! 
accessoire brengje 
persoonlijke noö ( 
' ’n Trui, met kof 
1 \ mouw, en ve^ 
Cjjk waar je veel; 
zier van het ! 
diverse kleuf 
g pf o.a. winterwit ei- 
^ camel. 38-44 


Angora 3 

Voor jou geen wijde 
slobbertrui. Maar ’n 
tijdloze, zachte koltrui. 
Daar voel jeje lekker in. 
’t Druiventros bor¬ 
duur in dezelfde 
kleur als de trui „/-^T 
geeft ’m dat jg^rv, 
tikje extra. In y ÊrnÈ L 
mooie pastel- 
kleuren. 38-46 


Het verschil tussen zacht en zacht» 

Angora truitjes bestaan al langer dan vandaag. 

Er is alleen een enorm verschil in de samen¬ 
stelling van de wol. Een wollen truitje waarin 
5% angora wol is verwerkt heet al een "angora 
truitje”. Naarmate je meer angora toevoegt 
aan de lamswol wordt het truitje zachter en I 

zachter. Deze truitjes en pullovers bestaan | 
voor 70% uit lamswol, 20% angora en 10% 
nylon om het breisel sterker te maken. Dankzij I' 
die 20% angora wol zijn onze truitjes wérkelijk 
zacht te noemen. 


Angora4 ’n Echte blikvanger. Jacquard en 
'angora, ’n Prachtige kombinatie mm 
winterwarme kleuren. 36-42 EZ 
\Umburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 15 
jw'' 1 

. s< > 

ft x \ >$ * ‘ : 


^ i.. .'i . 


« :fo -T*5 ; 


Sporty coat. 
Licht gewatteerd 
voor de modieuze I 
/aiK^rqV enSteu ^ 

Kerkstraat 45, 
Brunssum 


i^paar onze kassabonnen 
dat scheelt 
10% 


ij uw volgende aankoop. 


aliteitenVrijheid 


Niet alleen Max factor 
bij de Prijsverbazer. 


Maar ook Lancöme,Chartie,Invite.... 


Is dat niet mooi met ’t gure, dure najaar voor de deur? Prijsverbazend kiezen uit 
liefst 12 beroemde kosmetikamerken. Dus waarom zou je dan elders 
guldens meer betalen? Neem Lancöme. Je vindt er dekomplete huidverzorgende 
üjn: reinigend, voedend, beschermend. Je vindt er Max Factor, Invite, Charïie. 

En Millers, Cutex, Ponds, Liane, Yves Saint Laurent... te veel om te vermelden. 
Genoeg om langs te komen. Ook voor de verbazend lage prijzen van de dingen 
die je dagelijks nodig hebt. Tot straks! 


Lancöme 


Voeden: 

Abeolue, 

tube 50 ml 


Charlie 

Cinematics 


Invite 

De nieuwe najaarskleuren van 
Invite: 

Super Rich nailpolish of 
Super Ri ch tm/m h 

lipstick naar SO 

keuze Super Rich 
Eyeshadow 


7 ?» 

6?s 


Sporty 


Nieuw! De speels jonge 
Sporty-lijn, uit ’t huis van Invite. 
Prima te kombineren. En kijk 
eens hoe betaalbaar! 


Sporty Mascara. 

'n Fijne, crèmezachte kwaliteit 
in zwart, bruin- Ap 

zwart en blauw. JIMÏI 

Per stuk W 


Sporty Lipstick. 

De zachtheid voorkomt uit¬ 
drogen en geeft lippen extra 
glans. In 10 aktuele^feffeM 
tinten. Perstuk Sporty Nagellak. 

Tien verschillende kleuren. 
Van viooltjespaars tot knal- 
oranje. En gloed 
vol als parel- 
moer. Per stuk Ook de 
dagelijkse 
dingen prijs¬ 
verbazend 
laag! Proset 

Haarlak, 

bus 320 gram 

2» 


%j69 
Lavona 
Crème- 
behandeling, 

2 soorten, 
flakon 175 ml. 

Ji'MT 

m Vespré Superdun 
Damesverband 

pak 

20 stuks ■ ■ 


3F Crisan 

Shampoo, 

3 soorten, 
flacon 
200 ml. 

SP 


w 


Modess 


Mini 

Dames- 

verband, 

pak 

20 stuks 


49 Lippies 

Lippenroller, 

per stuk 

Aipi' 

295 * 0> 

IH ^dernVt \)f 


Libero 

Luiers, 

3 soorten, 
per pak 


695 Zwitsal 

Babyzeep, 

pak | 

2 stuks 


Cream 
of Oils, 

flacon 
125 ml. 


MO 


49 $ 


f25 Bliv 

Vloeibare 

Zeep, 

flacon 


ï.98 

Jordan 

Tandenborstel, 

6 soorten, 
per stuk 

195 
r Gillette 
Gil Mesjes, 

ktftuks 

595 
Gillette Foamy, 

bus 200 gram 

2.15 


DENIM 

Spiufc-un Lotto» 


Denim 

Splash-on 


(voor na het 
scheren), 
flacon 200 ml. 


595 Uw vriend 
De Prijsverbazer. 

• Kerkrade, Niersprinkstraat 2 A , 

• Maastricht, Schamerweg 112, Grote Staat 49 < 

• Sittard, Winkelcentrum Den Tempel, g 

• Heerlen, de Bongerd 4 M 

Akties zijn geldig t/m za. 17.10.1981 a.s. Maar op is op! 


Te koop gevraagd 


Te k. gevr. gebr. DIEP¬ 
VRIEZERS ook defect. 
Tel. 04409-2804. 


Te k. gevr. ENCYCLOPE¬ 
DIEËN: Spectrum, La- 
rousse, Summa enz. Hoog¬ 
ste prijs. Tel. 04406-1287^ 


Te k. gevr. GOUDEN en 
zilveren voorwerpen, birui. 
en buitenl. munten, in- en 
verkoop, tegen corr. dag¬ 
prijs, contante betaling. 
Hoensbroek, tel. 045- 
222203. 


VERHUUR v. lichte 
vracht- + bestelwagens. 
Shell garage Marlens. 
Kerkstr. 92 Ubach o. 
Worms. Tel. 045-314096. 


Te h. per uur, per dag, per 
week /passen AANHANG¬ 
WAGENS, in vele uitvoe 


Te h. aangeb. z. ruime BO- KAMERS te h. Rumpe- 
VENWONING m ligb en nerstr. 153, Brunssum. Tel. 


(bovenste bel). 


^oop aangeboden I 


,ke eiken KAST te k. 
^ 4492-4550. _ 

V GITAAR en banjo. 
545-411241. ,s. aangeb. SINGELS 
[S ^st. Tel. 045-214898. 

ïfratsb. DOUCHECA- 
** voord, te k. Vosse- 
h 37, Rozengaard-W, 
‘* s sum. 


Te k. t.e.a.b. TRAPNAAI- 
MACHINE Pfaff, i.z.g.st. 
Rijksweg-Zuid 51, Sittard, 
tel. 04490-14925. 


Te k. gebruikte SCH 
BANKJES + stoel., 
maten do. 19.00-20.00 
10.00-16.00 u. za. 
13.00 u. Voltastr. 
Schaesberg, tel. 
317640. 


Te koop wegens omst. 
elect. orgel Solina a 315, 
nieuwprijs f 3395,-, nu 3 
mnd. oud, slechts ƒ 2295,-. 
Tel. 04490-21313, na 17.00 
u. GOUD, goud. Nieuw in 
Geleen en Heerlen, goud te 
koop gevr. Ringen, arm¬ 
banden, munten enz., enz. 
tegen eerlijke dagprijs en 
contante betaling. Gebr. 
Verseyeld, Elisabethstr. 
38, Geleen, 04494-43754, 
Saroleastr. 80a, Heerlen, 
045-714666. 


Te k. gevr. INBOEDELS, 
gashaarden, opruimingen 
enz. Tel. 045-312261. 


Te k. gevr. GOUD, nu 10% 
boven dagkoers, contante 
betaling. Jacmunt, Rijks¬ 
weg Nrd. 53, Geleen, 
04494-43949. 


Te k. gevr. SJOELBAK + 
kinderfietsje, 4-5 jaar + Le- 
go-bouwstenen, tel. 045- 


Te k. gev r. g ebr. OLIE- 
STOOKKETEL, 20.000- 
40.000 ckal. Tel. 045- 
443328. 


Te k. gevr. GASHAARD, 
huisjesmodel_ _en_ jpvelka 
f ebr. v. keuken en bad. Gem. 3 
'el. 04494-52130. Kerkra 

Eenpers. ZIT/SLAAPKA- Gemeub. KAMER te h. 410591. 

k | u £ en voor dame of heer niet Gunsti 
f 0 -rfi h n A e Jeo Schm ' ben - 40 jr. Pr. Hendriklaan 

veld. Tel. 045-254408. 36 Brunssum, tel. 045- 

25Ü5000. 


Te h. a. KAMERS m Heer¬ 
len, tel. 045-223948. bad. I Gem. KAMER te huur te 
I Kerkrade-West. Tel. 045- 
410591. 
Te huur KANTOOR- of 

wmkelmimte te Schin-i Leuke KAMER te huur, 
veld, tel. 045-252643. | mcl. c.v., keuken, bad en 

douche, v. nette dame. Te 
bevr. Hoogstr. 127. Nieu- 
wenhagen, tel. 045-317621. Te huur aangeboden 


Goedlopend CAFETARIA 
te huur aangeb. Inl. alleen 
tussen 1 en 2 uur, tel. 
04494-52716. 


Gemeub. ZIT-/SLAAPKA 
MER met voll. of halfoen 
sion aangeb. voor stu 
werk. nette heer. Tel. 045 
715924. 


Te h. KAMER met gebruik 
van keuken en bad, te 
bevr. Heerlerbaan 36, 
Heerlen, tel. 045-414547. 


Ter overname aangeb. 
BOERDERIJ café-bar v.a. 
autoweg Nuth, 10 min. 
over grens, kleine overna¬ 
me met vele mogelijkhe¬ 
den. Inl. Spoorwegstr. 41, 
As, België. 


Te huur APPARTEMENT, 
L-vorm. kamer, 2 slp.ka- 
mers, Am. keuken, open 
haard en c.v. Tel. Ö45- 
212473. 


KAMERS te huur met c.v. 
Tel. 045-212473. 


GELD LENEN WERD DUURDER, NOG NIET BIJ M00NEN! 

BIJ MOONEN kunt u nog deze hele week, (t/m 9okt. a.s.) GOEDKOOP GELD LENEN. Goud 


Goud 


Hoogste prijs, contant geld voor goud, zilver, munten, 
edelstenen, enz. enz. In elke vorm. Eert. en corr. beh. 
100% discr. verz. Firma ’Christoffel’, Zwartbroekstr. 30, 
Roermond. 


KAMER te huur m. gebr. 
v. bad, keuken en w.c. 
Brunssummerweg 2, Nieu- 
wenhagen, tel. 045-318419. 


Spuit- en MOFFELCABI- 
NE te huur, met of zond. 
spuiter en alle schade + 
rep. werk, tel. 045-312271. 


netto in 
handen 


3000 

5000 

8000 

10000 

15000 

20000 

25000 


looptijd in maanden 

(rente en aflpssing inbegrepen) 

60x 48x 36x 


130,29 

198,27 

247,84 

365,41 

483,01 

600,59 


150,06 

230,31 

287,89 

425,72 

563,57 

701,41 


110,29 

183,82 

284,71 

355,89 

527,95 

700,02 

872,08 


Bij overlijden vervalt uw schuld. Rente hele looptijd 
vast. Boetevrij sneller aflossen steeds toegestaan 
(bij bovenstaand tarief). Kontante uitbetaling binnen 
halve dag; vrije besteding. Strikte geheimhouding 
gegarandeerd. 


ATTENTIE 

Hebt u ergens een z.g. Kontinu Krediet lopen? U hebt nu de kans 
zulke alsmaar duurder wordende lening boetevrij bij ons in te 
ruilen voor een lening met vaste looptijd en vaste , gunstige rente. 

MOONEN is 'n gespecialiseerd adres voor kredietverlening op 
elk gebied, o.a. 2e Hypotheken. 


Deze week SPECIALE DAG- en AVONDSERVICE 


BEL: 045-710806*(tot 22.00 uur) 
FINANCIERINGEN 

Saroleastraat 42 Heerlen-centrum 


Sinds meer dan 15 jaar veilig kredietbemiddelaar. Lid van de nederlandse vereniging van financieringsadviseurs. BQI 


Limburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina bij Limburgs grootste woninginrichting 

nnuallanH Iano nrÜ7An 

\&Sè é opvallend lage prijzen 
% op alle afdelingen 
c 
' -m. ’tSW-'K 


••iS> 
'Hl V't. 

V -• >♦. 


'“Jh 


GORDIJNEN BEDDEN 


TAPIJTEN Dralon velours antique 


Fantastische kwaliteit in prachtige kleu¬ 
ren. Normaal 42,50 nu 40% korting: 


Tienerkamers, haast ongelooflijk 

Geheel compleet ledikant met nacht¬ 
kastje, secretaire met buro en grote 2- 
deurs kleerkast. Normaal 695,- 4QP 

Profiteer! Nu slechts: TwOj - 

„Packy” 

meeneem tienermeubelen 

Het allernieuwste "Doe het zelf” opbouwsysteem. 
Grenen studeer-en slaapkamer meubelen. 

Fantastisch mooi en enorme keuze. 

De echte Eastborn matrassen 

Met schapenwollen afdek en garantie. 'IOC „ 
1 -persoons van 245,- voor: I OOj" 

2-persoons van 350,- voor: 278,- 


Grieks wollen Berbertapijt 

Zuiver scheerwol, zware kwaliteit voor 
een ongelooflijke prijs. Winkelprijs 229,- a 

30% korting nu: I 
en.gratis leggen 

Sisal cocos kamerbreed 

Oerdegelijk materiaal, beige bruin. 

Winkelprijs 185,- 50% korting nu: 

Bergoss kamerbreed tapijt 

k 

Het bekende merktapijt in 4 prachtige 
kleuren. Ongelooflijke prijs, geen 69,- 

maar slechts: 
en.gratis leggen 


Klassiek mohair velours 
bankstel 

Met de echte interieurvering, uitgescho¬ 
ren medaillon op de zitting en luxe fran- 
je, normaal 3145,-nu: 

Zwaar massief eiken mimiset 

Ongelooflijke aanbieding. AA 

Geheel massief. Nergens goedkoper, nu I 


24,90 


Kamerhoog overgordijnen 

270 cm. hoge, naadloze overgordijnen. 

Alle merken in voorraad. a^ qa 

Enorme collectie! Nu al v.a.: I I yww 

Klassieke chenille velours 

Dé grote mode in 1981. Effen, klassieke 
kleuren: Bruin, zilver, beige en groen. a aa 

Dit komt nooit meer! Nu: 

Vitrages met ingewerkte rand 

Diverse rollen nu aan ongelooflijke prij- A 

zen, nu slechts: 


„Paradise” dekbedden 

Nu weer voorradig. 

Onze aanbieding is er weer! 

1- persoons nu: 

2- persoons nu: 


125,- 

229,- 


Winterdekens doublé face 

Enorme partij dekens in de allernieuw¬ 
ste kleuren en dessins. 

Ongekende prijzen! _ 

1 -persoons nu slechts: wvj" 


2-persoons nu slechts: 


96,- ui m 


Geweven en bedrukte 
overgordijnstoffen 

Zolang de voorraad strekt, uitzoeken. 


Louis de Poortere „Ankara” 
Berbertapijt 

Zuiver scheerwol in drie luxe dessins en 

jute rug. Ongelooflijk mooi, normaal 289 AA 

onze prijs: 
en.gratis leggen 


4,90 


Alle topmerk kwaliteiten 
vitrages in voorraad, uniek in 
Limburg A 
r : 

IP* 


^ 'Hl - 

Vinyl 400 cm. breed 

Enorme keuze en alle merken: Novilon - 
Sommer-Pegulan. 

nu al voor: 


79,- complete slaapkamer 

Grote 5-deurs kast met spiegeldeur, 
ledikant 140X200 of 180X200 (kost 
niets meer) met grote bedombouw, 
nachtkastjes met verlichting. A AAP 

. geheel compleet: IO%7w 

en.gratis montage 


Desso „Hamadir” Berbertapijt 

Gesponnen berbergaren met een apar¬ 
te kabelstruktuur en jute rug. Vastge- A /l A 
stelde prijs 359,- nu 30% korting: j‘ 

en.gratis leggen Klassieke wollen karpetten 

Zuiver wollen kleden nu veel goedkoper! o 
180 X 260 van 425,-voor: O 


200 X 300 van 550,- voor: 


340, 

425, 


Zwaar eiken bergmeubel 

Voorfront massief met vitrine, bar, be- 
steklade en grote onderkasten. 

218cm breed, nu slechts: 

Eiken eethoek 

Met 4 massief eiken stoelen, zadelzit, 
compleet met rechte of ronde tafel. 

nergens goedkoper; Brandstraat 

SITTARD 


meubelen 

tapijten 

slaapkamers 

gordijnen 

Donderdags 
koopavond 
tot 21.00 uur Industriestraat 

SITTARD 


alleen 

meubelen 

Donderdags 
koopavond 
tot 21.00 uur Limburgs 

a 


]hu w1 1 J 

gblaa 


voor 


ostelijk Donderdag 8 oktober 1981 # Pagina 17 


ÏMÈHJRGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSEÜJKE REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTIE: BEN ROMIJN EN WINUS DE ROUW. CHEF-EDITIEREDACTIE MARTIN HUPPERTZ 
I^DlOWKX^Fre'^^RS^HEERLEN ^1 DE CRAMER 37, TEL^045-739911. RAYONKANTOREN: 6411 EM HEERLEN, NOBELSTRAAT 12, TEL 045-71931 7; 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HB HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 91, TEL 045-218555, 

PCB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4. TEL. 045-311719; 6466 HN SPEKHOLZERHEIDE, AKERSTRAAT 124, TEL. 045-422141____ \otheek 


► 


tocht herinnert u zich dat 
!J e week melding maakten 
feit dat Schaesberg ein- 
J* zijn tweede apotheek 
I"’ In dat bericht schreiden 
-~Gt de nieuwe apotheker 
|7 er Bongaerts heet. Wel, dat 
T} ketter te veel, de man heet 
M ar ts. Het is een kleinig- 
P e = naar het staat wel veel 
I ct er. De bouwvergunning 
r,toet oude AH-pand is in- 
afgegeven. De verbou- 
Sctat dan ook binnenkort 
Art en de opening van de 
zal niet meer al te 
°P zich laten wachten, 
m voorlopig is apotheker 
ïp r ts op vakantie en wel om 
te zijn... op huwelijks¬ 
ki) en zijn bruidje uit Sit- 
Hen zich te zijner tijd in 
erg vestigen. 


hiverseel (1) 

' ef veel moeite heeft onze 
u an Palemig gistermid- 
brief ontcijferd die aan 
tericht was en die uit Zuid- 
y fcioam. Het was een brief- 
jj^JVae He-Ja, die lid is van 
I 1 iversal Friendship Socie- 

t . Universeel Vriendschap 
ete it, zoals de man van Pa- 
? dat geheel adekwaat ver- 
“ e ' Bij het lezen van de eer- 
zwol de borst van de 


ton 

p 


Palemig op. Het was 
a Qg of wij zo goed wilden 
j 01 ^ het volgende verzoek in 

f ***r waardevolle kolom op 
en. Tja, en de man van 
9 is nu eenmaal onze me- 
'■er voor deze koffïekolom 
J,t trots vinden wij derhal- 


re c htvaardigd. 


hiverseel (2) 

[jto enige moeite lukte het ons 
uit zijn trance terug te 
l tot de dagelijkse 
Rijkheid en hij zette zich 

I jkt vertalen van deze brief, 
'meel in het Engels geschre- 
Die Universal Friends- 
ii°e iety is een Koreaanse 
L^b van middelbare scho- 
(?• Volgens Nae-Hee-Ja is 
jy rr esponderen tussen scho- 
Jl e en ideale manier om be- 
lyöels te leren en om meer te 
°Ver de verschillende lan- 
l^tta r middelbare scholie¬ 
ren (en dat zijn toch wel 

‘Ié 
heeste landen op deze 


% 


loot). Wie dus met een 


1 reaanse 
Vennen’ 


penvriend(in) 
nnen , moet even een 
schrijven naar de Uni- 
I: 1 P riendship Society, CPO 
|A>5, Seoul Zuid-Korea. En 
llAmate ” gegevens vermel- 
'%m, adres, geslacht, hob- 
tl?ntueel fotootje. En wie 
rolt er een uitnodiging 


(..toe Olympische Spelen in 
6 tol 1988 uit. Leuke aanlei- 
i v t^oor een „studiereis”. 


Unieer 


iifi 


hiet iedereen even geluk- 
fhet een tuintje blijkt wel 
foto: „Natuurgebied, 
’ l - borgen voor de mest, ko- 
tio en de rest”, staat erop 
Het is een protest van 
Gr bejaarde mensen uit 
l hrnmerstraat in Bleijer- 
,Pie hebben een voortuin¬ 
regen, maar dat wilden 
helemaal niet. Ze 
y 1 Het namelijk niet goed 
|h Q »en en bijhouden en 
fcj 171 tiert nu dus het on- 
^elig. Tja, en daar is ver- 
tj aan te doen als blijkt 
Gemeente en de woning- 
b Ging vinden dat de bewo- 
itA de woning ook maar 
ftAje moet bijhouden. Een 
dilemma in deze tijd, 
v n de meeste mensen snak- 
™Gr een beetje groen. 


Woonwagenbewoner contra Heerlen 

Kort geding over 


water en stroom 


HEERLEN - Woonwagenbewoner Toon Schneiders heeft een 
kort geding aangespannen tegen de gemeente Heerlen. Hij 
wil dat zijn wagen, die al acht maanden naast de wagen van 
zijn vader Jan op de Molenberg staat, aangesloten wordt op 
het water- en elektriciteitsnet. Toon Schneiders behoort tot 
de familie Schneiders die in januari op de Molenberg terecht¬ 
kwamen toen de gemeente Heerlen toestemming gaf om daar 
tijdelijk te gaan staan. Volgens vader Jan Schneiders weigert 
de gemeente Heerlen sindsdien om een aansluiting voor de 
hoogstnodige voorzieningen aan te leggen. Het kort geding 
dient woensdagmorgen voor rechtbankpresident Paulussen 
in Maastricht. 


Jan Schneiders: „Het enige dat de 
gemeente gedaan heeft voor mijn 
zoon Toon is een kraantje aanleggen 
aan de openbare weg. Zodat ieder¬ 
een maar water kan tappen en Toon 
moet dan de rekeningen betalen. 
Bovendien vriest dat bij het eerste 
beetje vorst kapot”. Dat is de reden 
waarom Toon de watervoorziening 
heeft geweigerd. „Als ze naar de w.c. 
moeten, dan moeten ze naar mij toe¬ 
komen. Nou, ik sluit ’s nachts de 
zaak af en dan moeten Toon en zijn 
vrouw wachten tot ’s morgens”. Via 
het kort geding wil Schneiders de 
gemeente Heerlen dwingen onmid¬ 
dellijk de voorzieningen aan te 
brengen. 


De gemeente Heerlen heeft een vol¬ 
ledig andere versie van het verhaal. 

„Nadat er een artikel 10-standplaats 
gemaakt was op de Molenberg, zijn 
we onmiddellijk begonnen met het 
klaarmaken van die plaats”, aldus 
een woordvoerder van de gemeente 
Heerlen. Een artikel 10-standplaats 
is een plaats die officieel als stand¬ 
plaats wordt aangewezen. Dat heeft 
tot gevolg dat de bewoners recht 
hebben op sanitaire voorzieningen, 
water en licht. „We hebben toen een 
kraan aangelegd en elektriciteit. Het 
enige dat Toon moet doen is een 
aanvraag indienen bij het gemeente¬ 


bedrijf om aangesloten te worden. 
Dat weigert hij tot nu toe. We heb¬ 
ben zijn klacht over de kraan beke¬ 
ken en we willen de kraan wel ver¬ 
plaatsen tot op zijn standplaats en er 
een waterslot op plaatsen, zodat nie¬ 
mand daar aan kan komen. Dat heb¬ 
ben we ook toegezegd in onze ge¬ 
sprekken met Toon en Jan Schnei¬ 
ders”, zegt de zegsman. En verder: 
„In een van onze eerste gesprekken 
hebben de beide Schneiders ons 
meegedeeld dat er geen apart toilet 
hoefde te komen omdat zoon Toon 
gebruik zou kunnen maken van de 
w.c. op de standplaats van vader 
Jan”. 

De gemeente heeft nog geen bericht 
ontvangen dat woensdag dat geding 
behandeld wordt. Volgens de ge¬ 
meentelijke woordvoerder zal het 
zo’n vaart ook niet lopen. „Er is al 
eerder gedreigd met een kort ge¬ 
ding, maar daar is ook nog niets van 
terechtgekomen. En trouwens, vol¬ 
gens ons maakt Schneiders geen 
kans. De voorzieningen zijn getrof¬ 
fen, Hij hoeft alleen een aanvraag 
voor aansluiting bij het gemeente¬ 
bedrijf in te dienen”. • Burgemeester Jan Reijnen van Heerlen biedt de eerste exemplaren van de gids 65 + aan 
Jan Pex (links) en Freek Reining (rechts) aan. 


Eerste info-gids 
bejaarden Heerlen 


Van onze verslaggever 

HEERLEN - De eerste van de 
8500 informatiegidsen voor ou¬ 
deren in Heerlen, „de gids 65+”, 
is gistermorgen door burge¬ 
meester J. Reijnen van Heerlen 
uitgereikt aan twee 100-jarige 
inwoners van Heerlen, de eeu- 
welingen Jan Pex en Freek Rei¬ 
ning. 


De gids is een uitgave van de 
stichting Dienstencentra voor 
Ouderen in Heerlen en geeft, in 
duidelijke letter gedrukt, infor¬ 
matie die van belang is voor ie¬ 
dereen in Heerlen, die tot de ca¬ 
tegorie „ouderen” behoort. 
Burgemeester Reijnen bena¬ 
drukte daarbij, dat de groep 65- 
plussers een nog steeds groeiend 
deel van de bevolking van Heer¬ 
len uitmaakt. Volgens prognoses 


zal in 1985 in de (nieuwe) ge¬ 
meente Heerlen ruim 10% van de 
inwoners (bijna 10.000 in getal) 
bestaan uit mensen boven de 65 
jaar. „Maar leven in Heerlen 
geldt voor iedereen. De grens 
van 65 is geen grens tussen twee 
werelden. U hoort ook tot de bur¬ 
gers van Heerlen”, zei burge¬ 
meester Reijnen tot de talrijke 
bijeengekomen bejaarden. Hij 
sprak de hoop uit dat de informa¬ 
tiegids een bijdrage zou leveren 
aan het welzijn van de groep ou¬ 
dere mensen. 

De gids zal in de loop van de ko¬ 
mende weken door een aantal 
bejaarden persoonlijk bezorgd 
worden bij alle inwoners van 
Heerlen, die voor deze gids in 
aanmerking komen. 


Recente branden in Heerlen: 

Brandstichting is 
niet te bewijzen 

Van onze verslaggever 

HEERLEN - Peter L., eigenaar van de afgebrande dancing Ouwe Stomp 
in Heerlen én de drie jongelui, die bekend hebben in de nacht van 14 op 
15 september de brand in deze zaak te hebben gesticht, zitten nog steeds 
in verzekerde bewaring in Maastricht. De politie Heerlen heeft het dos¬ 
sier „Ouwe Stomp” afgesloten en doorgestuurd naar de rechter-commis- 
saris te Maastricht. Voor de Heerlense politie staat vast dat het drietal 
de brand gesticht heeft op verzoek van eigenaar L. Zij hebben daar 
samen enkele duizenden guldens voor gekregen. Volgens de heer Be¬ 
rends van de politie Heerlen zijn er geen andere personen bij deze affai¬ 
re betrokken. 0 De leerlingen van De Zon maakten wethouder Cap Schroeder 
op deze manier duidelijk wat zij van hem verwachten. 


De brand in de Ouwe Stomp is voor 
de politie van Heerlen een duidelij¬ 
ke zaak, met daders die bekend heb¬ 
ben. Anders is dat met de brand in 
een friture in de Oranje Nassau- 
straat en de zeer recente brand, die 
de Bowie Bar in de as legde. Ook bij 
deze twee horecabranden is de poli¬ 
tie er zeker van, dat de brand niet 
spontaan is ontstaan, maar opzette¬ 
lijk is veroorzaakt, maar het opspo¬ 
ren van de aanstichters) is niet ge¬ 
lukt. Eigenaar M. van de Bowie Bar 
werd na vier dagen hechtenis weer 
op vrije voeten gesteld. Wanneer er 
geen andere dingen aan het licht ko¬ 
men dan nu bekend zijn, dan is ook 
dit „vurige” dossier van de Heerlen¬ 


se politie gesloten. Hetzelfde geldt 
voor de brand in de friture in de 
Oranje Nassaustraat. 

Inspecteur Berends: „Door deze 
drie opeenvolgende branden wordt 
de indruk gewekt dat alles wat aan 
horecapanden in brand vliegt opzet¬ 
telijk aangestoken wordt. Daar 
moet ik toch tegen waarschuwen. 
Er zijn branden genoeg bekend die 
echt, hetzij door onvoorzichtigheid, 
hetzij door kortsluiting, in cafés en 
dergelijke zijn ontstaan zonder dat 
er van opzet sprake was. Met de hui¬ 
dige technische middelen is een 
brand, die opzettelijk werd aange¬ 
stoken, vrijwel steeds te achterha¬ 
len”. 


Justitie ingeschakeld bij verkiezingsstrijd 

Aanklacht Scheeren 
tegen CDA Heerlen 


HEERLEN - „Ik heb 
een aanklacht inge¬ 
diend bij de officier 
van justitie tegen 
het bestuur van het 
CDA op grond van 
artikel 350 van het 
wetboek van straf¬ 
recht. Dat is moed¬ 
willige vernieling 
van andermans ei¬ 
gendommen.” Dat 
zegt Hub Scheeren, 
kandidaatraadslid 
voor de gemeente¬ 
raad van Heerlen. 
Hij heeft de klacht 
ingediend toen hij 
moest constateren 
dat zijn verkiezings¬ 
affiches op het aan¬ 
plakbord op de Bon¬ 
gerd afgescheurd 


waren en overge¬ 
plakt met CDA-affi- 
ches. „Er was vol¬ 
doende plaats op 
dat aanplakbord, 
maar die ruimte 
was niet benut, de 
affiches van het 
CDA waren precies 
over mijn affiches 
geplakt. Dat doet 
een partij die zich 
democratisch noemt 
en bovendien nog 
christelijk.” 

Eerder bleek een af¬ 
fiche van Scheeren 
door PvdA-plakkers 
overgeplakt te zijn 
(zie LD van gisteren). 
Het is niet bekend of 
er behalve dat ene af¬ 


fiche op de Bongerd 
nog andere Schee- 
ren-affiches door 
CDA’ers zijn overge¬ 
plakt. Scheeren 
heeft dat niet gecon¬ 
stateerd: „Dat heb ik 
niet nodig. Eén is ge¬ 
noeg. Ik heb het ge¬ 
constateerd en on¬ 
middellijk de politie 
gebeld en gevraagd 
of ze kwamen kijken. 
Die zeiden echter: 
we geloven u op uw 
woord. Dat moeten 
ze dan zelf weten. 
Daarop heb ik een 
aanklacht ingediend 
bij de officier van 
justitie tegen het be¬ 
stuur van het CDA.” 


Zesdeklassers basisschool De Zon: 


„ Wij willen een 
bouw speeltuin." 

KERKRADE - Ongeveer 25 zesdeklassers van de basisschool „De Zon” 
waren woensdagmiddag te gast bij de gemeente Kerkrade. Vergezeld 
v an de onderwijzers Crutzen en Schlijper en de heer Jongen van de 
buurtraad Ehrensteinerveld kwamen de kinderen wethouder Cap 
Schroeder duidelijk maken dat er in de wijk Ehrensteinerveld grote 
behoefte bestaat aan speelgelegenheid voor de jeugd. 


Na een glaasje jus d’orange, aange¬ 
boden door Cap Schroeder, gaf 
Maurice Douven een toelichting op 
wat er al was gebeurd: op school is 
men bezig met projectonderwijs, 
met als thema „speelgelegenheid”. 
De klas wordt in groepen verdeeld. 
Groep één interviewde mensen, die 
weleens boze woorden gebruikt 
hadden tegen spelende kinderen. 
Groep twee maakte plantekeningen 
voor een bouwspeeltuin. Groep drie 
fungeerde als persvoorlichters. 
Groep vier verzamelde handteke¬ 
ningen in de school en groep vijf 
deed dat in de wijk Ehrensteiner¬ 
veld. 

Het werk dat deze groepen verricht 
hebben werd nu in de vorm van een 
petitie aan wethouder Schroeder 
aangeboden. John Thijssen, Arno 
Dohmen, Hellen Hoenen en Moni¬ 
que Schijns lichtten nog even toe 
wat de afzonderlijke groepen pre¬ 
cies hadden gedaan, waarna wet¬ 
houder Schroeder ongeveer 800 
handtekeningen en de plannen en 
tekeningen van de bouwspeeltuin 
in ontvangst mocht nemen. Om nog 
eens duidelijk aan te geven wat men 
wilde vormden de kinderen de zin 
„Wij willen een bouwspeeltuin”. 
Wethouder Schroeder was zeer on¬ 
der de indruk van het werk en de 


moeite die de kinderen aan het pro¬ 
ject hebben besteed en hij besloot 
zijn dankwoord met de woorden: 
„Ik beloof jullie dat ik mijn uiterste 
best zal doen om jullie plannen te 
helpen verwezenlijken, maar ik kan 
- zelfs nu - niet beloven dat jullie je 
bouwspeelplaats ook krijgt.” 


Ladder weg 

HEERLEN - Een zes meter lange 
aluminium ladder werd vorige 
nacht gestolen bij het in aanbouw 
zijnde nieuwe Grand Hotel in Heer¬ 
len. De waarde is ruim 1200 gulden. 

Tabletten 

verloren 

HEERLEN - Ergens op weg tussen 
Hoensbroek-Zuid, Terworm en Wel- 
ten zijn gisteren tabletten verloren, 
die erg gevaarlijk voor kinderen 
kunnen zijn bij inwendig gebruik. 
Wanneer tabletten worden aange¬ 
troffen wil de politie Heerlen daar¬ 
van graag in kennis worden gesteld. 


(ADVERTENTIE) Oostenrijk te gast bijSdiundc. 


Vandaag, donderdag 8 oktober, vindt U bij 
Schunck voorlichting over ski - materiaal, maar 
ook muziek en Apfelstrudel uit het Salzburger- 
land! 

Een bekende ski-leraar uit Mühlbach am 
Hochkönig geeft vanaf 16.00 uur vakkundige 
voorlichting over de juiste keuze en de moge¬ 
lijkheden van ski - materiaal. U vindt hem na¬ 
tuurlijk op de sportafdeling, 2e etage. 


En om U vast ’n beetje in de sfeer te brengen 
van de wintersport kunt U van 1 1.00 —1 3.30 
uur in Restaurant ’t Krepke kijken en luisteren 
naar originele muzikanten uit het Salzburger- 
land. Speciaal voor deze gelegenheid is bij 
de koffie bovendien de bekende ' Apfelstrudel" 
verkrijgbaar. 

U ben. van fDCflUIWK 

harte welkom! "^Promenade 12 - Heerlen^ 


politiek prikbord 


Wils begint 
ombudsteams 

LANDGRAAF - De afgeschei¬ 
den PvdA’ers van de Landgraaf, 
de groepering Henk Wils, heb¬ 
ben in een „oprichtingsvergade¬ 
ring” hun beweging een officieel 
tintje gegeven. Er is een bestuur 
gekozen. Voorzitter is Paul Van- 
derheyden, Pijler 56 Schaesberg, 
secretaris Jan de Bruijn, Achter 
den Winkel 252 Schaesberg en 
penningmeester Kees Snippe, 
Brikkebekker 103 Schaesberg. 
Harrie Medema, Kleikolenweg 
14 in Nieuwenhagen wordt de 
coördinator van het ombuds- 
werk dat de groepering Henk 
Wils gaat verzorgen in Land¬ 
graaf. Mensen die hulp nodig 
hebben of moeilijkheden met al¬ 
lerlei instanties, kunnen zich in 
verbinding stellen met de coördi¬ 
nator, of met het secretariaat 
Postbus 31194 in Schaesberg. Te¬ 
lefonisch kan ook: 320450. 

Programma 
PvdA Landgraaf 

LANDGRAAF - De PvdA Land¬ 
graaf heeft haar programma ook 
klaar. Het ligt ter inzage in alle 
bibliotheken in de „gemeente 
Landgraaf’. Geïnteresseerden 
kunnen het programma ook krij¬ 
gen bij de volgende personen: 
Uwe Heiligers, Stijn Streuvel- 
straat 8 Schaesberg, telefoon 
311177, bij Jac de Lang, Maas- 
trichterlaan 193 Ubach over 
Worms, telefoon 314129 en bij 
Jan Bonten, Achter het Klooster 
44 Nieuwenhagen, telefoon 
314996. Het kost niets. Een man 
de meest opvallende punten in 
het programma is de wens van de 
PvdA om het dorp Rimburg te 
ontlasten van doorgaand gemo¬ 
toriseerd verkeer. Er mag vol¬ 
gens de partij alleen nog plaatse¬ 
lijk verkeer toegelaten worden 
en langzaam verkeer. Dat zou be¬ 
tekenen dat de grensovergang 
Rimburg gesloten moet worden 
voor gemotoriseerd verkeer. De 
concrete uitwerking daarvan 
staat nog niet helemaal vast. Ook 
wil de partij dat het college van 
B. en W. zijn vergaderingen in de 
toekomst voor het publiek toe¬ 
gankelijk maakt. Alleen als er 
over mensen gepraat moet wor¬ 
den, kan in beslotenheid verga¬ 
derd worden. De uitkomsten van 
de vergaderingen moeten voor 
het gemeentehuis op het mede¬ 
delingenbord aangebracht wor¬ 
den. 

WD wil meer 
ambtenaren 

LANDGRAAF - De WD Land¬ 
graaf wil dat kleine zelfstandigen 
met een minimuminkomen een 
uitkering krijgen om prijsstijgin¬ 
gen op te kunnen vangen. Dat is 
een idee van ondernemersvereni¬ 
ging LOZO. De WD is dan ook 
boos op minister Den Uyl, die ge¬ 
zegd heeft dat de gemeentelijke 
sociale diensten niet berekend 
zijn op zo een extra belasting. 
Trek een aantal werkloze burgers 
aan, zegt de WD en laat die 
maar de zaken afhandelen met 
betrekking tot die extra uitkerin¬ 


gen. En naderhand kunnen van 
die burgers gewoon werknemers 
van de gemeente gemaakt wor¬ 
den. „De WD hanteert niet voor 
niets de leuze: Samen aan ’t 
werk”, zo laten de liberale Land- 
gravers weten. 

Politiek ook 


HEERLEN - Het vrouwenhuis t 
organiseert samen met de Neder¬ 
landse Vrouwenbeweging (NVB) 
een politiek forum. En wel op 17 
oktober om 14 uur. Het vrouwen¬ 
huis is namelijk van mening dat • 
politiek niet uitsluitend een man¬ 
nenzaak is. Er zijn vrouwelijke 
raadskandidaten van zo’n beetje 
alle partijen. Ter voorbereiding 
van deze forumdiscussie is op 13 * 
oktober om 20 uur de film „Kie¬ 
zen, hoezo?” te zien. Het adres 
van het vrouwenhuis is Corioval- 
lumstraat 17 in Heerlen. 

CDA-Brunssum vindt 
recreatie belangrijk 

BRUNSSUM - Het CDA-Bruns- 
sum pleit in het verkiezingspro- ' 
gramma voor de komende ge¬ 
meenteraadsverkiezingen, voor 
een betere aanpak van en meer 1 
aandacht voor de recreatieve 
voorzieningen in Brunssum. De . 
Brussummerheide moet volgens 
het CDA meer toegankelijk wor¬ 
den en het Schutterspark zou ' 
meer eigentijdse activiteiten 
moeten krijgen. Het vijverpark 
in het centrum van Brunssum < 
moet aantrekkelijker gemaakt 
worden, zodat er meer Bruns- ; 
sumse burgers kunnen vertoe¬ 
ven en het oneigenlijke gebruik 
van het park teruggedrongen 
wordt. Ook zwembad De Zee¬ 
koeien, in financieel opzicht een 
zorgenkind voor de gemeente¬ 
kas, aldus het CDA, moet aan¬ 
trekkelijker worden. Nieuwe ge¬ 
bieden voor recreatie zoals het 
terrein voor de golfbaan moeten 
breed bekeken worden door de 
ingestelde commissie Recreatie 
van Brunssum. Daar verwacht 
het CDA goede resultaten van. 

Jongeren 
en politiek 

KERKRADE - De gezamenlijke 
jongerencentra in Kerkrade en , 
Eygelshoven houden een viertal * 
informatie-avonden rond de ge- * 
meenteraadsverkiezingen. Geen , 
politiek forum en geen politiek > 
debat, maar informatie over hoe 
een gemeentelijk apparaat * 
werkt, hoe een gemeente wordt ' 
bestuurd en zo meer. Afgevaar- * 
digden van alle politieke groepe- * 
ringen zijn aanwezig om met jon¬ 
geren vanaf 16 jaar te praten. De 
avonden zijn op 12 oktober in 
Ahimsa, Bleijerheiderstraat 
125b, Kerkrade, 13 oktober in 
Jeugdhuis Chèvremont, Kloos- 
terbosstraat 7-9., Kerkrade, 14 ok¬ 
tober in Saje, Laurastraat 10, Ey¬ 
gelshoven en 15 oktober in West 
Side, Grachterstraat 17, Kerkra¬ 
de. De avonden zijn telkens van 
20.00 tot 23.00 uur en de toegang 
is natuurlijk gratis. 


voor vrouwen 

Limburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagi 


GEBOREN 


1 


Hoger, zoon van Toos Masolijn-Borg en John Masolijn. 
Roermond, Beatnxlaan 13, Roermond. Tijdelijk: St - 
Laurentiusziekenhuis. 

Bart, zoon van Har en Ria Maessen-Ruyten, 2-10-1981, 
St.-Joosterbaan 40, 6112 AV St.-Joost. 

jiimiiiiHiiiiuHiniimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiimiHintmiiimiimii";: 

= Door de vele blijken van belangstelling, bloemen en = 

I cadeaus is onze huwelijksdag een onvergetelijke | j 

| dag geworden. S j 

: Wij willen u, ook namens onze familie nogmaals 1 j 

= hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan onze 5 | 

i feestdag. | j 

= Johan en Marjon van Munster-Meuffels = j 

= Palestinastr. 288, 6418 HP Heerlen. §j 

ri iiimiimiiimiimi mimmiinitii minimin immm mum n mimi ut.. i 


Dank zij de belangstelling van zovelen op 
de dag dat wij onze gouden bruiloft vier¬ 
den, is deze dag voor ons een onvergetelij- 
ke geworden. Het is gewoon onmogelijk ie¬ 
dereen daar persoonlijk voor te bedanken, 
want die belangstelling ging gepaard met 
bloemen, cadeaus, felicitaties of een hand¬ 
druk. 


Een uitzondering willen wij maken aan 
het adres van het kerkbestuur van onze 
Barbaraparochie: de pauselijke zegen! 


Wij hopen met u nog vele jaren samen te 
zijn! 


Sjeng en Marie 
Haagmans-Linssen 

Treebeek. oktober 1981 


Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens 
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid geno¬ 
men van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader, opa, schoonzoon, broer, zwager, oom 
en neef 

Willem van Delft 

echtgenoot van 

Elisabeth van de Laarschot 

Hij overleed op de leeftijd van 54 jaar in het De 
Weverziekenhuis te Heerlen. 

Wij bevelen hem in uw gebed aan. 

Heerlen: E. van Delft-van de Laarschot 
kinderen en kleinkinderen 

Familie van Delft 
Familie van de Laarschot 

6413 PN Heerlen, 6 oktober 1981 
Beukstraat 10 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op 
vrijdag 9 oktober as. om 11.00 uur, in de parochie¬ 
kerk van St.-Joseph te Hoensbroek, waarna begra¬ 
fenis op het parochiekerkhof aldaar. 

Bijeenkomst in de kerk. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

Willem wordt bijzonder herdacht in de avondmis 
van heden, donderdag 8 oktober, om 19.00 uur in 
bovengenoemde parochiekerk. 

Bezoekuur rouwkapel van het De Weverziekenhuis 
te Heerlen van 16.00 tot 17.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 
wen. 


Dankbaar voor wat hij voor ons geweest is, geven 
wij u kennis, dat geheel onverwacht van ons is 
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de 
leeftijd van 75 jaar, mijn lieve man, onze goede va¬ 
der, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en 
neef 

Guiseppe Faraguna 

echtgenoot van 

Maria Filles 

Heerlen: M. Faraguna-Filies 
Brazilië: Antoon 
Brunssum: Paola en Leo 
Susteren: Maria en Sjef 

en al zijn kleinkinderen 

6413 EE Heerlen, 7 oktober 1981 
Kampstraat 80. 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op 
vrijdag 9 oktober om 11.30 uur in de parochiekerk 
van de H. Cornelius te Heerlerheide, waarna crema¬ 
tie om 13.00 uur in het crematorium te Heerlen. 
Geen condoleren. 

Rozenkransgebed aansluitend avondmis waarin de 
dierbare overledene herdacht zal worden, heden 
donderdag om 18.45 uur in voornoemde kerk. 
Bezoek rouwkapel De Weverziekenhuis te Heerlen 
van 16.00 tot 17.00 uur. 

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 
wen. 


Enige en algemene kennisgeving 


Met grote droefheid, maar dankbaar voor alles wat 
zij voor ons betekend en gedaan heeft, geven wij 
kennis van het overlijden, na voorzien te zijn van de 
h. sacramenten der zieken, in de leeftijd van 62 jaar, 
mijn inniggeliefde echtgenote, onze zorgzame moe¬ 
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tan¬ 
te en nicht 

Maria Josephina 
Feron 

echtgenote van 

Egidius Stevelmans 

Wij bevelen haar in uw gebed aan. 

Brunssum: E. Stevelmans 

Brunssum: M.E. Paulissen-Stevelmans 
en kinderen 

Brunssum: C. Adams-Stevelmans 
en kinderen 

Brunssum: C. Lofïeld-Stevelmans 
en kinderen 


6445 XR Brunssum, 7 oktober 1981 
Pelgrimsweg 46 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za¬ 
terdag 10 oktober as. om 10.00 uur in de parochie¬ 
kerk van de H. Familie op de Langeberg te Bruns¬ 
sum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats aan de Merkelbekerstraat. 
De dierbare overledene zal worden herdacht in de 
avondmis vrijdag 9 oktober as. om 18.45 uur. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

De dierbare overledene ligt opgebaard in de rouw¬ 
kapel van het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns¬ 
sum. 

Bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. 


Dankbaar voor de liefde en vriendelijkheid die hij 
ons gegeven heeft, delen wij u met droefheid mede, 
dat heden, ten gevolge van een noodlottig ongeval, 
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, in de 
leeftijd van 24 jaren, van ons is heengegaan, onze 
lieve zoon, broer, kleinzoon, zwager, oom en neef 

Louis Hambeukers 


Wij bevelen de ziel van de overledene in uw gebe¬ 
den aan. 

De diepbedroefde familie: 
Mechelen: A. Hambeukers 

B, Hambeukers-Nelissen 
Yolande, Raymond 
Hulsberg: M.L. Kort-Hambeukers 
T. Kort 
Natascha 

Wijlre: Marie-Lou Schleypen 
verloofde 

Mechelen: Oma Hambeukers 
Kerkrade: Opa Nelissen 

Familie Hambeukers 
Familie Nelissen 

Mechelen, 6 oktober 1981 
Hilleshagerweg 78 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis zal plaatshebben op zaterdag 10 oktober as. 
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johan- 
nes de Doper te Mechelen. Bijeenkomst in de kerk 
om 10.50 uur. 

Overtuigd van uw medeleven liever geen condo¬ 
leance. 

Vrijdagavond om 19.30 uur zal een h. mis mede 
voor zijn zielerust worden opgedragen in de paro¬ 
chiekerk. 

Zij, die geen kennisgeving ontvangen hebben, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou¬ 
wen. 


Verslagen door zijn plotselinge dood en ons groot 
verdriet moeten wij u mededelen dat na een leven 
getekend door eenvoud en goedheid, van ons is 
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der 
zieken, in de leeftijd van 63 jaar, mijn lieve man, 
onze broer, schoonbroer, oom en neef 

Hendrik Josef 
Rouwette 

echtgenoot van 

Emilie Héléne Guilleaumine 
Vossen 

De bedroefde familie: 

Mevrouw E. Rouwette-Vossen 
Familie Rouwette 


6262 NP Banholt, 6 oktober 1981 
Dalestraat 59 

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de 
begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 10 oktober 
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Gerla- 
chus te Banholt. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

De overledene zal bijzonder herdacht worden in de 
avondmis van vrijdag 9 oktober as. om 19.00 uur in 
voornoemde kerk. 

De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum 
,,WZ Walpot”, Kerkstr. 17a te Eijsden. 

Bezoekuren van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 
uur. 

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- 


Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van hem die 
voor ons zo dierbaar was, mijn onvergetelijke echtgenoot en zorgza¬ 
me vader 


Nol Mols 


De jaardienst tot zijn nagedachtenis zal gehouden worden op zater¬ 
dag 10 oktober as. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius 
te Schinveld. 


T. Mols-Peters 
en kinderen 


Schinveld, Pres. Kennedystraat 26 


De plechtige 2e jaardienst van 


Roy van Gurp 


zal plaatsvinden zondag 11 oktober a.s. om 9.30 uur in de kerk van O.L. Vrouw van 
de Wonderdadige Medaille (nieuwe kerk) te Beek. 

Familie van Gurp 

Beek, oktober 1981 


Intens dankbaar voor de vele mooie levensjaren die God haar schonk, 
hebben wij, na voorzien te zijn van de h.h. sacramenten der zieken, af¬ 
scheid genomen van mijn dierbare echtgenote, onze onvergetelijke moe¬ 
der, schoonmoeder, lieve oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht 

Maria Josepha Bost 

echtgenote van 

Gerard Joseph Houben 

geboren 23 maart 1900 
overleden 6 oktober 1981 

Kerkrade-West: G.J. Houben 
Frans Houben 

Schaesberg: Tiny en Jo Offermans-Houben 
Huub en Noëlle 

Heerlerbaan: Johan en Leny Houben-Houbiers 
Marga, John 

Bleijerheide: Mia en Chris Crombach-Houben 
Marjo en Wim 
Ger 

Simpelveld: Annie en Funs Franssen-Houben 
Peter, Alice 

Sittard: Lies en Frans Wolters-Houben 
René, Ilse 

Kerkrade-West: Huub en Fieny Houben-Sangen 
René, Eric, Rolf 

Hulsberg: Mien en Wiel Dexters-Houben 
Jean, Gerard 

Dongen N. B.: Gerda en Con Loomans-Houben 
Elma, Marcel 

Familie Bost 
Familie Houben 

6466 GT Kerkrade-West, 6 oktober 1981 
Locht 83 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden 
op zaterdag 10 oktober as. om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Marti- 
nus te Spekholzerheide. 

Bijeenkomst in de kerk. 

Avondmis vrijdag 9 oktober as. om 19.00 uur in voornoemde parochie¬ 
kerk. 

De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van het St.-Jozefziekenhuis 
te Kerkrade. 

Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.00-18.00 uur. 

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als 
zodanig te willen beschouwen. LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST 
STAARGEBOUW MAASTRICHT 
Ie CONCERT SERIE F 

zondag 11 oktober - aanvang 12.00 uur 

Dirigent Uri Mayer 

Solisten Howard Shelley, piano 

Hilary Macnamara, piano 

Liszt Les Préludes 

Tsjaikowsky Suite uit het Zwanenmeer, op. 20 

Mozart Concert voor 2 piano's nr. 10 in Es, KV 365 


Toegangsprijzen: ƒ8,75-/10,50-/12,50-/16,25; CJP ƒ5,75; 
65+ ƒ8,25. Kinderen tot 15 jaar ƒ4,75-/5,75-/8,50. 

Voorverkoop van 10.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 
uur ten kantore LSO, H. van Veldekeplein 23 Maastricht, 
tel. (043) 17546 (op werkdagen) en één uur voor het con¬ 
cert aan de kassa van het Staargebouw, tel. (043) 50604. 


m ER IS ER MAAR EEN HET ALLERVOORDELIGST 
IN VLEES, VLEESWAREN, CONSERVEN 


Donderdag: 

KALFSBRAADWORST 


Hele kilo 


6.9 


BRUNSSUM: Juliaiustrait 24 
HEERLEN: He«iiert»n 108 
SrTTAHO: Veettnat 42 OPEMNSSTUDEN: 
WMMdag van 12 tot II* 
donderdag van 8 tot 21 * 
vrijdag van 8 tot 18 uM 
ratardag van 8totH<* 


15 oktober is het een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van 
onze lieve moeder en oma 

Maria Heutz-Godderij 


Wij willen haar en onze goede vader gedenken in een plechtige jaardienst 
die gehouden zal worden op zondag 11 oktober a.s. om 10.00 uur in de 
Gerardus Majellakerk te Heksenberg. 

De familie 


Wij nodigen u uit tot het bij wonen van de eerste jaardienst 
voor 


Anny van Cleef-Stassen 


op zondag 11 oktober 1981 om 10.00 uur in de St.-Lauren- 
tmskerk te Spaubeek. 

Piet v. Cleef 
Peter - Paul 


Spaubeek, Past. Beckersstraat 30 


Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete¬ 
kend, geven wij met droefheid kennis dat heden, 
na een geduldig gedragen lijden, van ons is heenge¬ 
gaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in de leef¬ 
tijd van 63 jaar, onze dierbare vader, schoonvader, 
opa, broer, schoonbroer, oom en neef 

Johan Leonardus 
Vondenhoff 

Gedenk hem in uw gebeden. 

Kerkrade: Bertha v. Zijl-Vondenhoff 
Leo v. Zijl 
Louis Vondenhoff 
Tilla Vondenhoff-Naninga 
Netty Debets-Vondenhoff 
Arno Debets 
Antoon Vondenhoff 
Tiny Vondenhoff-Gans 
Mia Degens-Vondenhoff 
Pierre Degens 

en al zijn dierbare kleinkinderen 
Familie Vondenhoff 

Kerkrade, 6 oktober 1981 

Corr.adres: Heiveldstraat 123, Kerkrade. 

De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor¬ 
den op zaterdag 10 oktober om 10.30 uur in de paro¬ 
chiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ont¬ 
vangen te Terwinselen, waarna de begrafenis zal 
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar. 
Samenkomst in de kerk. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

Avondmis voor de dierbare overledene vrijdag om 
19.00 uur in voornoemde kerk. 

De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van 
het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade. Bezoek dage¬ 
lijks van 17.00 tot 18.00 uur. 

Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving 
te zenden deze aankondiging als zodanig beschou¬ 
wen. 


Auto’s en motoren 


Te k. RENAULT 4 GTL, 
bw.j. ’81 ; weinig gelopen, 
erg zuinig, schadevrij, 
t.e.a.b. 04494-44717. 


JBF Centrum Cocardc 

Odapark Valkenburg 

bontmodeshow gepresenteerd doo' ie ill olie morir vc> lininstiluul 


op dinsdag 13 oktober om 20.00 lh 

Reserveren: Centrum Cocarde, tel. 04406-158$ 
Klinkenberg, tel. 04446-1438 

Entree f 15,00 inklusief cocktail. ^ 


De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge¬ 
noot, vader en grootvader 


Wim Cremers 


zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober as. om 
19.00 uur in de kerk van de H. Johannes de Doper te 
Eygelshoven. 


Mevr. Cremers-Bracun 
kinderen en kleinkinderen 


Eygelshoven, oktober 1981 
Kerkraderstraat 16 


Zij zijn ons maar geleend, 
de mensen en de dingen, 
wat onverliesbaar blijft 
zijn slechts onze herinneringen. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor 
ons geweest is, geven wij u kennis dat na een kort¬ 
stondige ziekte van ons is heengegaan, voorzien 
van de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 61 jaar, 
mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en 
nicht 

Anna Hubertina 
Moonen 

echtgenote van 

Ernest Jozef Spaetgens 

Schimmert: E.J. Spaetgens 
Schimmert: H. Spaetgens 

M. Spaetgens-Houwers 
Daisy, Audry 

Nuth: Ph. Knubben-Spaetgens 
B. Knubben 
Schinnen: L. Spaetgens 

M. Spaetgens-Spronk 
Iris, Kizzy 
Familie Moonen 
Familie Spaetgens 

6333 CL Schimmert, 5 oktober 1981 
Dr. Hermansstraat 7 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za¬ 
terdag 10 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk 
van de H. Remigius te Schimmert, waarna begrafe¬ 
nis op het r.k. kerkhof aldaar. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde 
kerk. 

De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka¬ 
pel Timmermans, Volderstraat 22, Meerssen. 

Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet, 
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur. 

Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving 
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou- 


Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is hedefl 
onverwacht van ons heengegaan, in de leeftijd 
74 jaar, voorzien van de sacramenten der zi e * 
onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder, 
en overgrootmoeder, schoonzus, tante en ni cm 

Hubertina Hensseh 

echtgenote van wijlen 

Hein Steinschuld 

Wij bevelen de ziel van de overledene in uw & 
den aan. 

De diepbedroefde familie: 
Bocholtz: J.M. Lones-Steinschuld 
J. Lones en kinderen 
Bocholtz: L. Bartholomé-Steinschuld 
J. Bartholomê 
kinderen en verloofde 
Bocholtz: M. Vincken-Steinschuld 
J. Vincken 

kinderen, kleinkind en verlo° 
Bocholtz: F. Honnoff-Steinschuld 
A. Honnoff en kinderen 
Fam. Henssen 
Fam. Steinschuld 

Bocholtz, 6 oktober 1981 
Corr.adres: Begoniastraat 18, 

6351 BW Bocholtz 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de b e 
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktobef, 
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobiq 
Meerdere te Bocholtz. I 


Bijeenkomst in de kerk. J 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven 
geen condoleren. , 

De h. rozenkrans wordt vrijdag 9 oktober om 1 
uur gebeden in voornoemde kerk. 

De overledene ligt opgebaard bij de eerwaarde 
ters, Schoolstraat 30, Bocholtz. 

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvang® 11 ” 
lieven deze annonce als zodanig te beschouw^ 1 De plechtige eerste jaardienst voor onze onvergete¬ 
lijke zoon en broer 

JanMoberts 

zal gehouden worden op zaterdag U0 oktober a.s. 
om 19.00 uur in de parochiekerk van Sint-Cornelius 
te Heerlerheide. 

Familie Moberts 

Heerlerheide, oktober 1981 


OVERLEDEN 


t Joseph Coenen, echtgenoot van Ida Jan 1 
oud 81 jaar. Brachterzijde 22, 6112 AW St.-J 
De eucharistieviering zal plaatshebben, zaterd^ 
oktober as. om 11.00 uur in de parochiekerk V 
H. Judocus te St.-Joost. Geen condoleren. 

t Jan Hennissen, echtgenoot van Clara van v 
oud 61 jaar. Dorpstraat 14, 6095 AH Baexed 1 ; 
eucharistieviering zal plaatshebben, dondefd' 
oktober as. om 10.30 uur in de kerk van de 
hannes de Dooper te Baexem. Schriftelijk coh 
ren vanaf 10.30 uur in de kerk. 
ieu u's uit de provincie, reportage Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 19 


ttmburgs dagblad!) 


Jo Creemers: 9 Wildgroei maakt ons kapot ... 


Jo Creemers: „Overheid voert verkeerd beleid.’ 


door (lino tomadesso mers, aan het hoofd van een tief op tien lespersonenauto’s, één[ 

MAASTRICHT - Het gaat de ? er S rootste rijscholen in ^fktTS^rfta ™n° ri^?hU 
rijschoolhouders in Limburg Limburg, neemt geen blad „Maar”, zegt Jo Creemers, ..het gaat 
niet (al te) best. Het aantal voor t ' e mond. „ue wildgroei me n j et s j e cht. Nog niet. Ik ver- 
cursisten neemt niet alleen af maa *H een hoop gezonde scho- wacht wel dat het ook voor mij min¬ 
maar is bovendien aan een * en * 4a P°L P e spoeling is erg der zal gaan worden. Niet alleen om- 

oDvallende verschuiving on- dun ffeworden door een, naar dat er minder geld is onder vooral 
«pvaiienae verscnuiving on .. men ; n „ foutief svsteem de Jongere mensen en dus minder 
derhevig. De animo voor mo- miJ Iouuei sysieem behoefte aan een rijbewijs voor au 

torrijbewijzen wordt name- van opleiding waardoor te tQ , g maar tevens ook door een ver . 
lijk groter. De rijschoolhou- sne ^ veel instructeurs er sc herpte concrrentie die de grenzen 
der die niet tijdig op deze ver- f en rijschool op na konden van het toelaatbare overschreen 
anHprimr h^pfi inwsnppiH rP . houden. Nu probeert de een heeft.” 

ffistreert met lede ogen een de ander klanten af te snoe- Creemers noemt de bestaande insti- 
gisireert mei ieae ogen een wp 7 ittpn wwunn in ppü tuten die opleiden tot rij-instructeur 

bepaald aantal „onbezette” pen. We zitten gewoon in een klaarmaakmac hines Hij voegt er 

lesuren. verKeera scnuiije. aan toe; t g r worden wel eens in- 

Doch méér nog dan door con- structeurs de weg opgespoten die 

junctuur-gevoeligheid, wordt Creemers die voor het lidmaat- zélfs de verplichte stage met gelo- 

schap van de Bovag bedankte („Die pen hebben. Dit fenomeen is, vol- 
e orancne geiroiren ^aoor bond doet niks voor ons”), heeft in gens deze Maastrichtse rijschool- 
de gevolgen van het vrijwel totaal acht instructrices en instruc- houder, „het hoofdfacet van een 
onbeschermd-zijn. Jo Cree- teurs in dienst. Zijn personeel is ac- steeds moeilijker wordende situa- 
—M ^ — ^ —— ammmmmtm tie”. En dus niet de crisistijd waarin 

we momenteel leven. 

-g • • • Creemers: „Vroeger diende je min- 

«ch /J -0- A jcv -m -m -ms* " stens drie jaren een rijbewijs te be- 

UU UUJUl UUS Uil ll zitten, alvorens je in aanmerking 

X 1 \J kon komen voor verkrijging van 

bevoegdheid om rij-onderricht te 
geven. Tegenwoordig worden jon- 

U gens van negentien jaar met een in- 

■ B B 1 structeurbewijs in hun zak de weg 

^ B*«m I “Wr opgestampt. Het aantal instruc- 

BB B V B B BB BB BB ^-B ^~B B teurs en rijschoolhouders, is dus 

JB I 1 BB WM_ rn B ■ B Bi erg groot geworden. Onder hen: 

^ «Bk huisvrouwen die hun vrije tijd lu- 

C J cratief willen vullen en huisvaders 

die uit hun nieuwe auto enkele gul¬ 
dens willen terugverdienen. Geen 
1 TB wonder, dat het slecht begint te 

■ B B gaan in onze bedrijfstak. Er is een 

B 7 " /T| W TT tijd geweest waarin via adverten- 

ï H BA m/ • B B ■■ B B B ties kandidaten voor rij-instruc- 

I ■ flm 1 ^ W m y B Iflf II teurs werden opgeroepen. Die heb- 

W ben zich dan OQk gemeld Toen ze 

eenmaal de vereiste papieren in 
hun bezit hadden, begonnen de 
meesten een rijschool. Nu komt er 

sen waren gebelgd door de brief „Deze brief van de bisschop doet e ? n aan tal bijna of in het geheel 
van de bisschop en wilden zelfs ac- pijn omdat men er een afkeuring in n * e t aan bod en is verplicht een ne- 
ties ondernemen. Zij willen in elk kan proeven van het werk wat wij, venberoep te zoeken. Dit is vooral 
geval dat de school wordt voortge- dekens, in deze streek verzetten”, bet geval in de Heerlense en Sit- 
zet”, aldus pater Moonen. zegt deken P. Jochems. tardse regio. Er zijn er ook die on¬ 

der de prijs gaan. Maar of goed- 

- 7 —“———————- koop ook beterkoop is, waag ik te 

_ (ADVERTENTIE) _._ betwijfelen...” 

1 _ A Ter oriëntatie: maximaal mag er per 

Êj I* lesuur ruim éénenveertig gulden 

plHyESKffij' Êr w uw worden gevraagd. Onder dit bedrag 

BteSfflwAL /UI I A 11/ T Heerlerwee 134 is de P n j s door het minist erie van 

# Jrm V^Sdlaï economische zaken „vrij” gelaten. 

I Creemers: „Er zijn rijschoolhouders 

^ yf \0 die zeggen: ik krijg geen mensen 

K w ^/ Ir TIF7F WFFK* meer. Waarom rijden die dan zonder 

_Jl jl_ uHilJMh vv ilEjIV. naamsaanduiding in hun auto door 

A' —/\ modieuze blouse met de stad? Omdat ze zwart willen 

7 f \ ingeweven lurex streepje. werken. Ik kan niks zwart doen. 

[ \ , , , Van mijn school moeten negen ge- 

I ■*/ 1 \ kleuren o.a.. zinnen leven. Afgelopen jaar heb ik 

\ l v \ marine — kobalt — meer dan honderdvijfentwintig dui- 

/\ \ lichtgrijs - groen etc. zend gulden sociale lasten en pre- 

\ ■" / \ \ , ,, . „ mie AOW betaald, de BTW nog niet 

, / ) maat 36 t/m 46 meegerekend.” 

\ _ ) \ zy / Cf Als er niet wordt ingegrepen, voor- 

\. tJ •"" z ’ e ^ Creemers een verdere ontta- 

/TVyrf [ f\ X / keling van het beroep van rij- 

' V \A Bijpassende pantalons en schoolhouder. Creemers: „Wanneer 

r I ' knickerbockers in alle de overheid een verkeerd beleid 

I I \! |\ modische kleuren en blijft doorvoeren, zal ons vak de- 

\ ' I materialen zoals: flannel- graderen tot een bijverdienste. 

? i II stretch-corduroy of zuiver Dan bestaan over enkele jaren wei- 

VANAVOND-KOOPAVOND scheerwol. beroeps-rijschoolhouders 

l \ \ U . meer. Met alle gevolgen vandien...” 


mers, aan het hoofd van een 
der grootste rijscholen in 
Limburg, neemt geen blad 
voor de mond: „De wildgroei 
maakt een hoop gezonde scho¬ 
len kapot. De spoeling is erg 
dun geworden door een, naar 
mijn mening, foutief systeem 
van opleiding waardoor te 
snel te veel instructeurs er 
een rijschool op na konden 
houden. Nu probeert de een 
de ander klanten af te snoe¬ 
pen. We zitten gewoon in een 
verkeerd schuitje.” 

Creemers, die voor het lidmaat¬ 
schap van de Bovag bedankte („Die 
bond doet niks voor ons”), heeft in 
totaal acht instructrices en instruc¬ 
teurs in dienst. Zijn personeel is ac- 


ï 


door martin huppertz 

RLEN - Bisschop J.M. 
en van Roermond heeft er 
veto over uitgesproken, 
de vijf dekens in de 
telijke Mijnstreek zijn 
van plan de half septem- 
Sestarte, twee jaar duren- 
kürsus aan de nieuwe Pas¬ 
te School gewoon te laten 
frgaan. „De start is nu ge- 
®n en wij geloven dat deze 
bis een goede zaak is”, 
deken P. Jochems van 
Hen. En coördinator P. 
, der Bruggen, oud-deken 
Roermond en oud-rector 
C*het Heerlense ziekenhuis, 
*t: „Wij zullen deze kursus 
iMzetten, met of zonder 
e hn van de dekens”. 


i 


kirale kursussen, bedoeld voor 
i^r s en die op enigerlei wijze be- 
ijjpaam zijn in het parochiewerk, 
t Mets nieuws in Nederland. Op 
k °genblik worden op dertien 
i^sen in Nederland dergelijke 
Mssen gehouden. Het was wel 
hieuw initiatief voor het bisdom 
OjjMond toen vijf dekens in de 
olijke Mijnstreek begin septem- 
de start van een Pastorale 
in de Oostelijke Mijnstreek 


I 


*°ndigden. Een kursus voor le- 
l’ die behulpzaam willen zijn bij 
Werk in de parochie, maar zich 
'o e j Mnig op die taak voorbereid 
^ hn en graag wat meer kennis en 
^digheid zouden willen verkrij- 

V 

f^ hebben er voora f lang over ge- 
iti Het leek ons een erg zinvol 


„Wij hebben gemeend als dekens 
binnen de plaatselijke geloofsge¬ 
meenschappen de verantwoording 
voor de oprichting van deze Pasto¬ 
rale School te moeten nemen. Wij 
hebben de bisschop pas in kennis 
gesteld van de start van deze kur¬ 
sus, toen alles definitief geregeld 
was. Wanneer u vraagt: is dat met 
opzet gebeurd, dan moet ik zeggen: 
„Ja”. Maar het is niet uit balorig¬ 
heid gebeurd, maar omdat wij von¬ 
den dat wij in deze een eigen taak 
en verantwoordelijkheid hadden”, 
zegt deken Jochems. 

Op 1 september werd het bisdom 
van de start van de kursus in kennis 
gesteld. Een week daarna verscheen 
een bericht in de kranten. 14 sep¬ 
tember werd de eerste kursusavond 
gegeven. 43 kursisten uit 27 paro¬ 
chies kwamen op die eerste avond 
in het Missionair Centrum in de 
Gasthuisstraat in Heerlen bijeen. 
Pater Moonen, voorzitter van de 

stuurgroep Pastorale School: „Het 
was een hoopgevend en inspirerend 
begin. Dat hadden we lang niet 
meer meegemaakt dat een groep zo 
enthousiast was voor meewerken in 
de kerk”. 

Op 17 september echter kwam bis¬ 
schop Gijsen naar Heerlen voor een 
onderhoud met de vijf dekens, die 
het project onder hun hoede hadden 
genomen. Toen al liet hij zich zeer 
kritisch over het initiatief uit. Enke¬ 
le dagen later kregen alle priesters 
in de Oostelijke Mijnstreek een bis¬ 
schoppelijk schrijven in de bus, 
waarin de Pastorale School Mijn¬ 
streek in de scherpste bewoordin¬ 
gen werd veroordeeld. 


’Brief van bisschop doet ons pijn ’ 

Pastorale School g aat 
oor ondanks verbod 


ties ondernemen. Zij willen in elk kan proeven van het werk wat wij. 


geval dat de school wordt voortge 
zet”, aldus pater Moonen. 


dekens, in deze streek verzetten”, 
zegt deken P. Jochems. ! 


(ADVERTENTIE) 


Heerlerweg 134 
Voerendaal 


DEZE WEEK: 

modieuze blouse met 
ingeweven lurex streepje. 

kleuren o.a.: 
marine - kobalt - 
lichtgrijs - groen etc. 

maat 36 t/m 46 


59,- 


VANAVOND - KOOPAVOND 

\ 1_ 1/ 


Bijpassende pantalons en 
knickerbockers in alle 
modische kleuren en 
materialen zoals: flannel - 
stretch - corduroy of zuiver 
scheerwol. 


IS 


uci leeft. unt> een erg ziiivui 
i* omdat wij van mening zijn, 


Docenten 


ij '«ei urnuai wij van mening zijn, 
de taak van de leek binnen het 
^ ehiewerk in de toekomst nog 
^Melangrijker gaat worden”, zegt 
ijt) . P- Jochems, mede namens 
Vl er andere collega’s. 


(ADVERTENTIE) 


BERBER 


Bij onze laatste inkoop in het oos¬ 
ten hebben wij de gehele produk- 
tie gekocht van een tapijtenkno- 
Perij waar met veel liefde voor het 
vak prachtige hooggewaardeeej 
de berbers worden gemaakt. (■ 
2e liggen nu in 100 uitvoeringen) 
en maten in onze berber-spe- 
ciaalzaak te zien. 

De prijs door eigen import is het 
gunstigste in heel Limburg. 

Enkele voorbeelden: ^ 


69 ,- 


Berbertapijt 
80 x 60 cm 


Berbertapijt 

200 x 140 cm dcfO»“ 
Berbertapijt 

300 x 200 cm 840," 


De kritiek van de bisschop richt 
zich vooral tegen de inhoud van de 
kursus en tegen de docenten, die de 
lessen verzorgen. Maar ook het feit 
dat het bisdom pas achteraf in ken¬ 
nis werd gesteld en dat de kursus 
mogelijk een doorkruising van 
plannen van het bisdom betekent, 
wordt in de brief aangehaald. 

Citaten: „Onder de docenten zijn er 
- zoals uit hun uitlatingen en hun 
opstelling in het recente verleden 
duidelijk is - die zo kritisch, om niet 
te zeggen negatief, staan ten opzich¬ 
te van het denken en streven van de 
universele kerk, dat zij niet als be¬ 
trouwbare gidsen voor „helpers in 
het pastoraal” beschouwd kunnen 
worden”. 

Bisschop Gijsen roept de priesters 
in de Oostelijke Mijnstreek op geen 
parochianen aan te raden de school 
te bezoeken en hen die reeds als cur¬ 
sist hebben ingeschreven op de 
hoogte te stellen van de bisschoppe¬ 
lijke afwijzing. Bisschop Gijsen ver¬ 
wijst naar andere opleidingen, die 
door het bisdom worden verzorgd. 


Oorlogsmuseum met ontmanteling bedreigd 

Overloon verklaart 
Den Haag de oorlog 


Voortzetter» 
W WW 


p^wBpeclaalzjiBk, Mgr. Lebouillestraat 3 


Op de maandag jl. gehouden kur¬ 
susavond waren echter alle 43 in¬ 
geschreven kursisten weer present, 
alhoewel zij een week eerder op de 
hoogte waren gesteld van het „ve¬ 
to” van bisschop Gijsen. „De men- 


door jan van lieshout 

OVERLOON - Overloon heeft 
Den Haag de oorlog ver¬ 
klaard. De stichting, die in 
Overloon het nationaal oor- 
logs- en verzetsmuseum ex¬ 
ploiteert, neemt het niet dat 
de staatssecretaris van CRM 
op grond van een „kleine¬ 
rend” advies van de Rijks¬ 
commissie voor de Musea 
weigert subsidies voor de 
noodzukelijke nieuwbouw en 
verdere exploitatie van het 
museum, dat tot dusver self¬ 
supporting was, te verlenen. 

De rijkscommissie vindt dat het 
museum „onvoldoende niveau” 
heeft en slechts als een „toeristische 
attractie” is aan te merken. Daarop 
inhakend vroeg de staatssecretaris 
van CRM zich bij brief van 2 juli af 
of het authentieke materiaal, dat in 
Overloon is tentoongesteld niet be¬ 
ter in andere, jongere musea in Am¬ 
sterdam, Den Haag en Leiden zou 
kunnen worden ondergebracht en 


of Overloon niet beter tot een lokaal 
museum zou kunnen worden terug¬ 
gebracht ter herinnering aan de 
slag, die er in september-oktober 
1944 werd gestreden. 

De presentatie van een boek over 
die slag bij Overloon - „Slag in de 
schaduw” van dr. N.K.C.A. In ’t 
Veld en mr. A. Korthals Altes - 
greep ex-Tweedekamer voorzitter 
mr. Frans Jozef van Thiel als voor¬ 
zitter van de Stichting Nederlands 
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmu¬ 
seum aan om tegen die beoogde de¬ 
valuatie en ontmanteling zwaar af¬ 
weergeschut in stelling te brengen. 
„Als oud-minister van maatschap¬ 
pelijk werk zou ik er begrip voor 
kunnen opbrengen dat de staatsse¬ 
cretaris van CRM de subsidieaan¬ 
vrage zou hebben afgewezen om¬ 
dat het hem aan middelen ont¬ 
breekt, evenwel niet op gronden 
die hij nu heeft gegeven en welke 
als kleinerend worden ervaren”. 

Mr. F.J. van Thiel onderkende on¬ 
volkomenheden, die evenwel in de 
nieuwbouw zullen worden geëlimi¬ 
neerd. Dat de staatssecretaris tornt 
aan de nationale status van het mu¬ 
seum is volgens hem in strijd met 


Dronken chauffeur 
drie keer „gepakt” 


GENNEP - De politie 
van Gennep heeft giste¬ 
ren een 48-jartge inwo¬ 
ner van Cuyk aange¬ 
houden die het heeft 
klaargespeeld om in 
een tijdsbestek van 
nauwelijks tien uren tot 
driemaal toe een pro¬ 
cesverbaal aan de 
broek te krijgen voor 
het rijden onder in¬ 
vloed. 

Dinsdagnacht rond 
twee uur kreeg de man 


in zijn woonplaats een 
rijverbod toen hij dron¬ 
ken achter het stuur zat 
en ai rijdend een andere 
wagen had geramd. 

rt 

Gistermorgen reed de 
Cuykenaar rond half 
tien naar Duitsland, 

Maar na enkeie kilome¬ 
ters hield de Duitse po¬ 
litie hem aan: hij kreeg 
een proces-verbaai als¬ 
mede het verbod om 


verder te rijden. Dit laat-* 
ste lapte hij aan zijn,, 
laars. Hij reed terug? 
naar Limburg waar hij* 
In Ottersum opnieuw* 
werd aangehouden.' 
Weer onder invloed. J 
Daarop werd hij In het) 
politiebureau van Gen-* 
nep „ter ontnuchtering*** 
opgesloten. Nadien 
bleek ook dat de auto’ 
waarin hij reed niet was J 
verzekerd. De wagen is* 
nu in beslag genomen. / 


-v ■■***■ 


■Jt 


- » 'Jllll 


I w. t 
.. Directeur benoemd 
voor instituut 
bestuurskunde 


MAASTRICHT - Drs. W. Franssen 
(36) uit Geldrop is benoemd tot di¬ 
recteur bij het Europees Instituut 
voor Bestuurskunde te Maastricht. 

Hij beheert binnen de internatio¬ 
naal samengestelde directie de 
portefeuille organisatorische en fi¬ 
nanciële zaken. 

De uit het Limburgse Reuver af¬ 
komstige drs. Franssen studeerde 
bestuurssociologie en economie in 
Nijmegen, Antwerpen en Eindho¬ 
ven en is tot zijn benoeming werk¬ 
zaam bij het directoraat-generaal 
voor hoger onderwijs en weten¬ 
schappelijk onderzoek bij het mi¬ 
nisterie van onderwijs en weten¬ 
schappen in Den Haag. 

Het Europees Instituut voor be¬ 
stuurskunde werd op 23 maart van 
dit jaar officieel geïnaugureerd door 
premier Van Agt ter gelegenheid 
van de Europese Top. Het is reeds 
begonnen met wetenschappelijk on¬ 
derzoek inzake bestuursproblemen. 

Voorzitter van het bestuur is oud- 
premier mr. B. Biesheuvel. 


(ADVERTENTIE) 


Meubeltip 

van de maand oktober ^ 


eerder in de Kamer gedane uitspra¬ 
ken. Toen in 1967 de barakken in 
het kamp Amersfoort werden afge¬ 
broken en de kamerleden Schakel 
en Walburg voorstelden om er een 
nationaal oorlogs- en verzetsmu¬ 
seum van te maken, stelde minister¬ 
president De Jong dat er reeds zo’n 
museum existeerde onder auspiciën 
van oorlogs- en verzetsorganisaties. 
Zo kregen in het museum monu¬ 
menten van die stichtingen een 
plaats. Per jaar trekt Overloon meer 
dan tweehonderdduizend bezoe¬ 
kers. Binnenkort hoopt men de vijf¬ 
miljoenste bezoeker te begroeten. 

De gebouwen die in de jaren veer¬ 
tig werden gebouwd, zijn dringend 
aan vervanging toe. Bovendien 
vertoont de nieuwbouw uit de ja¬ 
ren zestig gebreken. Daarom be¬ 
sloot het stichtingsbestuur tot re¬ 
novatie en nieuwbouw. Reeds voor 
een bedrag van 1,8 miljoen werden 
subsidies toegezegd. Ook zijn er ei¬ 
gen middelen maar om niet alle re¬ 
serves te hoeven aanspreken werd 
ook CRM aangeklampt. Alleen de 
beveiliging tegen brand en inbraak 
is de staatssecretaris bereid te sub¬ 
sidiëren. Voor het overige verwijst 
hij naar provincie en gemeente. De WOONKULTUUR meubeltip is 
het volledig massief eiken dressoir 
van 2.64 x 1.24 x 0.55 m, uitgevoerd 
in geloogd Slavonisch eikenhout: tot 
zelfs de legplanken toe. 

Een stijlvol en perfekt gemaakt 
Woonkultuur-meubel voor 

f 3.585,- 

woonkulfcuur üüs 

lutcndool 

Autobaan Heerlen-Antwerpen, afslag Zutendaal 

Elke donderdagavond, 
de KOOPGUNSTIGE 
Woonkultuur-avond, open tot 21 u. 

Dorpsstraat 2-4, B-3601 Zutendaal. Recht 
tegenover de kerk. Dagelijks open van 
10 tot 19 u . zaterdag en zondag van 10 
tot 18 u., woensdag gesloten. Leverlng 
zonder kosten naar Nederland, inklusiet 
BTW. Geen grenskosten. 


Van Kenienade 
slaat eerste 
paal voor RL 

MAASTRICHT - Op 31 oktober zal 
minister van onderwijs drs. Jbs 
van Kemenade vermoedelijk de 
eerste paal komen slaan voor de 
eerste nieuwbouw van de Rijksu¬ 
niversiteit Limburg op het terrein 
Randwyck in Maastricht. 

Het gebouw, dat een vloeroppervlak 
van ruim 5000 vierkante meter 
krijgt, zal worden gebruikt als tran¬ 
sitorium, dat wil zeggen dat er 
achtereenvolgens diverse afdelin¬ 
gen van de universiteit in zullen en 
worden gehuisvest. Over enige tijd 
zal een tweede, ongeveer even groot 
gebouw worden neergezet. 

Het eerste gedeelte zal worden uit¬ 
gevoerd door de firma Marcel Muy- 
ris die het werk heeft aangenomën 
voor ongeveer acht miljoen gulden. 

Honde-ogen 

gaven 

richting aan i 

SITTARD - De politie in Sittardf 
heeft een automobilist op de' 
bon geslingerd wegens het voe-y 
ren van „verwarringstichtende^ 
verlichting”. De man had op de* 
hoedeplank van zijn auto alsj 
mascotte een speelgoedhondje, 
gemonteerd met lichtgevende^ 
ogen. Al naar gelang de richting* 
die de bestuurder koos lichtte/ 
het linker- of rechteroogje op.} 
Twee fietsers waren zo door dej 
mascotte geboeid dat ze pardoes/ 
tegen elkaar reden. é 


i 

Drugsdealer \ 
aangehouden j 

VENLO - De politie in Venlo heeft 
gisteren in de Adelborstenstraat iéi 
de wijk Genooi een 34-jarige drug¬ 
dealer uit Venlo aangehouden die iri 
deze wijk bezig was met de verkop) 
van heroïne. Bij zijn aanhoudinte 
had de man nog tien gram heroïit? 
in zijn bezit, terwijl bij huiszoekirfe 
nog eens 32 gram heroïne werd ge¬ 
vonden. De in beslag genome*! 
drugs hadden een waarde van onge¬ 
veer 25 mille. 'i 

f 

* 

Weer brief van * 
Nu of Nooit 

DEN HAAG - De voorzitter van Nu 
of Nooit, Piet Koot in Hoensbroek, 
heeft zich opnieuw tot de ministér 
van binnenlandse zaken en tot de 
Tweede Kamer gewend over ge 
eventuele benoeming van ir. Vrij¬ 
burg te Den Haag tot lid van ie 
back pay -commissie. In de brief 
staat dat nooit is gezegd dat p. 
Vrijburg NSB’er is geweest, magr 
dat er geruchten over gaan en dat 
daarom om een officieel onderzoek 
is gevraagd. 

* 

Nu of Nooit vindt dat met de benoe¬ 
ming van ir. Vrijburg op zijn minkt 
moet worden gewacht tot het resul¬ 
taat van het gevraagde onderzoek 
bekend is. „Wij hebben gemerkt dat 
een kleine groep van Indische elite 
in Den Haag gepoogd heeft om eén 
officieel onderzoek naar het voor¬ 
oorlogse verleden van de heer Vrij¬ 
burg te verhinderen door plotseliag 
met zogenaamde goede conduite 
staten voor de dag te komen”. 

'Limburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagirr 


Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in 
het De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van 
het h. sacrament der zieken, van ons heengegaan in 
de leeftijd van 77 jaar, onze mniggeliefde moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zus, 
schoonzus, tante en nicht 

Josephina Godschalk 

echtgenote van wijlen 

Johan Donners 

Wij bevelen de ziel van de overledene in uw gebe¬ 
den aan. 


De diepbedroefde familie: 
Bochoitz: M. Donners 
Bocholtz: A. Donners 

G. Donners-Zinken 
Bocholtz: M. Dumont-Donners 
P. Dumont 

Bocholtz: G. Drity-Donners 
P. Drity 

Bocholtz: A. Donners 

K. Donners-Heijljens 
Bocholtz: L. Donners 

M. Donners-Janssen 
Bocholtz: H. Donners 

E. Donners-Collaert 
Bocholtz: E. Rademakers-Donners 

F. Rademakers 
Bocholtz: J. Donners 

L. Donners-Collaert 
Bocholtz: F. Odekerken-Donners 

J. Odekerken. 
en al haar klein- en 
achterkleinkinderen 
Familie Donners 
Familie Godschalk 

Bochoitz. 7-10-1981 
Correspondentieadres: 

Pr Hendrikstraat 15, 6351 CW Bocholtz. 

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra¬ 
fenis. zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober 1981 
om 13.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus 
de Meerdere te Bocholtz. Bijeenkomst in de kerk. 
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

De h. rozenkrans wordt vrijdag 9 oktober om 18.45 
uur gebeden in voornoemde kerk. 

De overledene ligt opgebaard bij de eerw. zusters 
Schoolstraat 30 Bocholtz. 

Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge¬ 
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. 


Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat 
hij voor ons is geweest, berichten wij dat God he¬ 
den tot Zich genomen heeft, mijn geliefde echtge¬ 
noot, mijn zorgzame vader, zoon, broer, schoon¬ 
broer. oom en neef 

Leon Kozak 

echtgenoot van 

Anna Louise Vallen 

In de leeftijd van 58 jaar. 

Brunssum: A.L. Kozak-Vallen 
en Leon 
Familie Kozak 
Familie Vallen 

6442 XB Brunssum, 7 oktober 1981 
Bongardstraat 7 

De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden 
< x op maandag 12 oktober as. om 10.30 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. Jozef te Egge-Brunssum waarna 

*de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar, 
tv 

^Bijeenkomst in de kerk. 

Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er 
geen condoleren. 

De overledene wordt bijzonder herdacht in de 
avondmis van zaterdag 10 oktober as. om 19.00 uur 
in voornoemde parochiekerk. 

De dierbare is opgebaard in de rouwkapel van het 
St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, gelegenheid 
tot afscheid nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. 


Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij¬ 
den van 

Francesco Kirsch 


Bestuur Motorcross Club Stein 

Stem, 6 oktober 1981 

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 9 oktober 1981 
om 14.00 uur vanuit de St.-Servaaskerk (ingang tus¬ 
sen de kerken) te Maastricht. 


Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne¬ 
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe¬ 
nis van onze moeder, schoonmoeder en oma 

Anna Catharina 
V aassen-Pepels 

, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Stem. oktober 1981 
Barbarinieplem 3 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden 
op zondag 11 oktober as. om 9.00 uur in de St.-Mar- 
tuniskerk te Stein. 


Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne¬ 
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe¬ 
nis van mijn lieve man, schoonvader, opa, broer, 
zwager, oom en neef 

Toon Ariëns 

echtegenoot van 

Agnes Voorjans 

betuigen wij u onze oprechte dank. Een extra 
woord van dank aan doktoren en verplegend perso¬ 
neel van verpleegkliniek en ziekenhuis te Heerlen. 

A. Ariëns 

Familie Ariëns 

kinderen en kleinkinderen 

Heerlen, oktober 1981 

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden 
op zondag 11 oktober as. om 11.00 uur in de paro- 
. chiekerk van de H. Geest, Kasteellaan te Heerlen. 


De plechtige eerste jaardienst van onze vader, opa 
en overgrootvader 

Jacobus Dekkers 

zal plaatshebben op zaterdag 10 oktober a.s. om 
.19.00 uur in de parochiekerk H. Maria Goretti te 
Nulland-Kerkrade. 

Familie C. Szejna-Dekkers 
Familie Dekkers 
Familie Kruyen 


Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te 
bedanken voor de vele blijken van medeleven die 
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be¬ 
grafenis van 

Maria Elisabeth 
Emonts 


betuigen wij onze oprechte dank, vooral aan het 
verplegend personeel. 

Familie Emonts 


De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden 
op zondag 11 oktober a.s. om 11.00 uur in de kerk 
van St.-Joseph te Heerlerbaan. 


In plaats van kaarten 


Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te 
bedanken voor het medeleven ondervonden tijdens 
het overlijden en de crematie van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, oom, neef 
en vriend 

Antek Zasada 

betuigen wij u hierdoor onze oprechte dank. 

Mevr. Zasada-Gorka 
Kinderen en kleinkinderen 

Hoensbroek, oktober 1981 
Prof. Lorentzstraat 42 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden 
op zondag 11 oktober a.s. om 11.15 uur in de paro¬ 
chiekerk van de H. Jozef te Waubach. 


Voor uw deelneming en medeleven ons betoond bij 
het plotseling overlijden en de begrafenis van mijn 
inniggeliefde echtgenoot, onze dierbare en zorgza¬ 
me vader, zoon en schoonzoon 


Jean Kools 


danken wij u allen hartelijk. 

Liely Kools-Moonen 
Robert en Hub 

6301 AV Sibbe Valkeburg, oktober 1981 
Sibber Kerkstraat 85 

De plechtige zeswekendienst zal gehouden w r orden 
as. zondag 11 oktober om 10.00 uur in de parochie¬ 
kerk van de H. Roza te Sibbe. 


De plechtige eerste jaardienst van onze lieve vader 
en grootvader 

Louis Hanneman 

tevens jaardienst voor zijn echtgenote 

Wilhelmina Wacker 

zal plaatshebben op zondag 11 oktober om 11.00 
uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Ka- 
kert-Schaesberg. 

Familie J. Lousberg-Hanneman 


De plechtige eerste jaardienst voor mijn onvergefe¬ 
lijke echtgenote, onze moeder, schoonmoeder en 

Elisabeth 

Greven-Brandt 

zal gehouden worden op zaterdag 10 oktober as. om 
19.00 uur in de Blijde Boodschapkerk te Kerkrade 
Rolduckerveld. 

J. Greven 

kinderen en kleinkinderen 


De plechtige eerste jaardienst voor mijn onvergefe¬ 
lijke echtgenoot en vader 

Karei Le Noble 

zal gehouden worden op zaterdag 10 oktober 1981 
om 19.00 uur in de parochiekerk St.-Franciscus van 
Assisië, Laanderstraat Heerlen. 


Th. Le Noble-Vranken 
en kinderen 


Heerlen, oktober 1981 


De plechtige eerste jaardienst voor onze onvergete¬ 
lijke moeder 

Jeanne 

Gij sen-Hermans 

zal plaatshebben op zaterdag 10 oktober a.s. om 
19.00 uur in de parochiekerk van Maria Hulp der 
Christenen te Nieuwenhagen. 


Jim en John Gijsen 


Hobart, Tasmanië, oktober 1981 


Op 10 oktober is het een jaar geleden dat wij af¬ 
scheid moesten nemen van hem die ons zo dierbaar 
was, mijn onvergetelijke man, onze goede en zorg¬ 
zame vader 


Rinus Drabbe 


Nog steeds is het moeilijk zijn heengaan en de leeg¬ 
te die hij achterliet te accepteren, iedere dag is hij 
nog in onze gedachten. 

De plechtige eerste jaardienst zal gehouden worden 
op zaterdagavond 10 oktober in de kerk van de H. 
Don Bosco te Lauradorp. 

G. Drabbe-Speth 
Lily en José 


Waubach, oktober 1981. 


Bij beschikking van de ar¬ 
rondissementsrechtbank 
te Maastricht d.d. 3 sep¬ 
tember 1981 is mejuffrouw 
Charlotte Gertruda Ca¬ 
tharina Morloe, voorheen 


de Brunssummerstraat nr. 
9, thans wonende te Nieu¬ 
wenhagen aan de Hoog¬ 
straat nr. 112, onder cura¬ 
tele gesteld, met benoe¬ 
ming van mr. Hubert Leon 
Guillaume Louis Marie 
Joosten, kandidaat-notaris 
wonende te Voerendaal 
aan de Molebeekstraat nr. 
17 tot curator en Theo Jean 
Hubert Marie Laenen, toe¬ 
gevoegd kandidaat-deur- 
waarder, kantoorhouden- 
de te Maastricht aan de 
Hertogsingel nr. 91 A, tot' 
toeziend curator. 

Mr. Hermance Tomlow- 
Keppler 

Coriovallumstraat 5 

Heerlen 

procureur 


Voor 
vlotte 
zaken- 
vluchten 
n vorstelijk 
comfort 

met de 

PiperCheyenneli - 
het snelle 
vlaggeschip 
van de 

Aero-Limburg-vloot. 

' 'WV 


igjii 

lÊj 
kenmerk van de mocassin . 
het zachte bruine leer vormt 

Kleur bruin. Maten 36 


verl L ' e rer>—- 
kri J9b^°«e/ 

Efficiëntie in optima forma. 

Komfort met persoonlijk accent. 
Techniek op hoog niveau. 

Meer mogelijkheden - meer service. 
Charter all-in. 

Voor nadere informatie en dokumentatie 
kunt U bellen of schrijven naar: 

AERO-LIMBURG 

BUSINESS AIR CHARTER B.V. 
Rijksweg 14 6235 NT Ulestraten 
Telefoon 04402-6565 Telex 56450 ALBAC-NL 


Heerlen : Saroleastraat 38 -- winkelcentrum Het Loon 
Geleen : Gravenhof 4 


De curatrice in het faillis¬ 
sement van Dirk Willem 
Marie van Dodewaard, 

Gulikstraat 13, Munsterge- 
leen, deelt mede dat net 
faillissement is geëindigd 
door het verbindend wor¬ 
den van de enige uitde-1 
lingslijst. 

Mr. M. van Beek- 

Zanders, 

curatrice, 

Merkelbeekerstraat 6, 
6441 KL Brunssum. 


Auto's en motoren 


Te k. BMW 520, type ’75, 
i.st.v. nieuw met nwe. mo¬ 
tor, rek.ter inz. tel. 045- 
319915. 


BMW 320, 6 nov. ’80, 12.000 
km, BMW 316, okt. 78, 
47.000 km, ƒ 13.900,-, BMW 
1802 touring, 74 ƒ4500,-, 
BMW 2500, 71 ƒ 1250,-, As- 
cona 1900 N, *78 ƒ7900,-, 
Passaat metall.blauw op 
gas, 77 f 6750-, Honda Ci- 
vic ’76, geel ƒ 4250-, Ka- 
dett, ’73, z. mooi ƒ 1900,-, 
Peugeot 304 75 ƒ 2900,-, 
Golf L, 74 oranje, Escort 
automaat, i.z.g.st. type 76, 
VW 1303 IN, 74, extra’s VW 
Kever. 72 ƒ 1400,-, Peu¬ 
geot 504 autom. 71 ƒ 85;,-. 
Gar. fin. inruil Bert Aretz, 
Barbarstr. 10 Palemig Hrl. 
Tel. 721268. _ 

SIMCA 100, bwj. 76, Lijn- 
denplein 1, Voerendaal. 


Te k. CADILLAC, bj. 48, 
i.g.st., 200D, bi.80, 200 D bj. 
79. Knops Slangen, Hei¬ 
berg 42, Amstenrade. 

Speciale aanb. KADETT 
1.3 N., bwj. ’81, 10.000 km, 
ƒ 13.900,-, garage G. Si- 
mons, Nieuwstr. 127, 
H’broek. 

Te k. CHEVROLET Cama- 
ro L.T., bwj. 75 automatic, 
gas, i.g.st. ƒ 3250,-, Vriehei- 
depark 101, Vrieheide, tel. 
045-215299, na 17.00 uur. 

Te k. MINI 1000, bwj. april 
77. Lindanusstr. 14a, Roer- 
mond, tel. 04750-33613. 

Te k. DATSUN Cheriw 
100a, bj. 74, prijs ƒ 1500. 
i Tel. 045-254461 


Te k. DATSUN 1200, bwj. 
72. Piusstr. 18. Kerkrade- 
W. tel. 045-415229. _ 

Te k. HONDA Accord, 
goudmetall, bwj. 79, 
km.st. 38.000, pr. ƒ 10.500,-. 
Tel. 045-423387. 

Te k. FORD Taunus 1600 S 
op gas, 76, Peugeot 504 GL 
79, mooie Ford Granada 
23Ö0 GL coupé autom. m. 
LPG. 76, Volvo 264 DL op 
gas 76. Inr. mog. Bern- 
hardstr. 12, Munsterge- 
leen, __ 

Te k. RENAULT 5 TL van 
part., bj. 78. km.st. 43.500, 

f oed onderh. Wijngaards- 
amp 82, Bom, tel. 04498- A Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie 


Bij vonnis der arrondisse¬ 
mentsrechtbank te Maas¬ 
tricht d.d. 1 oktober 1981 is 
in staat van faillissement 
verklaard Gold-Leather 
Holland B.V., kantoorhou- 


Limbrichterstraat 6, met 
benoeming van mr. 
G.M.C.J. Gemmeke-Van 
Delt tot rechter-commissa- 
ris en van ondergetekende 
tot curator. 

Mr. F.J.M. Spauwen, 
Walramstraat 20, 
Postbus 296, 

6130 AG Sittard 


Auto’s en motoren 


Te k. originele MINI coo- 
per 1300 cc. bj. 75, inci. 
magn. velgen. Oranjelaan 
260, Geleen. __ 

Te k. LADA 1200, 76, 
i.z.g.st., nw. banden en uit¬ 
laat. Pr. ƒ 2000,-, tel. 04495- 
1568. 


Onbekommerd sturen in een 
auto waar je op rekenen kunt. 
Een auto waarin je graag gezien 
wordt en die je weer voor je ple¬ 
zier staat te wassen. Dat is ’t 
leuke van een Lancer. En iets om 
over na te denken voor alle men¬ 
sen die in een andere auto rijden 
dan ze eigenlijk willen omdat ze 
denken dat het niet anders kan. 


De ekonomie van de Lancer is 


spreekwoordelijk. Del200 cc 
versies brengen u bij 90 km kon- 
stant voor elke liter 15,4 km ver. 
Dat is 6,5 I. per 100 km. (bij 120 
km/u 9,81. en in de stad 8,7 I. per 
100 km). Een grote beurt per 
20.000 km of eens per jaar is 
genoeg. En u hebt al zo’n royale 
vijfzitter voor f 15.745,-. Alle ruimte dus voor de plezie¬ 
rige kantjes. Z’n stilte, z’n luxe. 

Z’n haarscherpe sturen en z’n 
motor die eindeloos door blijft 
sjouwen. U zou er voor de aardig¬ 
heid eens een forse rit mee 
moeten maken. 

Met z’n vieren of vijven. En een 
pak bagage. Pas dan ontdek je 
dat autorijden nog fijn kan zijn, 
vandaag de dag. Wilt u ’t leuke 
van een Lancer wel eens mee¬ 
maken, dan bent u bij alle 
Mitsubishi dealers meer dan wel¬ 
kom. 


Imp. Hart Nibbrig & 
Greeve B.V. Sassenheim Prijs inkt B T.W. af Sassenheim 
Wijzigingen voorbehouden. 

Beek/Genhout Automo bielbed rijf N. Gelisse n. Hubertusstraat 49, tel. 04402 -10 54 

Heerlen A uto Kl eijnen, Passartweg 35a, tel. 045 -21 20 35 

Kerkrade Auto Kl e i j nen . Locht 193, tel. 045 - 4115 61 

Maastricht/Amby Auto bedr ijf Jacob. Bergerstraat 11-13-15, tel. 043 - 62 69 70 

Roermond Jabé Roermond B.V, Wilhelminalaan 5, tel. 04750 - 2 93 46 

Schinnen A utob edrijf W. Kees, Dorpsstraat 64, tel. 04493 -17 21 

Sittard Jabé Sittard B.V, Industriestaat 25, tel. 04490 -1 96 64 

Stramproy Automobielbedrijf Vanda B.V, Wilhelminastraat 29a, tel. 04956 -17 86 ■i" 


Donderdag 8 oktober 1981 # Pagina 21 

MÈxtimburgs dagblad ;» 


„Volmachten-race” is 
nauwelijks te stuiten 


door rob peters 

SITTARD - Volmachten, 
beter gezegd overdracht van 
het stemrecht, zorgen voor 
chaotische taferelen in alle 
Zuidlimburgse gemeenten. 
De enorme hausse in dit 
soort groene formulieren is 
te verklaren uit de gebeurte¬ 
nissen in 1978 toen bleek 
hoe gemakkelijk het was te 
marchanderen met stem¬ 
men van mensen die toch 
niet ter stembus zouden 
gaan. Bij de provinciale sta¬ 
tenverkiezingen toen gin¬ 
gen de „mannen op de ach¬ 
tergrond” van een omvang¬ 
rijke zwendel vrijuit. Twee 
stromannen die als gemach¬ 
tigden optraden werden tot 
geringe geldboetes veroor¬ 
deeld. 

Dit ondanks een omvangrijk on¬ 
derzoek in het kiesdistrict Sit- 
tard met o.a. de rijksrecherche. 
Uitvoerige discussies, kamervra¬ 
gen, e.d. ten spijt, bleef de Kies¬ 
wet ongewijzigd. Juist de Kies¬ 
wet maakt het glippen door de 
mazen met dit soort praktijken 
mogelijk. Vroeger was het mach¬ 
tigen gebonden aan meerdere 
Voorwaarden: o.a. moest degene 
die zijn stem overdroeg meede¬ 
len waarom hij dat wilde doen. 
Nu is het invullen van groene for¬ 
mulieren voldoende. De indruk 
is nu dat bepaalde politici huis- 
aan-huis hebben geleurd en in 
feite de kiezer een rad voor de 
ogen hebben gedraaid, waardoor 
honderden stemmen zijn „buit¬ 
gemaakt”. 

Dat is duidelijk de portee van 
de Kieswet niet. Bedoeld is om 
mensen die door omstandighe¬ 
den niet tot een bezoek aan de 
stembus in staat zijn, tóch de ge¬ 
legenheid te geven te stemmen. 
Enkele maanden geleden is in 
Sittard de run op volmachten 
begonnen. SGS-lijsttrekker 
Graad Demarteau was degene 
die startte en daarmee andere 


groeperingen in feite in paniek 
deed raken door de via geruch¬ 
ten geventileerde aantallen. Ge¬ 
volg: steeds meer kandidaat- 
raadsleden gingen de straat op 
met de groene formulieren. De 
„groene golf’ sloeg over naar 
andere gemeenten: Heerlen, Ey- 
gelshoven om enkele voorbeel¬ 
den te noemen. 

Zoekacties 

Tegen de volmachtenrace is wet¬ 
telijk nauwelijks iets te onderne¬ 
men tenzij er fouten worden ge¬ 
maakt bij het invullen van na¬ 
men van gemachtigden, die 
straks op 21 oktober de twee vol¬ 
machten (maximaal) gaan hante¬ 
ren. In Sittard overweegt burge¬ 
meester Tonnaer om via een uit¬ 
gebreide zoekacties de machti- 
ginggevers te gaan benaderen 
om er achter te komen of zij wel 
weten wie zij gemachtigd heb¬ 
ben. In dat geval kan de burge¬ 
meester zijn handtekening ont¬ 
houden aan de volmacht-aan- 
vraag. 

Kieswet-deskundigen vragen 
zich overigens af of het effect erg 
groot zal zijn. Immers de Kieswet 
biedt de mogelijkheid nog om de 
kieskaart die elke stemgerechtig¬ 
de toch in zijn bus krijgt over te 
dragen aan iemand anders. Door 
de enorme aantallen volmachten 
verwacht men een daling van de 
aantallen overdrachten en dan is 
de vraag welke invloed er op de 
uitslag van de gemeenteraads¬ 
verkiezingen van 21 oktober 
wordt uitgeoefend... 

Volgens de laatste stand in Sit¬ 
tard zouden 4 zetels in de ge¬ 
meenteraad met 27 zetels via 
volmachtstemmen worden be¬ 
zet. Dit tenminste als het aantal 
mensen dat onnadenkend een 
groen volmachtformulier heeft 
getekend en nu wat in paniek de 
zaak wil terugdraaien, nog 
stijgt boven de 20 die dat giste¬ 
ren in Sittard deden. 

Overigens blijkt dat veel vol¬ 
machten afkomstig zijn van 
mensen die toch op de partij 
van de gemachtigden zouden 
stemmen. il WÊÊrn 

Wmm fc 'Controle binnen enkele dagen afgerond 


gemeesters gaan 


volmachten toetsen # 28 burgemeesters uit * 
Zuid-Limburg tijdens » 
het ,,volmachten-over- t 
leg” gisteren in het ge- ; 
meentehuis van Heer- i 
len. ï 


Mutaties ; • 

SITTARD - Bij de Industriebond-* FNV is districtsbestuurder Hans ee * 
Keijzer na elf jaar dienst in Limbi|<rgr 
vertrokken naar Gelderland, njet s 
standplaats Rheden. Zijn plaats .in 
Limburg wordt ingenomen dqjor* 
Hub. Reijnders die totdusver dis-^ 
trictscoördinator was. Uit Geldpr-^ 
land (Rheden) is B. v.d. Weg n^ar» 
Sittard gekomen om er de vacatifre J 
van districtshoofd te vervullen. 


Als sociale partners genegeerd 

FNV Maastricht gebelgd 
op het gemeentebestuur 


HEERLEN - De burgemees¬ 
ters van de herindelingsge- 
meenten in Zuid-Limburg 
zijn van plan om stappen te 
ondernemen om het oneigen¬ 
lijk gebruik van volmachten 
bij de komende gemeente¬ 
raadsverkiezingen tegen te 
gaan. Gisteren voerden 28 
burgemeesters in het Heer- 
lense gemeentehuis, overleg 
over deze zaak. Het ligt in de 
bedoeling dat de burgemees¬ 
ters een toetsing houden bij 
de mensen die hun volmacht 
hebben afgegeven. Hoe dat 
precies in zijn werk zal gaan, 
kon gisteren nog niet gezegd 
worden, omdat de situatie per 
gemeente verschillend is. Dat 
deelde een woordvoerder van 
de gemeente Heerlen na af¬ 
loop van het burgemeesters- 
overleg mee. Gisteren is men 
al begonnen met steekproe¬ 
ven. Wie niet kan zeggen wie 
hij gemachtigd heeft voor 
hem te stemmen krijgt geen 
handtekening van de burge¬ 
meester. In enkele gevallen is 
die handtekening al gewij¬ 
zigd. 

Tijdens het overleg constateerden 
de burgemeesters dat dit jaar „bui¬ 
tensporig veel” volmachten afgege¬ 
ven worden. In Sittard blijkt zelfs 7 
procent van alle kiezers een vol¬ 
macht gegeven te hebben aan een 
ander, terwijl Heerlen en Kerkrade 
tweede en derde zijn met 3 procent. 
Er zijn echter ook gemeenten waar 


geen enkele afwijking van het nor¬ 
male patroon geconstateerd werd. 
Vandaag is de laatste dag waarop 
aanvragen voor het verkrijgen van 
een volmacht ingediend kunnen 
worden bij de burgemeester van de 
gemeente waar gestemd moet wor¬ 
den. Binnen enkele dagen moeten 
de volmachten de deur uit. Maar 
volgens de voorlichter van de ge¬ 
meente Heerlen, die het gesprek bij¬ 
woonde, verwachten de Zuidlim¬ 
burgse burgemeesters dat zij bin¬ 
nen enkele dagen die controle van 
de volmachtverleners kunnen door¬ 
voeren. 


Man vrijgesproken 
van doodslag 

MAASTRICHT - De rechtbank in 
Maastricht heeft de 52-jarige J.S. 
uit Maastricht vrijgesproken van 
de ten laste gelegde doodslag. De 
officier van justitie had ontslag 
van rechtsvervolging geëist, om¬ 
dat de verdachte volgens het rap¬ 
port van de psychiater op het mo¬ 
ment van zijn daad ontoereke¬ 
ningsvatbaar moest worden 
geacht. 

Op 17 februari werd de man op de 
verkeersweg van Maastricht naar 
een der buitenwijken in de auto ge¬ 
hinderd door de 28-jarige J. Quax 
uit Maastricht, die hem dwong te 
stoppen. Er volgde langs de weg een 
felle woordenwisseling, waarbij de 
jongen volgens de verdachte begon 
te slaan. Hierdoor raakte hij in pa¬ 
niek, trok zijn zakmes en stak naar 
zijn aanvaller, die hij raakte. De 
steek kwam in de hartstreek te¬ 
recht. De man overleed korte tijd la¬ 
ter. 


Maastricht - De fnv Maas- 

*cht is verontwaardigd over de 
passiviteit van het Maastrichtse 
rhieentebestuur en tevens over 
volstrekt negeren van de socia¬ 
al Partners waar het gaat om geza¬ 
menlijk te komen tot een beleid en 
?aatregelen voor de aanpak van 
Werkloosheid, waar de provin- 
J'ehoofdstad momenteel een triest 
^ihburgs record in boekt. 

. e FNV Maastricht uit haar grote 
m^urstelling en kritiek over deze 
jphg van zaken in een brief aan de 
^hieenteraad, waarin commentaar 
J^Mt geleverd op de zeer onlangs 
Aschenen gemeentelijke werkge- 
/Senheidsnota. Deze nota, die vol¬ 
gde week in een extra raadsverga¬ 
dering aan de orde komt, omdat een 
Jhtal uitgangspunten voor het sti¬ 
kleren van de werkgelegenheid, 
>° a ls het bevorderen van een ge- 
<j°hd vestigingsklimaat voor het be¬ 
ril fsleven door onder meer de aan- 
k van nieuwe industrieterreinen 
A het vereenvoudigen van belem- 
K e rende en tijdrovende procedures. 
L e FNV herinnert in haar brief aan 
;*ar eigen werkgelegenheid snota 
k april. Daarop werd positief ge¬ 
ageerd door de minister-presi- 
Jht, de minister van economische 
ken, de Tweede-Kamerfracties 
k VVD, PvdA, CDA en D’66 en 
a orts de Provincie. „Ondanks deze 
V °sitieve geluiden zijn de reacties 
de gemeente Maastricht, behou- 
f k s een gesprek met de VVD- 
j^dsfraktie, tot nu toe nul. Ziehier 
resultaat van veel werk van vrij- 
, uligers in de FNV over de werkge- 
jKenheid”, zo wordt bitter vastge- 
kd. Daarbij wordt aangetekend 
JH er we j enkele gesprekken zijn 
^eest tussen B. en W., de Kamer 
Koophandel Maastricht en de 
-Maastricht over een gezamen- 
notitie. 

^de brief wordt verder geconsta¬ 
teerd dat bij de gemeentelijke werk- 
k e genheidsnota de sociale part¬ 
us, werkgevers en werknemers, 
ik zijn* geraadpleegd. „Hun advies 
(.“lijkbaar niet van belang. De FNV 
kg nu, omdat ze een abonnement 


(ADVERTENTIE) 


«aivqnwve 

U^P^^OKTOBER'WIJNMAAND FRANKRIJK 


Domaine de Franc Mayne 1979 

droge rode BERGERAC met m a* 

veelbelovende toekomst 

Fort-Bedillon 1979 

BORDEAUX A.C. een stevig glas wijn die * qp 
uw verwachtingen zal overtreffen O 

Chateau la Rosé 1979 

LUSSAC ST.-EMILION krachtig-fors en _ 
toch elegant. Prima afdronk / jpïJO 

Chateau La Lande 1979 


LUSSAC ST.-EMILION krachtig-fors en 
toch elegant. Prima afdronk 


MEDOC lichte sierlijke wijn met veel 
finesse geurig en rond 

Chateau de Brague 1974 

BORDEAUX SUPERIEUR. Krachtige en 
evenwichtige bordeaux. Helemaal uitgerijpt, 
mooie afdronk {beperkte voorraad) 


7,95 


Cóte de Bergerac 

Halfzoete witte bordeaux met frisse geur m 

en ietwat kruidige smaak 

CALIFORNIE 

Premium White Wine 1979 

Een kristalheldere californische witte wijn 
met een specifieke geur. 

Droog met weinig zuur, ^ AC 

wat erg vriendelijk aandoet i joO 

Z infandel 1978 

Een californische rode wijn van GROTE klasse. 

Een dieprode kleur met een krachtige, 

ietwat fruitachtige geur. - - r%c 

Past goed bij gekruide schotels I I 


7,95 


evenwtcnnge Doroeaux. heiemaai ungerijpi, A 

mooie afdronk {beperkte voorraad) 5# O 

Chateau Turgot des Graves 1978 

HAUT MEDOC, krachtig, geurig en 4 4 A.R. 
geheel op dronk ■ ■ 

Bourgogne Passetoutgrain 1978 


ITALIË 

Villa Terciona 1977 

Chianti Classico DOC. 

Volle rode wijn met uitstekend bouquet 


7,50 


op de raadsstukken, in één 
tijd commentaar geven op een 
w ie idstuk over de werkgelegenheid 
de komende jaren. Werkgele- 
^heid maak je samen met de so- 
partners, zoals in de gemeente 
JDdhoven is gebeurd. Dit uitgangs- 
(Ljht is met voeten getreden”, aldus 
v F NV , die stelt als partner serieus 
wNt te worden genomen. „De 
rfW-ieden hebben recht op meer 
(jh ruim één week om te mogen na- 
v ^ken over de werkgelegenheids- 
vi^tregelen van de grootste stad 
^ Limburg. Wij willen graag ons 
^mentaar geven, maar op deze 
^ijn is dit onmogelijk”. 


P-Paillard. Een echte bourgogne 
tegen een betaalbare prijs. 

Het huis staat garant voor kwaliteit 

Cöte Du Rhóne 1979 

Ropiteau, volle kruidige wijn die 
erg prettig overkomt 

Bordeaux Blanc 1980 


Eerlijke witte bordeaux 


8,45 

6,25 


3,95 


DUITSLAND 

Maikammer Mandelhöhe Q.B.A. 

Literfles 1979 volle sappige wijn, #%£ 

lieflijk van geur en mals op de tong OjDO 

Bechtheimer Pilgerpfad 1979 

KABINETT krachtige rijnwijn met een _ -fc. 
aangename licht-zoetige, frisse smaak 

Niersteiner Gutes Domtal 1979 

SPATLESE prima fruitige Spatlese met T A£ 
het typische rinse rijnkarakter # 


• Schinnen, Thull 15; • Sittard, Past.-Jacobsstraat 16; • Heerlen, Eikenderweg 88; • Brunssum, ündeplein/ 
Vijverlaan 27; • Nieuwenhagen, Kerkstraat 41; • Echt, Nieuwe Markt 3; • Maasniel, Wilhelminalaan 41; • - 
Hoensbroek, Kouvenderstraat 165; • Heer, Raadhuisplein; • Tegelen, Gasthuisstraat 21. 


door rené van zandvoort 

GELEEN - De hengelsport heeft 
het afgelopen seizoen kennelijk 
achter het net gevist, gezien de 
kleine hoeveelheid vis die ge¬ 
middeld aan de haak werd ge¬ 
slagen. Bij veel viswedstrijden 
moest door middel van loting 
een winnaar worden aangewe¬ 
zen. Internationale visconcour- 
sen vielen in het water doordat 
de vis niet wilde happen en als 
klap op de vuurpijl hengelde de 
wereldkampioen afgelopen zo¬ 
mer in het Engelse Stratford-on- 
Avon de oogst van drie (!) vis- 
sies bij elkaar. Hengelsportbe- 
sturen zitten met de handen in 
het haar omdat pogingen het tij 
te doen keren tot nu toe geen 
grotere vangst hebben opgele¬ 
verd. Een visser staat bekend 
als een geduldig mens maar de 
geluiden die dit jaar te beluiste¬ 
ren vielen duiden op een onder¬ 
hand toch wel getergd legertje 
sportvissers dat eindelijk vis 
bij de boter wil. Overwogen 
wordt nu om bij de minste of ge¬ 
ringste aanduiding dat het vol¬ 
gend seizoen net zo verwatert 
drastische maatregelen te ne¬ 
men, met name in de binnenwa¬ 
teren. De in Geleen woonachti¬ 
ge voorzitter Jeurissen van hen- 
gelsportvereniging Maurits is 
een van die bestuurderen die 
kampt met ontevreden vissers 
aan de oevers van vijver Ten 
Eysden. „Plannen tot vangstver- 
betering zijn in de maak”, zegt 
hij. 

„Klimatologische omstandighe¬ 
den kunnen natuurlyk een rol 
spelen. Misschien zit er dit jaar 
wel een hoop natuurlyk voedsel 
in het water zodat de vis geen be¬ 
hoefte heeft aan een smakelijke 
pier of deeg. Maar bewezen is dat 
nog niet. Het is eigenlijk on¬ 
verklaarbaar. Daarbij komt dan 
dat de doorsnee visser die zich 
niet zo in de achtergronden ver¬ 
diept en gewoon zijn visjes wil 
vangen geen oog heeft voor de 
oorzaken die een plotselinge 
vangstvermindering kan heb¬ 
ben. Al gauw wordt er dan ge¬ 
kankerd op het bestuur dat de 
visvijvers niet goed zou verzor¬ 
gen. Iedereen denkt dat je er al 
bent wanneer je zo’n honderd¬ 
duizend kilo vis in de vijver 
smijt, waarna dan handenvol vis 


kan worden gevangen. Het te-* 
genovergestelde is dan vaak het* 
geval. Teveel vis in een vijver be-* 
tekent namelijk dat de leefruim-j, 
te drastisch wordt ingekrompen* 
waardoor de vis lusteloos wordt* 
en niet meer bijt. Het meest doel-J 
treffend zou dan zijn om de vis, 
die er dan gevangen wordt meejj 
naar huis te nemen. In het geval 
van Ten Eysden hebben we dat* 
de vissers ook aanbevolen, maar J 
lang niet elke sportvisser is gene-^ 
gen om aan die wens tegemoet te« 
komen. Veel vissers stellen zichp 
op het standpunt dat gevangen J 
vis weer teruggezet moet wor-J 
den. 4 

< 

Bovendien kan niet elke gevan-4 
gen vis mee worden genomen^ 
omdat je je ook nog eens aan de^ 
wettelijke bepalingen dient te* 
houden. Er zijn nu eenmaal mi-j 
nimummaten vastgesteld voor» 
gevangen vis”, zegt Jeurissen. J 

De sportvisserij ontleent haar# 
charme nog steeds aan de on-i 
voorspelbaarheid van de vangst»! 
Niet iedere sportvisser is evet^ 
wel die mening toegedaan en* 
veel hengelsportliefhebbers kla-J 
gen over de toenemend slechte» 
mentaliteit. Het snel volschran-ï 
sen van het bekende emmertje# 
wordt meer en meer tot hoofd-# 
doel verheven. „Als het allemaal J 
zo gemakkelijk was dan was dej 
charme van het vissen er gauw* 
vanaf. Het is nu eenmaal geen re- ♦ 
kensommetje”, zo stelt een visser # 
kordaat. J 

Voorzitter Jeurissen van hengel- * 
sportvereniging Maurits wil het* 
toch niet helemaal op de mentali- # 
teit gooien dat er dit jaar zoveel * 
ontevreden hengelaars waren.! 
Jeurissen: „Het vangen van vis» 
heeft ook nog eens een keer te» 
maken met hengelkunde. Je * 
kunt het of je kunt het niet. We J 
zijn in ieder geval van plan om de ! 
boel eens goed aan te pakkeajl 
Misschien moet de hele vijves» 
weleens geschoond worden. Dat j 
is nog nooit gebeurd. De finan-J 
ciële consequenties daarvan zijn* 
evenwel groot. Misschien kan* 
het ook geen kwaad wanneer we * 
alle vis uit de vijver halen, diej 
uitzetten in een buitenwater | 
(Maas, kanaal) en vervolgens he-» 
le nieuwe vis uitzetten in de vij- # 
ver. Maar daarover moeten we J 
ons nog beraden”. a 


MA66ZB 

l/AZ/rmg/A 

B/Me 


r IJ f i ■ zwan 

hj\ ieverkaas zwan 

ft hamburgers 

_ gvemwi 

muu&se j 
WK^/BO(//m 
&oezek2£ K/60A 


rtf 


* _ w 


boerenbruin 

209 

puntjes »|0Q) 

rozijnen-of 
krentenbrood ROSAtd 


2 


kaasfondue 

598 48 
IS GEWOON GOEDKOPER! 


borr: uin 

kaasassorti 


j 'ij r 3. r Ti 


blad-spinazie 

105 


bosbessen 
cakerol -i 

200 gram ■ 


keukendoek 

50x50 cm. d.e. moccona rood 200 mrm.895 

santohalf koffiemelk o ,5 üter .119 

de ruyter vruchtenhagel 4f o grum 119 
de betuwe halvïture 

' oog nen 390 gram . 199 

batorocee o,o nier.169 

■CfUl'U 'I- i »'i i i ii i«.<:5bOu5 ei' «*$'.$ 

coroos appelmoes ;n 79 

conimex boemboe nasi gorenq 

■ >0 gram 98 

struyk rundvieesgouiash 440 gram 198 

vitello haivarme oog gram. 79 

sun margarine 250 gram . 39 

cavaliers sherry 2 soorrer. :v? : ; ter... .495 
volonte sinaasappelsap o r 99 

volonté appelsap üter 99 

heineken pils 24x30 ci 11.85 

parein tuc famiiiepak >00 giarn. 89 

Smith Chips papnka/zoüt '20 gram . . 99 

nibb-it cocktail 159 

petit beurre 200 gram. 49 

beukelaer couque bastogne 

280 gram .169 

cleaneat kattebakvulling 4 5 k io 398 
catty hapklare brokjes 

met vlees 405 gram . 109 

smilly kattevoer 4 o gram 65 

radion plastik zak 2000 gram.389 

waza wasverzachter 2 te 189 

jif normaal 450 gram 145 

scottex toiletpapier 

crêpe 4 rolx250 vel . 109 

dweil non woven 50x60 cm. 99 

kitty schuurspons 3 stuks 69 

gruma lucifers 10 doosjes. 42 

potgrond lomer 179 

odorex roller dry/groen 198 

billies compact luiers 30 stuks 489 

pampers SUper oranje 24 stuks 942 

pampers maxi paars 12 stuks 612 


vV eek aan Mee i n yen geldig van woensdag 7 t/r > dinsoag 13 o kh.oi 
D agversaarbifcdingen geldig van woensdag / t/m zaternuij if. ukiube 
Prijswijzigingen voorbenouderi. 


f;* 

-.*&• SF* I % 


•t 


H 

• -ft* 

m 

’ 'C'Zvk' 

Kilt 

vd- 

V 

.kt 

FC. r m 

|iK 


169 

398 


r ’■ 


■, m rn; 


109 

65 

389 

189 

145 


..■.■f/.'*'' 
m 
\ 


rA. - 
! ‘ . . 

c-ii' j ..\ •*'* 

Vi ' Xr.. 

t -'sl 

■ ‘ lil* M 

v'WS? 

V- . 4 / 

v > . ■ . tf 


HEERLEN: 

Nobelstraat 


$'■ 

S.ï 


55 


■K-' 
. > ' 


5 

|r 

- - •* 

nieuws uit êe provincie , reportage 


uunueruag t> oKioDer lytn w nagina 

Limburgs dagbludh' 


Officiële mededelingen 


GEMEENTEBESTUUR 
VAN WIJLRE 

BEKENDMAKING 

rgemeester en wethouders van 
jlre brengen bij deze ter kennis 
belanghebbende, dat op 20 no- 
ber 1981 schouw zal worden ge- 
lerd over onderstaande waterlos¬ 
gen: 
gger B 

1 Geul 

2 Eyserbeek 
*3 Truyt 

14 Lange Gracht 
> 5 Scheumerbeek 
1 6 Gerendalsvloedgraaf 
•7 Sibbersloot 

ï onderhouds- en bedienings- 
chtigen worden gewezen op hun 
rplichtingen opgenomen in het 
eglement op de waterlossingen in 
hburg”. 

ijlre, 1 oktober 1981 

Burgemeester en wethouders 

van Wijlre, 

de wnd. secretaris 

A.H. Schleijpen 

de wnd. burgemeester 

H.G. Blezer, l.b. 


GEMEENTE LIMBRICHT 

OPENBARE 

BEKENDMAKING 

Urgemeester en wethouders van 
fkhbricht maken bekend dat een 
Irzoek is ingekomen van: 

\ J. Clout, Vrijheidslaan 9 alhier 
f voor het aanbouwen van een ga- 
[ rage, berging en cv-ruimte bij zijn 
Woning aan de Vrijheidslaan op 
r het perceel A 3926. 
ï P. Rulkens, Kerkhofweg 23 al- 
rhier voor het vergroten van zijn 
garage bij zijn woning aan de 
jr Kerkhofweg op het perceel B 
1 3792. 

ï F. Willen, Dorpstraat 36 alhier 
t Voor het bouwen van een duiven- 

[ hok bij zijn woning aan de Dorp¬ 
straat op het perceel C 3795. 

L. Derrez, Vredeslaan 4 alhier 
Voor het bouwen van een duiven- 
( hok bij zijn woning aan de Vre- 
^ deslaan op het perceel A 2137. 

1 Stienstra Heerlen B.V., Temps- 
Lplein 26 Heerlen voor het bouwen 
[ Van 27 woningen nabij Lintjes- 
haag en Sleyweg. 

W. Pernot, Heistraat 66 alhier 
Voor het bouwen van een berging 
bij zijn woning aan de Heistraat 
Op het perceel B 2839. 

P. Schumans, Bergerweg 44 al¬ 
hier voor het bouwen van een op¬ 
slagruimte bij zijn woning aan de 
Bergerweg op het perceel B 3044- 
3045. 

M. Lahaije-Maassen, Prins Mau- 
titslaan 42 Beek voor het bouwen 
Van een tuinhuisje aan de Groot- 
veldstraat op het perceel A 4520. 
J. Lumens, Heistraat 2 alhier 
Voor het bouwen van een machi- 
nebergplaats bij zijn woning aan 
de Heistraat op het perceel E 70. 


doelde verzoeken liggen vanaf 9 
tober a.s. gedurende 14 dagen 
or een ieder ter inzage. 

bouwvergunning kan slechts 
orden verleend na afgifte van een 
rklaring van geen bezwaar als be¬ 
leid in art. 19 van de Wet op de 
imtelijke ordening juncto art. 50 
8 van de Woningwet, 
durende voormelde termijn kun- 
h eventuele bezwaren tegen het 
Uwen bij ons college worden in- 
diend. 

bricht, 8 oktober 1981. 
Burgemeester en wethouders 
van Limbricht, 

' de burgemeester. 

F.A. Corten, 
de secretaris, 
i J.J. Dukers. 


GEMEENTE KLIMMEN 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Klimmen; gelet op ar¬ 
tikel 12 van de Wet Algemene Bepa¬ 
lingen Miliehygiëne; maken be¬ 
kend dat op 14 september 1981 bij 
hen is binnengekomen een aan¬ 
vraag van de heer L.H.G. Schaep- 
kens, Klimmenderstraat 104, alhier, 
voor een vergunning ingevolge de 
Hinderwet voor het uitbreiden van 
het garagebedrijf annex verkoop¬ 
punt van motorbrandstoffen, met 
een opslag- en afleveringspunt voor 
LPG-motorbrandstof, gelegen op 
het perceel Klimmenderstraat 110, 
kadastraal bekend gemeente Klim¬ 
men sektie A nrs. 2632 en 2844 ged. 
De aanvraag en andere ter zake zijn¬ 
de stukken liggen ter gemeentese¬ 
cretarie ter inzage vanaf 9 oktober 
1981 tot 7 november 1981, elke 
werkdag van 9.00 tot 12.00 uur, als¬ 
mede gedurende genoemde periode 
in het gemeenschapshuis, Hout¬ 
straat 25 alhier, ’s vrijdags van 19.00 
uur tot 22.00 uur. 

Gemotiveerde bezwaren tegen het 
verlenen van de vergunning kunnen 
door een ieder gedurende een 
maand na dagtekening van deze 
kennisgeving schriftelijk worden in¬ 
gediend bij het gemeentebestuur, 
De ingekomen bezwaarschriften 
worden mede ter inzage gelegd. 

Een ieder kan ook mondeling in 
persoon of bij gemachtigde bezwa- j 
ren inbrengen. 

Eveneens kunnen mondeling be¬ 
zwaren worden ingebracht tijdens 
een openbare zitting, waarbij tevens 
gelegenheid wordt gegeven tot een 
gedachtenwisseling over de aan¬ 
vraag, op dinsdag 27 oktober 1981 
om 10.00 uur ter gemeentesecreta¬ 
rie. 

Indien men dat wenst, worden de 
persoonlijke gegevens van degene 
die een bezwaarschrift indient niet 
bekend gemaakt. Het verzoek daar¬ 
toe dient schriftelijk met het be¬ 
zwaarschrift bij het gemeentebe¬ 
stuur te worden ingediend. 

Beroep tegen de op het verzoek ge¬ 
nomen beschikking kan later, be¬ 
halve door de aanvrager en de advi¬ 
seur, slechts worden ingesteld door 
degene die binnen de gestelde ter¬ 
mijn schriftelijk of mondeling be¬ 
zwaren heeft ingebracht, tenzij 
wordt aangetoond dat hij redelijker¬ 
wijs niet in staat is geweest (tijdig) 
bezwaren in te dienen. 

Klimmen, 8 oktober 1981. 

Burgemeester en wethouders 
van Klimmen, 
de burgemeester, 
mr. H.G.M. Strous, 
de secretaris, 

H. Hendrix. 

GEMEENTE H0ENSBR0EK 

BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders van 
Hoensbroek maken bekend dat zij 
voornemens zijn om met toepassing 
van artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening en artikel 50, 
lid 8, van de Woningwet, bouwver¬ 
gunning te verlenen voor de hierna 
genoemde bouwplannen: 

1. Bouw van een kantoor en maga¬ 
zijn aan de Grubbelaan ten be¬ 
hoeve van de NV PLEM te Maas¬ 
tricht, kadastraal bekend sectie 
D, nummer 2800; 

2. Uitbreiding van bedrijfsruimte 
aan de Overbroekerstraat 83 te 
Hoensbroek, kadastraal bekend 
sectie C, ummer 3856; 

3. Verplaatsing van een garage ach¬ 
ter het pand Akerstraat Noord 
152 te Hoensbroek, op het per¬ 
ceel, kadastraal bekend gemeente 
Hoensbroek, sectie D, nummer 
151; 


4. Verbouwing en uitbreiding van 
een woonhuis aan de Ridder 
Hoenstraat 116 te Hoensbroek. 
kadastraal bekend sectie C, num¬ 
mer 4362; 

5. Bouw van een broeikas aan de 
Klinkertstraat 27 te Hoensbroek, 
kadastraal bekend sectie C, num¬ 
mer 9795 en 5662 ged.; 

6. Bouw van 120 wooneenheden 
aan de Kasteellaan, op het perceel 
kadastraal bekend sectie C, num¬ 
mer 5700. 

De bouwaanvragen liggen met in¬ 
gang van vrijdag 9 oktober 1981, ge¬ 
durende 14 dagen voor een ieder ter 
inzage ten kantore van de dienst ge¬ 
meentewerken en -bedrijven, Heis- 
terberg 70 te Hoensbroek (afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht). 
Gedurende voornoemde termijn 
van 14 dagen worden belangheb¬ 
benden in de gelegenheid gesteld, 
schriftelijk en met redenen omkleed, 
hun eventuele bezwaren kenbaar te 
maken aan het college van burge¬ 
meester en wethouders van Hoens¬ 
broek. Postbus 999, 6430 AZ Hoens¬ 
broek. 

Hoensbroek, 8 oktober 1981. 

Burgemeester en wethouders 
van Hoensbroek, 
de burgemeester, 

W. Bos, l.b., 
de secretaris, 

J.H.P. Hendrix. _ 

GEMEENTE HERTEN 

OPENBARE 

KENNISGEVING 

De burgemeester der gemeente Her¬ 
ten maakt ingevolge het bepaalde in 
artikel 26 lid 1 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening bekend, dat 
met ingang van maandag 12 oktober 
1981 gedurende een maand ter ge¬ 
meentesecretarie, afdeling Algeme¬ 
ne Zaken voor eenieder ter inzage 
ligt, de door de Raad der gemeente 
Herten in zijn vergadering van 24 
september 1981 vastgestelde zesde 
wijziging van het bestemmingsplan 
„Kern Herten”. 

Aangezien tijdens de terinzageleg- 
ging van het ontwerp geen bezwaar¬ 
schriften bij de Raad zijn ingediend 
en de Raad het ontwerp ongewij¬ 
zigd heeft vastgesteld kan niemand 
bezwaren tegen de bovengenoemde 
wijziging van het bestemmingsplan 
„Kern Herten” bij Gedeputeerde 
Staten van Limburg indienen. 
Herten, 25 september 1981 

De burgemeester voornoemd, 
Drs. C.J.J.S. Majoor 


King 

Crimson in 
Maastricht 


MAASTRICHT - Zondag elf 
oktober staat de 'gereformeer¬ 
de' rockgroep King Crimson 
op de planken van het Maas¬ 
trichtse Staargebouw. En dat 
is voor Limburg een hele eer, 
want Maastricht is één van de 
slechts twee Nederlandse 
plaatsen die de groep op zijn 
Europese tournee aandoet. Bo¬ 
vendien is het concert in de an¬ 
dere plaats, Utrecht, al uitver¬ 
kocht. 

Voor de ouderen onder de popmin- 
nenden ligt de roem van King Crim¬ 
son van vóór 1974 - toen ging de 
groep uit elkaar - nog vers in het ge¬ 
heugen. Maar ook voor de jongeren, 
die de groepen Yes, UK, Talking 
Heads en de Peter Gabriel Band, 
kennen, moeten de leden van Crim¬ 
son ook geen onbekenden zijn. 
Adrian Belew speelde in Talking 
Heads, voor Tony Levin was er de 
Peter Gabriel Band en Bill Bruford 
verdiende zijn sporen in King Crim¬ 
son voor 1974, en daarna in Yes, 
Gong en UK. 

Één elpee, „Discipline”, is sinds de 
revival van de groep al van de pers 
gerold. Een elpee die bewijst dat 
Crimson baas Robert Fripp niet bij 
de oude successen is blijven stil¬ 
staan, maar met zijn band muziek 
van deze tijd weet te maken. 

Het concert in Maastricht begint 
zondag om half negen. Er is dan 
waarschijnlijk geen voorprogram¬ 
ma, omdat King Crimson zelf al 
ruim anderhalf uur optreedt. De en¬ 
tree bedraagt in de voorverkoop 20 
gulden en op de dag zelf 25 gulden. 
Het concert wordt georganiseerd 
door Buro Pinkpop. 

Examen 

BRUNSSUM - Aan de Rijksuniver¬ 
siteit van Utrecht slaagde voor het 
het examen rechten mejuffrouw C. 
Stevens uit Brunssum. 


(ADVERTENTIE) 
Dekbedovertrekken 

Anne de Solène 
Sylphe de Fremaux 
Fisba - Elegante - Ulmer 


>en, 


fLinuit 


Auto's!! Net iets beter van 
auto... PORSCHE G24 
br.met. 1980, Volkswagen 
Golf LS 1980. Volkswagen 
Scirocco 1976, Volkswa¬ 
gen Golf GLS 1976, Merce¬ 
des 300 diesel 1980, Opel 
Ascona 1980, Opel Kadett 
1979, Opel Rekord diesel 
1978, Citroen Visa 1979. 
Renault R5 TL 1980, Re¬ 
nault R5 GTL model 1977, 
Renault 12 TL combi mo¬ 
del 1979, Renault R4 TL 

1977, Mazda 323 SDX 5- 

drs. 1981, Mazda 818 S 
combi 1978. Mazda 818 
coupé 1976, Mazda 323 
1300 1977, Mazda 1300 

1976, Ford Escort automa- 
tic 1977, Ford bestel met 
ruiten diesel 1977, Ford Es¬ 
cort bestel autom. 1978, 
Ford Granada diesel 1979, 
Simca Rancho 1978, Peu¬ 
geot 505 STI 1980. Peugeot 
504 GL 1978 - 1976. Peu¬ 
geot 504 GL diesel 1976, 
Peugeot 304 SL 1977 2x, 
Peugeot 504 GL break 

1978, Peugeot 304 gesloten 

1977, Mini 1100 special 

1978, Toyota Corolla 30 

hardtop 1979, Opel Ascona 
model 1976, Vauxhall Che- 
vette 1977. Verder nog di¬ 
verse inruilers. Met 
ANWB-rapport, Bovag- 
garantie, service en onder¬ 
houd. Vlotte financiering. 
Inruil mogelijk. Auto Pe¬ 
ters BV, Schelsberg 128, 
Heerlen. Tel. 045-722917. 
(22179M). _ 

Talbot-dealer Rob van 
Ham Auto’s, De Koumen 7 
(nieuw industrieterrein) te 
Hoensbroek, tel. 045- 
222455, biedt met gar. te 
koop aan: TALBOT Ran¬ 
cho ’81, Talbot Solara SC 
(5-bak) ’8L Talbot 15U) 
GLS ’79, Talbot 1510 LS 
’81, Simca 1308 GT ’79, 
Simca 1308 S ’78, Simca 
1308 GLS ’79, ’78, ’77 en 
’76, Talbot Horizon 1.3 GL 
’79 en ’78, Simca 1100 LX 
”78 en ’77, Simca 1100 spec. 
’74, Simca 1000 spec. ’75, 
Chrysler 2 ltr. (automaat) 
’77 en ’74, Simca 1100 be¬ 
stel '75, Sunbeam 1.6 S ’78. 
Honda Civic ’80, Peugeot 
305 GR 79, Renault R16 
TL (met gas) 76. Mini 
Clubman 74. BMW 2002 
’72, Innocentie 120 L ’81, 
Peugeot 504 GL ’74, Ci¬ 
troen GSA Pallas ’80, Ci- 
troën stat.car GS ’73. Dat- 
sun Cherry 100 A FII ’77, 
Volkswagen Kever ’71, inr. 
en fin. mogelijk. ’s Zater- 
dags tot 17 uur geopend. 

Te k. BMW 320 m. LPG, 
3231 uitv. 7 J, vlgn. spoiler 
enz., m. alle mog. extra’s, 
pr.n.o.t.k. Inr. event. mog. 
Te bevr. Grensstr. 12, 
Vaals (bovenste bel). _ 

Te k. CITROEN Dyane be¬ 
stel (nov. ’78), i.z.g.st. 
Parkln. 44 Nuth. 04447- 
4077 na 17.Ó0 uur. _ 

Te koop mooie V.W. KE¬ 
VER loOih bj. 73, vr.pr. 
ƒ 1550,-, Zonnestraat 58, 
Treebeek-Heerlen. 


: Te k. PEUGEOT 504 GL. 
bwj. '77. i.z.g.st.. met 
I spoed. Tel. 045-460883. 

Te k. zeer mooie DATSUN 
Cherry, bj. ’76, km.st. 
52.000, vr.pr. ƒ 2950,-, Go- 
selingstr. 1/6, Schaesberg. 

Te k. FORD Capn 1600 GT. 

bi. ’73. koopje ƒ 1350.-. 

Tovota Corona 3Ö. type 
LPG. 100% ƒ 2750.-. Che¬ 
vrolet Malibu automaat, 
LPG ƒ 2750,-, Peugeot 504 
’72 ƒ900.-, Daf 66 bj '73, pr. 
lopend ƒ 600.-. Overbroe- 
kerstr. 54. H’broek, tel. 045- 
211071. _ 

Citroen EEND. geen lelij¬ 
ke, maar een knappe auto. 

bj. '75, goed lopend ƒ 1650,- 

. Wilgenstr. 7. Passart-Hrl. 
tel. 045-223142. _ 

Reclameaanbieding. Wij 
BITAKKEN uw auto dè 
hele maand oktober voor, 
f 100,-. bel voor afspraak 
045-211071. 

Te k. MANTA 1200. bj. 
sept. 74, i.z.g.st. ƒ 1550.- 
Irenestr. 9. Chèvremont. 
na 17.00 uur. _ 

Te k. weg. omst. FORD 
Taunus 16 L, stationcar, ’77 
i.st.v.nw. Hekerweg 5 
Klimmen, app. 2. _ 

ROVER 3500 S. automatic, 
type ’78, ƒ 8900,-. 045- 

458364. 

RENAULT 12 TL. rood, tv- 
pe ’77, ƒ 3950,-. 045-458364. 

AUDI 100 GLE, 5-cyl. met 
LPG iets werk, type 78. 
ƒ 6950,-. 045-458364. 

OPEL Kadett coupé 1200, 
dure stereo, type ’75, 
ƒ 3500,-, 045-458364) 

VOLVO 343 DL automaat. 
ƒ 7500,- 045-458364. _ 

Voor echte keuze betere 
auto’s GARAGE LUKAS- 
SEN Automobielen. Golf 
diesel 2-drs. '79; Golf diesel 
LS ’80, 4-drs. bruin; Golf 
luxe 78, zilver; Golf LS '78, 
4-drs. rood; Opel Manta 
GTE ’78, groen; Opel Man¬ 
ta SR 2 L ’80, zilver, gas; 
Commodore ’80, blauw; 
Rekord 2 diesel, 4-drs. ’78; 
BMW 525 ’79, groen, gas, 
BMW 520 ’78. roodmetall.; 
BMW 320. type ’80. 6-cyl.. 
gas; BMW 316, groen, 78; 
Mercedes sport Cabriolet, 
alle typen 4x; Mercedes 
diesel 75. rood en diesel 
’78 geel; Volvo 343 DL ’79. 
rood, 28000 km gel. koopje: 
Honda Civic 3x ’76, ’77, 79; 
Accord type ’80, beige; 
Prelude ’80, zwart, Capri 
203 ’79, rood, Capri 1600 
GXL ’75, groen: Princess 
78, kl. goud, ƒ 3750,-; Maz¬ 
da 323 77 ƒ 4750,-; fcitroën 
GS ’78; Pallas ƒ 47 , 50,-; Au¬ 
di 80 ’75 ƒ2450,-. Diverse 
inruilwagens vanaf ƒ 400,-, 
diverse motoren o.a. Hon¬ 
da F 2 Bol d’ore, 4 mnd. 
oud, met kuip, sterwielen. 
als nieuw, BMW 1000 RS 
’79, blauwmetall. inruil en 
inkoop mogelijk. Lukas- 
sen Holzstr. 67, Kerkrade. 


SIMCA 1308 GLS 78. 
.40.000 km. ƒ 6750.-: Audi 
i 100 5 E, '79. zilver metall. 
! 24.000 km. ƒ 1700.-: Audi 
i 100 LS 77 met gas f 7000,-; 
Opel Ascona 19 LS. '79 
34.000 km. als nieuw 
ƒ 11.000.-; Opel Kadett '78 
f 7500.-; Ford Escort '79 
1300 L. f 8250.-: Ford Es- 
! cort 1300 L '78 ƒ 7250.-; VW 
Scirocco 75; Renault R 14 
I TL. 77 ƒ 6500,-; Mitsubishi 
I Galant 78 1600 f 7750.-; 

! VW Golf L. 76 ƒ 5250.-; 

! Mazda 929 coupé 77, 
i ƒ 5250,-; Corolla 30 coupé 
I 75. ƒ4000.-; Renault R 20 
i TL 76 ƒ 4500,-: Peugeot 
i 305 79 ƒ 10.500.-; Peugeot 
1 504 automaat, 76 ƒ 4750.-. 
Inruil en financiering en 

g arantie Autobedrijf P. v. 

lijk en Zoon. Homperts- 
weg 33, Schaesberg Ka- 
‘ kerf tel. 311729. __ 

1 Te k. weg. omst. MERCE- 
j DES 200 diesel, bwj. laat 
75, kl. gebroken wit m. ra- 


75, kl. gebroken wit m. ra¬ 
dio. trekhaak, enz. Vr.pr. 

j ƒ 5750.-. Damkesstr. 23. 
Leenderveld-Schaesberg. 

Te k. geweldig mooie 
FORD Taunus 1600 de lux. 
met gasinstall., bwj. laat 
78, kl. rood, auto is i.z.g.st. 
Vr.pr. ƒ 5750,-. Sleinadastr. 

! 71. Achter de Haesen. 
Schaesberg. 

MERCEDES 240 diesel, 
veel ass., kl. rood, bj. 77, 
ƒ 16.750,-: Citroen CX 
goudkl., bj. 77. ƒ4900,-; 
Audi 100 LS 5 cyl., kl. ko- 
' per metall.. Ie eig.. bj. '79. 
ƒ 10.750,-; Volvo 244 L. kl. 
groen, bj. 78. ƒ 9500,-; Ford 
Fiesta LIL. kl. gr., i.st.v.n.. 
bj. 78, ƒ 7750,-: Renault 16 
TL, le eig.. 59.000 km. kl. 
rood, bj. 79, ƒ 8500,-; Peug. 
504 ST autom.. bj. ’7o, 
f3750,-; Mazda 323. kl. 
geel, bj. 79, ƒ 7950,-; Mazda 
323, groen, bj. 78, ƒ 5500,-; 
Toyota Carina metal. 
bruin, zeer mooi, bj. 78, 
ƒ6500,-; Ford Pinto. kl. 
Amerik. sportw. automaat 
enz., ƒ 5900,-; Fiat 131 Jubi¬ 
lee met gas, nov. 78. kl. zil¬ 
ver f 5900.-: Saab 99 GL 
combi coupé. bj. 76, 
ƒ 6500,-; VW vrachtbus. 
oranje bi. 75, ƒ 3500,-; Mini 
850, kl. blauw, le eig. nov. 
78 ƒ 5750,-: VW Golf. kl. 
geel, bj. 75 ƒ3750,-; Ci- 
Froën GS goudkl., bj. 77 
ƒ 3500,-; Ford Escort sta¬ 
tioncar, bj. 78, ƒ 4600,-. Op¬ 
ruiming en inruilers. Che¬ 
vrolet Malibu met gas. bj. 

76, ƒ 2000,-, Citroën GS 74 

ƒ 1250,-; Simca ƒ400,-; 
Buggy ƒ 1750,-- Alfa GT. bj. 
77 ƒ 5250,-; Opel Manta 
ƒ 1750,-; Ford Capri 
ƒ 1750,-. Sterk wisselende 
voorraad. Inruil mog.. snel¬ 
le financiering en gar. Oc- 
cassion centrum Spaubeek 
BP-tankstation garagebe¬ 
drijf, Parallelweg 1, tel. 
04493-3921, direct aan afrit 
autobaan Spaubeek. _ 

Te k. LADA Niva 2121, bj. 
78, Populierenlaan 13, 
Oirsbeek. 


Te k. MERCEDES metal . , 
bwj. '76. Ford Taunus 1300 -■ 
met trekh.. bwj. '71, dk • 
f 850.-. i.z.g.st. Tel. 04V 
419450. 7 * 

Te k. RENAULT 16 "Wt ■ 

: bwj. 76. met gas. Tel. 04$% ~ 
; 417970. _V» 

i Let op: let op: inruilers vülfi 
gerenomeerde zaak Je 
| koop voor weggeefprijzM^ . 
kijk en vergelijk in priisjS* . 
kwaliteit. CHEVROLSf 
C aprice classic le eig., tm' 
les electr. 8 cyl. aut. op’ gw 1 ' 
'78. ƒ 9750.-. Citroën («Kt 
met stuurbekrachtigiifi' . 
78. ƒ 6750-, CHEVROLW; , 
type Monte Carlo coup»®* 
cyl. aut.. LPG 76, ƒ 4950-, , 
Öpel Commodore 76. GSE , 
coupé ƒ 3750.-. Mazda 818 . 
coupé 77. ƒ 3750,-. Pe&* 
geot 304 met pook '7 ^ 
.f3450.-. Peugeot 404 Q » . 
met pook ' <6. ƒ 295<fc| % 
Mazda 616 met gas * 

| f 2950.-. Datsun Chedj? 
j met gas, stationcar „ 

j ƒ 2950.-. Opel Ascona Tm 
ƒ 2450.-. Volvo 142 met gas 

74. ƒ 2950.-. Vauxhall VyW 

75. ƒ 1250,-. Opel AscoAJ 
aut.. 73 ƒ 1750-, RenaüSf# ■ 
TL 77, f2450.-. Dat&l&f 
120Y 75.'ƒ 2450,-. MahflèL. 
818 75, ƒ 2450,-. Opel Bik 
cord 1700 74. f 145(h-,TÏp-. 
128 74. ƒ 450.-. VW Scir«£.. 
co 75. ƒ 3950,-, Daf 66 rafiK- • 

; gas ƒ 2150,-. Citroën CX 
met gas, 78, ƒ 3750.-. Opel . 
Ascona 74, ƒ 1450,-, F^NT' ■ 
Escort 1300 XL. met 
75. ƒ 1950.-. Mini 
| ƒ 2250-, steeds wisselgpc® 
'voorraad. Inruil. firialiBjo. 
mog. Combacherstr. bijP' 
Kerkrade (Gracht). LaatsfP- 
str. links voor grens Lo^t®’: 

Te k. VOLVO 142. bwj : wS" 
z. mooi, Gladiolenstr. lhK/ 
Kerkrade-West. _-tAA*' 

Te k. TOYOTA Cehca, £wfe.- 
75. Magalhaenstr. 3. Hoe®*- 
lerheide. _ ’ 

Leyland PRINCESS ïhfr 
lichte achterschade. bj.iS®, 
ƒ 3000.- 045-458364. ' 

BMW 1602, zeer goed incK'- 
de, 73, ƒ 2700,-. 045-4583ffi v 

Van allereerste eigeh^Sf. 
(kenteken ter inzage) 
luut betrouwbare B.NQKi,' 
2002 automatic, tvpe UTtEl 
ƒ 4750,- 045-458364. , 

FORD Taunus automa®■ 
coupé, bruinmetallic, 

73 ƒ 950,-, 045-458364. 

MAZDA 323 ES. autoïsE’ 
tic. b). 79, ƒ 10.500,-, MT 
458364. 

HONDA Civic 1200, 
vinyldak, blauwmetamfib- 
bj. 75, ƒ 3750,-, 045-45$fi®> 

Te k. DAF 66 ’ 74 ƒ 200W 
Nieuwstraat 41, Schaaffi' 
berg (einde Nieuwf®’ 
linksaf grindweg); Yf*'' 
311078. 

Te k. FORD Granada 
pe 2300 met schuifcL't^B’ 
lpg. Vr.pr. ƒ 3000-, 

1975, Overhoven 72, .kB' 
tard. Oautzenbergstraat 19, Heerlen, Tel. 045-713900 


Bromfietsen 


tting ƒ 600,- op KREID- 
R KMC 5 alleen 139 
th Salden Limbricht. 


k. Miyata cycle REN- 
TS, 12 versn., 4 mnd. 
i ƒ 750,-. 045-222327. 


k. KREIDLER. bj. 76, 
‘dapp, bj. 74. Groenstr. 
. Waubach. 


DAPP KS 50, ƒ 1295,- 
ftmaha’s v.a. f 995,-, Flo- 


* 

I 


5 v.a. ƒ 695,- 6 mnd. 
■. Zündapp h.sch. m. 

ƒ 395 Grond Schaes- 
gerstr. 51 A, Terwinse- 


k. SUZUKI m. helm en 
I ?. Tel. 045-452128, _ 

k. PUCH Grand Prix m. 
^vielen ƒ 300,-, Zün- 
P c 50, 100 % in orde 
0,-, tel. 222223. 


Geld en goed | 


AARBEWIJZEN aan 
hder van vrijwel elke 
worden door ons ver- 
erd. EPM C.V., Hool- 
at 43-45 Voerendaaï, 
750305 kantoor open 
9-16 uur. 


°r tussentijdse verzilve- 
van uw SPAARBRIE- 
J. bel. vrijbl. 04490- 
®4. Brouwerstr. 5 Mun- 
geleen. 


I 


Onderwijs 


voor zekerheid een 
fgOEPS-AUTORIJ- 
ÖOOL aangesloten bij 
■b.B.R.O. zie advertentie 
®fdag as. 


, NTIEü ’n Rijles 
-koop, is meestal duur- 
P! 


3 


; vol uur LESSEN bij 
yuP^psautorijschool Rob 
^Wey, riiksgedipl. De 


W w. uou. 

jfrk orunssum, tel. 258036. 

Hessen voor WISK., 
kr’k, en electr. 04492-2479, 
$n20 uur. 


Vakantie 


Caravancentrum Beckers 
b.v. Hoofddealer van Kip- 
toercaravans, ook sta- en 
vouwcaravans. Tevens het 
adres voor alle onderdelen, 
speciaal voor zelf- en cam- 
perbouwers, voortenten, 
luifels, wintertenten, koel¬ 
kasten, kachels, boilers, 
geisers, c.v., alle leidingen, 
watertanks, gasappara- 
tuur, alle electr., foilets, 
douches, ramen, tafels, po¬ 
ten, steunen, trekhaken, 
etc. etc. Ook inbouw, mon¬ 
tage, inruil, reparatie, 
doorlopend geopend. Ook 
eventuele bezorging. 
Veestr. 2, Sittard, tel. 
20608. (Bij viaduct Rijks¬ 
weg Sittard-Geleen) 


Voordelige najaarsprijzen: 
(40% reduktie). ZOMER¬ 
HUISJES en stacaravans 
te huur. Recr.oord Cam¬ 
ping De Zorgvliedt, Wate¬ 
ren 5, ZorgvFied (Dr.) Fol¬ 
der 00212-7258. 


CARAVANSTALLING 
niet overdekt, veilig en 
niet duur ƒ 120,- incl. BTW 
p. jaar. G. van Mil, Sport- 
straat 10-12, Kerkrade, tel. 
045-410826. 


Te k. z. mooie 4-pers. CA¬ 
RAVAN, merk TE, m. ijs¬ 
kast, verw., nw. voortent 
enz. Caravan is mooi. 
Vr.pr. ƒ 3300,-. Te bevr. tel. 
04454-1337. 


Te k. CARAVAN De 
Roeck, 4-pers., met voor¬ 
tent, goedkoop. Industrie¬ 
staat 39, Kerkrade-West. 


Te k. VOUWCARAVAN, 
ƒ 1150,-. Kerkraderweg 
224, t.o. tennish. Kalde- 
born, Heerlen. 


Te k. CARAVAN, gewicht 
663 kg. 4- è 5-pers., dubb. 
begl. en verwarming en 
voortent, tel. 045-310010. 


COSTA del Sol v.a. ƒ 550,-, 
Mallorca v.a. ƒ 395,-, Kreta 
v.a. ƒ 775,-, Rhodos v.a. 
ƒ 675,-, Gran Canaria v.a. 
ƒ820,- Kos v.a. ƒ795,-. 
Aleen bij Ozek-reizen, tel. 
Te k. 5-pers. CARAVAN, 
ouder model en gr. voor¬ 
tent v. 5.10 meter lang, pr. 
t.e.a.b. Tel. 045-321678) 


Te k. PLUKLADDER, 40 
soorten, ƒ 200,-. Tel 04493- 

Te k^ CITROEN ÏÏY 
gesch. v. 2 paarden, bwj. 
75, tel. 045-317694. 

Te k. MAÏS, 13V 2 ha. Tel. 
013-331634. _ 

H.H. landbouwers opgelet, 
het afdekken van u kuil 
met een KUILAFDEK- 
FREES maakt handwerk 
overbodig. Vraag geheel 
vrijblijvend voor een de¬ 
monstratie op uw bedrijf. 
Fa. Collé, Nusterweg 90, 
Sittard, tel. 04490-19980. 

1 Jhon Deere, 1 ruige maïs- 
hakselaar, dnepunts, 
ƒ 2950,-: 1 Kemper 1 rijige 
maïshakselaar, driepunFs, 
ƒ 950,-. Machines zijn zeer 
geschikt voor stalvoede- 
ring. Mech. bedrijf Frissen 
BV) Vroenhof 92, Valken- 
burg-Houthem, tel. 04406- 
40338. Vert. H. Neven, tel. 
043-641234. 


5 hectare MAÏS te k. Tel. 
045-454005. 


Huwelijk/ 

kennismaking 


Wilt u even afreageren op 
de weekse beslommering, 
kom dan naar ’t bal Zum 
EINZAMEN HERZEN in 
Hoensbroek, altijd even 
gezellig in Ober Bayern, 
Akerstr. 150, H’broek. 


KENNISMAKING, sa¬ 
menwonen, huwelijk, sex, 
zonder winstbejag enz. 
Vraag gratis brochure. 
Nieuwe toekomst. Postbus 
174, 5240 AD Rosmalen. 

Elke donderdagavond bal 
in Limburgs mooiste zaak 
voor alleenstaanden: 
WEST POINT vanaf 20.00 
uur. Bewijs van alleen¬ 
staande verplicht. Tel. 045- 
413642. Vriendelijk uitno¬ 
digend: het bestuur, d.j. 
Richard, West Point, 
Schaesbergerstr. 108, 
Kerkrade-West, Terwinse- 
len, een garantie voor een 
gezellige avond. 


| Auto’s en motoren | 


Qnr’ om- en BOTEN- 
(UALLING, zowel over- 
Pjy als vrije plaatsing., 

V^ntueel service en on- ONDERDELENBANK. 
“houd. Tel. 045-418989. I Schinnen, tel. 04493-2715. 


Te k. VOLVO 343 DL au¬ 
tom., blauwmet., km.st. 
6000,1 jr. oud, pr. ƒ 15.500,- 
. Te bevr. Vondelstr. 32, 
Schinnen, na 17 uur. 


Bijna nieuwe auto’s met de 
kop d’r af! Aangeboden en¬ 
kele 

demonstratie- 

auto’s 

weinig gelopen, zeer jong 
en schadevrij: Renault 5 
TS 1981 grijsmet., Renault 
18 GTL 1981 groenmet. en 
Renault Fuego GTS 1981 
beigemet. En Renault loopt 
langer op 1 liter. Sanders, 
uw Renault-partner. 

Akerstr. 128, Brunssum. 
Tel. 045-251644. 


Van le eigenaar pracht 
AUSTIN Allegro 13b0 su¬ 
per, bj. dec. 1975, deze auto 
verkeerd in topconditie, 
brons met zwart leren dak, 
zeer>mooi, ƒ 1350,-. Busch- 
kensweg 34, Heerlen-Hek- 
senberg, tel. 218573. 


BMW 633 CSI autom. m. 
alle extra’s, in nieuwst., 
77; BMW 320 6 cyl., 79; 
BMW 320. 77; BMW 316, 
76; Opel kadett 1200 GL, 
77; Opel Ascona 1900 GL, 
78; Toyota sportswagon, 
77; Simca 1160 GLS^ 5- 
drs., 78. Ed Lemmens au¬ 
tomobielen, koningsweg 
37, Kerkrade, tel. 045- 
455432. 


ANWB goedgekeurde AU¬ 
DI 100 GUST type 78 in 
showroomconditie. Tel. 
045-458364. 


OPEL Kadett City special 
Rider, bj. 78, ƒ 7950,-. Tel. 
045-458364. 


OPEL Rekord nw. model 
besteller, met LPG, type 
79, ƒ 6750,-. Tel. 045- 
45Ó364. 


OPEL Kadett stationcar, 
100% in orde, bj. 79, 
ƒ 8950,-. Tel. 045-458364. 


OPEL Rekord diesel 2.1 li¬ 
ter, 4-drs„ bj. 77. blauw- 
metallic, ƒ 5950,-. Tel. 045- 
458364. 


OPEL Ascona 1900, rood¬ 
bruinmetallic, type ’80. 
ƒ 9750,-. Tel. 045-458364. 


OPEL Kadett Special, vi- 

s^ a 5 k 8 *: ,6 ’ /fioo '- TeI ' 


LADA stationcar op gas, 
1200 cc, bj. 77, ƒ3750,-. 
Tel. 045-458364. 


Te k. TOYOTA Celica 1600 
ST, 74, met LPG, vr.pr. 
ƒ 2300,-. Tel. 04754-4254 na 
17 uur. __ 

Te k. FORD Capri I 2.3 GT 
autom., met LPG, bj. 75, 
i.z.g.st., div. extra’s. Nic. 
Beetstr. 64, Molenberg. 

Te k. AANHANGWAGEN. 
Casanderstr. 16, Meerssen, 
tel. 043-644805. __ 

Te k. gevr. AUTO’S va. 74, 
ook schadeauto’s. Tel. 
04446-2747. __ 

DAF 46, 77, ƒ 2250,-, km.st. 
51.000 m. Bovag-keurings- 
rapp. Ringstr. 7, Hoens¬ 
broek, tel. 045-219510 na 17 
uur. _ 


VOLVO 142 type 74, uitl. 
defect, ƒ2200,-. Tel. 045- 
458364. _ 


Te k. MITSUBISHI Celes- 
te 1600 ST met LPG, 
km.st. 55.000, bj. 78, vr.pr. 
ƒ 9350,-. Jongmansweg 20, 
Heerlen, tel. 045-223036. 


Te k. FORD Taunus 1600, 
bj. 73, met trekh., i.z.g.st. 
Cluysenaerstr. 7, Schaes¬ 
berg, tel. 045-417486. 


Te k. gevraagd Honda CI- 
VIC-MOTORBLOK, bj. 
78-79. Tel. 045-722850 tus¬ 
sen 12 en 13 uur en 18 en 19 
uur. _ 


Te k. AUDI 100 LS, koper- 
metall., bj. 77, ƒ 7500,-. In¬ 
ruil kl. auto mog. Past. 
Brounsstr. 6, Schinveld, na 
17 uur, zona. van 13 tot 16 
uur. _ 


De goede gebruikte wagen 
die u zoekt, staat bij uw 
SUZUKI-/SÜB ARU-DEA¬ 
LER Bos Heerlen, show¬ 
room Grasbroekerweg 9. 
tel. 724545 of 720800. Wij 
bieden u aan met Bovag- 
garantiebewijs wagens 
vanaf ƒ 5000,-. Subaru 1600 
GLF, 5 bak, ’81; Dodge As¬ 
pen coupé, automaat, 79; 
Autobianchi Al 12. 3-drs., 
77; Ford Taunus 1.6 L 
Combi, 78; Volvo 144 E, 4- 
drs., 73; Renault R 16 TL, 
75; Simca 1006 LS de Lu¬ 
xe, 78; Simca 1100 GLX, 4- 
drs., 77; Simca 1100 LE, 4- 
drs., 78; Simca 1307 GLS, 
77; Simca 1308 GLS, 77; 
Simca 1308 GT, 77: Talbot 
Horizon 1.3 GL, ’80. Door¬ 
lopend grote autoshow in 
onze moderne showroom 
van Suzuki-Subaru. 


Te k. als nw. rode BMW 
518 met brede sportvelgen, 
vr.pr. ƒ 9000,-. Bongerd 32, 
Spaubeek. 

Te k. OPEL MANTA 2 ltr. 
GTË, bj. 78, inr. mog.. 
Eindstr. 27, Schinveld. 

Te k. AUSTIN Maxi 1750, 
bi. 78, met LPG, tel. 045- 
421412. 

Te k. gevr. AUTOMATIC, 
tel. 045-721054. _ 

Te k. AUDI 50 LS. bwj. 75 
ƒ 2250,-. Tunnelweg 49, 
Kerkrade-West. 

Te k. RENAULT 17 TS, 
77, mooie goede auto, 

f oedkoop! Ford Pinto. 

leine Amerikaan, 74, 4 
cyl. 2 ltr. automatic, tel. 
045-314373. 


FIAT Ritmo 75 CL, jan. ’81, 
silver met. met volledige 
garantie. Autobedrijf van 
Leeuwen, Strijthagenweg 
129 Kerkrade-W„ tel. 045- 
453^55. 


MITSUBISHI Colt GLX. 
bwj. ’80, bruin met. 11.000 
km, garantie, keuring, in¬ 
ruil en financiering, Auto¬ 
bedrijf van Leeuwen, Strij¬ 
thagenweg 129, Kerkrade- 
W., tel. 045-453^55. 


TRIUMPH Spitfire, 1500 
april ’81, slechts 6000 km., 
nieuwe auto, volledige fa¬ 
brieksgarantie. Autobe¬ 
drijf van Leeuwen, Strij¬ 
thagenweg 129, ind.ter. 
Dentgenbach, Kerkrade- 
W., tel. 045-453355. 


PEUGEOT 305 SR met 
schuifdak, 79, gekeurd en 
met volledige garantie. Au¬ 
tobedrijf van Leeuwen, 
Strijthagenweg 129, ind¬ 
.ter, Dentgenbach. 


Renault 18 

18 TL wit 78 
18 TL groen'79 
18 TS groen, zilver, br., 
beigemetall. 79 
18 GTL zilver 79 
18 L rood ’80 
18 TL stationcar zilver 

Auto Smeets 
Maastricht 

Akersteenweg, Maastricht- 
Heer, 043-613838. 05201-240 


PeekG Cloppenburg. Waarom zou je nog verder zoete 


Chintzjas. 

Fantastische 
doorgestikte chintz- 
jas. Zeer aktueel 
model. In beige. 

Limburgs Dagblad 


Marijnen Was- Philips HP1409 Philips 


automaat 

met energie bespa- 
ringstoets en 800 toe¬ 
ren centrifuge 
’ Normaal 1189,- 


Scheer- 

apparaat 


JUi 1 JÊ 
Draaitop stof Radiorecorder 

zuiger 

3 MW/FM 

700 W. motor Normaal 179,- 

Normaal 329.- 


Soundmaster Op onze HI-FI Afdeling 

Radiorecorder vin dt u een 

MW/FM ru,m assortiment 

Normaal 179,- AUDIO RACKSP™=i 


Philips kleuren TV ignis 

Nieuwste model. 66 cm WasdrOOer 

D I _l L ^ \ / I ^ 
Reeds van af 

898.- liijpj 

ffliiSfl 


n Schunckprijs Schunckprijs den 

] 8791-159.- 11 

Zolang de voorraad strekt. Afwi|kingen in afbeeldingen voorbehouden 


Schunckprijs 

199.- 


Schunckprijs 

95.- Beeldbuis. 24 Voorkeur- , , , . 

, rii Inhoud In kq. 

zenders en atstandsbe- kl , rcc 

j- • Normaal ojj,- 

diening. _ _ 

Normaal fl. 2295.- / 
Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 2 1 


extra fciaij 

ge|ni jsd 

De electro-afdeling bezorgt gratis aan huisl 
Alle artikelen met volledige garantie en servic* 


Schunckprijs N 

1795.-^ Schunckprijs 

399.- 


rvirvzmtm 
telefoon 045-71205 
promenade heerlen • 2e etag 


Prijs* Primeur 

Sportieve tricot 
V-hals pu.lover. 
' ' : TM 100% Acryl 

Balkstrepen en 
|| kontrasterende 
fffH boorden, 
i• **"'*."*/vi Groen, ecru, 

•• grijs of 
1 bordeaux. 
Normaie prijs 
29 - 


t/m a.s. 
zaterdag 

24 .- 
** - ^ 
| 

te*k 

6 
mmmm. 

- \ 

s' 'SK4* 


Te huur aangeboden 


iTe huur centrum Geleen 
pracht MAGAZIJN of 
, , , , . showroom 600 m 2 , eigen 

Te-.huur op goede stand te par king. lage huur. Tel. 
^isuwenhagen gemeub. Ö4494-43950. 
j ZIT- SLAAPKAMER, m. 
gebr. v. bad, keuken en wc. 

I Tel.'045-321988 of 317215. 


Gérheubileerd APPARTE¬ 
MENT te huur voor al- 
ledftst. dame. Tel. 045- 
72ir759. 

Te : Kerkrade-Bleiterheide 
teuh. zeer nette ÉTAGE- 
WQNTNG. m. 1 slaapk., 
gefph. voor ouder echtp. of 
alltjènst.. huur ƒ 770,- incl.' 
stook- en servicekosten, 
inki 04494-48180 na 17 uur 
45»ftp. _ 

GEMEUBIL. kamer aan¬ 
gek voor nette alleenst. 
neer, tel. 045-711683. 

Te.huur aangeboden gem. 
KAMERS. Beerdalweg 66, 
Heerlen, van 10.00 tot 19.00 

' -. ur. ’ 

Keurige gem. KAMER. m. 
geb. v. keuken, douche, 
c v. - centr. ant. koelkast, 
Sittarderweg 36, Hrln, tel. 
045-724072 - 725828. 


WONINGRUIL: aang. gro¬ 
te 4-kmr.flat le woonl. met 
lift en c.v. in Amstelveen- 
Zuid. Gevr. eengezinswo¬ 
ning m. gar., geen grote 
plaats. Tel. 020-471215. 

EENGEZINSWONING te 
ruil. N-Einde, tegen wo¬ 
ning in Treebeek of Mee- 
zenbroek, of 3-slp.k.flat be¬ 
neden. Br.on.nr. HK 386, 
aan Limb. Dagbl. Postbus 
3100 6401 DP Heerlen. 


Te huur gevraagd 


Te h. gevr: WONING of 
boerderij, event. met paar- 
destal. Landhuis of bunga¬ 
low, huurpr. max. ƒ 1500.-. 
Tel. 09-3211854928. 

Te h. gevr. WOONHUIS, ± 
3 slpk. Omg. Hrl. Tel. 045- 
217604. 


BENEDENWOONHUIS 
of verdieping met eigen 
keuken, douche en ber- 

§ ing, Ifst. in Geleen of na- 
iie omg. (per 1 nov., max. 
ƒ 500,-). Bellen na 18 uur, 
tel. 043-644263. Uitdrukke¬ 
lijk vragen naar W.H. Fa- 
ber. 


Onroerend'goed 


NIEUWENHAGEN: te k.a. 
geheel gerenov. tussenwo¬ 
ning in Oudhollandse stijl. 
Te b evr. Herenweg 93, tel. 
045-314866. Na 19.00 uur. 


| Verhuren 

Wilt u uw woonhuis of bun¬ 
galow verhuren voor een 
huurprijs van ƒ 1000,- tot 
ƒ 1300,- per maand? 
Neem dan contact op met 

Kramer 

Makelaardij 

Elsstraat 13 te Beek, tel. 
04402-3601. _ 

BEEK-Geverik: luxe jonge 
halfvrst. 4 sl.won. met c.v. 
en gar. perc. 240 m2, vrpr. 
ƒ 1OT.500 - k.k. D.H.M. 
Kerkhoffs, makelaar en 
beëdigd taxateur o.g. 
Kleingenhouterstraat 50 te 

Beek, tel. 04402-3427. 
-| 

Uw taxatieopdracht wordt > 
vandaag nog uitgevoerd. 
N.M.W. QUADEN, Make- 
laar-taxateur o.g. Lid 
N.B.M. Mairestraat 14, 
Munstergeleen, 04490- 
19644. 

Groot WOONHUIS, gr. 
tuin, ruime oprit. 
Nieuwstr. 106 Kerkrade, 
inl. tel. 045-211917. _ 

Ohé en Laak, te k. BUN¬ 
GALOW. Ind: woonk. met ‘ 
openhaard en parketvl. 
keuken met inbouwkeu- 
ken, 3 slpks, badk. mooi 
aangelegde tuin Pr. 
ƒ 189.000 - k.k. Inr. eigen 
woning mog. Inl. 04951- 
32643. 

WEERT te k. half.vr.st. 
woonhuis met 300 m 2 tuin, 
pr. ƒ 94.000,- k.k. Inl. 
04951-32643. 

BRUNSSUM: ruim, uitste¬ 
kend onderhouden woon¬ 
huis (bwj. 1977) met ber¬ 
ging en siertuin. Ind.: b.g. 
entree, toilet, betegelde li¬ 
ving met open, geïnstall. 
keuken. Eerste verdieping: 

3 ruime slaapkamers, 
waarvan één met v.w. en 
een badkamer met ligbad 
en v.w. Tweede verdie- 

E ing: vierde slaapkamer en 
ergruimte, c.v. Prijs 
ƒ 115.000 - k.k. LIVAC, 
Brugstraat 19, Sittard. Tel. 
04490-10855. 

HOENSBROEK: rustig ge - 1 
legen, halfvrijstaand j 

woonhuis met garage en 
tuin. Ind.: b.g. gang, toilet, 
woonkamer, keuken, ser¬ 
re, kelder. Verdieping: 3 
slaapkamers en een badka¬ 
mer met douche en v.w. ! 
Zolder. Vraagprijs 

ƒ89.000,- k.k. LIVAC, 
Brugstraat 19, Sittard. Tel. 
04490-10855. _ 

SPAUBEEK. Royaal verb. 
tussenwoning met vrije tuin 
en gr. gar. Pr. ƒ 145.000,-. 
Bongerd 32. 
Met VASTE rente en LOOPTIJD. 

Kontinukredieten en of doorl kerdiet kunt u desgewenst omruilen in een zgn. vaste rentele- 
ntng (persoonlijke lening), geen bijkomende kosten. Vrije besteding. Overlijdensrisico ge¬ 
dekt. Leningen worden meestal dezelfde dag bij u thuisbezorgd. 


Vast rentelening (Persoonlijke lening) 

bedrag 

48x 

60x 

72x 

96x 

2e hypotheek 

240 mnd. 

4.000 

123 

106 

95 


15.000 

185 p.mnd. 

7.000 

210 

181 

161 

137 

20.000 

242 p.mnd. 

9.500 

281 

241 

214 

181 

25.000 

299 p.mnd. 

16.000 

465 

398 

353 

297 

35.000 

414 p.mnd. 

24.000 

691 

590 

523 

*439 

40.000 

472 p.mnd. 
Tijdelijk telnr. 
04494-49466 

SCHMIDT’S FINANCIERINGEN 

^ LID NED VER VAM FINANCIERIMGSADVI5EURS GESPEC KREDIETBEMIDDELAAR-, 
Postbus 323, 6160 AH Geleen. Bellen van ma t/m vr. van 9.00 tot 21.00 uur 


voor vakman en doe-het-zelver 

peperkamp 

| | Hout- en Plaatmaterialenhandel bv jgjj 

Profiteer van onze speciale afhaalaanbiedingen 


MAASTRICHT grote staat 
HEERLEN promenade 

toonaangevend in 
zuiver scheerwollen 

kostuums 

met of zonder vest 

vanaf 
grenen 

schroten 


t'oo/i sncÉfe besftss6/iö... 


Ter overname aangeboden: 

café-biljart ’t Monument 

Heerlerweg 50, Hoensbroek, tel. 045-216220. 

Stein 

Beelenberg 2, te koop ruim 

vrijstaand landhuis 

m. 2 garages, binnenbad en bar, met open haard. Totale 
perc.oppervl. 1000 m 2 . Direct te aanv. Vraagprijs 
ƒ 700.000,- k.k. Tel. 04405-2000. 


« «iSe «eed* 


van A 45 voor 


1.15 


rneAe r 


openings- 1 

i W en 1 

te»— 

k\ Qaok no. Wakado- 

1 

. 


D.S.M.-straat 5 Beek (t.o. Makado- /Miro) Telefoon 04402-4725 


^VROOM & DREESMANN BLIJFT VOORDEUG 


INVERS 


NIEUWE 

OOGST 


„aerW ,in •Oof e 1ici» uS 
«rf" 1 «s i ««• 


(| cfl 1 


H e % NIEUWE 

OOGST 


VU.UWL 

OOGST 

r 

j D ec r 

(en he 

kii° EN IN VERPAKT 


Cracottes 

Pak 250 gram 


49 Flipsaté 

3 Stokjes 


39 neyiEeschhnumersj^y 
S9 


Prachtige bief tappen QC 

IO.SC O, 


SM4n,m 10.301 


Matse runderbiefstuk 
250gram J 

250~ I 
45 


Mellona 

bloemen 

honing 

Pot 450 gram 

A3S 

^75 VROOMS DREESMANN 


* Geldig t/m zat. 10 okt 

Niet bij V & D Geteen Ovenge aanb. geldig t/m woen. 14 okt. OiKjjewoön En betaalbaar nieuics uit eigen streek , cultuur 


Donderdag 8 oktober 198 1 • Pagina 2 5 

Umburgs dagblad ) 


bioscopen 

•^1^MMM m 

Heerlen 

Royal 

"Outland”, 2 e week, dag. 14.30 en 
|0.30 uur, za. en zo. 14.30, 19 en 
’l-30 uur, 12 jr. 

ivoli 

Raiders of the lost ark”, 9 e week. 
g. 15.30 en 20 uur, za. en zo. 
"•30, 19 en 21.30 uur, 12 jr. 
t Zal je nicht naar wezen”, 
ichtvoorstelling, vrij. en za., 24 
hr, 16 jr. 
assage 

"Instituut voor wilde meisjes”, 
°ag. 14, 16, 18, 20 en 22 uur, 18 jr. 
"Deep throat”, nachtvoorstelling, 
üo - t/m zo. 24 uur, 18 jr. 

H 5 

"Christiane... F.”, dag. 14.30 en 
‘0.30 uur, 7 C week, 12 jr. 

Devend opgegeten door de kani- 
len”, 2 e week, dag. 16 en 20 uur, 
jr. 

'Vee vorstinnen en een vorst”, 
6-16, 19 en 21 uur, a.1. 
teisjes die taboes inslikken”, 
g- 13.45, 15.45, 18.45 en 20.45 
^.16jr. 

^ force of one”, 2 e week, dag. 
5*15, 16.15, 19.15 en 21.15 uur, 16 

frawdogs”, 2 e week, nachtvoor- 
•Uing, do. t/m zo. 22.45 uur, 16 

ft-riders”, nachtvoorstelling, 
t/m zo. 22.30 uur, 16 jr. 
jWoocly Woodpeckerfestival”, 
F^gdvoorstelling, za., zo. en wo. 

uur, a.1. 

apoet 

**he price of survival”, zo. 20 
lUr. 


ERKRADE 


Jjhgrachttheater 

Ncht op groen voor de maagd”, 
en za., 22.30 uur, di. 20 uur, 
jr. 

ity of the living dead”, za. en 
en ma. 20 uur, 16 jr. 
aak ’m soldaat”, za. en zo. 17 
a.1. 

tad op stelten”, za. en zo. 14.30 
L a.1. 

CHAESBERG 

^tokino 

,f he enforcer”, do. en vry. 20.30 
Ur. 

he long riders”, do. en vrij., 
45 uur, 16 jr. 

°rce 10 from Navarone”, za. en 
■ en ma. 20.30 uur, 12 jr. 

°nibie Holocaust”, za., zo. en 
22.45 uur, 16 jr. 

che great escape”, di. en wo. 
D -30 uur, 12 jr. 

bach o. worms 

•"andtheater 

latvoet aan de Nijl”, za. 20 uur, 
• 19 en 21 uur. 


’DER GUTE MENSCH VON SEZUAN’ 

Leerlingen Bernardinus 
brengen spel van Brecht 


• Er wordt met overgave 
repeteerd om tijdens de 
uitvoeringen goed voor de 
dag te kunnen komen. 
Opvallend is de goede en 
duidelijke uitspraak van 
het Duits, iets dat leraar 
Werner Janssen, die ook 
de regie voort, wel veel 
plezier zal doen. 


HEERLEN - Na de Urfaust van verleden jaar gaan de leerlin¬ 
gen van de vijfde en zesde klassen van het Atheneum van het 
Bernardinuscollege te Heerlen dit jaar „Der gute Mensch van 
Sezuan” van Bertolt Brecht op de planken brengen. Leraar 
Werner Janssen over deze keuze: „Het stuk is belangrijk voor 
jonge mensen. Het gaat over het vinden van een goede mens. 
„Goed zijn” spreekt jonge mensen sterk aan.” Het idee om 
zelf toneel te gaan spelen is geboren uit de literatuurlessen. 
„Laat ze dingen, die in de literatuurlessen worden behandeld 
zelfs eens spelen”, was de onderliggende gedachte van dit 
initiatief. Het succes van verleden jaar was voldoende aan¬ 
leiding om er dit jaar mee door te gaan. ïöïllj 

: m Wordt de zesde klas van het Athe¬ 
neum in het eindexamenjaar met 
zoiets niet te veel belast? Werner 
Janssen legt uit: „De voorbereiding 
ervan begint al in het vijfde jaar. 
Dan wordt het stuk uitgezocht en 
voorbereid. Tijdens de vakantie 
worden de rollen geleerd. Met het 
nieuwe schooljaar beginnen de re¬ 
petities en na twee maanden moet 
alles achter de rug zijn zodat de leer¬ 
lingen zich aan de voorbereiding 
van het eindexamen kunnen wij¬ 
den.” Bij de voorbereiding en de uit¬ 
voering ervan zijn 60 tot 70 leerlin¬ 
gen betrokken, onder wie 28 spelers 
en speelsters. Er is ook veel eigen 
inbreng. De muziek, die Paul Des¬ 
sou bij het stuk schreef, wordt niet 
gebruikt. In de plaats daarvan heb¬ 
ben de kinderen zelf muziek ge¬ 
maakt, die ze zelf ook uitvoeren. Er 

Schinskoel-Loop 
start 5e maal 

SCHINVELD - De Stichting Jeugd- 
en Jongerenwerk Schinveld houdt 
zondag in samenwerking met de 
atletiekvereniging Achilles-Top 
uit Kerkrade voor de vijfde maal 
de Schinskoel-Loop. Zowel het 
parcours van de trimloop als van 
de wandelroute is uitgezet in de 
Schinveldse bossen. 

De wandelaars kunnen tussen 9 en 
10 uur van start gaan vanaf de kanti¬ 
ne van de zweefvliegtuigclub 
ELZC. De start van de 1200 meter 
trimloop is om 10.15 uur en van de 5 
of 10 kilometer trimloop om 10.30 
uur. Het inschrijfgeld bedraagt drie 
gulden per persoon of 7,50 gulden 
per gezin. Inschrijving is mogelijk 
tot een kwartier voor de start. In¬ 
lichtingen over dit evenement zijn 
te verkrijgen bij John Paas, Burg. 
Boschstraat 39, Schinveld, telefoon 
256446 en bij Jo Theunissen, Mar¬ 
kiesstraat 6 in Schaesberg, telefoon 
313639. 


komt aan de uitvoering dan ook een 
orkestje te pas. 

Het spel wordt opgevoerd in de au¬ 
la van het Bernardinuscollege op 
14 en 15 oktober om 20 uur en op 16 
oktober om 20.30 uur. De toneel¬ 
avond, waarvoor ook vanuit ande¬ 
re scholen belangstelling bestaat, 
is toegankelijk voor iedereen. 
Kaarten kosten ƒ 2,50. Op 9 oktober 
wordt al een vooropvoering gege¬ 
ven in het Rurthalgymnasium te 
Düren, waarmee het Bernardinus¬ 
college contacten onderhoudt. Dat 
wordt zogezegd een try-out in het 
hol van de leeuw. 


Kinderboekenwinkel 
in De Heysler 

HOENSBROEK - De illustrator 
van kinderboeken The Tjong 
Khing opent vrijdag de eerste kin¬ 
derboekenwinkel op school in het 
Oostelijk Mijngebied. Dat gebeurt 
om 13.30 uur in de basisschool De 
Heyster, Burgemeester van de 
Kroonstraat in Hoensbroek. 

Kinderboekenwinkel is een projekt 
van de stichting Kinderboekenwin¬ 
kel op school. De bedoeling is dat 
kinderen via hun school in aanra¬ 
king komen met de „betere” kinder¬ 
boeken. De school beheert de win¬ 
kel en laat kinderen boeken bekij¬ 
ken en kopen. Dat kan via een 
schoolspaarsysteem. Het hele fonds 
wordt beschikbaar gesteld door een 
normale boekhandel. 

Er zijn toch belangrijke verschillen 
tussen normale, commerciële boek¬ 
handel en de kinderboekenwinkel. 
Zo kunnen de kinderen op school 
ongestoord in de boeken bladeren. 
Een exemplaar dat een beetje be¬ 
duimeld of vies geworden is, wordt 
vervangen door de boekhandelaar. 
Bovendien staat de boekhandel tien 
procent van de winst per boek af 
aan de betreffende school. Dat geld 
is bedoeld om de kinderboekenwin¬ 
kel verder uit te breiden. 


Echtpaar Jongen 
50 jaar getrouwd 

SCHAESBERG - De heer en mevrouw Jongen- 
Hanssen aan de Baanstraat 34 in Schaesberg vie¬ 
ren zaterdag hun gouden huwelijksfeest. Om¬ 
streeks 15.30 uur wordt het paar met muziek van 
het fluit- en tamboerkorps St.-Paulus naar de de¬ 
kenale kerk gebracht waar om 16 uur een dank¬ 
dienst wordt opgedragen. Van 18.30 tot 19.30 uur 
recipieert het paar in het gemeenschapshuis „D’r 
Sjeet.” 

Wiel Jongen werd op 28 september 1905 in Schaes¬ 
berg geboren. Op 17-jarige leeftijd trad hij in dienst 
op de Oranje Nassau-II waar hij aanvankelijk in het 
bovengronds bedrijf te werk werd gesteld. Op 18- 
jarige leeftijd trok hij echter als houwer het kolen¬ 
front in. In 1961 werd de heer Jongen gepensio¬ 
neerd. Hij bleef tot 1971 werkzaam bij het Schaes- 
bergse aannemersbedrijf Riksen. 

Mevrouw Fientje Jongen-Hanssen werd op 15 ja¬ 
nuari 1906 in Nieuwenhagen geboren. Na haar 
schooltijd was zij in verschillende huishoudens 
werkzaam. Na haar huwelijk besteedde zij al haar 
tijd aan werkzaamheden in huis en de zes kinde¬ 
ren. De zes kleinkinderen zullen ook op het feest 
niet ontbreken. 


Volksdansen 

KERKRADE - In het gemeen¬ 
schapshuis aan de Schaesberger- 
straat in Terwinselen kunnen kinde¬ 
ren vanaf de vierde klas van de lage¬ 
re school tot en met zestien jaar elke 
dinsdag en donderdag het volks¬ 
dansen beoefenen. Dinsdagmiddag 
van 15.45 tot 16.45 uur voor begin¬ 
ners beneden twaalf jaar en aanslui¬ 
tend tot 18.00 uur voor gevorderden 
beneden twaalf jaar. Donderdag¬ 
avond van 18.30 tot 19.30 uur voor 
beginners en gevorderden van 12 tot 
en met 16 jaar. De contributie be¬ 
draagt vijf gulden per maand. Bij 
voldoende belangstelling wordt ook 
gestart met een groep voor volwas¬ 
senen. Inlichtingen en aanmeldin¬ 
gen bij Tillie Klinckenberg, Maarzij- 
de 49, Terwinselen (tel. 416976). 

EHBO 

BRUNSSUM- Het Rodekruiskorps 
afdeling Brunssum start met een 
opleiding EHBO met een vervolg¬ 
opleiding voor help(st)er. Iedereen 
O/ 


een trimclub voor mannen en een 
yogaclub. Nadere informaties zijn in 
te winnen bij de stichting, Wilhelmi- 
nastraat 7 te Nieuwenhagen, tel. 
311896. 


Denken-doen 

SIMPELVELD - De KPJ afdeling 
Simpelveld start 13 oktober om 20 
uur in zaal Jo Jorissen een cursus 
denken-doen. Üt 


!*: WM iffi 
< " • ■ V' . : -v/ •4 


wam 


• De heer en mevrouw Jongen-Hanssen. 


BRUNSSUM 

• Mevrouw E. van Erp-Hoskam, 
diëtiste, houdt elke vrijdag en op de 
2e en 4e donderdag van de maand in 
het wijkgebouw aan de Molenstraat 
spreekuur. Hiervoor dienen vooraf 
afspraken worden gemaakt met de 
wijkverpleegster tel. 251319 tussen 

13.30 en 14 uur. 

• Ter gelegenheid van het 5-jarig 
bestaan van de peuterspeelzaal Pi- 
nokkio wordt vrijdag een receptie 
gehouden. Deze vindt plaats van 

19.30 tot 21 uur in het Fatima-ge- 
bouw aan de Populierenstraat. 

• De reisvereniging Vlieg Uit 
houdt vrijdag om 20 uur in het Casi¬ 
no te Treebeek de jaarvergadering. 
Op de agenda staan enkele belang¬ 
rijke punten. 

• In het Open Huis wordt vrijdag 
om 20.30 uur door de vereniging De 
Vriendenkring een kwajongcon- 
cours gehouden. 

NUTH 

• Door het Mathokoor Tervoorst 
wordt vrijdag een oriëntatietocht 
gehouden voor jong en oud. Het ver¬ 
trek is om 20 uur vanaf café Groe¬ 
nendijk waar men ook vanaf 19.30 
uur kan inschrijven. De kosten zijn 
tot en met 15 jaar één gulden en 
voor de oudere ƒ 2,50. 


VAESRADE 

• De jongerensoos houdt vrijdag 
om 20 uur in het gemeenschapshuis 
’t Pomphuuske een quizavond. 

SCHAESBERG 

• Onder leiding van Marion Priec- 
karts wordt vrijdag om 20 uur in het 
jongerencentrum Mainstreet aan de 
Hoofdstraat voor de tweede maal 
een theateravond gehouden. Be¬ 
langstellenden kunnen dan toneel¬ 
spelen en verschillende situaties 
uitbeelden. De toegang is gratis. 

• Het gemengdkoor Ons Genoegen 
zal zaterdag deelnemen aan de zan- 
gersdagen te Weert. Het koor staat 
onder leiding van de heer G. Vranc- 
ken. 

VOERENDAAL 

• Door de leden van de voetbalver¬ 
eniging RK VW wordt zaterdag in 
de kom van Kunrade een ophaalac¬ 
tie gehouden van oud papier. De in¬ 
woners worden verzocht het een en 
ander gebundeld klaar te zetten. 

KERKRADE 

• Het collectief Amber houdt vrij¬ 
dag om 20 uur een informatieavond 
over de kernbewapening. Door mid¬ 
del van stands, spreekbeurten en 
films worden de bezoekers op de 


hoogte gebracht over de kwestie 
kernbewapening. De entree is 
ƒ 2,50. 

SIMPELVELD 

• In het jongerencentrum wordt 
vrijdag om 21 uur in de gymzaal aan 


die belangstelling heeft om in de 
toekomst Rodekruiswerk te doen 
kan zich voor deze opleiding opge¬ 
ven bij de De Casperistraat 12 in 
Brunssum, tel. 045-254570. 

VOS 

SCHAESBERG - De VOS-werk- 
groep start donderdagmorgen 15 
oktober een kennismakingsmorgen 
in het gemeenschapshuis aan de 
Hoofdstraat 144 in Schaesberg. 
Voor kinderopvang tijdens de och¬ 
tend, die om half tien begint, is ge¬ 
zorgd. Voor meer informatie kunt u 
Lenij Peters, tel. 418573, of Lian 
Schlenter, tel. 310983, bellen. 

Danscursus 

SIMPELVELD - In I gen Schmidt 
aan de Mgr. Nolensstraat wordt van¬ 
af donderdag 15 oktober een dans¬ 
cursus gegeven. Om 19.15 uur zijn 
de jongeren aan de beurt en om 21 
uur de echtparen. Aanmelden kan 
aan de zaal. 

Cursussen 
voor ouderen 

NUTH - Bij voldoende belangstel¬ 
ling wil de stichting Welzijnswerk 
voor ouderen in de regio Nuth, 
Schimmert, Hulsberg, Klimmen 
starten met cursussen Engels, 
Frans, bloemschikken en creatieve 
vaardigheden. Deze zijn bedoeld 
voor ouderen, gepensioneerden en 
WAO’ers. Opgave via tel. 04447- 
2873. 

Cursussen 
voor mannen 

NIEUWENHAGEN - Het welzijns¬ 
werk voor ouderen te Nieuwenha¬ 
gen wil gaan starten met een kook¬ 
cursus voor alleenstaande mannen, 


Jehne, K. Klinkers, J. van Nierop, 
W. Pijper en D. Smeets. 

• Het mannenkoor David kan nieu¬ 
we leden gebruiken. Belangstellen¬ 
den kunnen zich aanmelden bij de 
heren Lennartz, tel. 441677, Ch. Rut- 
ten, tel. 442126, A. Boltong, tel. 


Reanimatie 


BOCHOLTZ - In het Groenekruis- 
gebouw aan de Kommerstraat in 
Bocholtz start zaterdag 10 oktober 
een cursus reanimatie. De kosten 
bedragen 35 gulden. Opgave tijdens 
het dagelijks spreekuur van 13.30 
tot 14 uur of via telefoonnummer 
441500. 


EHBO 


BOCHOLTZ/SIMPELVELD - De 
afdeling Bocholtz-Simpelveld van 
het Nederlandse Rode Kruis start 
voor aankomende Rodekruiskorps- 
leden een EHBO-cursus. De cursus¬ 
duur is 16 weken. Opgave is moge¬ 
lijk bij J. Lommen, Steenbergstraat 
54, Bocholtz, tel. 441776 of S. Bonne- 
ma, Stationsstraat 37, Simpelveld, 
tel. 442413. 

Medische 

cursus 

SIMPELVELD - De stichting Wel¬ 
zijnswerk voor ouderen geeft in sa¬ 
menwerking met het Groene Kruis 
van Simpelveld een medische cur¬ 
sus. De vijf lessen die steeds op 
maandag plaatsvinden van 14 tot 16 
uur beginnen 12 oktober. Opgave in 
I gen Bende. De kosten bedragen 
drie gulden per les. 


Fotografie de Dr. Ottenstraat een sport- en 
spelavond gehouden. De kosten zijn 
voor de jongeren van 12 tot 15 jaar 
/ael,50. Men moet in bezit zijn van 
sportkleding. 

• De heer Bardoul, voorzitter van 
het dienstencentrum, is bereid in 
het dienstencentrum mensen te hel¬ 
pen met het invullen van de formu¬ 
lieren voor de eenmalige uitkering 
voor gezinnen met de laagste inko¬ 
mens. De aanvraag moet voor 31 ok¬ 
tober zijn ingediend. 

# Van de judovereniging Banzai 
slaagden voor de oranje band: T. 
Bastings, P. Bleijlevens, A. Boon, R. 


442365 of op zaterdag vanaf 20 uur 
in zaal Broekmans. 

BOCHOLTZ 

• De afdeling Bocholtz van de KPJ 
houdt vandaag om 21 uur in de gym¬ 
zaal aan het Groene Boord een 
sportavond. 

• Door het vrouwengilde wordt 
vandaag om 20 uur in zaal Deswij¬ 
zen een bijeenkomst gehouden. Tij¬ 
dens deze bijeenkomst zal mevrouw 
Keiren spreken over actuele onder¬ 
werpen. 

• Door de fanfare St.-Cecilia wordt 
zaterdag een ophaalactie gehouden 


HOENSBROEK - Het vormings¬ 
werk Hoensbroek gaat van start met 
een cursus fotografie voor jongeren 
tussen 17 en 25 jaar. Dëelname is 
gratis. Voor inlichtingen en aanmel¬ 
ding: Harry Vaessen, vormingscen¬ 
trum jonge volwassenen, St.-Jans- 
straat 47, telefoon 213015. De cur¬ 
susbijeenkomsten zijn op donder¬ 
dagmiddag gepland. 


van oud papier. Bezocht worden de 
Stationsstraat, Overhuizenstraat, 
Min. Ruijsstraat, Dr. Nolensstraat, 
Pastoor Neujeanstraat, Beatrix- 
straat en de Kerkstraat. 


Kienagenda 

Vandaag 

Heerlen: 20 uur in zaal Hermans, 
Schaesbergerweg door uniformen¬ 
fonds stadsschutterij. 20 uur in het 
verenigingsgebouw de Voorzorg 
door supportersclub KEV. 20 uur in 
Stad Heerlen door harmonie St.- 
Bernadette. 

Kerkrade: 20 uur in zaal Kloth Chè- 
vremont door de herensociëteit. 
19.45 uur in hotel Monopole door 
harmonie St.-Pancratius. 20 uur in 
het vrijetijdscentrum de Gracht 
door de bejaarden. 20 uur in café 
Zum Blauen Bock door de geza¬ 
menlijke verenigingen. 19.30 uur in 
lokaal 208 door de kegelvrung. 20 
uur in het parochiehuis Bleijerheide 
door de schietvereniging Roda. 
Brunssum: 20 uur in het Open Huis 
door c.v. de Streupers. 20 uur in het 
Unitasgebouw door damescama- 
valsvereniging de Sjraveleire. 19.45 
uur in het gemeenschapshuis In ’t 


Succes voor 
Heerlense 
body-builders 

HEERLEN - Onder auspiciën van' 
de Duitse sportschool „Athlitik*^ 
werd in deze Heerlense sportstudio, 
aan de Kempkensweg een interna*, 
tionale misterverkiezing gehouden?’ 
voor body-builders. 

De Heerlense vereniging wist hier-, 
bij acht prijzen in de wacht te slepeg 1 
waaronder vier eerste, twee tweede* 
en twee ereprijzen. De eerste prijzen' 
waren voor J. Richter, kleine klasse 
junior; A. Quaedflieg, grote klasse 
junior; H. Quaden, kleine klasse se¬ 
nior en Erik Richter grote klasse 
gevorderde afdeling junioren. Bo- r 
vendien behaalde Erik onlangs dè 
titel mister Holland en hij mag op 18 
oktober te Brugge deelnemen aan 
de Europese kampioenschappen. 

Een tweede prijs ging naar W. Qua¬ 
den, kleine klasse junior en kree£ 
Patricia Veldman een tweede plaats^ 
bij de miss-verkiezing. De ereprij-'; 
zen gingen naar Erik Richter voor¬ 
de beste poser en naar W. Quaden' 
de leider van de vereniging voor de ’ 
beste sportschool. 

141 bezwaarschriften 

ingediend , ’ 

Bezwaren tegen ■ 
OG- belasting in ; 
Brunssum-Noord ■ 

BRUNSSUM - In totaal 141 bewo-j 
ners van Brunssum-Noord hebben \ 
bij het college van Brunssum be-, 
zwaar aangetekend tegen de aan-< 
slag van de onroerendgoedbelas- 1 
ting voor 1981. Volgens hun me-/ 
ning is de waarde van hun wonin-, 
gen te hoog geschat. 1 

Precies 129 bewoners van de' 
Brunssumse wijk hebben bij de : 
Ontvanger van de Directe Belas-' 
tingen te Heerlen geheel of gedeel-, 
telijk uitstel van betaling van de*< 
belasting aangevraagd. 

Een en ander is het resultaat van! 
een actie gevoerd door de Bewo¬ 
nerscommissie Brunssum-Noord 
A. Deze commissie liet eind sep¬ 
tember briefjes bij de bewoners be¬ 
zorgen waarop de bezwaren kon¬ 
den worden aangetekend en het 
uitstel van betaling van de belas¬ 
ting kon worden aangevraagd. Zo¬ 
als gebruikelijk bij bezwaren te¬ 
gen de OG-belasting zal een herta- 
xatie van de woningen nu plaats¬ 
vinden. 

*> 

Driedaags feest 
in Voerendaal 

VOERENDAAL - De harmonie St%‘ 
Joseph uit Voerendaal houdt in hel^ 
komende weekeinde een driedaags 
muziek- en wijnfeest in Trefcen¬ 
trum Kunderhoes. Zaterdag 18.30 
uur begint men met een h.mis, die 
opgeluisterd wordt door het man¬ 
nenkoor Liederkrans 1875 uit Aegi- 
dienberg (D). Daarna is vanaf 20 uur 
een gezellige avond. Zondagmorgen 
worden tijdens een receptie vijf zil¬ 
verenjubilarissen van de vereniging 
gehuldigd. Dat zijn de heren Michel 
de Koning, Martin Leufkens, Jef 
Delahaye, Hub Jennekens en Hub 
Senden. Vanaf 17.30 uur worden 
concerten gegeven door korpsen uit 
Voerendaal, Schin op Geul en Am- 
stenrade. Het avondconcert wordt 
verzorgd door concourswinnaar fan¬ 
fare de Maasgalm uit Elsloo. Maan¬ 
dag wordt dit feest in Voerendaal 
besloten met uitvoeringen door ei¬ 
gen verenigingen. 

Podlasic viert 
eerste lustrum $ 

BRUNSSUM - De Poolse folkloris¬ 
tische zang- en dansvereniging Pock* 
lasie uit Brunssum viert zondag 
haar eerste lustrum. In het Poolse 
Huis aan de Schinvelderstraat 19 in 
Brunssum wordt daarom van 16 tot 
17.30 uur de mogelijkheid geboden 
om de vereniging te feliciteren en 
een borrel te drinken. Om 19.30 uur 
laten zowel de junioren- als de se- 
niorengroep een staaltje van hun 
kunnen zien. Aansluitend hieraan 
vindt om 20.30 uur een dansavond 
met de Avanti Boys plaats. » 


Ven door de gezamenlijke vereni¬ 
gingen. 14 uur in d’r Brikke-oave 
door de bejaarden. 

Nieuwenhagen: 20 uur in zaal Vee- 
nendaal door s.v. Sylvia. 14 uur in 
het dienstencentrum Wilhelmina- 
straat voor de bejaarden. 
Heerlerheide: 20 uur in het Corne- 
liushuis door de gezamenlijke ver¬ 
enigingen. 

Hulsberg: 20 uur in het gemeen-* 
schapshuis door de gezamenlijke 
verenigingen. 

Bocholtz: 20 uur in zaal Derwall 
door de Palermo Boys. 

Treebeek: 19.45 uur in Chalet doeg 
de gezamenlijke verenigingen. .» 
Ubach over Worms: 20 uur in café 
Vogelsanck door de gezamenlijke 
verenigingen. 20 uur in zaal Eggen 
door v.v. Rimburg. 

Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va- 
renbeuk door ZW. 

Hoensbroek: 19.30 uur in het Dem- 
hofke door de gezamenlijke vereni¬ 
gingen. 19.30 uur in café Trianon 
door c.v. de Raadsheren. 19.45 uur 
in het multifunctioneel centrunq 
door de gezamenlijke verenigingen! 
Heksenberg: 19.30 uur in café ’t Kar- 
rewiel door damescomité voetbaL, 
club. 

Schaesberg: 20 uur in D’r Sjeet doof 
het aktiviteitencomité. Limburgs Dagblad Jpp. ruim 3500 m 
ƒ400.000,-. Spoedi 
Br.ond.nr. GE 


Te k. SWEIKHUIZEN 
prachtige vrijst. bungalow, 
2 garages, van alle gemak¬ 
ken voorz., met mooi tuin¬ 
huis, kippenhok en ver¬ 
dere opstanden en mooi 
bos. O 
vr.pr 
te aanv 

LD 6161 GE Geleen. 

Te k. vrijst. woonhuis, 
vr.pr. ƒ 169.000,- k.k. Rond- 
staai 8a, GREVENBICHT, 
tel. 1591. _ 

GELEEN, Van Lennep- 
straat 20, ƒ 58.000.- hypo¬ 
theek tegen 8,2% rente. 
Tussenwoning met tuin en 
woonkamer op het zuiden, 
drie slaapkamers. Moet op¬ 
geknapt worden. Vraag¬ 
prijs ƒ 75.000,- k.k. Corne- 
hs Brorens makelaar en ta¬ 
xateur o.g. Oranjelaan 211, 
Geleen, tel. 04494-40030. 


Heerlen, Saroleastraat 35, hoek Dautzenbergstr., tel. 71 
Aken, Franzestrafle 2-4 


NIEUWENHAGEN: aan 

woonerf gesitueerde tus¬ 
senwoning met tuin en 


berging. Ind.: b.g. gang, 
toilet, kelder, woonkamer 
(parket) met open, geïn- 
stall. keuken, bijkeuken. 
Verdieping 3 slaapkamers 
en een Dadkamer met dou¬ 
che. Zolder, c.v. Prijs 
ƒ 99.000,- k.k. LIVAC, 
Brugstraat 19, Sittard. Tel. 
04490-10855. 


BRUNSSUM: rustig gesi¬ 
tueerd hoekpand met tuin 
en berging. Ind.: woonka¬ 
mer, gang, toilet, keuken, 
bijkeuken, kelder. Verd.: 3 
ruime slaapkamers, badka¬ 
mer en een vaste trap naar 
beschoten zolder, c.v. Prijs 
ƒ89.000,-. LIVAC, Brug¬ 
straat 19, Sittard, tel. 
04490-10855. 

NIEUWSTADT: patiobun- 
galow met binnenplaats, 
garage en tuin (435 m 2 ). 
Ind.: woonkamer met open 
keuken, voorzien van open 
haard en tegelvloer. 3 klei¬ 
ne slaapkamers, waarvan 2 
met vaste wastafel en 1 
grote slaapkamer, badka¬ 
mer, c.v. Prijs slechts 
ƒ 159.000,- k.k. LIVAC, 
Brugstraat 19 te Sittard, 
tel. 04490-10855. _ 

KERKRADE: goed gesi- 


WIJLRE: herenhuis m. 
gar. en veel kantoren te k. 
Inruil en 100% financiering 
mogelijk. Wielka. 04490- 
22621. 


HONDEHOKKEN, kc 
ne/pluimveehokken, va. 
, 195,-. Bez. Houtbouwshi 
i Ubachs, Kerkrade-Vink 


GELEEN: halfvrijst. luxe 
ingericht huis m. gar. te k. 
Sluisbeek 6. Inruilen en 
100% financiering moge¬ 
lijk. Wielka, 04490-22620. 


Te k. aangeb. VLIND 
HONDJE, papillon, 3 mnd, 
met papieren geënt, ƒ4"" 

, Sittarderweg 40, Heei 
na 19.00 uur. 


ivnj- 


tueerd (de Locht), halU 
staand herenhuis met gara- 

§ e en grote tuin (± 450 m 2 ). 

iwj. 1978. Ind.: b.g. hal, 
toilet, woonkamer met 
epen, geïnstall. keuken. 
Verd.: 3 slaapkamers en 
eén prachtige badkamer, 
vaste trap naar zolder, al¬ 
waar vierde slaapkamer, 
c.v. Het pand is zeer luxe 
uitgevoerd. Prijs 

ƒ 180.000,- k.k. LIVAC, 
Brugstraat 19, Sittard, tel. 
04490-10855. 


MAASTRICHT: in Amby, 
een luxueus, halfvrii- 
staand landhuis (bwj. 1978) 
met garage en tuin. Ind.: 
b.g. royale entree, toilet, 
grote "living met open 
haard in open verbinding 
naar studeerkamer, geheel 
geïnstall. (eiken) keuken 
bijkeuken. Verdieping: 4 
slaapkamers en een badka¬ 
mer met ligbad, dubbele 
v.w. en toilet. Zolder. 
Te.a.b. LIVAC, Brugstraat 
19, Sittard, tel. 04490- 
10855. 


HOENSBROEK: nabij 

centrum gesitueerd, tus- 
sengelegen, goed onder¬ 
houden woonhuis. Ind.: 
b* hal. L-vormige woon¬ 
kamer, keuken, bijkeuken, 
badkamer met ligbad, toi- 
le£, kelder. Verdieping: 3 
slaapkamers en een toilet. 
Prüs f 82.000,- k.k. inclu¬ 
sief de totale stoffering. LI¬ 
VAC, Brugstraat 19, Sit 
' l. 04490 - 


uyd, i 


, tel. 


-10855. 


OND. in het karakte- 
eke Oud-Urmond een 
engelegen, te renove- 
woonhuis met behoor- 
achtertuin. Ind.: b.g. 
5 — ,g, 2 kamers, serre, dou¬ 
che, toilet. Kelder. Verd.: 3 
slaapkamers en een vaste 
trap naar een beschoten 
zólder. Prijs ƒ 73.000,- k.k. 
LIVAC, Brugstraat 19, Sit¬ 
tard, tel. 04490-10855. 

rfrEUWSTADT: aan 

woonerf gesitueerd hoek¬ 
pand met garage en tuin 
(250 m 2 ). Bwj. 1977. Ind.: 
hig- gang, toilet, woonka¬ 
mer, keuken. Verd.: 3 
slaapkamers en een badka¬ 
mer met ligbad en v.w. 
Zolder, c.v. Prijs 
'225.000,- k.k. LIVAC, 
[straat 19, Sittard, tel. 
-10855. 


HEERLEN-NOORD: 
h.vrijst. woonhuis, uniek 
gelegen aan de Br.heide, 
ïfthoud ± 450 m\ tot. opp. 
± 740 m 2 . Woonk. 48 m 2 , 
keuken 13 m 2 4 slaapk., 

£ ote badk. m. ligbad en 2e 
ilet. Gehele le verd. par¬ 
ketvloer en houten pla¬ 
fonds. Garage 7x3 mtr. 
Pr.n.o.t.k. Aanv. in over¬ 
leg. Tel. 045-213579. 

Halfvrijst. WOONHUIS 
met garage tuin, entree, 
plavuizenvloeren, toilet, ei¬ 
ken keuken, L-vormige 
woonk., open trap, le verd. 
3 slpk. badk., zolder, cv. 
inst. Teggert Voerendaal, 
tel. 045-750550. Vr.pr. n.o.t. 
na 18.00 uur. 


INRUILHUIZEN en za¬ 
kenpanden, zeer voordelig 
te k. Wij financieren, 100% 
uit eigen middelen in uw 
voordeel. Wielka, tel. 
04490-22620, 22621, 22619. 


Iaruil-koopruil. Proble- 
;eIost, H.H. make- 


aeleggers. Wij ver- 
a ruilen alle pan¬ 


men opge 
laars enb 
kopen en 
den voor uw cliënts etc. in. 
Inruilen van zakenpanden 
en woningen mogelijk in 
jsklasse en waarde 
)0.000,-. Wij financieren 
100% uit eigen middelen in 
uw voordeel. Wielka, tel. 
04490-22620 en 22619. 


Të k. BRUNSSUM 
ningen, de 
resp. ƒ 

jL 


4 wo- 
prjjzen zijn 
140.000,-, ƒ 95.000.-, 
0,- en ƒ 89.000,- k.k. 
Tanis Ass., Bodem- 
lein 7, tel. 045-251389 


{ril.' 
plein i 
258280 


WOONHUIS m.gar., v. 
tuin (hoek)+bouwpl., ind.: 
keld., r.woonk., op.keuk., 
bad+douche. le verd.: 2 gr. 
glp.k., r.zold.kam.. vaste 
thap. Vr.pr. ƒ 105.000.-. 
Beelenweg 3, Merkelbeek. 


BÖCHOLTZ: halfvrij- 

stiand, rustig gelegen he- 
r-e&huis met ruime tuin 
Ind.: b.g. hal, toilet, woon¬ 
kamer, keuken, serre, bad¬ 
kamer, kelder. Verd.: 3 
slaapkamers en een vaste 
trap naar zolder, alwaar 
ang 3 slp.kamers, c.v. Prijs 
Tm.000,- k.k. LIVAC, 
Brugstraat 19, Sittard. Tel. 
04490-10855. 


Omg. SITTARD te k. 
bouwgrond voor vrijst. 
huis, 375 m 2 , vrij uitzicht. 
Vr.pr. ƒ 37.000,-. Br.ond.nr. 
SI 292 LD 6131 EG Sittard. 

Hoensbroek. te k. DRIVE- 
IN-WONING, Dr. M.L. 
Kinglaan 94. pr. ƒ 130.000,-, 
k.k. Tel. 045-218596. 


Bouwvak 


Wij verhuren alle MACHI¬ 
NES en hulpgereedschap- 

E en voor de bouw, ver- 
ouw, bestratingen, 

rondverdichting enz. 
'ouwmachines Damoi- 
seaux BV. Ind.terrein De 
Beitel 108, Heerlen, tel. 
045-411930. 


Te k. jonge Duitse Mechel- 
i se HERDERS. Chr. de 
j Wetstr. 6, Passart-Heerlen 
Stel. 045-214041. 


:. groene 

PAPEGAAI, rood voor¬ 
hoofd, m. kooi, ƒ 300,-. Ve- 
nusstr. 13, Geleen. 


Te k. zeer mooie Perzische 
redpoint POESJES met 
stamboom. Gedipl. trim 
ster. T. Busch, Putstr. 50, 
Sittard. 


Te k. prachtig DWERG- 
POEDELTJE en tamme. 


sprekende par 
goedkoop! Kerkstr. 
Ubach over Worms. 


33, 


Steiger- en bouwmachine- 
verhuur NEW LOOK. Ge- 
velreiniging B.V. Edi- 
sonstr. 8, Schaesberg, In¬ 
dustrieterrein Strijthagen, 
tel. 045-312154, b.g.g. 
312709. 


KANTELDEUREN in alle 
maten, 23 verschillende 
standaardmaten. Direkt 
uit voorraad, tegen de al¬ 
lerlaagste prijs. Fa. Stra¬ 
ten, Eykskensweg 18, 
Geulle, tel. 043-641044. 


Voor vakkundig TR 
MEN en verzorgen van 
hond. Mevr. Willems 
Jong markt Nieuwer 
gen, tel. 045-314282 
311588. 


MAGAZIJNOPRUI- 
MING. Kanteldeuren met 
loopdeur ƒ 650,-. Licht be¬ 
schadigde kanteldeuren, 
diverse maten en uitvoe¬ 
ringen. 50% korting. Zo¬ 
lang de voorraad strekt. 
Van maandag t/m vrijdag. 
Boels, Dr. Nolenslaan 126, 
Sittard, tel. 04490-15252. 


Wij leveren franco thuis 

hout- en 
bouwmaterialen 
met deskundig 
verwerkings- 
advies zoals: 

piketpaaltjes, uitzetplan- 
ken, bouwfolie, bouwstaal- 
matten, betonblokken, 
metselstenen, systeem- 
vloeren, lateien, bladlood, 
spouw- en kozijnankers, 
kalk, cement, gips, deurko¬ 
zijnen, balkhout, geïsoleer¬ 
de dakelementen, dakpan¬ 
nen, dakramen, asfalt rub- 
berroid, bitumen, 

schrootjes en aanbouw- 
keukens. 

Muyrers 
& Wijnen 

Kloosterstraat 12-14, 
Simpelveld 
tel. 045-441800 

Uw partner bij de renova¬ 
tie. 


Te k. weg. omst. reu COC 
KER SPANIËL. 13 mnd. 
oud, Don Boscoln. 7 
Ubach o. Worms, tel. 045 
320396. 


Auto's en motoren 


Voor UITLIJNEN A 
banden Thijssen B.V., Ge¬ 
leen, tel. 04494-45100. 


vrijwaring, te 


goede prijs + 
L 04405-2896. 


Te k. gevr. div. SLOOP 
AUTO’S tegen red. prijs 
50.- tot ƒ 100,-, A. var 
anrooy, tel. 04446-2215 of 
1393. 


U 


Voor SCHOKBREKERS, 
Autobanden Thijssen b.v., 
Geleen, tel. 04494-45100. 

Voor BALANCEREN Au¬ 
tobanden Thijssen b.v., 
Geleen, tel. 04494-45100. 

Voor AUTOBANDEN Au¬ 
tobanden Thijssen b.v., 
Geleen, tel. 04494-45100. 

Voor UITLATEN, Auto¬ 
banden Thijssen b.v., Ge¬ 
leen, tel. 04494-45100. 

Voor ACCU’S, Autoban¬ 
den Thijssen b.v., Geleen, 
tel. 04494-45100. 

Trekhaken, UITLATEN 
en schokbrekers 30% kor¬ 
ting of gratis montage. Ac¬ 
cu’s 35% korting, banden 
30 tot 50% korting. 
Sneeuwkettingen 30% kor¬ 
ting. Garage Ettema Spek- 
houwerstraat 10, Voeren¬ 
daal. 

Alle revisie RUILMOTO- 
REN voor elk merk auto, 
Mercedes of Opel, VW enz. 
diesels, benzine, accu’s, 
schokbrekers, uitlaten, 

trekhaken met en zonder 
montage met 30-40% kor¬ 
ting, Donny Klassen BV, 
groothandel automateria¬ 
len, Meerssenerweg 219, 
tel. 043-627354, Maastricht. 

Te k. weg. omstandigh. 
OPEL Commodore au¬ 
tom., bwj. ’76, i.z.g.st. Pr. 
n.o.t.k., tel. 045-215210. 

Gevr. SLOOPAUTO’S. U 
belt 04405-2641 en wij ko¬ 
men langs. Tevens 2e 
hands onderdelen te koop. 

Te k. BMW 320/4 bwj. ’77 te 
bevr. tel. 045-317958. 

Te k. mooie FIAT 127, bwj. 
’73, vr.pr. ƒ 850,-, inr. mogl. 
Tel. 045-459604. 

Te k. weg. omst. zeer goed 
onderh. VW Kever koopje. 
Dr. Kuyperstr. 38, Heerlen- 
Meezenbroek. 


Te k. OPEL Manta 1600 S, 
bj. ’71, 4 br. banden, tevens 
Ford Capri, bj. ’71, voor on¬ 
derdelen o.a.: 4 sportvel- 
lingen en trekhaak, VW 
Golf LS, bj. ’75, m. veel 
acc. Tel. 045-321442. 


Wij kopen 
de AUTO, 1 


en halen uw ou-1 
. tevens alle nieu- j 
we en gebruikte auto-on- 
derdelen. Verboom B.V. 
Leemkampsweg_ 2 Pale- 
mig-Heerlen. Tel. 045- 
720654, b.g.g. 723487. 


% 


Subaru-show 

op 8, 9 en 10 oktober bij autobedrijf 

Bos Heerlen B.V. 

Grasbroekerweg 9, Heerlen. Bij aankoop tijdens de 
showdagen gratis 

accessoirepakket 

naar eigen keuze ter waarde van ƒ 500,-. 


SCHADE-AUTO’S. Tegen 
red. prijs. Gratis afgehaald. 
Autosloperij C. Korvers. In 
de Cramer 89, Heerlen. Tel. 
04446-1807. 


Mazda 


Mazda 


Autobedrijf Loven Heerlen b.v., 
Palemigerboord 401, Heerlen. Tel. 
722451 

Alle typen nieuwe Mazda’s uit voorraad leverbaar. Maz¬ 
da 323 ES5 77 ƒ 6950,-, Mazda 323 ES3 5-baks 77 
ƒ 6950,-, Mazda 323 ES3 autom. 77 vanaf ƒ 8500,-, 
Mazda 626 hardtop 2.0 spec. ’80 ƒ 12.950,-, Alfasud Tl 
1.5 79 ƒ 9650,-, Daf 66 SL coupé Marathon 73 ƒ 1750,- 
, Fiat 128 CL 1100 ’80 ƒ 9800,-, Ford Taunus 1600 L 77 
ƒ 5950,-, Ford Taunus 2000 L 79 ƒ 12.750,-, Opel Re- 
kord 20 2-drs. 79 ƒ 14.500,-, Opel Caravan 20 N 79 
ƒ 16.500,-, Opel Ascona 1600 76 ƒ 3850,-, Opel Asco- 
na 2000 N ’80 ƒ 13.500,-, Opel Kadett 79 ƒ 10.000,-, 
Opel Manta Berlinetta m. LPG 79 ƒ 13.900,-, Talbot 
1510 GLS '80 ƒ 13.500,-, Simca 1501 spec. m. LPG 74 
ƒ 1000,-, Simca 1100 GLS 79 ƒ7450,-, Volkswagen 
Passat L 76 ƒ 3750,-, Renault 4 TL 76 ƒ 4250,-, Re¬ 
nault 16 TL 78 ƒ 8500,-, Renault 20 TL 76 ƒ8000,-, 
Renault 20 TL 77 ƒ 7000,-, Renault 20 TL 78 ƒ 8500,-. 
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen. Inruil 
en financiering ter plaatse mogelijk. 


Wij kopen en halen uw 
SLOOPAUTO, ook scha- 
dewagens. Autohandel en 
sloperij S. Marxer. Kapel- 
weg 24, Heerlen. Tel. 045- 
720418. 


Te k. FIAT 127 sport, oran¬ 
je, bwj. aug. ’78, 44.000 km, 
vr.pr. ƒ 7500,-, Flinckstr. 6, 
Geleen. 


Te k. i.nw.st. verk. MITSU¬ 
BISHI type Lancer GL, 
bwj. ’76, vr.pr. ƒ 2650,-, inr. 
mog. Kampstr. 5, Kerkra- 
de-W. 


Te k. zeer mooi DATSUN 
type 120Y, bwj. ’75, vr.pr. 
ƒ 1800,-, inr. mog. 
Kampstr. 5, Kerkrade- 
West. 


Te k. HONDA Prelude 
bwj. ’80, kl. rood met. pr. 
ƒ 14.000,- 04494-50868. 

Te k. FIAT 131 Mira 
1300 cc bwjr. ’77, kl. bl 
i.z.g.st. Tel. 045-44251J 

Te k. OPEL Kadett type 
’75 als nieuw ƒ 3500,- Gan- 
zeweide 48 Heerlerheide 
tel. 045-213879. 

Te k. gevr. SLOOI 
TO’S ƒ 75,- tot ƒ 125,- 
goede auto’s. Tel. 

2997 of 04446-2819. 


DATSUN 1400, le eige¬ 
naar, bwj. 1972, in zeer goe¬ 
de staat, radio-cassette enz. 
enz. Peugeot 204, zeer zui¬ 
nig en goede auto, bwi. 
1971, Buschkensweg 34, 
Heerlen-Heksenberg, tel. 
045-218573. 


OPEL Ascona 1.6, bwj. 
1977, origineel 42.000 km, 
LPG, zeer mooi. Busch¬ 
kensweg 34, Heerlen-Hek- 
senberg, tel. 045-218573. 

Te k. i.st. zo als nw TOYO¬ 
TA type Corolla 1.3 sp., ’77 
km.st. 51.000. Keuring toe- 
gest.. ƒ3750,-, inl. 04490- 
24998. 


SIMCA Chrysler 1307 LS, 
type 77 eerste eigen., 
werkelijk als nieuw, zeer 
zuinig, vr.pr. ƒ 3750. Te. 
043-13443. 


>upi 

bj. 73, i.z.^.st. Te 


op gas, 
bevr. Rijksw. Nrd 
tard, tel. 15015. 


82, Sit- 


Te k. LANCIA B. 1400, 
bouwj. ’75. Te bevr. 
Kampstr. 170, Heerlerhei- 
de, van 10.00 uur tot 13.00 
uur. 


Weg. sterfgeval OPEL 
Commodore te k. B.j. 75 
m. nwe. motor op LPG te¬ 
gen red. bod. TeL 411918. 


Te k. zeer mooie DATSUN 
120Y met radio, bwj. 74, 
pr. ƒ 1850,-. Kasperenstr. 
o0, Kerkrade-Wesf. 


Te k. VOLVO 242 DL, met 
LPG-install., nw. banden, 
bj. 76, 85.000 km, i.z.g.st., 
ƒ 5900,-. Siepgensstr. 24, 
Geleen. 


Te k. MAZDA 616, 4-drs., 
bj. 76, als nw., ƒ 2900,-, An- 
jelierstr. 34, Sittard. 


Te k. MERCEDES 220D, 
bj. 78, als nieuw, le eig. m. 
stereo-install. ƒ 24.500,-. 
Garage Schaepkens, Klim¬ 
men, tel. 04405-2896. 


Te Te k. MERCEDES bj. 
76 200 D. zeer mooi, m. ste- 
reo-instali., laatste oud mo¬ 
del, km.st. 124.000 ƒ 9.250 -, 
Honda Accord 78 als 
nieuw m. LPG ƒ 8.950,-, 
Peugeot 504 i.z.g.st. 76 
ƒ 4.5 o 0,- Ford Taunus, bj. 
77, m. LPG + radio 
ƒ 4.950,-, Honda Civic, bj. 
77, zeer mooi, ƒ 5.250,-, 
Opel Ascona, bj. 74, m. 
LPG ƒ 2250,-, Mazda 1000, 
bj. 74, ƒ 2.250,-, Toyota Co¬ 
rolla, bi. 74 ƒ 1950,-, Honda 
Civic, bj. 75 m. 3e deur, 
ƒ 3.950,- Mercedes 200 D 
autom. bi. 72 ƒ 2.250,-. Ga¬ 
rage Scnaepkens, Klim¬ 
men, tel. 04405-2896. 


UITLAAT kapot? Dan 
naar Auto Sport. Voor 
snelle service. Schelsberg 
175, Heerlen, tel. 045- 
715507. Dealer org. Ro- 
max-uitlaten. 


Opel Kadett 1979 

Datsun Sunny Estate 1979, Renault 18 GTL met 
1979, Mazda 626 automaat 1980, Mazda 929 Sf 

1977, Mazda 929 Hardtop 1975, Mazda 121 L 
Volkswagen Golf GLS automaat 1979, Mazda 323 J 
te 1980, Honda Accord automaat 1978, Mazda 32- 

1978. Inruil en financiering mogelijk. Uw officiële Mal 
dealer: A. Caubo B.V. Langheckweg 2 Industriete" 
Dentgenbach, Kerkrade tel. 045-457976. 

Te k. VOLVO 244 GLD 6 diesel, demonstratief 
18.000 km, zilvermetallic, zwart lederen bekled 
stuurbekrachtiging, automaat. Volvo-dealer Cha 1 
Feyts BV, Oirsbeek, Provincialeweg-Noord 9, tel. 04* 
1314. 


Autobedrijf 
Ploemen Schols B.V. 

nieuwe VW’s en Audi’s 

zolang de voorraad strekt. Ambyerweg 2, Meerssert 
043-644888. Biedt bovendien te koop aan: Audi 8G 
76 t/m 79 vanaf ƒ 4500,-; Audi 100 L 76 t/m 79; P3 1 
vanaf ƒ4500,-; Renault 14 TL 79 ƒ 10.700,-; Alfa 
meo Giulietta 78 ƒ 10.900,-; Alfa Romeo 1.6 GÏ 
vanaf ƒ 8750,-; Alfa Romeo GTV 2000 77 ƒ 97^ 
Austin Allegro 1300 GT 77 vanaf ƒ 5900,-; VW Scirof 
aut. 75; Citroen Club 77 ƒ 5900,-; Chrysler 1308 QÏ 
f 5900,-; Chrysler Horizon 78 ƒ 8750,-; Ford Escort. 
78, 79; Opel Ascona 77 Lm 79 vanaf ƒ 6500,-; ff 
geot 104 SL 78 ƒ7900,-; Peugeot 504 GL 77; Vl 
244 DL 76 ƒ 7900,-; Golf diesel 79; VW Polo 76l 
Kever 1303 74. Diverse goedkope inruilers. Spaf 
aanbieding: Audi coupé ’81; Audi 100 L 5 diesel 
Toyota Corolla '80. 


1 Dieren 1 

Te k. zw. DWERGPOE¬ 
DELS en witte konings- 
jDoedel (pups) Tel. 04497- 

Weg. omst. goed teh. ge¬ 
zocht voor Terveurdse 
HERDER en Yorkshire 
terriertjes. Zeer klein en 
mooi. Dr. Kuyperstr. 38, 
Heerlen-Meezenbroek. 

Te k. weg. omst. KATER, 
perz. blauw r 14 mnd. oud. 
m. pap. Scnandelerboord 
13e, Heerlen, na 17.00 uur. 

Goed tehuis gezocht voor 
GORDONSETTER. Reu 
372 j. oud. Tel. 04493-3937. 

Te k. YORKSHIRE terrier, 
6 mnd. oud, m. stamb. tel. 
045-321254. 

Weg. ziekte te k. Duitse 
HERDER, teef, 7 mnd. bei¬ 
de ouders U k.kl. IA M/V 
10, tel. 045-321469. 

Te k. Mech. HERDER¬ 
PUPS m. stamboom, in¬ 
geënt en ontw. Monul- 
Fusstr. 8, Brunssum. Op de 
Vos, tel. 045-250210. 

Z. m. PEKINGEESJES m. 
stamb., geënt en ontw. 
Prov.weg-Zd. 143, Oirs¬ 
beek. 

Te koop mooie PEKIN¬ 
GEESJES met stamb., 9 
wk. oud, geënt en ontw. 
045-21943S. 

Te k. 2 Schotse COLLIES, 
reu, 8 wkn. Staringstr. 69, 
tel. 416509, Heerlen. 

Te k. weg. omst. BOXER, 
reu, met stamb,, tel. 045- 
311211. Na 13 uur bellen. 

Gratis af te halen: spreken¬ 
de PAPEGAAI met kooi, 
weg. vertrek naar bejaar¬ 
denhuis. Past. Savel- 
bergstr. 13, Brunssum. Tel. 
045-252641. 

PAPEGAAIEN te koop 
jonge grijze roodst, vanaf 
ƒ 275,-. Inr. evt. mog. Ge¬ 
leen, tel. 04494-49517. 

Te k. jonge witte DWERG¬ 
KONIJNTJES, tel. 045- 
721081. 

PAPEGAAIEN, stuntaan- 
bieding, jonge, grijzerood- 
staartpap. met kooi en 
schrift, sprk.gan, ƒ 255,-, 
importeur Flamingo, 

Meerssenerweg 15, M’str., 
tel. 043-627280. 


Te k. pers. KATERTJES 
met stamb. 11 weken. Jeri 
chostr. 50, Heerlerbaan, 
tel. 045-419966, na 17.00 
uur. 


Win’n Renault 
18 GTD Diesel op de Renault 


Kampioenen Olympiade. 


f Een féést wordt 'f! Van 1 tot en met 10 
oktober. In de Renault-showroom. 

Daar stapt u dan zomaar middenin de 
Renault Kampioenen Olympiade. 

Een show, een evenement en een 
feest dat u echt niet mag missen. Want u kunt ’n 
auto winnen! Een Renault 18 GTD Diesel. 

Een fantastische auto, de kampioen onder de 
Diesels. Ook al ’t andere Renaultmieuws 
vindt u op onze Renault Kampioenen Olympiade. Zoals de Renault 18 GTL. Met 1650 cc motor, 
5 versnellingsbak. Puur zuinig: 1 op 17,9 bij 90 km/u 
konstant. Maar de absolute kampioen zuinigheid van 
dit moment staat er ook, de Renault 5. 

En de comfortabele Renault 20. 

De praktische 4, de snelle Fuego, de mime 14, 
de bedrijfswagens, en nog veel meer. Van 1 tot 
en met 10 oktober. In de Renault- showroom. 
Tijdens de unieke Renault Kampioenen 
Olympiade. U bent van harte welkom. Auto Zuid Geleen, Auto Smeets, Heijnen, Kerres, Auto Vtlkenburg, 
Auto Dirks en Sanders.Goede dealers bij de prijs inbegrepen. 

Auto Zuid Geleen, Rijksweg Noord 125, 6162 AE Geleen, Tel. 04494-46333 / Auto Smeets, Akersteenweg, Postbus 4020,6202 RA Maastricht-Heer. 

Tel. 043-613838 / Heijnen Heerlen B.V4 Frankenlaan 1, 6419 BT Heerlen, Tel. 045-713600 / Kerres, Rolduckerstraat 16, 6461 VM Kerkrade, 

Tel. 045-452424/453801 / Auto Valkenburg B.V n Wilhelminalaan 29-33,6301GG Valkenburg, Tel. 04406-12514/ 

Auto B. Dirks B.V., Amstenraderweg 81b, 6431EJ Hoensbroek, Tel. 045-2130687 Autobedrijf Sanders B.V., Akerstraat 128, 6445 GT Brunssum, 

Tel. 045-251644. 

Deen bovenaan verlanglijst Roda JC 

1 

)e Visser: „i 

Heg 

lei 

r 


imbwfjs Dagblad goede voetballer”... door fred sochacki 

KERKRADE - De naam van Sten Ziegler wordt steeds vaker 
genoemd in verband met een eventuele terugkeer naar Roda 
JC. De 30-jarige Deen, die vijfjaar de libero-positie bij de Kerk- 
raadse eredivisionist innam en nu met wisselend succes in de 
Ajax-achterhoede acteert, zou een welkome versterking voor 
de defensie van de equipe van Piet de Visser betekenen. De 
Roda JC-trainer gaf reeds voor de start van de competitie te 
kennen dat hij, ondanks de verjonging binnen de club, in elke 
linie een geroutineerde kracht wilde behouden. 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 27 


Dit streven van de Zeeuw bleek fi¬ 
nancieel niet haalbaar. Vandaar ook 
dat Theo de Jong zeer tegen zijn zin 
moest vertrekken. Niettemin bleef 
de wens van De Visser overeind. 
Hij: „Ik heb altijd het standpunt ge¬ 
huldigd dat verjonging goed is. 

Amateurinterland 
onbeslist: 1-1 

EMMEN - Het Nederlands amateur- 
elftal, met Henk Verdonkschot van 
Panningen, heeft in Emmen gelijk¬ 
gespeeld tegen het jeugdteam van 
Oost-Duitsland: 1-1. Bij rust van dit 
door 2000 kijkers bijgewoonde duel 
was de stand nog 0-0. Zeven minu¬ 
ten voor het einde zette Van den Ak¬ 
ker Nederland met een afstandschot 
op 1-0. Drie minuten later maakte 
Ernst uit een strafschop gelijk. 


Daarnaast wilde ik de beschikking 
over één ervaren speler in elke linie, 
dat was niet haalbaar”. 

De financiële positie van Roda JC 
schijnt echter, mede door de zeer 
actieve sponsorgroep, aanmerke¬ 
lijk sterker geworden. Vandaar 
ook dat Sten Ziegler regelmatig ter 
sprake komt als het gesprek han¬ 
delt over de bijzonder kwetsbare 
Roda-achterhoede. 

Met name de libero-positie baart de 
Kerkradenaren zorgen. Gregor Tsi- 
nos, van huis uit een begnadigd 
technicus, blijkt herhaaldelijk ver¬ 
dedigend te kort te komen. Ook or¬ 
ganisatorisch maakt Roda’s laatste 
lijn vaak een onevenwichtig indruk. 
Sten Ziegler zou wat dat betfeft een 
ideale oplossing zijn. 

De Visser: „Ziegler is een zeer goede 
voetballer, maar hij speelt niet bij 
Roda JC. Ik moet met de groep die 


nu samengesteld is verder en over 
een eventuele komst van Ziegler 
naar Kerkrade kan ik geen zinnig 
woord zeggen. Ik geloof niet dat de 
club in dit stadium een grote salaris- 
post kan dragen. Bovendien is het 
nog maar zeer de vraag of Ajax hem 
wil laten vertrekken. En wat de 
sponsors betreft: dat ligt buiten 
mijn bereik. Daar kan ik geen zinnig 
woord over zeggen. Ik ben met de 
jonge groep begonnen hetgeen een 
enorme uitdaging is. Als we dit sei¬ 
zoen zonder kleerscheuren doorko¬ 
men ben ik zeer tevreden. We gaan 
gewoon door op de weg die we inge¬ 
slagen hebben, ook al hebben we al 
eens de wind tegen. Ik laat me niet 
blij maken met een dode mus”. 

De enigszins laconieke reactie van 
Sten Ziegler: „Geen commentaar. 
Ik wil er in dit stadium niet verder 
op in gaan”. 

AMSTERDAM - Het Noordameri- 
kaanse voetbal kan nog steeds niet 
tippen aan het Europese van enig 
niveau. Ajax liet in De Meer alle re¬ 
serves opdraven voor de vriend¬ 
schappelijk partij tegen Vancouver 
Whitecaps en won toch zonder 
moeite met 4-0. Het spelpeil was 
even mager als het aantal toeschou¬ 
wers: 1891. Score: Lerby 1-0, Kieft 
2-0 en 3-0, Olsen 4-0. 
§w 


' \-\N- ^ ,ys' .. .. . ' N : ■ üe.4> 


- - v\ v • •• ' 'tav -N 


'> * "X. L •' ,|| 


Sten Ziegler: „Geen commentaar '' 


'rammelant rondAlkmaarse oefenpartij met internationals 


iramme 

— 


lijvers boos op Van onze sportredactie 

:^IST - Aan het gesprek tussen AZ’67, technisch leider 
^orge Kessler, de KNVB en Kees Rijvers is een agendapunt 
^gevoegd. De landskampioen en de voetbalbond spraken af 
j^d de tafel te gaan zitten om de problemen uit te praten die 
lh ontstaan na de openingszetten van Rijvers als bonds- 
^ch. Zijn wijze van selecteren en het Spaanse uitstapje van 
^ op de dag dat Oranje in Zwitserland oefende, stonden 
^boteerd, maar nog voordat een woord gewisseld is, dagen 
f hieuwe klachten op over het Alkmaarse gedrag. 

^en tot Rijvers’ ergernis is dit dat ik zoveel 'buitenlanders’ in 
een vriendschappelijke partij mijn selectie heb die wél competi- 
^rdagavond tussen AZ en eerste tie moeten spelen”. 

7,isieclub Volendam. De wed- 

f 'jd is afgesproken bij de moei- Rijvers heeft AZ’67 en ook Ajax, dat 
tot stand gekomen transfer gisteravond tegen Vancouver White 
’H Pier Tol (hij helde Rijvers deze Caps - ook al een vervolg op een 
fth met de mededeling dat hij transfer, destijds van Krol - speelde 
voor alle selecties beschik- met Tscheu-la Ling op de bank en 
is) en dient om de verstoorde Willem Kieft in de basis, gewezen 
^houdingen tussen de Noordhol- op de eerder gemaakte afspraken, 
^se buren recht te zetten. zodat van onwetendheid eeen sora- 
éÊÊÊÊm 


plllr ' 


^Verplichting om op volle sterkte 
dus met de geselecteerden Jan 
j^rs. Hugo Hovenkamp en John 
i^tgod aan te treden, kleeft aan de 
jj draak en dat nu is tegen de regels 
^ de bondscoach in samenspraak 
ft de clubs vastgesteld heeft. Hij 
D zijn zestien uitverkorenen voor 
^kwalificatiewedstrijd tegen Bel- 
| e het liefst in een luie stoel, in ie- 
geval ver weg van maaiende be- 
^ die blessures kunnen veroorza- 
^essuregevaar 

,w ° 

UJarom denken de clubs dat de 
jkipetitie dit weekeinde stil- 
verzucht Rijvers. „Toch om 
, v Oorkomen dat er blessures ont- 
Voor mij is het al erg genoeg 

(ADVERTENTIE) 


energie 1 
besparende 

houtkachels 

diverse modellen en prijzen 

t 
dat ik zoveel 'buitenlanders’ in 
mijn selectie heb die wél competi¬ 
tie moeten spelen”. 

Rijvers heeft AZ’67 en ook Ajax, dat 
gisteravond tegen Vancouver White 
Caps - ook al een vervolg op een 
transfer, destijds van Krol - speelde 
met Tscheu-la Ling op de bank en 
Willem Kieft in de basis, gewezen 
op de eerder gemaakte afspraken, 
zodat van onwetendheid geen spra¬ 
ke kan zijn. FC Utrecht voerde dat 
excuus aan toen het vóór de inter¬ 
land tegen Ierland tweede doelman 
Hans van Breukelen in een oefen¬ 
partij tegen de amateurclub Hilver¬ 
sum opstelde. 

Rijvers: „Maar daar kan AZ niet 
mee aankomen. Sinds dat toernooi 
in Madrid weten ze exact hoe wij er¬ 
over denken. Toen ik trainer was 
van PSV, had ik de naam altijd pro¬ 
blemen te veroorzaken rond het Ne¬ 
derlands elftal. Maar deze dingen 
gebeurden bij mij nooit. Daar kun je 
de boeken op naslaan. Mijn werk¬ 
wijze toen, maakt het counteren nu 
gemakkelijker. De spelers van PSV 
kwamen altijd conditioneel in orde 
naar Zeist”. 


F 

icéil 


Éi"* 
1fe ' 

*1' 


mm 


% 


• Tête d tête in Zeist. Johan Neeskens en Kees Rijvers.Conditioneel is Johan 
procent, maar zijn instelling maakt veel goed”, aldus de bondscoach. 


üi ? 

- 


geen honderd 


Verzekering nog niet rond 


Gevolgen 
pariof stove 


649 .- 

N^ehaald en a contant 10% korting 


^houwtegels 

1 Hollands motief ^ — 

. ö * 15 cm slechts p.stu 

TEGEUIANDEL 
* 3 JAN VAN ERP 

GftEUEllDirilT houtstraat 5. 
w CRDIWn I tel. 04497-1689 

‘baandag gehele dag gesloten 


p. stukl 


Stelt Kessler zaterdag Hoven¬ 
kamp, Peters en Metgod toch op, 
dan kan dat gevolgen hebben voor 
de formatie van het Nederlands elf¬ 
tal. Rijvers: „Voorop staat bij mij 
het positieve resultaat dat we te¬ 
gen de Belgen moeten halen. Het 
gaat pas meespelen als ik twee spe¬ 
lers van gelijke kracht op de weeg¬ 
schaal moet leggen. Neem ik Jan of 
Piet, dan kan de balans doorslaan, 
dan laat ik het meespelen. En ik 
ben in de positie van afwegen. Er 
zijn maar weinig spelers zeker van 
een plaats”. 

Vierhonderd 
Limburgers 
naar interland 

HEERLEN - Naar schatting 
vierhonderd Limburgers zullen 
volgende week woensdag in 
Rotterdam present zijn bij de 
interland Nederland-België. 
Het merendeel daarvan gaat op 
eigen gelegenheid naar de Kuip. 
Ongeveer honderd personen rei¬ 
zen met Moonen’s Cars naar 
Rotterdam. Volgens een woord¬ 
voerder van het Valkenburgse 
touringcarbedrijf is de interesse 
voor deze interland bijzonder 
groot, maar de entreeprijs 
schrikt in de huidige tijd toch 
veel mensen af. „Vroeger werd 
niet gekeken naar een paar tien¬ 
tjes meer of minder in de 
maand. Nu gaat iedereen bijzon¬ 
der selectief te werk bij het uit¬ 
geven van geld”, aldus Moon¬ 
en’s Cars dat ook een busreis or¬ 
ganiseert naar de interland 
Frankrijk-Nederland (op 18 no¬ 
vember) in Parijs. 


Van onze sportredactie 

ZEIST - Terwijl Johan Nees¬ 
kens met bondscoach Kees Rij¬ 
vers en diens assistent Rob 
Baan kniebuigingen maakt in 
de Zeister bossen, is er nog al¬ 
tijd geen akkoord bereikt dat 
het meespelen volgende week 
woensdag tegen de Belgen mo¬ 
gelijk maakt. Anderhalf miljoen 
dollar wil de Amerikaanse vice- 
kampioen Cosmos op de bankre¬ 
kening gestort zien als zijn 
werknemer aan de WK-kwalifi- 
catiewedstrijd tegen onze 
zuiderburen letsel overhoudt 
dat hem blijvend arbeidsonge¬ 
schikt maakt. De KNVB wil met 
de verzekering van de verloren 
zoon niet hoger gaan dan het¬ 
zelfde bedrag in harde guldens. 

De Nederlandse voetbalbond 
heeft de lagere verzekeringssom 
doorgeseind naar New York, 
heeft nog geen antwoord ontvan¬ 
gen en heeft daarom gistermid¬ 
dag op een spoedig bericht aan¬ 
gedrongen. De voetbalbond ver¬ 
zekert zijn internationals collec¬ 
tief en betaalt per speler een pre¬ 
mie die tussen de 1000 en 1500 
gulden ligt. 

De premie voor de hogere verze¬ 
kering van Neeskens kan men 
wel betalen, maar het sectiebe- 
stuur wenst geen nieuw prece¬ 
dent te scheppen (in het verleden 
is dat wel gebeurd met de dure 
beentjes van Johan Cruijff). 

Secretaris betaald voetbal Jan 
Huybregts: „Geven we in dit ge¬ 
val toe, dan komt morgen Rob- 
son van Ipswich vragen om een 
hoger verzekeringsbedrag voor 
Mühren en Thijssen en dan ko¬ 
men ook de Nederlandse clubs. 
Dan moeten we voor twintig 


^ W^©© sfc© ilS 

medisch 

oke 


spelers een hogere premie beta¬ 
len en dat telt natuurlijk wel 
aan”. 


Instelling 


Kees Rijvers houdt voorlopig te¬ 
kening met een Amerikaans Ja¬ 
woord”. Hij trainde dinsdag voor 
de eerste maal met Neeskens, 
nam hem woensdag onder han¬ 
den en heeft ook voor de komen¬ 
de dagen lichte kost op het pro¬ 
gramma staan. Pas in het week¬ 
einde begint de echte test. Kees 
Rijvers heeft dan zijn beslissing 
over meespelen al genomen, 
want vrijdag maakt hij de laatste 
zestien bekend. 

Rijvers: „Is Neeskens daarbij, 
dan laat ik hem spelen. Conditio¬ 
neel zal hij niet de beste in de 
groep zijn, maar met zijn instel¬ 
ling maakt hij veel goed. Stel ik 
hem op tegen België, dan zal ik 
hem eerder moeten afremmen 
dan stimuleren. Hij zal moeten 


uitkijken dat hij zich niet over de 
kop loopt”. 

Zware arbeid voor Neeskens is 
op advies van KNVB-arts Frits 
Kessel opgeschort tot het week¬ 
einde omdat hij pas dan her¬ 
steld is van de lange reis en het 
tijdsverschil. Kessel: „Voor ie¬ 
der uur tijdsverschil heb je een 
dag nodig om bij te komen. Jo¬ 
han heeft zes dagen nodig”. 


Zorgen 


Maandag voegen de overige le¬ 
den van de selectie zich bij Nees¬ 
kens en begint de voorbereiding 
van het voltallige Oranje. Rijvers 
hoopt dat ook Ruud Krol en 
Frans Thijssen zich dan melden 
in Zeist, want over dat duo 
maakt hij zich meer zorgen dan 
over de conditie en fitheid van 
Neeskens. Rijvers: „Neeskens is 
medisch prima in orde en dat 
moet ik van de rest nog maar af¬ 
wachten”. • Jan Timman: even goed na¬ 
denken. 

Timman blij 
met remise 

TILBURG - Opnieuw winst voor 
Jan Timman in het internationale 
schaaktoernooi van Tilburg. In de 
vijfde ronde behaalde hij een half 
punt tegen Andersson. Portisch die 
van Larsen won, en Timman gaan 
nu samen aan kop met 3 V 2 punt. 

De partij tussen Timman en zijn 
Zweedse vriend Ulf Andersson 
duurde slechts 14 zetten. Toen, bin¬ 
nen 90 minuten, tekende zij de vre¬ 
de. Voor Timman betekende dat een 
opluchting: „Ik heb vier zware par¬ 
tijen achter de rug en nog geen rust¬ 
dag gehad. Met zwart tegen Anders¬ 
son is altijd lastig spelen. Ik was dus 
wel gebaat bij een snelle remise”. 
Overige uitslagen: Hübner-Petros- 
jan V 2 -V 2 ; Kasparov-Spasski afg; 
Ljubojevic-Beljavsi V 2 -V 2 ; Miles- So- 
sonko V 2 -V 2 ; Petrosjan-Miles 1-0. 

De stand na vijf ronden: Timman en 
Portisch 3 V 2 ; Andersson 3 + 1 afg.; 
Petrosjan 3; Beljavski 2 V 2 + 1 afg.; 
Larsen en Ljubojevic 2V 2 ; Kasparov 
2+1 afg.; Spasski IV 2 + 1 afg.; Hüb- 
ner en Sosonko U/ 2 ; Miles 1. 

Geschorste 
kegelaars 
in beroep 

MAASTRICHT - De acht door de 
Koninklijke Nederlandse Kegel 
Bond geschorste kegelaars hebben 
via hun raadsman, mr. M. Moszko- 
wicz, beroep aangetekend tegen 
deze straf. Over hun kansen zegt de 
raadsman: „Als ik geen mogelijk¬ 
heden zag, was ik er niet ingedo¬ 
ken. Zeker is wel dat ik zelden sta¬ 
tuten onder ogen heb gekregen, die 
zo rammelen als die van de 
KNKB.” 

Overigens is men bij de KNKB druk 
doende het gehele wedstrijdregle¬ 
ment, met het gewraakte artikel 18, 
op grond waarvan de kegelaars zijn 
geschorst, op de helling te zetten. Of 
een en ander in het voordeel van be¬ 
trokkenen - zij hadden deelgeno¬ 
men aan een vriendschappelijk 
toernooitje - kan gaan uitvallen, 
staat nog te bezien, maar in de Maas¬ 
trichtse kegelwereld valt duidelijk 
te beluisteren dat de Maastrichtse 
Kegel Bond deze gelegenheid heeft 
aangegrepen om enkele „moeilijke 
jongens’ op een zijspoor te zetten. 
Er wordt zelfs gesteld dat het in fei¬ 
te om één man zou gaan en dat de 
zeven overigen mee „geofferd” zijn. 

Nygaard op 
operatietafel 

ALKMAAR - AZ-middenvelder 
Kristen Nygaard wordt maandag 
geopereerd aan zijn knie. Na weken¬ 
lang in onzekerheid te hebben ver¬ 
keerd, weet de Deen nu dat een ver¬ 
stopte slijmbeurs in de knieholte de 
oorzaak is van alle blessure-ellende. 
De voorzitter van AZ’67, Arie Lig- 
thart, vreest dat Nygaard, die al we¬ 
ken node wordt gemist, dit j aar niet 
meer in actie komt. 

• HEUGEM - MVV 2 won de oe¬ 
fenwedstrijd tegen RKHSV in Heu- 
gem met 3-1. 


Nieuwe dreun 
voor Kohn 

BRUSSEL - Anderlecht vergrootte* 
zijn voorsprong aan de kop van de' 
Belgische competitie tot twee pun- r 
ten op AA Gent via een 3-2-thuisze~ 
ge tegen Lokeren. Club Brugge— 
trainer Spitz Kohn, mikpunt vaq- 
hevige kritiek na dé 3-2-nederlaag' 
van zijn ploeg afgelopen zondag 
ten Cerkel Brugge, kreeg een nieu¬ 
we dreun: Club Brugge verloor de 
uitwedstrijd tegen Antwerp 

Standard Luik-Kortrijk 3-0: Ander-j 
lecht-Lokeren 3-2: Tongeren-WirL 
terslag 1-0; Beveren-AA Gent O-OiT 
Waregem-RWDM 1-0; MechelenL 
Club Luik 0-0; Antwerp-Club Brug-.. 
ge 3-0; Cerkel Brugge-Beringen 3- 
2: Waterschei-Lierse SK 0-0. 

De stand is: 

1. Anderlecht 8-13; 2. AA Gent eh- 
Standard Luik 8-11: 4. Club Luik,',+ 
Lierse en Antwerp 8-10: 7. Lokeren' 
8-9; 8. Kortrijk 7-7; 9. Tongeren 8-ftt" 
10. RWDM 7-7: 11. Cerkel Brugge 8-. 
7; 12. Beveren 7-6: 13. Waregem 8-6 T - 
14. Club Brugge. Wmterslag en War* 
terschei 8-5: 17. Beringen 5-4; 18/ 
Mechelen 8-3. 


PvdA/PPR 

tackelt 

Fortuna 


door jo gerards // 

SITTARD - Er bestaat nogal wijf 
verschil van mening tussen het beZ 
stuur van Fortuna Sittard en 
PvdA/PPR in Sittard. Aanleiding 
tot verklaringen over en weer wi$- 
een publicatie in het Limburg* 
Dagblad van 17 september, waaritT 
de PvdAiPPR stelt dat de subsidDT 
van een half miljoen aan FortuhfL 
Sittard gehalveerd moet wordea! 
Voorzitter Paul Boels vroeg zich in* 
een schrijven aan de pers af, ho*f 
men aan een bedrag van vijf tq fy 
was gekomen. - 

„Wij krijgen een subsidie vasf 
120.000 gulden. Geïndexeerd is da£ 
ruim 180.000 gulden. Daarbij moet- 
men tellen een bedrag van een halvë' 
ton, omdat wij de accommodatie? 
voor niets hebben. In totaal ontvang 
gen we dus 230.000 gulden en geen. 
cent meer. Wat betreft de subsidié- 
voor de jeugd, daar betalen we nag¬ 
aan. Door ons scoutingsappara&t 
worden jaarlijks jeugdspelers aaftC 
getrokken die van buiten Sittard k^-v 
men. Wij moeten voor deze leden 
zestig gulden per jaar betalen. Vóoi* 
mij mochten ze de subsidie best hal-^ 
veren. Dan hadden we meer daii. 
nu”. - — 

Noud Slegers, lid van de PvdA/Pp^; 
reageerde: „In de begroting van dep 
gemeente Sittard voor dit jaar zijn. 
de volgende bedragen opgenomeiï:- 
subsidie aan Fortuna Sittard 
120.000 gulden, met inflatiecorrectie-' 
165.500 gulden. Kapitaalslastetf 7 
vroegere schulden: 43.309 gulden ett,; 
de annuïteit tribune ruim achttien-*- 
duizend gulden. De gemeente ver*, 
strekt een jaarlijkse subsidie (indi-'> 
reet) omdat geen huur betaald? 
wordt voor de accommodatie, 
bedrage van 215.000 gulden en dé., 
jaarlijkse lasten van de bij velden bei^ 
dragen ruim twee ton. Blijkbaar^ 
heeft het bestuur beseft de club zeif- 
niet hoeveel ze van de gemeente^ 
ontvangt. Dit verkeerd begrip worqtj 
veroorzaakt doordat de meeste getik 
den indirect ontvangen worden”, /j’? 

Slegers wil niets weten over „ziéiv 
tjes winnen bij de amateurverenfc-* 
gingen”. „Wij willen alleen een gé 3 
zonde en redelijke verhouding v8&j 
de subsidies, ik betreur het tgp(j 
zeerste dat de heer Boels dergeliftï 
ke beschuldigingen moet uite%- 
zonder eerst bij ons na vraag 4e. 
doen over kennelijke onduidelijke; 
heden in ons programma”. jL 

Voor de goede orde moet aan dit 
laas worden toegevoegd dat de 
tardse verenigingen geen subsidie 
krijgen, maar de accommodatie 
„voor niets” hebben. 1 

:*r. 

Limburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 


De elektronische 
Piedro roetmeting 
’n goed begin. 


■ ' «|H. 

s.- / 


Met ’n paar Piedro s koopt U niet alleen schoenen 
maar ’n kompleet systeem van meten, passen en 
’n uitstekende nazorg. 


)Pilu>AO 

groeiende voeten zijn ’t waard direct technisch werk voor: 

ervaren 

timmerlieden 

bij een bedrijf te Schaesberg. Liefst met enige ervaring in 
het plaatsen van ramen en kozijnen 

loodgieter 

voor diverse projekten in de regio Kerkrade 

elektromonteur 

voor een groot projekt te Kerkrade 

Bent u de man die wij zoeken? Kom dan snel naar ons toe 
Wij helpen u graag verder! 

■v randstad uitzendbureau 

Heerlen, Akerstraat 26, 045 * 71 84 60 
Sittard, Rosmolenstraat. 04490 -1 99 88 
Kerkrade, Hoofdstraat 42, 045 - 45 15 00 
- 

u 

IJ 

hl 

1 


1 

w 


oon 

N 

IEERVERVEI provincie limburg 

mededeling Ml 54 / 40-81 


Gedeputeerde Staten van Limburg maken be¬ 
kend dat op 7 september 1981 bij hen is inge¬ 
komen de aanvraag d.d. 2september 1981 (in¬ 
geschreven onder nr. BK 21378) van het ge¬ 
meentebestuur van Maastricht om vergunning 
ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in 
werking brengen en in werking houden van 
een drukverhogingsstation t.b.v. de openba¬ 
re drinkwatervoorziening, gelegen aan de 
Zakstraat te Maastricht; 

dat de aanvraag en andere terzake zijnde stuk¬ 
ken ter inzage liggen van 12 oktober 1981 tot 
13 november 1981 en wel: 

- ter provinciale griffie te Maastricht (Bureau 
Milieuhygiëne) tijdens de werkuren; 

- in het gemeentehuis van Maastricht, Stads¬ 
kantoor, kamer 20, tijdens de werkuren en 
bovendien donderdags van 18.00 uur tot 
21.00 uur, 

alsmede tijdens de werkuren na laatstgenoem¬ 
de datum op deze plaatsen tot het einde van de 
termijn waarbinnen beroep kan worden inge¬ 
steld tegen de beschikking op de aanvraag; 
desgewenst kan een mondelinge toelichting 
op de stukken worden verkregen; 
dat tot uiterlijk 13 november 1981 tegen het 
verlenen van de aangevraagde vergunning ge¬ 
motiveerde bezwaren kunnen worden kenbaar 
gemaakt: 

- hetzij schriftelijk, bij Gedeputeerde Staten, 
Bouillonstraat 3 te Maastricht, onder vermel¬ 
ding van het nummer der aanvraag; 

- hetzij mondeling, in persoon of bij gemach¬ 
tigde, tijdens de openbare zitting ten ge- 
meentehuize van Maastricht cp woensdag 28 
oktober 1981 om 16.30 uur; 

dat degene die een bezwaarschrift indient kan 
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be¬ 
kend te maken; 

dat alleen degenen, die bezwaren hebben in¬ 
gébracht op de wijze als bovenomschreven en 
een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelij¬ 
kerwijs niet in staat is geweest, bezwaren te¬ 
gen de ontwerpbeschikking kunnen indienen 
en alsdan later tot het instellen van beroep ge¬ 
rechtigd zijn. 

Maastricht, 8 oktober 1981. 


Door de PORTAS-kunsfsfofommanteling in velehoutdessins 
en effen kleuren moeten door PORTAS gerenoveerde deu¬ 
ren nooit meer geschilderd worden. PORTAS maakt deu¬ 
ren weer als nieuw. Vraag vrijblijvend inlichtingen! NL 

POftTAS-VAKBEDRIJF 

TIMMERFABRIEK TH. VAN WEL porks * 

Hoekerweg 3*4. 6241 NG Bunde Hw 

Tel 043-647833 g 

PORTAS-deuren-vakte driiteii overal in Neflwiuna en 11 vee Europese landen 


» 

» 


n winkel vol heifstmode 
bijzonder vlot geprijsd! 


Machtig mooie Noorse 
trui in zwart, beige, 
wit en marine. 

Alle maten. * 

winkelpr. 49,95 t/WÉÉÉ 
Bristolpr. 39,95 ^ 
t/m zaterdag mm 


Lambswool puilover in marine, grijs 
beige, zwart en camel. Dames en 
herenmaten 
S-M-L-XL 
winkelpr. 49,95 
Bristolpr. 39,95 
t/m zaterdag 


Shetland puilover met 
kontraststrepen. 
Kleuren grijs, 
marine en beige. 

Mt. S-M-L-XL 
winkelpr. 44,95 
t/m zaterdag Shetland streep-pullover 
in de basiskleuren 
bordeaux, marine M 

en beige. JE 

Maten S-M-L-XL 
winkelpr. 44,95 WF 

t/m zaterdag w 

bij Bristol ® 


SCHOENEN B.V. 

ORTHOPAEDISCH BEDRIJF 

6361 BH Nuth, Stationsstraat 58-60, Tel. 04447- 1286 
Wyckerbrugstraat 38A, 6221 ED Maastricht, Tel. 043- 10426 
sterke stappers voor 
groeiende stoeiers! 


Flexibele naturel leder jeugdmolière 
met gepolsterde enkelranden. 

Stoere, sterke schoen voor ravotters. 
maten 23-35 
winkelpr. 59,95 
t/m zaterdag 


> ECHT ; 

^leder' Flexibele leren 'Duck'-schoen in 
bruin en zwart. Gepolsterde \ECHT / 
randen, maten 32-39 /LEDER' 

winkelpr. 49,95 

t/m zaterdag „séÊÊ 

m 


Elegante lederen damespump 
in de modekleuren zwart, 
bruin, bordeaux en grijs. 
Maten 36-41 ^ 

winkelpr. 79,95 C fQHT / 
Bristoiprijs LEDER /È 

t/m zaterdag / 
fïlï 


met 8 cm. 
hoge hak 


tl 


elke dag geopend tot 18.00 uur 
zaterdags geopend tot l 7. 00 uur 
maandagmorgen gesloten. 

Zwart suède damespump met lakleer 
afgezet. Vlotte band/gespgarnering 
op de wreef. Komfortabele, 
uitgekiende pasvorm, 
maten 36-42 rcruf" 

winkelpr. 69,95 , 

Bristolpr. 60,- jd 

t/m zaterdag j? 


Sportieve instapper in donkerbruin leer. 
Komfortabele pasvorm en schuine 
blokhak. Maten 36-41 y- \_ 
winkelpr. 69,95 C ECHT / 

Bristolpr. 55,— / LEDER \ - 

t/m zaterdag ^ 


de nieuwste mode ! 
Leder ballerina met klein slee-hakje. 
Kleuren zwart en bordeaux, 
maten 36-41 r ~- 

winkelpr. 79,95 < ECHT7 j/m 

t/m zaterdag /LEDER^ jr 

mm ^éÉËËÊÊ Jk 


met 

voetholte- 

steun 


Leder 'Robin Hood' laarsje 
in de kleuren ivoor 
en bordeaux, afgezet 
met bronzen bies. 
maten 35-40. 
winkelpr. 109,95 
t/m zaterdag 
bij Bristol Vlot en modern leder 
dameslaarsje met 
moderne schuine 
hak. Modekleur 
bordeaux. 

Maten 36-41 
winkelpr. 89,95 
Bristolpr. 60 
t/m zaterdag 
soepel pigskin suède 
in de modekleuren 
zwart en grijs. 

prachtlaars met een 
uiterst moderne hak. 
Ritssluiting aan de 
binnenkant. 

Perfekte pasvorm. 
Maten 36-41 
winkelpr. 99,95 
t/m zaterdag LEDER .ECHT 

IEDER Heerlen - Hoogeweg 2 - 4 (zijstraat Schetsberg) tel. 045-722388 


1 -- 


|| Auto's en r 

notoren || 

Te k. CROSSM 
co 250 cc, ’80, 
en achter. Pr. ƒ 
leenstr. 6, Put! 
na 18.00 uur. 

OTOR Mai- 
W.P.’s voor 
3000-, Ge- 
i-Schinnen, 


V. part. te k. zeldz. mooie 
MAZDA 929 hardtop cou¬ 
pé, verbr. 1:11, bwi. eind 
75, in eerst lak, goede ban¬ 
den, 100% in orde. Zien is 
kopen! Pr.n.o.t.k., tel. 045- 
318010. 


Te k. VAUXHALL Cave- 
lier 1600 GL m. LPG, 4-drs, 
bwj. 78, tel. 045-213206. 

VW-KEVER 74, n. model, 
prima motor en banden 
ƒ 1400,-. Frankenstr. 173, 
M’str., 043-627120. 

Te k. RENAULT R14, 
LPG, ’80, kl. blauw, 
ƒ 12.Ó00,-. fel. 04498-5474^ 
of 043-50607. 

Te k. RENAULT 18 TS, bj. 
79, pr. ƒ9500,-. Inr. mog. 
Tel. 043-33024. 


Te k. FORD Taunus 16 L, 
bj. nov. ’76, tel. 045-219597, 
na 16.30 uur. _ 

Te k. i.z.g.st. verk. Opel 
ASCONA 1900. bwj. 71, m. 
trekh. Vr.pr. ƒ 1000,-. An- 
toniusstr. 1, H’broek, tel. 
045-219639. _ 

Te k. Alfa Romeo ALFET- 
TA GT 1.6, 1977, met LPG. 
04490-18953. _ 

FIAT 127, 3-drs. type 77, 
100% i.o. ƒ 3600,-. 045- 
458364. 


Autoverhuur 

St.-Maartens- 

poort 

Maartenslaan 50, M’str. 
Tel. 043-50823. 

Geen km.geld 

Auto’s, busjes, ƒ 70,- p. 
dag incl. 


Te k. RENAULT 5 TL, bj. 
’75, i.z.g.st. Heerlerweg 10, 
Voerendaal. 

Te k. FORD Capri 1600 GT, 
bi. 73, ƒ 500,-. Tel. 04492- 
4352, na 17 uur. 

VOLVO 242 DL, bj. 75, 
i.z.g.st. Inr. mog., vr.pr. 
ƒ 4650,-. Burgensstr. 20, 
Schaesberg. _ 

Te k. weg. ziekte AUDI 100 
L 5 autom. met sunroof, bj. 
78, pr. ƒ 12.000.-. Bergstr. 
15, Heerlen, tel. 045-717106. 


Renault 20 

Renault 20 Tl beige 78; 
Renault 20 Tl wit 79 met 
gas; Renault 20 TS zilver- 
metal. 78; Renault 20 TX 
zilver 24.000 km nov. ’80. 

Auto Smeets 
Maastricht 

Akersteenweg Maastricht- 
Heer. 


Te k. MINI 1000 78, 
ƒ 5500,-, Toyota Corolla 30 
76, ƒ 4000,-, Datsun 120Y, 
automaat, 74 ƒ 2750,-, 
Mazda 818 77, ƒ3750,-, 
Opel Ascona 1600 76. Opel 
Manta 1600, 76, VW Golf 
diesel 79, Toyota Celica 
1600 ST 76, VW Golf 76, 
ƒ 5250,-, Honda Civic 77, 
ƒ 5500,-. Inruil, financie¬ 
ring en garantie. Auto We- 
ber, Brugstr. 38, Schaes- 
ber^ (bij markt), tel. 045- 


Te k. SUZUKI GS-, 
bwj. 78, i.z.g.st. * 
heerstr. 54, Brunssuj fly 

Te k. OPEL Asconfy 
bwj. juni 78, i.z.g.st. 
delstr. 111, Brunssuhjy 

I 

MAZDA 1000 Luxe 4 
ƒ2000,-. TeL 045-4583 %! 

ALFA sportauto Cabfj 
1600, rood, als 
ƒ 7950,-. Tel. 045-4583^ 


BMW 320, goede autbj 
del 77. Tel. 045-458364- 


Donderdag ö oKtooer ïytn 9 K agina ^ y 

limburgs dagblad 


Sittardia tegen Finnen 

amraterna 
door wiel verheesen 

^UtD/VOERENDAAL - Het herenteam van Sittardia hoeft niet 
Helsinki om daar de eerste wedstrijd in het Europacuptoernooi 
&ndbal tegen H.I.F. Kamraterna te spelen. De bekerwinnaar werkt 
liswedstrijd tegen de ploeg van Guus Cantelberg namelijk af in... 
e hdaal. Morgenavond is sporthal De Joffer derhalve een stukje Fin- 
3ls om half negen de strijd begint. Eén dag later vindt reeds de 
•'ontmoeting plaats in de Sittardse sporthal. Dan is acht uur het 
••tijdstip. 


we niet ver van huis hoeven 
eze eerste ronde, hebben we 
'tezend gulden minder onkos- 
'|egt manager Michel Janssen 
Sittardia. „Daarbij komt het 
e el dat we twee keer voor ei- 
übliek kunnen spelen”. 

e en paar weken geleden de lo- 
an de Internationale Handbal- 
, 1 ‘tie (IHF) had bepaald dat Sit- 
7 On Kamraterna tegenover el- 
.teuden staan, met een plaats in 
j C htste finale als inzet van de 
p ontstonden er nogal proble- 
( °Ver het vinden van de speel- 
J'HlF Kamraterna voelde niets 
jtet eerste weekeinde in okto- 
m was de Finse club direct be- 
„ 0r ü zowel de uit- en thuiswed- 
a in Limburg te spelen. „Hun 
tel om de hele reiskosten voor 
tekening te nemen, konden we 
^ niet aanvaarden”, aldus Mi¬ 
erissen. „Na enig onderhande- 
6r oikten we tóch een akkoord, 
gevolg dat Voerendaal 9 okto- 
^ropacuphandbal meemaakt”. 

bekend 

Nia heeft tijdens de laatste vijf- 
’ ? estien jaar tegenstanders uit 
e l alle Europese landen gehad. 
i kwam de opponent uit Fin- 
„>We kennen HIF Kamraterna 
’ Zegt de manager van de Sit- 


Oefenvoetbal 

*RD - Tweedeklasser Stad- 
Müngeert zaterdag 10 oktober 
Jterringpartner van Fortuna 
0. De wedstrijd begint om 
•hir op het terrein van Stad- 
• op de hoek Tuddernderweg- 
•■andtstraat. 

i^odstrijd Roda JC 2-Groene 
.•* het kader van de tweede be¬ 
te is verplaatst naar aan- 
u® zaterdag, aanvang 14.30 
jtet duel vindt plaats op het ter- 
Groene Ster en niet in Kaal- 
»-Zoals gepland. 


tardse vereniging. „Afgaande op in¬ 
terlands, ond^meer van de recente 
kwalificatiewedstrijden tussen Jong 
Oranje en Jong Finland in verband 


Streuer blijft 
benen breken 
# Jan 
breuk. 


Streuer: derde been- 


Van onze sportredactie 

UTRECHT - Jan Streuer wordt 
ook in België door pech achter¬ 
volgd. Na twee eerdere beenbreu¬ 
ken in zijn FC Utrecht-periode, 
brak Streuer bij zijn club Harelbe- 
ke voor de derde keer zijn been. 
Ditmaal betreft het zijn linker¬ 
been. Streuer, die zich door een 
matige vorm dit seizoen geen ba¬ 
sisplaats in het A-team kon verove¬ 
ren, is opgenomen in een kliniek in 
Charleroi. 


met het WK in Portugal, mag aange¬ 
nomen worden dat het handbalpeil 
van de Finnen ongeveer te vergelij¬ 
ken is met dat van de Nederlan¬ 
ders”. 

HIF Kamraterna (de voorletters 
staan voor Helsingfors Idrotts Fö- 
reningen) is een van de oudste 
sportclubs in het land van de dui¬ 
zend meren. De oprichting dateert 
uit het einde van de vorige eeuw: 
1896. Behalve handbal wordt er bij 
Kamraterna o.a. ook voetbal, atle¬ 
tiek en ijshockey beoefend. 

In de Finse handbalgeschiedenis 
heeft Sittardia’s tegenstander altijd 
een belangrijke rol gespeeld. De 
vereniging stond aan de basis van 
de totstandkoming van een hand- 
balbond. Bovendien is de tienvoudi¬ 
ge landskampioen uit de hoogste 
klasse weggeweest. Geen wonder 
dat Kamraterna de Finse „ranghLt 
aller tijden” aanvoert. 

Internationals 

De ploeg die morgenavond en zater¬ 
dag tegen Sittardia uitkomt, heeft 
Kari Lehtolainen als trainer en Mat- 
ti Turpeinen als coach. Tot het team 
behoren diverse internationals, van 
wie de 26-jarige Pertti Soitso (met 25 
A-interlands) de meeste ervaring 
heeft. Keeper Bjerne Windberg (17 
keer in de nationale ploeg) en Ari 
Halme (14 caps) behoren eveneens 
tot de bekendste Finse handballers. 
Ari Halme heeft zelfs een verblijf 
van een jaar in de Duitse Bundesli- 
ga achter de rug. 

Trainer-coach Guus Cantelberg 
van Sittardia heeft zijn selectie- 
groep met het oog op de cupwed¬ 
strijden enigszins uitgebreid. Dit is 
geenszins het gevolg van de mage¬ 
re oogst in de eerste twee competi¬ 
tiewedstrijden (welgeteld 1 punt), 
maar wel om op alle eventualitei¬ 
ten voorbereid te zijn. 

„Deze uitbreiding is er vooral omdat 
de eerste ronde van het EC-toernooi 
op twee achtereenvolgende dagen 
wordt afgewerkt”, klinkt er in het 
Sittardse handbalkamp. En het ant¬ 
woord op de vraag of de vaderland¬ 
se kompetitie danwel de strijd in het 
Europees bekertoernooi het belang¬ 
rijkste gebeuren is, luidt: „Tot zon¬ 
dag telt alleen de dubbele confron¬ 
tatie met HIF Kamraterna. Daarna 
draait weer alles om de kompetitie”. # Guus Cantelberg (rechts): grotere selectie voor EC-duels van 
vrijdag en zaterdag. Foto: peter roozen 


Nieuwe wielerploeg in de maak 


Werk voor 
merklozen 


door bennie ceulen 

LINNE - De kans dat de drei¬ 
gende werkloosheid voor een 
aantal Nederlandse wieler- 
profs minder omvangrijk 
wordt dan het zich op dit mo¬ 
ment laat aanzien, is groot. 
Leo %e Klein, de voorzitter 
van de Stichting Prof Wieler 
Promotion Nederland, heeft 
deze week een belangrijk ge¬ 
sprek gehad met een kandi¬ 
daat - sponsor. Het is de be¬ 
doeling dat een aantal werk¬ 
loze profs bij deze eventuele 
nieuwe ploeg wordt onderge¬ 
bracht. 

Door de inkrimping van de Raleigh- 
ploeg en het verdwijnen van de for¬ 
maties HB Alarmsystemen en Fe- 
mis Bank - Elro Snacks is’ een der¬ 


tigtal beroepsrenners brodeloos ge¬ 
worden. 

„Het is nog lang niet zeker dat de 
sponsor waarmee ik contact heb 
met een ploeg begint. Daarom kan 
ik de naam van dit Nederlandse be¬ 
drijf in dit stadium nog niet vrij ge¬ 
ven”, verduidelijkt Leo de Klein. 
„Deze firma heeft mij wel gevraagd 
of er mogelijkheden zijn om vol¬ 
gend jaar in de wielersport via de 
evenementen reclame te maken. 
Daarvoor heeft hij een flink budget 
voorhanden. Ik heb toen de moge¬ 
lijkheid geschetst om van het be¬ 
schikbare bedrag een Nederlandse 
profploeg te financieren. Die inte¬ 
resse is er inmiddels, maar men wil 
er eerst eens goed over nadenken. 
Over drie weken volgt een tweede 
gesprek. Eerder is er geen beslissing 
te verwachten”. 


Lijst 


trijdom NACO-titels ★ Beneluxkampioenschap voor kartets 


Weekeinde vol PK's 


Leo de Klein heeft inmiddels con¬ 
tact opgenomen met Henk Koop- 
mans, de ploegleider van HB 
Alarmsystemen. De Klein: „Ik heg 
hem een lijstje gevraagd met de na¬ 
men van de merkloze renners. En 


Van onze medewerker 
THEO KEYDENER 

J^ARLO - Het De Berckt-circuit staat zondag in het teken van het 
V v echt om de NACO-titels in zowel de Rodeo- als de Escortklasse. 
(£ ^ Rodeoklasse heeft de strijd een internationaal karakter door 
e deelname van Duitse rijders. 


Jtenning zal het er in deze spec- 
l^°Ulaire kategorie niet ontbre- 
Voornaamste titelkandidaat 
£ Heerlenaar Ger Arnts. De 
ytedlimburger heeft speciaal 
j^ r deze titelwedstrijd zijn 
j pW in Duitsland in topconditie 
^ten brengen. Weet Arnts zijn 
j s a jgen uit de vangrails te houden 
<j hij moeilijk te kloppen. Zelfs 
^ gebroeders Droog, coureurs 
geknipt zijn voor het ruwe 
zullen Arnts moeilijk van 
^ ütel af kunnen houden. 

^°r een crash is Jos de Bock 
genoeg kansloos geworden. 

■N 1 witte Porsche bleek zoda¬ 


nig toegetakeld dat De Bock ge¬ 
noodzaakt was een andere wa¬ 
gen voor de kampioensrace op 
De Berckt te prepareren. 

In de Escortklasse is de belang¬ 
stelling voor het kampioenschap 
minder groot. Niettemin zal in 
deze klasse de strijd op het 
scherpst van de snede worden 
uitgevochten. Daar de Fords alle¬ 
maal vrijwel identiek zijn zal de 
coureur met de beste stuurmans¬ 
kunst aan het langste eind trek¬ 
ken. Verder werkt de NACO een 
volledig programma af. Aanvang 
van de eerste manche is om 13 


Motorcross 

VENLO/BLERICK - De derde 
motorcross tellend voor het 
Limburgs kampioenschap 
wordt zaterdag verreden op het 
motorcrosscircuit in Blerick 
(industrieterrein). Ruim 250 mo¬ 
torcrossers van drie bonden 
(MON, NMB en KNMV) hebben 
voor deze wedstrijden inge¬ 
schreven. 

Trainingen vinden in de ochten¬ 
duren plaats. Om 13 uur wordt de 
start gegeven voor de eerste 
manche. Zondags vanaf 13 uur 
houdt de MC Venlo de MON- 
wedstrijden. Gestart wordt in de 
klassen: 500cc senioren; 125cc ju¬ 
nioren; 500cc promotie en de 
125cc senioren. Voor de halveli- 
terklasse senioren telt deze wed¬ 
strijd voor het nationale kam¬ 
pioenschap. 


VALKENSWAARD - Op het Eu- 
rocircuit in Val kenswaard valt 
zondag de beslissing wie er inter¬ 
nationaal rallycrosskampioen 
1981 wordt. De vraag is of Piet 
Dam (BMW) de drie punten voor¬ 
sprong kan uitbouwen die hij 
heeft op Jos Fassbender. John 
Sieben (Beek), ook kanshebber 
voor een A-finaleplaats, prepa¬ 
reerde de De Tomaso Pantera via 
nieuwe nokkenassen. Jo Helle- 
brandt en Charly Bos komen 
eveneens in de baan. Aanvang 
eerste heat om 13 uur. Karting &eeld uit de strijd in de Éscortkïasse 


_ 


WEST-KAPELLE — De laatste 
race om het Benelux karting- 
kampioenschap zal zondag in 
West-Kapelle plaatsvinden. De 
meest interessante race zal de 
klasse 125cc zijn waarbij drie 
Limburgers nog aanspraak op 
de titel kunnen maken. Met 
slechts drie punten achterstand 
op de kopmannen Dekker en 
Molendijk, staat Frèns Nelissen 
(Ulestraten) op een derde plaats. 
Met zes punten achterstand is 
Gust Jacobs (Nuth) vierde. De 
vijfde plaats is momenteel nog 
in handen van Martin Daamen 
(Schimmert). 

HEERLEN - Nu het kartingsei- 
zoen ’81 in Limburg voorbij is be¬ 
hoeven de rijders hun spullen 
nog niet in te vetten. Voor hen 
zijn er nog diverse mogelijkhe¬ 
den om aan de slag te gaan. Lim¬ 
burg Karting (Belg.) houdt nog 
wedstrijden in Antwerpen (18 
okt.), Herentals (25 okt.) en Ensi- 
val ( 8 nov.). De NKSR-agenda 
vermeldt eveneens nog een aan¬ 
tal races in Nederland. 18 okt. 
Strijen, 8 nov. Driebergen, 24 
nov. Zwolle en 29 nov. Drieber¬ 
gen. Voor de wedstrijden in Ne¬ 
derland is men verplicht vooraf 
in te schrijven. 


Simultaanwedstrijden 
met beroemde schakers 

Grootmeesters 
naar Limburg 

Van onze sportredactie 

HEERLEN - Zes schaakgrootmeesters beginnen zaterdag 17 oktober 
aan een drie dagen lange reeks simultaanwedstrijden die in Limburg 
wordt gehouden. De wedstrijden zijn mogelijk gemaakt door de Rabo¬ 
bank, die zes grootmeesters heeft gecontracteerd. De schakers zijn: Tim- 
man en Sosonko (Nederland), Portisch (Hongarije), Larsen (Denemar-y 
ken), Hübner (Duitsland), en Miles (Engeland). * 


De tournee start zaterdagmiddag 17 
oktober in Grubbenvorst, Heythuy- 
sen en Maastricht. Zondagmiddag 
18 oktober wordt er gespeeld in Ber¬ 
gen en dinsdagavond 20 oktober 
wordt de reeks afgesloten in Kerk- 
rade en Sittard. 


dinsdagavond worden gespeeld, 
duren ongeveer drie uur. Er zal 
geen inschrijfgeld worden ge¬ 
vraagd. 


Programma 


Leerzaam 


Behalve voor leden van schaakver¬ 
enigingen zijn de simultaanwed¬ 
strijden met name bijzonder leer¬ 
zaam voor de zogenaamde „thuis- 
schakers” en voor leerlingen van 
middelbare scholen. Juist voor deze 
laatste groepen is het wellicht een 
kans om eens een partij tegen een 
wereldberoemde schaakgrootmees¬ 
ter te kunnen spelen. 

Tijdens de simultaanwedstrijden 
zullen de grootmeester tegen 35 
schakers per wedstrijd spelen. 
Naar verwachting zullen in totaal 
ruim vierhonderd schaakliefheb- 
bers meedoen. De plaatselijke 
schaakverenigingen zelf zullen de 
technische organisatie van de wed¬ 
strijden realiseren. Eenieder, die 
er in slaagt om een grootmeester te 
verlaan, dan wel een remise weet 
te bereiken, krijgt een prijs aange¬ 
boden. De wedstrijden, die zater¬ 
dag- en zondagmiddag, alsmede Aangeslagen 

TEL AVIV - Tijdens de open Israëli¬ 
sche tenniskampioenschappen wa¬ 
ren vijfhonderd toeschouwers getui¬ 
ge van het allereerste optreden van 
een Egyptische sportman op Israëli¬ 
sche bodem. Het was de 28-jarige Aly 
Eldawoody die uitkwam tegen de 
Griek Arthur Anastopoulo. Elda¬ 
woody verloor de eerste set, maar 
leidde in de tweede met 5-2. Op dat 
moment vertelde een toeschouwer 
hem dat president Sadat om het le¬ 
ven was gekomen. De schok kwam 
zo hard aan dat Eldawoody, de vroe¬ 
gere Egyptische nummer één, volle¬ 
dig aangeslagen raakte, zich niet 
meer kon concentreren en met &-3, 
7-5 werd uitgeschakeld. Tom Okker 
verloor met 6-4, 4-6, 6-7 van llie Na- 
stase. 


Patrick Bonnet 


positief 


• Leo de Klein: Jn' dit sta¬ 
dium kan ik naam van de 
sponsor nog niet vrij geven”. 

dat zijn er nogal wat. De mogelijk¬ 
heid om een aardige formatie sa¬ 
men te stellen ligt voorhanden. In¬ 
dien de ploeg van de grond komt 
wil de kandidaat sponsor niet het 
grote werk doen. De firma - geen 
Limburgse - heeft alleen belangen 
in Nederland”. 

De bekendse Nederlandse profs die 
nog geen nieuwe werkgever voor 
1982 hebben gevonden zijn: de ge¬ 
broeders Piet en Fons van Katwijk, 
Johan van der Meer, Jos Lammer- 
tink, Hans Vonk, Wim Maessen, 
Martin Havik, Wim de Ruyter, Jan 
Jonkers, Heddy Nieuwdorp, Jacq 
van Meer, Mario van Vlimmeren, 
Theo Smit en Ad Tak. 


Engelse surprises 

LONDEN - In de tweede ronde van 
het toernooi om de Leaguecup, 
waarin alle Engelse profclubs uit¬ 
komen, zijn drie eerste divisie- 
clubs uitgeschakeld. Swansea, dat 
in de competitie de tweede plaats 
bezet, verloor met 2-0 van Barns- 
ley. Arsenal ging in Sheffield ten 
onder (1-0) en Brighton gaf zich in 
Huddersfield met dezelfde score 
gewonnen. 


PARIJS - De Franse profwielren- 
ner Patrick Bonnet is betrapt op 
het gebruik van stimulerende mid¬ 
delen. De ploegmaat van Bernard 
Hinault leverde zijn positief plasje 
in na afloop van de eerst etappe 
van de Tour de Limousin. Bonnet 
krijgt de gebruikelijke straf: een 
maand voorwaardelijke schorsing 
en een boete van 1000 Zwitserse 
francs. 


Zaterdag 17 oktober aanvang 14.30 
uur. 

Grubbenvorst; sporthal "t Haeren, 
inschrijven: H. Clevis, Stokterweg 1 
in Lottum, tel. 04763-2318. Aanwe¬ 
zig: Timman en Portisch. 
Heythuysen: Trefcentrum zaal Mar¬ 
cel. Inschrijven: P. Maessen. Kloos- 
terweg 74. Heythuysen. tel. 04749- 
1891. Aanwezig: Larsen en Sosonko 
Maastricht: Maaspaviljoen. In¬ 

schrijven: T. Kmpschild. Passe- 
mentsmakersdreef 7, Maastricht, - 
tel. 043-35631. Aanwezig: Hübner en ■ 
Miles. 

4 

Zondag 18 oktober, aanvang 14.00" 
uur 

Bergen: Zaal Thissen. Inschrijven: — 
H. Schetsbergen, Lindelaan 33, Ber¬ 
gen, tel. 08854-1704. Aanwezig; Lar¬ 
sen en Portisch. 

Dinsdag 20 oktober, aanvang 19.30 
uur 

Kerkrade: Foyer Rodahal. Inschrij¬ 
ven: ó. Offermans, Callistusstraat s 
37 in Kerkrade, tel. 045-419494. Aan¬ 
wezig: Hübner en Sosonko. 

Sittard: Gemeenschapshuis Limi 1 *® 
brichterveld. Inschrijven: C. vart- 
Gunst, Kapellerweg 35 in Sittard; 
tel. 04490-13225. Aanwezig: Timman 
en Miles. . 


Albert door 
eerste ronde 

Van onze tennismedewerker 

BOSSCHENHOOFD - In het eerst^ 
toernooi van het ABN Sattelite 
Circuit, dat de komende vijf weken 
in vijf plaatsen in Nederland afge¬ 
werkt wordt, heeft Mare Albert in 
de eerste ronde winst behaald. Na 
als laatste speler toegelaten te zijn 
tot het hoofdtoernooi, had de Eijs- 
denaar het geluk een lucky loser in 
deze partij tegenover zich te vin¬ 
den. 

De Amerikaan Bill Porter, die in d** 
laatste ronde van de kwalificatie., 
verloren had, mocht door het uitval¬ 
len van Graig Edwards alsnog in hefli 
hoofdtoernooi aantreden, maar verfs| 
loor binnen een uur van Albert meS 

6 - 1 ; 6 - 2 . 9 


Natte race 

ZELE - De laatste voorbereiding^ 
voor de najaarsklassieker van zon-, : 
dag „De grote Herfstprijs”. is voor t 
de Nederlandse profs in het wateK; 
gevallen. De meeste Nederlandse' ■ 
wielrenners in Zele stapten voortij- • 
dig af. Winnaar werd de Belg Leo , 
van Thielen, die daarmee zijn derde,! 
zege binnen zeven dagen realiseer¬ 
de. De Ier Sean Kelly werd tweede.- - 


Rusland troeft 
Turkije af: 3-0 

IZMIR - Het elftal van de Sovjetu^ 
nie heeft in de voorronden van het 
toernooi om het WK-voetbal op¬ 
nieuw gewonnen van Turkije. Na¬ 
dat de Russische ploeg twee weken 
geleden met 4-0 had gezegevierd, 
werd het nu in Izmir 3-0. Voor Rus¬ 
land scoorden Sjengelja en Blochin 
(2x). 


De stand in groep 3: 
Rusland 5 

Tsjechoslowakije 6 
Wales 6 

Ijsland 7 

Turkije 8 


5 4 1 0 9 14- 1 

6 4 1 1 9 14- 3 
6 4 1 1 9 10- 2 
72145 8-19 
80080 1-22 


(ADVERTENTIE) 


Er zijn nog zes auto's! 

Kijk in de nieuwe Margriet en puzzel mee 
met Mies Bouwman. Iedere week kans op een auto, 
video-recorder, buitenlandse reis, nog veel meer 
en een hoofdprijs van f 100.000,-.Bovendien kunt u 
mee helpen lichamelijke handicaps te voorkomen. 

Margriet’s Gouden Letterspel: • 

doe nog 6 weken lang mee. v " ' ‘ * 1 ‘ 


SPEEL MET MIES 


'4 
WÊÊÈUÊÉÈËUm 


Hoofdprijs f100.000,- belastingvrij Limburgs Dagblad y vmmf t 


w i ii ^u i h i i n. i .ij ■ i ■ 1 11 ••• . • 


•/ststsWss • • 


fes 

;•■• • v' 1 I 


makkelijk maakt 


* als het bed en ook in eiken 
zijn verkrijgbaar een toiletmeubel 
met spiegel en een 2-deurs kast. 


Eiken wandmeubel 
in stijl en toch speels. 
U gebruikt het dagelijks. 
Boeken, glazen, bar, 
alles is mogelijk. 
Hoog 185 cm. 
Breed 140 cm. 


Komt u ’n stoei tekort? 
Zoekt u een fauteuil- t 
tje erbij? Stop. • [ 
Gevonden. [ 

Perfekt zitkomfort. ^ 

draaiwerk | 

in het /-j \ 

eikenhout. ^dgÉilp 
^prach- 


Nobel, voornaam 
en van goede huize is dit prachtige 


Te k. TOYOTA Corona 
jnark 2, bwj. '73, pr. 
ƒ1100.-, te bevr. Hoogstr. 

H’broek (nabij Rand¬ 
weg). _ 

iflAZDA 929, 4-drs. 1978, 
f 3350,-, m. Bova^-keur- 
japport. km.st. d 4.000, 
Ringstr. 7 H’broek, 045- 
219510 na 17 uur. _ 

Te k. TOYOTA Corolla 3(L 
i 5500-, bwj. ’77, te bevr. 
Treebeekstr. 160 tus. 16.00- 
18.00. 


Te k. in nieuwstaat PEU¬ 
GEOT 504 GL, bwj. 1978, 
incl alarminstall. -t- trek- 
haak etc, tel. 04447-3417. 

Te koop enkele goedkope, 
toch goede inruilauto’s 
Ford Capri 1600 GTR, bwj. 
1973, ƒ 800,-. Opel Kadett. 
bwj. 1972 ƒ 500,- Peugeot 
204, 1971 ƒ500,-, Busch- 
kensweg 34 Heerlen, Hek- 
senberg. tel. 045-218573. 

VW GOLF, km.st. 57.000, 
1975, ƒ 3200,-, m. Bovag- 
keur.rapport. Ringstr. 7, 
H’broek, 045-219510 na 17 


U zoekt een jonge 

zuinige auto? 

Wij hebben voor u o.a. Re¬ 
nault 5 TL 78, 5 GTL 77, 5 
automaat laat 78, Fiat 127 
1050 GL 3-deurs 79, Ci¬ 
troen 2 CV 6 '80. Sanders 
uw Renault-partner. 

Akerstr. 128, Brunssum, 
tel. 045-251644. 

PEUGEOT 304 GL, bor¬ 
deaux, 77, geen inruil., 
ƒ4700,-. Tel. 045-458364. 


MINI 850, bruinmetallic en 
Mini 1000, geel, type 76, 
vanaf ƒ 2450,-. TeL 045- 
458364. 

KADETT 1200 de L, type 
’79: Kadett 1200 S coupé, 
’78; Kadett 1200 S automa- 
; tic, ’78; Escort 1300 L, 80; 
Escort 130Ö Ghia auto¬ 
maat, '79; Ford 1600 GL, 
i’77; Toyota 30 de L, 76; 
Mazda 929 coupé, 75; 
Toyota Starlet 12 DL, ’80. 
Garantie, fmanc. en inruil. 
Autobedrijf P. Veenstra, 
Rotterdamstraat 98, Heer¬ 
len. tel. 721406. 


Met volledige garantie 
PEUGEOT 305 GL bwj. 
79, Renault R5 GTL, bwj. 
78, Fiat 128 coupé, bwj. 
78, Honda Civic, 3-deurs, 
78, Citroen Dyana, 78, Ka¬ 
dett 4-drs, type 76, Kadett 
coupé, 75, Golf Luxe, bwj. 
76, Mazda 818, 4-drs. 75, 
Datsun Cherry, 76. Auto¬ 
matiek Honda Civic, 79, 
km. 19.000. Volvo 343 DL, 
76. km 50.000, Daf 66 Ma¬ 
rathon, km 60.000, Peugeot 
504 TI, Garantie, inruii en 
financiering. G.G. Auto’s 
Heerenweg 286 Heerlen, 
tel. 224172. 


stretch voor perfektie in pasvor 


Stretch pantalon 

Wol/polyester in o.a. g 
Maten 38 - 46. 


Stretch 

corduroy pantalon 

Brede ribcord van poly 
ter/katoen. In talloze 
kleuren, o.a. bordeaux. 
Maten 38 - 46. /-\ 


Stretch flanel pantalon 

Wol/polyester. Met ban 
plooien, steekzakken 
ceintuur. Gevoerd. 
Kleuren o.a.; bordeaux® 
groen. Maten 36 - 44. 


In dezelfde stijl 


VROOMS DREESM ANN 


UUlirtDLCI 111CL OicV VD cirvoii 

romp en losse kus¬ 
sens met leren , 


Bij dit prachtige bankstel hoort een gelijk 
gestemde eiken salontafel. Zoals deze. 
ar— Salontafel met ’dubbeldik’ blad. 

iTP 1 Afm. 145x73 cm. 


Uw interieur wint i 


aan waardigheid. 
Hollands stijlmeu- 
bel op zijn best. 


Gesdekteeide kwaliteit en persoonlijke service PLUS 


lage prijzen door gezamenlijke inkoop 


dat is S lek 


eubel 


••••• 
meubel 


selektmeubei Seiektmeubei 

Minders cerards 


Wiltemstraatl09 Heerlen 
Tel 045-720618 


Stationstraat 32 l\luth 
Tel. 04447-1234 


REE JU DAAR! 


Ze zijn er weer! Onze bekende Chicago Corduroy-broeken in alle goeie 
winterkleuren (zwart - marineblauw - grijs - lodengroen - bordeauxrood ■ 
donkerbruin - tabaksbruin etc.)- Voor de meeneemprijs van 

49. 50 

van ravenatein 


BRUNSSUM 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagi 


NORDMENDE 
KOMPLEET IN BEEL 


Steeds meer wordt het televi¬ 
sietoestel middelpunt van moder¬ 
ne kommunikatie en ontspanning. 
Kabel- en (binnenkort) satelliet- 


sbhss m 


Stuk voor stuk befaamd om 
techniek en vormgeving. En betaal 
baar voor iedereen. Kies Nord- 
mende. 

Een vrijblijvend kijkje bij 
een Nordmende Select-dealerzal 
U bewijzen dat kiezen voor 
Nordmende een verstandig 
besluit is. Ook als U alleen naar 
Nederland I of II wilt kijken 


televisie brengen vele zenders 
binnen ons bereik. Teletekst en 
viditel worden steeds : 

belangrijker informa- JfByjp 
tiebronnen. Video- jflB 
recorders geven U 
vrijheid van kiezen en 
kijken. i 

Kleurencamera’s J| 

stellen U in staat eigen Jfi 

T.V.-films te maken. 


De tijd van kiezen 
tussen Nederland I of II 

Met Nordmende bent U 
klaar voor de toekomst. 
En voor vandaag. 
Want Nordmende biedt een 
uiterst komplete serie televisie¬ 
toestellen, videorecorders, camera’s, 
accessoires. 


SELECT DEALER 


1 Nordmende Select-Dealers zijn herkenbaar aan 
dit vignet. In Uw omgeving zijn dat onder meer: 

Buchten, J. H. Hoens, Oude Baan 1 
Geleen, Cuvos Electromca, Annastraat 32 
Heerlen, De Jong Hi-Fi/Video, Akerstraat 23 
Heerlerheide, Studio 80, Jet van Eeghem, Corneliusplein 6 
Heerlerheide, Radio TV van Voorst, Ganzeweide 48 
Hoensbroek, van Uden B.V., Hoofdstraat 12 
:| Kerkrede, M. Vondenhoff, St. Pieterstraat 34-36 
Maastricht, Vic. Bemelmans, Rechtstraat 50 
Meerssen, Electro Paulus Meerssen b.v., Markt 28 
Melick, J. Schmitz, Marijkelaan 23-25 
Schaesberg, Electronic Service Kreutz b.v., Kerkplein 39 
Schaesberg, Rosenboom Speciaalzaak, 

Heerlenseweg 28 

Sittard, Paul Cox B.V, Rijksweg Noord 77 
Sittard, Fnts Meuns Electronics b.v., Markt 36 
Stramproy, W. Stals, Julianastraat 30 
Tegelen, Stroeken Electro b.v., Gasthuisstraat 10 


GRATIS ... DE UITGEBREIDE, ___ 

LUXE NORDMENDE KATALOGUS. fmJ 

Met uitgebreide informatie over alle ÊÊÊtÊr _ 

NORDMENDE produkten. Meteen aanvragen, 
die NORDMENDE katalogus. 

Stuur de ingevulde coupon naar: Koelrad b.v.. Antwoordnummer 45 
1180 VB Amstelveen. Een postzegel is niet nodig 

i—- 

| Natuurlijk wil ik alles weten over NORDMENDE Stuur mij s v p. z0 
spoedig mogelijkdenieuweNORDMENDE-katalogus. 


1 Naam__ 

I Adres_ 

| Woonplaats 


Postcode 


NORDMENf 

i 


BIJ SELEKTMEUBEL ^ 

HET ROYALÈWOONGENOT MET 
UITERST KOMFORTABELE PRIJZENi 


I Let bij deze slaapkamer- / 
inrichting vooral even I 
op de hoogte van het bed. w* 
De kamer noemen wij een 
seniorenkamer, omdat zo’n bed 
het in- en uitstappen 


V 
■burgs Dagblad 


i/steem Benelux 
Penhaarden 


nopende 

Aonstratie 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagina 31 

handgeknoopt oosters tapijt nu spectaculair laag in prijs 


_ 


! I U| i 

L L 'l l * 


. 9'e- 

a hng en toch 1 

^lijke 

Ügheid met /\ 
Sflesbranders. 

sloten op de 
illatie 
fttien ze tijdens het 
de radiatoren en/of 

Showroom 
Wand- en 
vloertegels. 

Komt u eens vrijblijvend 
langs om onze uitgebreide 
kollektie te bezichtigen 

Old Opreij 

J stricht 

Alexanderweg 4 
ixhaven/Maastricht 
>11661 

•Hgstijden: 


Heerlen 

Heerlerbaan 275 
Heerlen 

Tel. 045-419777 

Openingstijden: 


■■•yaujucii. . 

/f h vr. 8 00-17.00 uur ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur 
•00-13.00 uur za. 9.00-17.00 uur 

donderdag koopavond 

Ruime parkeergelegenheid 


Huwelijk/ 
^•nnismaking 


onderdagavond bal 
burgs mooiste zaak 
^ alleenstaanden: 
>OINT vanaf 20.00 
ö e\vijs van alleen- 
Verplicht. Tel. 045- 
■ Vriendelijk uitno- 
: het bestuur, d.j. 

West Point, 
Sbergerstr. 108, 
be-West, Terwinse- 
1 garantie voor een 
fte avond. 

«Ve MAN 36 jr., schl. 
YOekt lieve vrouw 1- 
*• g. bezw. Schrijv. 


Y<)ekt lieve vrouw 1- 
,• g. bezw. Schrijv. 
^stbus 3008, 6401 D- 
5 jen. 

.?> i.b.v. zware motor 
■Paard, zkt. kennis¬ 
net sportief MEISJE 
u v , r puw. Br.o.nr. SH 
^*1 EM Heerlen. 


U, mevr. en meneer, leest 
wel eens onze advertentie. 
Misschien denkt u bij 
uzelf, wat mogen dat voor 
mensen zijn die naar ons 
toekomen. Nou, het zijn 

§ ewone mensen zoals u, 
ie graag ’n goede relatie 
willen. Zoekt u dit ook, 
kom dan eens gratis infor¬ 
meren bij mevr. Krutzen, 
Buro Aktief, Heerenweg 1, 
Heerlen, telnr. 045-722333. 
Geopend van ma. t/m vrij¬ 
dag van 10-16 uur, of bij 
mevr. M. Sprado, Rolands- 
weg 54, Sittard, tel. 04490- 
11006, van 18 tot 20 uur, of 
bij mevr. D. Dijkstra, Bre- 
destr. 6, Maastricht, tel. 
043-51789, van 10 tot 12 
uur. Erkend door de raad 
van toezicht. 


J.man, 35 jr., zkt. ruimd. 
VR., leeft, onbel. voor rela¬ 
tie. Br. o. nr. Ho 592 LD, 
6431 HB H’broek. 


U hebt alle keuze uit een schitterend assortiment 
handgeknoopte, authentieke Oosterse Tapijten 
en Berbers. Door uw warenhuis zelf geïmpor¬ 
teerd, dus dat scheelt in de prijs. En bovendien 
tijdelijk extra verlaagd. Profiteer daarvan zolang 
’t kan; weg is weg! 
ï 

* 

% . 


m 

. 4 

0 

A % 

f 1 

'11 

t 

* 

% 

# 


m 


■■ •’ \ 

v \\ ll' 

V * 1915 A-3 


VROOM 1 ® DREESMANN 

w 


am b. slagflii, 

^ -dees |m— 
'mmm. 
mucw 

tucious kiio 

^liaonco 


IpSKAAT 
NlVENl/2 kilo 
Eli 


179 ; 

189 ’ 


8 OKTOBER 
DAG VAN HET BROOD 


SESAMBOLLEN 

zak è 6 stuks. 


Gelders Ovis 

ROGGEBROOD 


Volkoren 

BROOD 800 gram 

ROZIJNEN 
BOLLETJES 4 st. 


I 


^^00 1 

BOOD I 

149 j 

109; 

189; 
165 • 
Goudsvolvette 

LICHT BELEGEN 
KAAS kilo. 


Westberger 

GATENKAAS isogr 

250 gram 

ROOMBOTER 

B0NA 500 gram 

MARGARINE 


995 

.195 

249 

179 
BR0TCHEN 8 st 


I * RIJSTEVLA 

f BERLINER 
I BOLLEN 3 si 


M0RA plm. 800 gr. AflE 

ZUURVLEES 493 


Spar 450 gram 

BOERENKOOL 


Spar 500 gram 

KUIKENP0TEN 


398 


Spar aardappel- 

KROKETTEN 500 gr lf)H 


Magere kilo 

* RUNDERLAPPEN 

Mager RUNDER- 

* BRAADSTUK kilo 

* BRAADRIBJES 

kilo. 


* RUNDERGEHAKT 

500 gram. 


ii 


MC|K 

IWI l«Silm 

100 gram 

KATENSPEK 


100 gram 

HOOFDKAAS 


35 

55 


ORYZA 


UfTI) 

Lil Elf 


SNELKUK- 

RUST# 


I 

1 


100 gram KALFS- 
LEVERW0RST 

100 gram FL0RIDA 
SALADE 
É 
m noem ïïïï 

V 1 
m 
f M 1 *4 

1 n TT 


m 

méi 


1 
i 
%è % 
R 
producten geldj 

Limburgs Dagblad 


Onze donsdekbedden zijn deze week 


v. 


goedkoop, Toch willen we ’t vooral met 


u hebben over hun kwaliteit 


De kwaliteit van dek¬ 
bedden is bijzonder belang¬ 
rijk voor een goede en 
gezonde nachtrust. 

Ze moeten donsdik zijn maar 
toch licht wegen. Ze moeten 
heerlijk warm zijn maar 
mogen niet broeien. 

Ze moeten voorzien zijn van 
het groenzegel van de Neder¬ 
landse Vereniging Van Huis¬ 
vrouwen. Zoals onze dek¬ 
bedden dus, gulgevuld met 
65% dons en 35% veertjes 
en uitgevoerd in ’n ecru tijk 
met bruine piping en karo 
step-stiksel. 

En kijk nu eens naar onze 
prijskaartjes van deze week. 
Daar staat nu bij ons f.229.- 
voor de eenpersoons en 
f. 349.- voor de twee¬ 
persoons op en dat zijn be¬ 
slist geen prijzen om wakker 
van te liggen. Wel dan? Polo-pyama. 19.95 


Unisex, in polo-model. Met 
lange mouwen. Streepdessin 
shirt met effen pantalon. 


Damesnachthemden. 

In diverse modellen en een 
keuze uit verschillende kleuren 

en dessins 13.95 


>1 


ia 


' . i L 


AV' 

UK Heren corduroy slipper. 

In beige of bruin, i a r\r- 
Maten 40 t/m 45 J.4.Ï/D 


; 

bifa* ■ 

Donsdekbedden. 

65% Dons/ 35% veertjes. Ecru tijk met bruine 
piping en met karo step-stiksel. 


DEZE WEEK UW AANDACHT EXTRA WAARD. 


1 persoons. 


229.- 


2 persoons. 


349- 


Alle bekroonde kinderboeken 
met kortingen tot 25%. 

Gouden g riffel 

”Otje” Annie M.G. Schmidt 

f- mo 14QO 


Kluitman kinder- 
pockets. 


3r46 


2.50 
Walt Disney kinder- A CA 
boeken. 


Hoofdkussen. 

Afmeting: 
±60x70 cm 


795 


Dompelkaarsen. 12 Stuks, in 
10 verschillende Q Q 
kleuren 


Sagen en 


Goed gevuld met polyether. 


Lakens en slopen. 

52% Katoen/ 48% polyester. 
Bleu, rosé, beige, groen of bruin. 


Slopen set 
a 2 ± 60x 70cm 


Lakens 1 pers. 
± 150x250 cm 


Lakens 2 pers. 
± 180 x 250 cm 


Hoeslakens 
± 90x190 cm 


Hoeslakens 
± 90x200 cm 


Hoeslakens 
± 130 x 190 cm 


Hoeslakens 
± 140x200 cm 


9.95 

15.95 

19.95 

15.95 

15.95 

19.95 
19.95 Hartjes 4 stuks 


Houten blaker 


Cylinderkaars. 

Dikte 7-lengte 15 cm 


Gedraaide kaarsen. 

6 Stuks 


9.95 

3.95 

6.95 

5.50 

4.50 
Het grote sprookjes¬ 
boek. 2&SQ 


15.50 
Cttfe 
Deze aanbiedingen voor scherpe AH- 
prijzen en met de gebruikelijke 
fabrieksgarantie gelden in onder¬ 
staande supermarts, zolang de voor¬ 
raad strekt. 


Gouden penseel 
"Sagen en legenden van de 
lage landen" Eelke de Jong en 
Piet Klaasse 3956 gQ 


Bolsius aardewerken rechaud, 

en 8 theelichtjes 9.95 


AH Stompkaars. 
2 Stuks, 11 cm. 
brandduur 7 uur 


AH Gotische kaarsen. 

2 Stuks 


Koraalkaars. 

Dikte 7-lengte 8,5 cm 


2.95 
2.25 

4.95 "Ik heb geen naam" 

Hilarova- -i/* r n 

Diekman 1996XO»OU 

Zilveren griffel 

"Hoe weet jij dat nou" 

Dolf Verroen ^13.90 

Van elk bekroond boek slechts 
1 titel per klant. 

Verder keuze uit bekende 
kinderboeken. 

Pinkeltje assorti. 


KERKRADE, Hertogenlaan 29. 
GELEEN, Rijksweg 2. 
HEERLEN, Homerusplein 9. 
BRUNSSUM, Schiffelerstraat 8. 
SITTARD, Tempelplein 1. 
MAASTRICHT, Scharnerweg 110. 
WEERT, Hoge Steenweg 1. 
VENLO, Mgr. Nolensplein 51. 


ch 


alberfc heijn 


’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. 


Contacten/clubs 


Privé-club 

f Nieuw Cindy en Susy sexy Apollo 

>! WUNDERBAR beautiful DAR-Ol RA7R 
-V vanaf 10.00 uur tot... Ook ^ IÖH . 

’s zaterdags. Te!. 045- Heulstr. 57, Heerlerheide, 
y 721759. Manuela en Cilly, 19 j„ ver- 

‘A -———- wachten u met drankje en 


Donderdag 8 oktober 1981 • Pagi 


I 


Wienerwald 


Grendelplein 8 - Valkenburg 
Tel.: 04406 - 15726 


biedt U aan in de oktobermaand 
Dagschotels voor Fl. 8.50 

Iedere: 

Maandag, Duitse biefstuk 
Dinsdag, Varkenskotelet 
Woensdag, Kipschnitzel 
Donderdag, Uitsmijter ham of kaas 
Vrijdag, Gebakkenschol - filet 
inclusief Frites - Salade 
Koffie of Dessert 


SPECIAAL AANBEVOLEN 
Zaterdag, Butterflysteak 
Biefstuk van de Haas 
met 2 Sauzen - Salade ■ Frites 
Fl. 21.- 

Zondag, T. BonesteaK 400 gr 
Ossehaas en lendebiefstuk 
met Kruidenboter - Salade - Frites 
Fl. 24.50 


Leuke jongedam* 


brengt bezoek bij u aan huis of in hotel bel voor ats 
tel. 045-225009. 


Nieuw! Nieuw! 


3 charmante jongedames ontvangen u op zeer O 9 
wijze, tel. 045-217143. ^ 

Te , 045-219625 

Geheel privé van 10.00 tot 23.00 uur, ook in he'* 
end. Tot ziens! 


Helemaal nieuw! 
Marian 


Bezoekt u thuis of in hotel, bel voor afspraak 
53140. Tot ziens. 


Sexclub te koop 


goedlopend, heeft u interesse schrijft u dan onde' 
No. Ho. 591 LD 6431 HB H’broek. 


Diversen 


TV-REPARATIE 
voorriikosten. Züivj 
bure TV-service, W 
Trap BEKLEDEN. Voor- 314 F 22 j 

deelprijzen + vakman- —-"4 

schap. Gratis prijsopgave. ORGELLESSEN -j 
Gratis huisbezoek, tel. 045- aan huis, voor bei*,} 
312613. Schillings Inte- ook oudere pers. ™ 
rieur, Markt 39, Nieuwen- 211684. _^ 

k gi g - T- - Reclame. PERMAJ 

Openlijk dank aan pater ƒ 35,-. Ook zaterdag' 
P 10 voor het gebed van de salon Jaspers, Batf; 
heer v.d. Bergh, Groenen- weg 44 Heerlerba* 1 
idijk 85, Kloosterzande 045^-413455. J. 

(ZH). Tel. 01148-1229, voor n 

10 genezingen en 12 goede e ,P .STOF J 

verDeteringen. Event. inl. b e 

TV DEFECT. Serv. Lim- Zwaag, Kantstraajl 
burg komt direct. 045- Ubacn o. Worms, W* 
253687. Jaren bekend. 314522 b.g.g. 312756 / 


Vervolg advertentie van 22-9-’81 over mijn 


aanklacht tegen 
premier van Agt 
en CDA j 


In de brief van Jak(obus) 5.1 e.v. staat geprofeW* 
En nu gij die rijk zijt: weent en jammert om de rarflP 
over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie klö^ 
door motten aangetast, uw goud en zilver verro* 
roest zal tegen u getuigen en als een vuur iflL 
verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl hetjj 
ste dagen zijn. Hoort, het loon dat gij hebt om’ 
aan de arbeiders, die u velden hebben gemaaid 
luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorge^ 
tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij ^ 
aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest * 
dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardigt» 
nist en vermoord; hij heeft geen verweer tegen^ 
dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer. F 
die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn w 
alleen maar geduldig wachten, totdat de winter-■ƒ 
jaarsregens gevallen zijn. Gij moet ook geduldifr 
moedig want de komst van de Heer is nabij. En^ 
5-16 e.v.: „...Belijdt daarom elkander uw zonden 1 
voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. 
gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia ^ 
mens van gelijke aard als wij. Hij bad met aand^ 
het niet zou regenen, en er viel geen regen op ht*’ 
jaar en 6 maanden lang. Hij bad opnieuw, en d? 
gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort.-’ | 
M.G. Hermes, Ned. Ie Ombudsman, alias pirat®* 1 
(met zendsters „Nijlpaardje" en „Ibis”), Slots^ 
6432 HA Hoensbroek. , 


—— wawiiön u mei urariKj< 

% Bicky’s-Club * ide °; Ma.-vr. 11-24 

y J Za. 11-18 uur. 
A met de meeste service, pri * H|)h Fyr , 

/ 4 zeer discr. van 11.00-23.00 P ê C b Exclusiet 

Pacha 


y uur. Zat. en zond. gesl. popha 

y Agathagracht 3, Kerkrade- 

A W. tel. 045-421879. luxe baden, video, Franse 

V x TT >>« au kamers. Mariastr, 21, 

y Priveclub 94 M’str., tel. 17919. Char- 

5 charmante internat, jon- mante hostesse gevraagd. 

■y gedames ontvangen u in P| I ID PDA 
A romantische privésfeer. wLwD Dnn" 
A Esschenderweg 94, Heer- qii 

V len (naast tenniscentrum OlL. 

V J en Esschen ) gelegen vraa g t no g en (< e | e g oe< j U j{. 

S S 9 h au, ° we 9 . He ® rl6n - ziendehSlessen.Zeerhe¬ 
id ï e "?9 ° e . k J, a ? !? Heer- ge verdienstee. Brasil Kes- 


el( j rerog 

' ,cr9 °S'èS<'>'' a ' en ' V “ ° nde , ééndak. 

, Me\e ^ er .V'. ireten ’ 


CLUB BRA¬ 
SIL 
\OJ0O° 
0»^ 


staalt 


Steen 


s triP s 


^ Ges»';"” ^ -, n 

Roberts^ ^ v0 \t C ^ 


Oud-Vio" a ^ r5C peiden ^ 


Na 


bet 


aant>r 


en gen 


niet 


te 


on 


dersd 


van 


een 


tenen 


muur 


Mtaar 


y 24 uur., za. van 12 tot 18 

2 “_ 

« Marion 

<5.,. . . _ 


selrade 2 Maastricht. 043- 
51040. 


Nieuw in Kerkrade-West 

Société D’Amour 


Muren 


.rdeten 


On*"^rmogen 


**'*:«* zett 


ma 


ikkeWt^ 


1/A. 


aan 


te 


preng e °- 


per 


m 
g Marion ouuicie u nmuui 

<5 tl Kampstr. 110. De bijzonde- 

y 00 uur ’ e ‘ 045 ‘ re club. Geopend van 

y, ïflfïlL_ ... 12-00 uur tot 24.00 uur. 

Tel. 045-412820. 


Doos 
5P 


vsm 


^ Excl. privé-club 

É Paris 


& 


Opening 

Jaguar-club 


iauna, luxueuze baden, vi- v a ^n 10 ^ 81 pro Y ir ) cia,e ’ 
teo, warmwaterbedden. W ..^^ merstok - teL 
geopend ma. t/m vr. van 0 44 57-2186. _ 

3 t/m 1 u. Provincialeweg Nieuw, nieuw, sexy BLON- 
loord 31, Oirsbeek. Tel. DY vanaf 10 uur. Speciaal 
4492-1873. Verkeersweg zaterdags en zondags. Tel. 
leerlen-Sittard. 045-721759. 


ÉlÖT 


Ti» 


Hee Tw Heerlen W l^mburgs Dagblad 


Donderdag 8 oktober 1981 # Pagina 33 

Scheppach 

vlakv/andiktebank HM2 

• 2 PK, 220 Volt 
Van 2.236,10 voor 
Jubileumprijs 


LMS houtdraaibank 

1/3 PK-motor 
- 800 mm centerafstand 
Van 649,- voor 
Jubileumprijs 


f798; I 998; 


voor huis en tuin 

SITTARD • Brugstraat 3 
VENLO - Oude Markt 7 
MAASTRICHT - Muntstraat 31 
HEERLEN - Hesrlerbaan 273 
SCHAESBERG - Pasweg 


20-50% 
KORTING 

Nu extra seizoenskorting op tuinafrasteringen: 
Leboliden schermen (alleen Heerlerbaan), 
schaarhekken, afrasteringspalen etc. etc. 
Mc. Culloch kettingzaag 
MAC 130 

- 35 cm, met kettingrem 

- 2 takt-motor 
Van 498,- voor 
Jubileumprijs 


Matador kruiwagen 

- Rondneus 

- 2 Playband 

- 80 Liter 

Van 118,- voor 
Jubileumprijs 


Basalt spade 

- Essen steel 

- Geslepen staa 1 


Van 47,80 voor 
Jubileumprijs 
Rolykit 
Type S 14 

Van 55,75 Jubileumprijs 

39?5 

Type S 11 

Van 45,75 Jubileumprijs 


398; 75, 139,50} 3315 


Huwelijk 

kennismaking 


u ke slanke jongeman 
*i5j; charmant slank 
~|SJES tot 25 jr. met als 
1 een ser. relatie op te 
PUWen, ben in bezit van 
tar ^at en auto. Br.o.nr. 
S.L.Ü. 6443 CG Bruns- 


Nette dame, 37 jr, met 2 
kind. zkt. kennism. m. 
HEER 38-42 jr. m. vaste 
baan, geen avont. Br.o.nr. 
Br 240 L.D. 6443 CC 
Brunssum. 

Jongeman 19 jaar, niet on¬ 
knap zoekt contact met ou¬ 
dere DAME, tegen kleine 
vergoeding. Postbus 342 
Hoensbroek. 


Nette dame, 43 jr., zkt. ser. 
kennism. m. nette HEER, 
gesch. geen bezw., tot 55 jr. 
Br. o. nr. Ke 256 LD 

6461 EP Kerkradc. _ 

Symp. man. gesch., 34 jr., 
welzijnswerker zkt. ken¬ 
nism. m. dito hart. 
VROUW om fijne rel. op te 
bouwen. Br. 1. m. foto, 
o.e.r. Br.o.no. HO 593 LD 
6431 HB H’broek. 


Contacten/clubs 


i NA*! 


tvOOR 


& 

lr 9*m 
im 


m 

m 


MANNEN SLAGEN BIJ HIJ. 


G 


Dit is de tochtmeter. 
Een handig apparaatje 
van Ellen tocht- 
profielen waarmee u 
kunt zien waar het 


ris 


tocht. U haalt zo’n Ellen 
l tochtmeter gratis bij 
I uw Kierenspecialist; 

de ijzerwaren* of 
lm dhz-zaakbijuin 
WsËL de buurt 


ÊÊ 


BU UW KIERENSPECIALIST 


Country-CLUB, gezellig, 
rustig, intiem. Frovinciale- 
weg 144, Zd.-Oirsbeek, 
vanaf 14 uur, dagelijks ge¬ 
opend. 

Privé CARLA 045-256917, 
Brunssum. _ 

Contactbureau LIM¬ 
BURG, privé-adres in heel 
Limburg, keuze d.m.v. 
naaktfoto’s, ook v. p. ruil, 
geen beroeps. Kamerver- 
nuur, 11-23 uur, Rijksweg- 
Zd. 178B, Geleen. Tel. - 
04494-46884. 


Dame, 27 j. verwöhnt 
HERRN. Aachen, Hars- 
campstr. 33 bei Schlenter. 


Privé Yvonne en INGE 
ook zat. van 12 tot 18 uur. 
04494-50999. 


Nieuw NUNDA privé en 
escort, tel. 04494-52100, 
van maand, t/m vrijd. van 
11 tot 21 uur. 


045-221943. ROMANTI¬ 
SCHE villa, bar, video, 
spiegels, streng etc. „Tro¬ 
pische sexsterren”. 


Sjieke JONGEDAME met 
film 04494-48933, v. 12 tpt 
22 u. 


Club ROMANTIQUE. Ge¬ 
opend v. 14 tot 24 u. Brus- 
selsestr. 6, M’str. tel. 043- 
50339. 


Contactburo PRIVÉ voor 
uw discr. relax bemm. 043- 
623416. 


SEX-VIDEO club intiem, 
doorlopende sex-video- 
voorstelling en hostess 
aanwezig. Open van 11.00 
tot 22.00 uur, tevens ver¬ 
huur van sexfilms en sex- 
videobanden. Kleine 

gracht 10, M’str. (500 mtr. 
v.d. markt), tel. 043-51067. 


MARGO, mollig, m. t/m vr. 
11-21 uur, tel. 04494-52100. 


PRIVÉ van 11.00 tot 11.00 
uur, tel. 045-441909. Drin¬ 
gend leuk meisje gevr. 


Leuke jonge DAME be¬ 
zoekt u thuis of in hotel. 
Bel. 045-271089. 


Ook voor u: In Zuid-Lim- 
burg een van de mooiste 
VERENIGINGEN met 
sauna. U bent van harte 
welkom van ’s maandags t/ 
m ’s vrijdags, 2 km van 
Nuth. Aspasia, Provincia- 
leweg 12, Aalbeek, tel. 
04405-1697. _ 

JOYCE, knap Aziatisch 
meisje, 22 jr. Tel. 045- 
321580. _ 

* PASCAL, sexy Frans 
blondje, 24 jr. Tel. 045- 
321580. 


SISSI, knap Hollands 
meisje, 25 jr. Tel. 045- 
321580. 


3 sexy jonge MEISJES 
wachten op u in romanti¬ 
sche bungalow. Geen ta¬ 
boes, gratis drank, film en 
schuimbad in de Tiffany 
privéclub, Moltweg 68, 
Schaesberg. Tel. 045- 
321580. t 


PRIVE-RELAXEN Maas¬ 
tricht 043-623416. Meisjes 
gevr. v. uit- en thuiswerk. 


Waan u naar het paradijs, I 
onschuldig, ongerept en 
ongeschonden. Maar lief 
zijn onze sexy Eva’s van 
20.00 tot 03.00 uur ADAM 
EN EVA CLUB Drievo- 
gelstr. 4, Spekholzerheide. 


Heren opgelet! charmante 
JONGEDAME brengt be¬ 
zoek bij u aan huis of in ho¬ 
tel 100% discretie verz. bel 
voor afspraak 045-222802 
tev. leuk meisje gevr. 


Pnvéhuis IRENE heeft 
nog plaats voor leuk jong 
meisje, tel. 04490-20796. 


PEGGY, blondine, 21 jr. 
verwent u met alle massa¬ 
ges, 04490-20796. 


ANITA 18 jr. brunette 
I discr. verz. gr. drankje Tev. 
ass. gevr. 04490-20796. 


De VIDEOCLUB heeft 
weer wat nieuws. Kom 
vlug kijken. Parallelweg 
71a, Heerlen. 


PRIVÉ? Stationsstr. 9 
1 Beek. 


Privé RELAXEN bij 5 se- 
| x^jongedames. Tel. 04446- 


BERTIE, privé en escort-1 
service, ook voor uw bij¬ 
zondere wensen, video 
aanw. Ook exotische da¬ 
mes aanw., tel. 045-420017 
na 23.00 uur, tel. 045- 
455074. 


HELENA volslank, en bij¬ 
zonder lief. Van 12.00 tot 
23.00 uur van maandag t/m 


Het meest discrete PRI-iMIA privé, alleen op af- 
| VE-ADRES in Sittard, Sta- j spraak. Tel. 04492-4157, 
! tionsstr. 31 van 10 tot 22 u. van 2 tot 10 ma. t/m vr. 


T. k. life-, speel-, sex- en 
PORNOVIDEOCASSET- 
TES v.a. ƒ 59,-, Stationsstr. 
31, Sittard, Langstr. 49, 
Weert ook verhuur. 

CONTACTBURO Privé 
voor uw discrete bemidde¬ 
ling. Stationsstr. 31, Sit- 
tard. Meisjes gevr. 10-22! 
uur. I 

Voor een gezellige sfeer 
FLAMINGO-BAR, Rijks¬ 
weg Sittard-Geleen. 


Leuke jonge ASSISTEN¬ 
TES gevraagd voor privé- 
huis. Ook intern. Tel. 
04750-33416. _ 

2 jonge heren vervullen al 
uw WENSEN. Kerkstr. 72, 
Nieuwenhagen, na 16 uur. 

Dames laat u nu gratis ver¬ 
wennen door j. MAN, 33 jr. 
leeft, geen bezw. ook over¬ 
dag. Br. o. no. SH. 071. LD. 
6411 EM Heerlen. 


KING’S Club. onbegrensd 
m jullie wensen, vanaf 
12.00 u. Kaalheidersteen- 
weg 43 Kerkrade-W. Tel. 
045-421920. 

Club DENISE, sinds 5 ja- 
ren zijn wij het beste adres, 
en proberen het te blijven. 
Bosehstr. 48, Maastricht, 
tel. 043-50785. __ 

Voor een paar romantische 
uurtjes naar ROMANTI- 
CA-BAR, St.-Pieterstr. 303, 
Kerkrade (Vink), tel. 045- 
460000. Tevens enkele bar¬ 
meisjes gevraagd. 


Heren komt u toch eens 
even aan OMEGA CLUB is 
onze naam. Een goede ser¬ 
vice en gezellige sfeer met 
leuke dames, keer op keer. 
Bredestr. 31, Maastricht, 
tel. 043-14485. _ 

Privé MARJO! Maastricht, 

tel. 043-17081. _ 

STRENGE dame met di¬ 
verse uitgebreide pro- 
gramma’s, tel. 04750-33416. 

BUTTERFLY. Leuke 
meisjes verwachten u in 
gezellige privé-sfeer. tel. 
04750-33416. 


koopste, brengt bezoek bij 
u thuis. Tel. 045-422564. 

Nieuw. NUNDA, privé en 
escort, tel. 04494-52100, 
van maand, t/m vrijd. van 
11 tot 21 uur. 

HOSTESS SERVICE leu- 
ke jongedame brengt op 
zeer discrete wijze bez. bij 
u aan huis of in hotel. Bel 
voor afspr. tel. 045-224735. 

Charmante JONGEDAME 
brengt bezoek bü u aan 
huis of in hotel. Bel voor 
afspraak. 045-223015. 


Knappe slanke JONGE¬ 
MAN valt alleen op oudere 
dames. Wie? Br.o.nr. HO 
589 LD, 6431 HB H'broek. 

PATR1CIA 22 jaarü super 
sexy!! Cora 20jaar + char¬ 
mant. tel. 045-423370. 

! Relaxbureau S. Störholm 
'voor al uw KONTAKTA- 
; DRESSEN. dames, heren 
en paren, keuze d.m.v. 
j naaktfoto's. Pr. Hendrik - 
llaan 56b Brunssum. tel. 
| 045-271127. Tevens dames. 
! heren, boys en paren gevr. 
I voor escort en/of privé. 


Tocht is een nare zaak. 
Tocht veipest uw comfort, 
tocht jaagt uw stook¬ 
kostenrekening omhoog. 
Ellen heeft voor ieder 
tochtprobleem een duur¬ 
zame oplossing. 

Uw Kierenspecialist heeft 


bijvoorbeeld een kleurige 
folder voor u klaarliggen 
waarin de 15 meest- 
voorkomende tocht- 
problemen aangepakt 
worden. Haal ’m. En u zult 


Tocht? Weg in ’n wip met een 


ySöï&tk 


Ellen tochtstrip. 

i^Ü en tochtprofielen. Een produkt van Eiton b.v„ Postbus 5, 9300 AA RODEN. 


JANNETTE verwent u pri¬ 
vé van 12.00 tot 23.00 uur. 
Van maandag t/m vrijdag 
geopend, tel. 1)45-222537. 


JASMIN, slank, verwent u 
van 12.00 tot 23.00 uur. Van 
maandag t/m vrijdag ge¬ 
opend, tel. 045-222537! 


U privé-adres bij TAMA¬ 
RA ook escorts, tel. 043- 
31440, geopend van 12.00 
tot 2.00 uur. ___ 

Zeer discr. BEMIDDE¬ 
LING voor dames en he¬ 
ren. Tel. 04494-47722 en 
030-713761. 


Privé twee MEISJES van¬ 
af 18 tot 24 uur. Tel. 045- 
222305. Wegens vakantie 
gesloten van 11/10 t.m. 17/ 
10 . 


I HEREN opgelet! Jonge, 
1 charmante dame verwent 
u een gezellig uurtje. Bij u 
thuis of in hotel, 100% dis¬ 
creet. Tel. 045-410004. 


Voor erotische FILMS, bel 
045-222057, tijdsduur 2 
uur. 


Wat U niet gelooft 
kan nog wel 

waar zijn.» U gelooft niet dat u een 
gewatteerde regenjas 
voor f 119 ,- kunt kopen? 

Fout, dat kan dus wel bij 
Gapicon. Goed, dan denkt u na¬ 
tuurlijk dat u voor die prijs niet veel 
kwaliteit verwachten kunt. 

Ook mis, want de kwaliteit van al 
onze kleding is zo voortreffelijk 
dat we die volledig garanderen. 
Zwart op wit! 

Hoe kan dat dan vraagt u zich af. 
Eenvoudig: geen dure panden. 
Geen duur hoofdkantoor. Geen 
dure administratieve organisatie. 
Wél een grotere omzet, zodat we 
met minder winst genoegen 
kunnen nemen. 

Zo kan dat Tot uw genoegen, 
nemen wij aan. De garanti j^oor de kwaliteit is gedeponeerd 
bij de Arrondissements Rechtbank en 
de Kamer van Koophandel te Maastricht. 


Gapicon 

Gegarandeerd goedkoper! 


BR0NNEBERG 

MAASTRICHT Bredestraat 35-37 (bij het Vrijthof) tel. 043-12166 
MAASTRICHT Shopping center Brusselse Poort tel. 043 - 7 4988 
BRUNSSUM Kerkstraat 240 tel. 045 - 25 52 57 
SITTARD Voorstad 13-15 tel. 04490-14822 
GELEEN Groenstraat 9 (hoek Salmstraat) tel. 04494 - 416 75 
ROERMOND Kloostenwandstraat 26-28 tel. 04750 -143 56 


VENL0 Parade 40 tel. 077-157 97 

VENRAY Hensenius Plein 4A tel. 04780 - 8 57 03 
HEERLEN Geleenstraat 3 (bij Emmaplein) tel. 045 - 7117 30 

WEERT Stationstraat 6 tel. 04950 - 217 81 

Alle koopavonden geopend. 


Hiernaast staan voorbeelden van 
"Bekende merkartikelen die bij andere 
'kruideniers soms net zo goedkoop zijn l 
als bij Edah. De fabrikanten van die * 
artikelen hebben namelijk minimumprijzen 
vastgesteld. Niemand mag ze voor een 
lagere prijs verkopen. Ook 
wij niet, want dan mogen Bjgggfi 

f e die artikelen niet meer PjjPifl i 
onze winkel hebben. Het jjjglfcl I 
gaat gelukkig maar om IHB^4 

enkele tientallen van JN|§y^^ 

dergelijke artikelen. In de 
meeste gevallen is de 
minimumprijs gelijk aan 
de Edah-prjjs. Ze zijn dus 
flergens goedkoper. 1 


j - ij 
.Otv&ró 


De Betuwe confiture O] 

extra jam, pot 

Olvarit blauw j 

div. smaken, potje j® 

Dubrocitron ii 

flacon 600 gram _ *} 

Appelsientje 

Goud vleesbouillon ii 

Ma ggi, voor 6 liter _ Mr* 

g fe, _ U 

Unox leverpastei ii 

3 x 56 gram 


Üi 

Deze artikelen zijn net zo laag geprijsd als wij dat willen, 
fe zijn vaak dubbeltjes, kwartjes en soms zelfs guldens 
jDedkoper dan de prijzen die u gewend bent te betalen. Het 
^n een handvol voorbeelden van de meer dan duizend lage 
jrijzen die u in onze winkel aantreft, 
iruideniefswaren, bekend en minder bekend. Maar ook vers 
'lees, vleeswaren, groente, fruit, brood, zuivel, diepvries, 
iortom teveel om allemaal op te noemen. Alles bij elkaar 
prgen zij ervoor dat u twee, drie tientjes op uw wekelijkse 
loodscheppen-pakket kunt besparen. 


rto.1 

ji£. gemalen, pak 250 gram 


[x 200 gram _ 

(lagere roei 

oudbaar, pak I litêr 

ermtceüi fijn 

500 gram 

ipaghettf 

Ik 500 gram 


star*, div. smaken, pakje 


ksen/a; 


150 gram 199 

roodmerk ^QQ 

r 59 

"_ 59 

_ 79 

rack pudding 97 

div. sma ken, pakje mm Ë 

ingsaus OQ 

lardbeien, flacon 150 gram 

69 


Gebroken sperziebonen OQ 

l/l blik _ OJ 

Garta maaltijdsoep 1 AQ 

erwt./torn./torn.-groente, l/Fblik X rv 

Vleesjus CQ 

zakje 300 cc. %Ë%Ë 

Kippe-/vleesragout 10Q 

blik 400 gram 


!l blik 


Z.F. 


Vleesjus CQ 

zakje 300 cc. %Ë%Ë 

Kippe-/vleesragout 10Q 

blik 400 gram _ JL%K7 

Boterhamworst 10Q 

blik 425 gram _ JLOjj/ 

Peper of nootmuskaat OQ 

stnooibusje 50 gram Ë %Ë 

Zalm OCQ 

blik 220 gram _ Xalal 

Makreel naturel QQ 

blik 200 gram w W 

Catty vleesbrokjes QQ 

blik 405 gram 


Zalm 

blik 220 gram 

Makreel naturel 

blik 200 gram 

» vleesbrokjes 

gram 


Hondevoedsel 

blik 410 gram 

Honing 

pot 450 gram 

Penny wafels 

pak 8 stuks 

Bastogne koeken 

pak 280 gram 

Wokkels 

paprika of naturel, zak 60 gram 

Sinaasappelsap 

of appelsap, pak I liter 


69 

269 

109 

159 

125 

99 


Mustang sherry 

fles 0,68 liter 

389 

Suja luiers 

pak 30 stuks 

275 

Damesverband maxi 

pak 20 stuks 

149 

Kruidenshampoo 

flacon 200 ml. 

129 

Gezinswasmiddel 

fosfaatarm, zak 2000 gram 

309 

Afwasmiddel 

flacon 1000 cc. 

49 


Welke wijn mag het zijn? 


Denkt u dat u bij die goedkope 
Edah niet kunt kiezen uit een 
heleboel flessen lekkere wijn? We 
zullen er eens een paar opnoemen. 


Domaine de Bonneterre 

fles 0,7 Hter 

Blanc de Biancs 

fles 0,7 liter 

Rosé d'Anjou 

fles0,7 liter, A.C. 

Rosé de France 

fles 0,7 liter 

Cöteaux Flaviens 

fles 0,7 liter 

Cdtes de Vivarais 

fles 0,7 liter 

Cótes du Rhöne 

fles 0,7 liter, A.C. 


375 

345 

375 

325 

425 

425 

425 


Beaujofais 

fles0,7 liter, A.C. 

Cötes Bordeaux wit 

fles0,7 liter, A.C. 

Cötes de Bourg 

fles0,7 liter, A.C. 

Bordeaux Chét. Brussac 

ftes0,7 liter, A.C. 

Bordeaux Duc de Cazaut 

fles0,75 liter, A.C. 

Römerblümchen 

fles 0,7 liter 

Kellergeister 

fles 0,7 liter 

Liebfraumilch 

fles 0,7 liter, Q.b.A. 

Zeiler Schwarzer Katz 

fles0,7 liter, Q.b.A. 

Montepescali rood/wit 

fles 0,7 liter 


565 

545 

545 

545 

545 

299 

345 

445 

549 

295 


% 


Bespaar 2,3 tientjes op uw 

weteijkse boodschappen. Pak ze! 


Verse worst 7 

per kilo Ë 

Speklappen 7 

per kilo _f 

Varkenslappen 17 

magere, per kilo lm 

Boterhamworst 

per 100 gram 

Snijworst 

per 100 gram 

Rookworst 1 

225 gram X 

Patat frites 

zak 1000 gram 

Saté met satésaus 1 

3 stokjes A 

Vissticks 1 

pak 10 stuks A 

Jonge kaas C 

kilostuk 

d’Oude Waag margarine 

pakje 250 gram 

Tomaten klasse A-l 

per kilo 

Aardappelen 1 

zak a 5 kilo A 

Bananen 1 

per kilo A 

Zuurkool 

pak 500 gram 

Pri|8wijzigingen t.g.v. o.e. overheidsmaatregelen voorbehouden 
Wegens ruimtegebrek hebben sommige filialen 
niet alle artikelen in huis. 


m 

ü 


14 

i 

Limburgs Dagblad Donderdag 8 oktober 1981 # Pagina 35 


I 

weekendkoopjes 


geldig t/m zaterdag 
zolang de voorraad strekt 


Elektrisch thee- en 
koffiezetapparaat Zet 

koffie en thee naar wens 
tegelijk of apart. Resp. 2x9 
kopjes afzonderlijk, of 18 
kopjes tegelijk. 


Flair trio-rolhouder; 

3 handige huishoudhulpjes 
in één. In deze praktische 
houder is er b.v. plaats voor 
aluminiumfolie, plastikfolie 
en een huishoudrol 


Metalen schuifbrood 
trommel met stootband en 
ventilatie-openingen. 
een aanwinst in de moderne 
keuken. 


95 .- 8.95 & 9.95 =?. 1 . 58 . 25 .- 


Florida kaarsen. Neemt u 
nu mee voor verrassend lage 
prijzen! Keuze uit rood, bruin, 
blauw of wit. Stompkaars 
(6x10 cm.), 4 AC 

nu per 3 stuks UivU 
Gotisch jm 

model J KIN 

set a 4 I ■ UU 


Ronde wand-batterijklok 

in moderne vormgeving, met 
zeer nauwkeurig quartz uur¬ 
werk. Rand in donkerbruin 
kunststof. 


^j|§^3^^lwM)rraad- 

wandrek met 5 planken. 
Afm.: H. 168 x Br.79 x D. 30 
cm. Als ■*>#* 
eigentijdse m 

ruimtewinner m Wa 


"Dry Magie", bekend van 
T V ! Een handig droog- 
poeder, waarmee u op ge¬ 
makkelijke en grondige wijze 
het tapijt reinigt. 0e inhoud is 
voldoende voor ± 18 m 2 tapijt 
Elegante lektuurbak waar¬ 
in u kranten en tijdschriften 
overzichtelijk opbergt. Heeft 
een fraaie canvas bekleding 
en een laag prijsje 


promenade heerlen • 2e etag$ 


Eygelshoven BV 

GELEEN - HEERLEN - MAASTRICHT 

LUXE SCHOENEN 
EN TASSEN 

Opening 

Heden, vrijdag 9 oktober, gaan onze deuren weer open, 
maar nu Muntstraat no. 10 te Maastricht. Wij 

hebben onze nieuwe zaak nog gezelliger gemaakt en 
hopen met onze grote sortering van de beste merken en 
kwaliteit dames- en herenschoenen, u nog beter van 
dienst te kunnen zijn. 

Als leuke openingsattentie ontvangt iedere 
klant bij aankoop ter waarde van ƒ 100,- 
vandaag, morgen en zaterdag een luxe 
flacon Nina Richi parfum!! 
Tot ziens in onze zaak!! 
Wij presenteren het L300 kant&klaar-programma 
op 9 -10 -11 -12 oktober_-ss 


Wijzigingen voorbehouden 


Tv 
ÜP 


^MITSUBISHI L300 KANl&KLAAR 


De basis . De Mitsubishi L300. Met zijn kleine 
buitenmaten en grote laadvermogen (GVW 2005 kg). 
Met zijn kleine draaicirkel. Met zijn 1600 cc, 48 kW motor, 
zijn hoge top (130 km/u) maar bescheiden verbruik. 

Met zijn mogelijkheid om zonder ruimteverlies gas in te 
bouwen. En met zijn uiterst konkurrerende prijs. 

Kortom: niet voor niets het grootste bestel- 
sukses van de laatste jaren. 

Het KANT & KLAAR konse pt. Vijf-en-dertig 
verschillende uitvoeringen. Waarvan u er hierbij dus 


JABE B.V 


Industriestraat 25 
Sittard 
04490-19664 


maar een gedeelte afgebeeld ziet. Allemaal in 
serie gebouwd. Dus gunstig in prijs. En allemaal in 
Nederland opgebouwd. Dus in Nederland in de praktijk 
getest, en dik in orde bevonden. 

Levertijd: zo kort als bij een personenauto. 
Onderdelen: uit voorraad leverbaar. Volledige Garantie: 
een heel jaar lang. En welke versie u ook hebt, hij kan 
door elke Mitsubishi-dealer onderhouden worden. Het zit 
er dik in dat u hier lang op hebt zitten wachten, want dit is 
voor het eerst dat u zo’n keus hebt uit zóveel KANT & 
KLARE bedrijfswagens in deze handige klasse! Wij kun¬ 
nen u volledig informeren. ' 


Contacten/clubs 


Yvonne 

V °°rheen Internationaal en 
007 nu in 

Omega Club 

re destr. 31, M’str. Tel. 


Eerlijk goed privé-adres 
bij JOZEFINE, en Anne¬ 
ke. van 12.00 tot 23.00 uur, 
ben. ’s zondags, tel. 045- 
714006. _ 

Privé bij ANITA ook zater- 
dags, Tel. 045-352543. 

Club RUSTICA het ver¬ 
trouwde adres met altijd 
een goed verzorgde servi¬ 
ce. v.d. Weyerstraat 9, 
Kerkrade-West, 045- 
412762. 


— 043-14485. _ 1414/bZ. _ 

Geleen lage all-in prijs 

Privé twee goeduitziende dames aanwezig 
Bel vrijblijvend 

_ 04494-52887 


^ EVELIN, geopend 


9. 


Grote antieke eiken 
KLOOSTERTAFEL, 4,10 
mtr. bij 1,75. Tel. 045- 
212473. 


Onze 3000 m a showroom 
staat garant voor een gran¬ 
dioze keuze in ANTIEK. 
!Kom naar onze toonzalen 
:en overtuig uzelf. Antiek¬ 
handel Wijshoff B.V. 
Hoensbroek. Amstenra- 
derweg 9, tel. 045-211976. 
Dond. koopavond. Eigen 
parking. _ 

Alleen bij ons in Nuth 
vindt u een ruime sorte¬ 
ring in ANTIEKE meube¬ 
len, kachels en kleingoed 
aan betaalbare prijzen. An¬ 
tiekhandel Simons, 

Kerkstr. 45a, Nuth, 300 
mtr. af. Makro t.k. kerk, 
dond. koopavond, tel. 
04447-3437. h.h. handela- 
ren, speciale prijzen. 

Vrijdag 9 oktober van 19 
tot 22 uur, zaterdag 10 ok¬ 
tober van 13 tot 19 uur, 
zondag 11 oktober van 11 
tot I8 uur. ANTIEK¬ 
MARKT te Vaals in kasteel 
Lemiers. 


3e kunst- en ANTIEK¬ 
BEURS in het Kasteel 
Doenrade te Doenrade 
(aan de Provincialeweg 
Heerlen-Sittard). Ope¬ 
ningstijden: vrijdag 16 ok¬ 
tober ’öl van 17-22 uur, za¬ 
terdag 17 oktober ’8l van 
11-18 uur, zondag 18 okto- 
ber ’81 van 11-18 uur. 

Te k. complete SLAAP¬ 
KAMERS, kleerkasten, 
eetkamers, keukenkast, 
opastoel, dekenkist, com¬ 
mode, nachtkastjes, hang¬ 
lampen en kleingoed. Lae- 
ven, Rozenstr. 1, vaesrade. 

Te k. Bergse PAARDE- 
HAAM, Hou. Perenketels, 
marmiet, doofpot, koffie¬ 
molens, tin enz. Pathe 
Phonograaf, enkele speel¬ 
dozen, oude grammo¬ 
foons, klein hoekkastje, 
weegschaal. Antieke ko- 
lommennendule, kande- 


goed. Te bevr. Prins Bis- 
schoplaan 8, Hom. tel. 
04758-2302. 


Subam-show 

op 8,9 en 10 oktober 

Kom kijken en keuren op de grandioze Subaru- 
show. Een kompleet programma: van de super- 
zuinige 1300 Hatchback tot de unieke voorwiel/ 
vierwiel-aangedreven 1800 modellen. 

Kom langs en overtuig u, want: 

Subaru is anders 
\ 


y- 


\\n 


■SSS* 

, , etS yaal A3 ’ 

"Ss»*' _ dè reden 
om lapans te rijden 


a GRAT/S 

© ccess °i'es-pakket 05201-239 Peek & Cloppenburg. Waarom zou je nog verder zoeken. 


RedOButton 

SFECIAUY WADE TOR 

Sportieve kombineer- 
kleren met het aksent op 


Oilskin jack. 

Met drukknoop- èn ritssluiting. 


Chintz coat. 

Lekker warm en borggevoerd 


Teddykraag en rimpelboorden. Let ook op de rits in de kraag. 
In raf en grijs. In de nieuwe kleur grijs. 
miM Ü 


'SSS//A 


**1 ftrstftvt» 


ec?un**g 


00**1 


^AUlsl 
««*»<* 
. BERGE 


VINDER 

ntooi-ii 9f 

,d«OT V 

6-C7 LlTRE $! 
Oftewel: bij ons kunt u ook terecht voor goedkope wijnen. 
Als grootste wijnimporteur van Nederland kunnen we u 
daarin ook de grootste keuze aanbieden. Van sherry’s tot 
rode en witte Franse wijnen. Van Duitse tot Spaanse en 
zelfs Griekse wijnen. 

; Natuurlijk hebben wij voor u ook duurdere wijnen voor 
speciale gelegenheden. Maar in deze advertentie graag 
even uw aandacht voor het gewone, eerlijke werk. 

Scherp geprijsd. En deze week vele in de aanbieding.Proost 


Réserve du Palais Gallien, T 

3 flessen a 0,7 liter Jx/T 


Rpuge, Appellation Bergerac 
Contrölée, droge tafelwijn, of 
Blanc, Appellation Bordeaux 
Contrölée, demi-sec. 

Coteaux du Languedoc V.D.Q.S., 

rode, droge wijn, 3.95 


Cuvee des Saint Pères, 

rode, droge tafelwijn van 
het bekende Bordeaux- 
huis Cruse, fles 0.7 liter 


4.45 


Faikensteiner Griiner Veltliner, 

iets zoet, een vriendelijke, 
witte Oostenrijker, 
fles 0.7 liter 


4.45 


fles 0.7 liter 


445 


Minervois V.D.Q.S., 

rode, droge wijn, 

fles 0.7 liter 445 

r 

föchanes, 

réde, volle tafelwijn van 
h^t Griekse eilana Kreta, 
f£es 0.7 liter 


3.95 


Rheinpfalzer Weisswein, 

witte, niet te droge 
Rijnwijn, fles 0.7 liter 4*95 

Winzertanz, 

frisse, witte Duitse 
tafelwijn, fles 0.7 liter 


4.45 

4.95 


3.25 


Rosé d’ Anjou, Appellation 1/1 
Contrölée, 3 flessen a 0.7 1 xL/T 


Coteaux de 1’Ardèche, 

Vin de Pays, rode, droge wijn, 
3 flessen è 0.7 liter 


10 - 


Liebfraumilch, 

fles 0.7 liter 


545 


4.95 


Ctivee Chrétien, 

rode, droge tafelwijn, geselecteerd 
door de keldermeester van het 
Bordeauxhuis Mestrezat- Q QC 
Preller, fles 0.7 liter 


Selection St. Pierre, rode, 005 
droge wijn, fles 0.7 liter fc» ^ 


CÖtes du Rhöne, 

Appellation Contrölée, rode, A QC 
droge wijn, fles 0.7 liter 


Montilla no. 7 Alvear, 

ch ?, ied i?f dry ’ 9.95 


huiarwR fles 2 liter 


10r?5 


/\ Cavelli Vemiouth, 

flrj rosso of bianco, 
husmerk fles 0,75 liter 


3.95 


De 12e fles kado. 

Neemt u 12 flessen van dezelfde 
soort ineens? Dan de 12e fles kado 
van AH! 


Nederlands meest gedronken sherry. 


W I med.dry 

huismert v 


/\ Pale Sherry 887, 
fjO dry of cream, 
huismerk fles 0.7 liter 


4.95 Franse kazen zijn op hun best als dit 
stempel erop staat. 

Albert Heijn laat 
^ voortaan z’n kazen zelf 
door Franse kaasmakers 
1 maken, zodat we de pro- 
'duktie kunnen kontrole- 
"ren en de kaas op het juiste 
moment kunnen importeren en pre¬ 
senteren. Zo zijn versheid en kwaliteit 
vanzelf volledig gegarandeerd. 

Op de verpakking, met ons huis¬ 
merk natuurlijk, staat een „tenminste 
houdbaar tot” datum. Daar hoeft ü 
alleen maar op te letten. Bij de zuivel- 
vitrine ligt een gezellige kleurenfolder 
met fijne smultips voor u klaar. 


Fromage 
frais aux fines 
herbes, 

125 gram 2S5 Brie, 200 gram 

3^5 3.25 Echte Normandische 
Camembert, 

250 gram525. Haaskarbonade, 

500 gram &Z56.75 
kilo 

Kuikenborst, 

500 gram 5484.98 
kilo 5#8 

c 


12.48 

8 .$ 


’TGROENTEWINKELTJE 


’T SLAGERSWINKELTJE 


Schouderkarbonade, 

500 gram £#85.48 
kilo ®®m>1238 


9.98 


Ribkarbonade, 

500 gram 5*756.25 11 AQ 

kilo ®®®®1448 JLXaiO 


Spruiten, 

kflo 

Bleekselderij, 

struik ± 750 gram 

Braziliaanse 

perssinaasappelen, 

”in ’t groene net” 

3 kilo 

Sappige handperen, 

Beurré Hardy, 
mandje ± Vk kilo 


1.75 

9 


¥ 

0 


6 . 5 C 

250 Bij sommige artikelen staan 
kleine cijfertjes. Die artikelen kunt 
u alleen kopen in Albert Heijn- 
winkels waar één van die cijfertjes 
op de deur staat. 

Reklameprijzen gelden van 
donderdag 8 oktober t/m zaterdag 
10 oktober. 


’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.